2021

Centrális reláció vertikális és horizontális dimenzójának meghatározása, nyílhegyregisztráció, felső teljes lemezes és alsó Mk-1 es elhorgonyzású alsó fogpótlás készítése
Pillérfogak preparációja, fémkerámia híd készítése
Részleges kivehető fogpótlás tervezése, kivitelezése
Wax-up Mock-up, kompozit élpótlás
Implantátumon elhorgonyzott kivehető fogpótlás átadása, cbct felvétel értékelése
Kombinált fogpótlás készítése finommechanikai rögzítőeszközzel
Overlay készítése, digitális lenyomat, tervezés, CADCAM
Átmenőcsavaros rögzítésű implantációs szóló korona készítése
1.A és 0. osztályú állcsontok ellátása
Alsó implantációs fogpótlás teljes foghiány ellátása
Preorthodontiai kortikocízió és szimultán csont augmentáció a bukkális alveoláris dehiszcencia prevenciójában, fogszabályozó kezelésben részesülő páciensek esetében
Páciens multidiszciplináris kezelése- fogtorlódás és Class II. alosztály rendezése preventív parodontális műtéttel kiegészítve
Torlódott fogazat kezelése rögzített fogszabályozó készülékkel, két premoláris extrakcióval

2020

Chronicus parodontitis kezelése alveolus prezervációval és implantációval
Chronicus parodontitis kezelése – parodontális lebenyes műtét sextánsonként
Chronicus parodontitis kezelése és impaktált bölcsességfog eltávolítás
Chronicus parodontitis komplex kezelése
Chronicus parodontitis kezelése
Ínyrecesszió fedése koronálisan elcsúsztatott lebeny technikával
Chronicusp arodontitis kezelése – parodontális lebenyes műtét quadránsonként
Ínyrecesszió fedése tunnel technikával

2019

Üvegionomer tömés készítése szuvas tejfogba
Többfelszínű tömés készítése maradó molaris fogba
Ínyrecesszió fedése tunnel technikával
Mesiodens eltávolítása
Ínyrecesszió fedése koronálisan elcsúsztatott lebenytechnikával
Chronicus parodontitis komplex kezelése
Chronicus parodontitis kezelése
Chronicus parodontitis kezelése parodontális lebenyes műtéttel sextánsonként
Chronicus parodontitis kezelése parodontális lebenyes műtéttel quadránsonként
Chronicus parodontitis kezelése és impaktált bölcsességfog eltávolítás
Pszeudoprogénia kezelése késői vegyesfogazatban
Gyermekkori fogápolás és fogszabályozás
Esetismertetés: retineált bal alsó második kisőrlő
Angle II/2 osztályú eltérés kezelése rögzített fogszabályozó készülékkel
Csírahiányos páciens preprotetikai fogszabályozó kezelése
Transzverzális maxilla szűkület tágítása Hyrax készülékkel
Angle II osztályú eltérés rögzített készülékes fogszabályozó kezelése , helyteremtés egy darab alsó kismetsző eltávolításával
Preprotetika fogszabályozó kezelés helyteremtés a bal alsó aplasias kisörlő fogak számára alsó és felső multibond készülékes kezeléssel
Progén páciens rögzített készülékes fogszabályozó kezelése
Retineált szemfog felszabadítása orthodonciai célból
Szám feletti fogak eltávolítása
Plakk okozta gingivitis más lokális irritatív tényezővel
Plakk okozta gingivitis
Plakk okozta gingivitis kezelése
Lingualisan elhelyezkedő kismetsző eltávolítása
Mikulicz-aphta
Két felső szemfog deliberáció
Herpes labialis
Impaktált bölcsességfog sebészi eltávolítása
Gingivostomatitis herpetica
Gyökérsimítás
Fibroma labii inferior excízió szájsebészeti esetbemutatás
Felső állcsont parodontálsi kezelése
Felső első premolarisok eltávolítása orthodonciai célból
Combustio
Crohn-betegséghez kötött gingivahyperplázia
Chronicus parodontitis
Bölcsességfog sebészi eltávolítása
Cariesek ellátása esztétikus tömésekkel
Alsó front gyökérsimítás
21-es fog restaurációja cirkónium koronával
16-os fog gyökérkezelése és restaurációja kompozit betéttel
24-es extr. szájsebészeti esetbemutatás
24-es fog fractura sebészi eltávolítása
46-os fog endodonciai ellátása
48-as extr. szájsebészeti esetbemutatás
Akut nekrotizáló ulceratív parodontitis és terápiája
Akut nekrotizáló ulceratív gingvitis és terápiája
Amalgám tetoválás
43-as fog felszabadítása
Nyálkő eltávolítása
Preprotetikai műtét
Residualis tasak
Plakk okozta gingivitis
Plakk okozta gingivitis és terápiája
Lipoma
Mucocele
Implantátumon rögzített fémkerámia koronák
Krónikus parodontitis és terápiája
Implantátumon rögzített fémkerámia korona
Gingivitis
Haemangioma
Fibroma
Fogsor okozta mechanikai irritáció és terápiája
Fibroma_
Fibroma buccae sebészi excisio
Alsó implantációs fogpótlás teljes foghiány ellátása
Akut necrotisalo ulcerativ gingivitis és terápiája
Alveolus korrekció
Bölcsességfog sebészi eltávolítása
Impactalt 48 és 47 extractio
Impaktált bölcsességfogak műtéti eltávolítása
Impactalt 48 bölcsességfog extractio
Orthodonciai célból végzett felső premolarisok extrakciók
Implantátumon elhorgonyzott és megtámasztott, alsó overdenture
Palatinalisan elhelyezkedő premolaris fog extrakciója
orthodonciai okból végzett impaktált bölcsességfogak műtéti eltávolítása
Angle I/1 kezelése rögzített fogszabályozó készülékkel, bukkális augmentációval kombinálva
Torlódott fogazat ellátása rögzített fogszabályozó készülékkel
Retineált szemfog sebészi felszabadítása
Nyitottharapás és fogtorlódás kezelése fix készülékkel
Retineált szemfogak felszabadítása palatinal

 

2018

Akut nekrotizáló ulceratív gingivitisz
46-os fog ellátása occlusalis kompozit töméssel
Gingivostomatitis herpetica
Pseudomembranosus candidiasis
23-as fog felszabadítás
38-as fog sebészi eltávolítsa
23 felszabadítás, 24 extarctio
Fábián és Fejérdy protetikai osztályozás szerinti 1A típusú foghiány
Fábián és Fejérdy protetikai osztályozás szerinti 1A osztályú foghiány alsó szóló implantátum
Fábián és Fejérdy szerinti 1A típusú foghiány ellátása implantációs szólókoronával
Fábián és Fejérdy protetikai osztályozás szerinti 1B és 2A osztályú foghiány
Gyökértömés utáni ellátás szóló cirkónium-kerámia koronával
Fábián és Fejérdy szerinti 1A típusú foghiány ellátása
Fábián és Fejérdy szerinti 2B és 2A osztályú foghiány ellátása
Impaktált felső bölcsességfog sebészi eltávolítása
Mucocele sebészi eltávolítása
Teljes foghiány ellátása
Fábián és Fejérdy szerinti 2A foghiányok ellátása
23-as impaktált fog sebészi feltárása orthodontiai kezelés céljából
Orthodontiai célból végzett premoláris extrakciók
Premoláris extrakciók
Mesiodens eltávolítása
Retineált metszőfog felszabadítása
Retineált szemfogak felszabadítása palatinalisan
Retineált szemfogak felszabadítása buccalisan
Sinus apertus zárása félvastag Wasmund lebennyel
Felső 1B osztályú foghiány ellátása 12 tagú fémkerámia híddal és alsó 1A osztályú foghiány ellátása 14 tagú fémkerámia híddal
Felső rögzített és alsó kombinált fogpótlás készítése
Felső 2A1 osztályú foghiány ellátása teleszkópos overdenture típusú fogpótlással és alsó teljes foghiány ellátása teljes lemezes fogpótlással
Felső teljes foghiány ellátása All on 4 megoldással és alsó 1B osztályú foghiány ellátása 13 tagú fémkerámia híddal
Felső teljes lemezes fogpótlás és alsó implantátumokon elhorgonyzott overdenture
Implantátumokon elhorgonyzott felső front híd elkészítése
Bal felső hatos fog gyökérkezelése és a koronai rész végleges ellátása betéttel.
Chronicus parodontitis.
Herpes Simplex Recidivans
Chronicus parodontitis
Abcessus parodontalis acuta
Fábián és Fejérdy féle protetikai osztályozás szerinti 1B osztályú foghiány ellátása
Fábián és Fejérdy féle protetikai osztályozás szerinti 1A osztályú foghiány ellátása ideiglenes híddal
Granuloma gravidarum
Gingivostomatitis herpetica
Módosított Widman-műtét
Gyökértömés revízió utáni ellátás hosszútávú ideiglenes koronával
Teljes lemezes fogpótlás
Parodontoma fibrosum
Keresztharapás ellátása
Helyfenntartó készülék
Torlódott fogazat ellátása
7 éves gyermek traumás fogainak ellátása

Dens connatalis eltávolítása
Maradófog szuvasodásának ellátása
Dens in dente endodontiai ellátása
Számfeletti fogak eltávolítása
Tejfogak szuvasodásának ellátása
Resective tasakműtét chronicus parodontitises páciensnél
Pemphigus vulgaris
Recurrens aphtosus stomatitis
Parodontitis chronica, ulcus decubitus kezelése
Parodontoma Gigantocellulare
Parodontitis chronica, epulis kezelése
Oralis erythema exsudativum minor
Papilloma labii inferior 1.d
Nyitott kürett, nyaki tömés
Lipoma excisio
Masson tumor
Ínyrecesszió fedése autológ kötőszöveti grafttal
Granuloma fissuratum excisio
Gingivostomatitis herpetica
Gingivitis kezelése
Chronicus Parodontitis
Chronicus gereralizált parodontitis 1
Chronicus generalizált parodontitis 2
Abscessus parodontalis kezelése

2017

Retineált szemfog felszabadítása
Premolaris fog eltávolítása
Impaktált bölcsességfog eltávolítása
Alsó retineált szemfog eltávolítása
Extractiot követő sinus apertus zárása
Mucocele sebészeti eltávolítása
48 dens impacta, 47 és 46 radix relicta műtéti eltávolítása
Jobb alsó második moláris dissectio
Felső impaktált moláris fogak sebészi eltávolítása
Alsó retineált bölcsességfog sebészi eltávolítása
Hasadékos páciens teljes protetikai rehabilitációja
Felső teljes lemezes pótlás és Alsó overdenture 2 db implantátumon elhorgonyozva
Fábián és Fejérdy 2B és 1A osztályú foghiány ellátása
Teljes foghiány ellátása implantációs overdenture típusú pótlással
Teljes foghiány ellátása teljes lemezes pótlással
Teljes felső lemezes fogpótlás és alsó foghiány pótlása
Szájüreg teljes protetikai rehabilitációja
Immediát teljes lemezes pótlás készítése és 2A osztályú foghiány ellátása
Alsó, Felső teljes foghiány protetikai ellátása
Bölcsességfog eltávolítása alsó állcsontból
Ectopiás premolaris fog eltávolítása felső állcsontból
Retineált szemfog felszabadítása, brackett ragasztás és a fog zárt eruptioja
Retineált szemfog eltávolítása alsó állcsontból
Cisztaszűkítő készülék alkalmazása nagy kiterjedésű ciszta esetén
Meth mouth szindrómás páciens konzervatív ellátása
Teljes fogatlan páciens ellátása implantációs fogpótlással
Esetbemutatás
Angle II/2. osztályú eltérés kezelése

Camouflage terápia
Distalharapás kezelése réses fogazatban
Hemisectio ellátása protetikai eszközökkel
Fogívszűkület kezelése
Áttörésben visszamaradt felső szemfogak helyrevitele fogszabályozással
Mélyharapás kezelése
Ulcus buccae
Professzionális szájhigiéniás kezelés

Öntött csonkkiegészítő csapos műcsonk

Kompozit restaurációk

Kompozit onlay

Ínyhyperplasia

Herpes zooster

Fibroma

Fábián és Fejérdy féle 3. osztályú foghiány és teljes foghiány ellátása

Fábián és Fejérdy féle 2B osztályú foghiány ellátása

Cirkónium-dioxid híd

Fábián és Fejérdy 1A osztályú foghiány ellátása egybeöntött technológiával készült fémkerámia híddal

Balesetes frontfogak ellátása

Abscessus parodontalis acuta ellátása

Parodontitis chronica kezelése

Gingivitis kezelése

Chrónikus parodontitisz kezelése

Transzverzális maxilla-szűkület korrigálása HYRAX készülékkel

Számfeletti kismetsző extractio

Persistaló tejszemfog extractio

Rögzített készülékes kezelés négy praemolaris extractióval

Két felső első praemolaris extractio orthodontiai célból

Egy fog keresztharapásának kezelése

16 fog gyökérkezelése

Esztétikus tömések (alsó állcsont)

Részvizsga esetbemutatás-konzerváló fogászat: gyt. revíziók, tömések

Belső reszorpció kezelése

Részvizsga esetbemutatás-konzerváló fogászat: gyökérkezelés+onlay

A sürgősségi fogászat fogpótlástani vonatkozásai

Részvizsga esetbemutatás-konzerváló fogászat: felső 4-es gyökérkezelése

Torlódások és protrúzió kezelése rögzített fogszabályozó készülékkel

Foramen coecum caries ellátása

Tejfog extractiók

Fábián-, és Fejérdy szerinti 2B osztályú foghiány ellátása (alsó-felső állcsont)

Fábián-, és Fejérdy szerinti 2B osztályú foghiány ellátása (felső állcsont)

Distalharapás és mélyharapás kezelése kivehető fogszabályozó készülékkel

Csapfog direkt felépítés

Angle II.2 osztályú eltérés kezelése rögzített fogszabályozó készülékkel

Alsó implantációs és felső hagyományos fogpótlás teljes foghiány ellátására

Alsó maradó moláris kiterjesztett barázdazárása

Fábián és Fejérdy féle 1A osztályú foghiány pótlása implantáció alkalmazásával

Cysta mandibularis

Felső és alsó állcsonton Fábián és Fejérdy féle 2B osztályú foghiány pótlása
Felső teljes foghiány és alsó Fábián és Fejérdy féle 2B osztályú foghiány pótlása

Felső tejszemfog eltávolítása

Impaktált bölcsességfog eltávolítás

Retineált 23 felszabadítás

Két alsó tejfog eltávolítása

Számfeletti fog – mesiodens – eltávolítása

Retineált szemfog műtéti eltávolítása

Cystaszűkítés

Retineált szemfog műtéti eltávolítása
Számfeletti fog eltávolítása
Impaktált bölcsességfog műtéti eltávolítása a mandibulából
Odontoma conglobatum eltávolítása

13 és 23 retineált fog műtéti feltárása
21 impaktált fog feltárása
Dentoalveoláris eredetű III. osztályú anomália kezelése ferdesíkkal
Fábián-, és Fejérdy szerinti 1A osztályú foghiány ellátása teljes felső fogívre kiterjedő rögzített pótlás segítségével
Fábián-, és Fejérdy szerinti 2A osztályú foghiányok ellátása (felső és alsó állcsont)
Fábián-, és Fejérdy szerinti 2B osztályú foghiány ellátása (felső állcsont)
Teljes alsó-felső foghiány ellátása hagyományos és implantációs fogpótlás segítségével

2016

Bal alsó második premoláris protetikai ellátása
Két felső nagymetsző élpótlása
Maradó fogazati teljes szájüregi rehabilitáció
Fibroma excisio
Generalizált krónikus parodontitis
Herpes simplex recidivans
Lichen oris
Plakk okozta gingivitis
Professzionális szájhigiénés kezelés
Akut nekrotizáló ulceratív parodontitis kezelése
Alsó állcsont komplex konzerváló fogászati, parodontológiai és protetikai ellátása
Chronicus Parodontitis kezelése
Lichen oris
Mikulicz aphta
Papilloma linguae
Fábián és Fejérdy 2B osztályú foghiány ellátása
Felső teljes lemezes pótlás és Alsó overdenture 2 db implantátumon elhorgonyozva
Hasadékos páciens teljes protetikai rehabilitációja
11-es fog élpótlás
26-os fog gyökérkezelése
Gyökértömes cserék 33,34,43,44,és 45-ös fogakban
Alsó állcsont komplex konzerváló fogászati, parodontológiai és protetikai ellátása
Jobb alsó első moláris ellátása kompozit betéttel
Kompozit tömések készítése
Fábián és Fejérdy szerinti 2A típusú foghiány ellátása
Fábián és Fejérdy szerinti 3. és 2A foghiány ellátása
Alsó, felső teljes foghiány protetikai ellátása
3-as kvadráns rekonstrukciója kompozit tömésekkel
36 fog gyökérkezelése
MOD kompozit inlay készítése a 46-os fogba
35-ös radix extrakciója
Abcessus gingivalis acuta
Mikulicz aphta
Fibroma
Plakk okozta gingivitis és terápiája
Krónikus generalizált parodontitis és terápiája
Mucocele
Felső bölcsességfog extractio
Perzisztáló tejfog ellátása
Radix extractio
Hat tagú fémkerámia hídpótlás készítése a jobb felső kvadránsban
Szóló fémkerámia korona készítése jobb felső második kisőrlő fog helyén lévő Nobel implantátumra
Teljes felső akrilát lemezes fogpótlás és alsó kombinált fogpótlás készítése
Fábián és Fejérdy féle 2B osztályú foghiány ellátása rögzített pótlással
Fábián és Fejérdy féle 2B osztályú foghiány ellátása
Teljes foghiány ellátása
1A és 2A foghiány protetikai ellátása
2A, 2A1 osztályú foghiány protetikai ellátása
Felső alsó teljes foghiány protetikai ellátása
Dens supplementarius
Foramen coecum caries ellátása
Perzisztáló tejszemfog extrakciója
Állcsontban perzisztáló tejfog eltávolítása
Alsó első maradó őrlőfogak barázdazárása
Helyfenntartás alsó állcsontban
Állcsontokban maradt tejfoggyökerek eltávolítása
Balesetes nagymetszők komplex fogászati ellátása
Persistáló tejfogak eltávolítása
Gyerekfogászat Barázdazárás
Perzisztáló tejfog ellátása
Tejfog caries ellátása

2015

Nyitott harapás zárása
Disztál harapás kezelése
Mélyharapás kezelése
Retineált szemfog
Impaktált bölcsességfog
Cysta maxillaris
Keresztharapás megszűntetése fogszabályozással
Kétfázisú fogszabályzó kezelés
Retineált felső szemfogak helyrevitele fogszabályozással
Generalizált krónikus parodontitis komplex kezelése 1.
Generalizált krónikus parodontitis komplex kezelése 2.
Lokalizált krónikus parodontitis komplex multidiszciplináris parodontológiai, orthodonciai ellátása
Generalizált krónikus parodontitis komplex kezelése 3.
Generalizált krónikus parodontitis komplex kezelése 4.
Keratinizált íny szélesítése implantátumok körül 1.
Generalizált krónikus parodontitis komplex kezelése 5.
Ínyrecesszió ( Miller I. ) kezelése singularis CAF technikával
Generalizált krónikus parodontitis komplex kezelése 6.
Keratinizált íny szélesítése implantátumok körül 2.
Fábián-Fejérdy 1B típusú foghiány ellátása
Felső teljes lemezes és alsó részleges lemezes fogpótlás
Teljes alsó foghiány pótlása mucoimplantálisan megtámasztott overdenture-rel
Egy fog hiányának pótlása szóló implantátummal
Felső állcsont rehabilitációja teleszkópos lemezes fogpótlással, Alsó állcsont rehabilitációja locatoros teljes lemezes fogpótlással
Felső teljes lemezes fogpótlás
Felső Fábián és Fejérdy féle 2B típusú foghiány ellátása
Alsó Fábián és Fejérdy féle 1A típusú foghiány ellátása
Felső Fábián és Fejérdy féle 2A típusú foghiány ellátása implantumon elhorgonyzott fix fogpótlással
Fábián és Fejérdy 1A osztályú foghiány ellátása egybeöntött technológiával készült fémkerámia híddal és csonkkiegészítő csapos műcsonkkal
Hiányzó jobb alsó első moláris pótlása implantációval és fémkerámia koronával
Teljes lemezes fogpótlás készítése
Jobb alsó moláris fog protetikai ellátása (overlay készitése)
Egész száj rehabilitáció esztétikus tömésekkel
Bal felső második kisőrlő gyökértömése
Bal alsó szuvas bölcsességfog ellátása arany betéttel
Jobb felső metsző reviziója, kismetsző és szemfog gyökértömése illetve gyökércsúcs rezekciója
Meth mouth szindrómás páciens konzervatív ellátása
Chronicus Parodontitis kezelése
Alsó frontfogak sínezése és a hiányzó bal alsó első metszőfog pótlása szálerősítésű kompozit sínnel
Fibroma buccae ellátása
Herpes simplex recidivans
Chronicus athrophiás candidosis
Barázdazárás
Bölcsességfog extrakció
Disztál harapás kezelése Klammt készülékkel
Keresztharapás kezelése
Mesiodens extrakció
Nonokklúzió megszűntetése
Palatinálisan előtört premoláris extrakciója
Tejfrontfog cirkuláris cariese
13-as retineált fog műtéti feltárása, bracket ragasztás
48-as impaktált fog műtéti eltávolítása, recidíva elkerülésének érdekében
Angel II-1 típusú harapási rendellenesség kezelése
Generalizált krónikus parodontitis
Gyógyszer okozta ínyhiperplázia komplex terápiája
Krónikus fogágybeteg páciens fogainak ideiglenes sínezése
13-as retineált fog műtéti feltárása, brackett ragasztás
38-as impaktált fog műtéti eltávolítása
Cysta szűkítés 44,46 fogak helyén
13, 23 fog sebészi felszabadítása
38 impaktált bölcsességfog eltávolítás
Acut necrotizáló ulceratív gingivitis
Fibroma excisio
Haemangioma vaporizatio
Herpes Labialis
Retineált 13 fog sebészi eltávolítása
Supra- és szubgingivális depurálás az alsó állcsonton
Supra- és szubgingivális depurálás az alsó és felső állcsonton
Tágítócsavaros készülék
Háromtagú fémkerámia hídpótlás
Implantátumra készült szóló korona
Teljes száj protetikai rehabilitációja
Generalizált krónikus parodontitis
Gyógyszer okozta ínyhiperplázia komplex terápiája
Lingua pilosa nigra
Mucocele
Papilloma linguae
Paroendodontális elváltozás
Bal alsó első nagyörlő mesialis gyökerének műtéti eltávolítása
Bal felső második és harmadik nagyörlő fogak eltávolítása, valamint a jobb felső harmadik nagyörlő fog műtéti eltávolítása
Jobb felső első és második kisörlő fogak radix relictáinak eltávolítása
Bal felső négyes fog gyökérkezelése
Felső kombinált részleges lemezes fogpótlás
Felső teljes lemezes és alsó részleges lemezes fogpótlás
Fibroma buccae lateris dextri
Gingivitis
Gingivitis alsó front régióban
Herpes simplex labii superioris lateris sinistri
Jobb alsó hatos fogba készített esztétikus betét
Jobb felső lateralhíd
Pyogen granuloma
Bal alsó első nagyőrlő periodontitis apicalis acuta ellátása
Bal alsó második kisőrlő irreverziblis pulpitisének ellátása
Bal felső első premoláris radix extractio
Jobb alsó első nagyőrlő periodontitis apicalis acuta ellátása
Jobb alsó moláris extractio
Parodontitis chronica következtében mozgathatóvá vált alsó metszők extractioja
Alsó overdenture 2 db implantátumon elhorgonyozva
Felső fémkerámia körhíd
Felső kapocs elhorgonyzású részleges lemezes pótlás harapásemeléssel
Generalizált krónikus parodontitis
Preortodonciai parodontológiai ellátás
Recidiváló aphtha (Mikulicz-aphtha)
Recidiváló syphilis
Esztétikus betét készítése jobb alsó hatos fogba
Esztétikus tömés készítése jobb felső első nagyőrlőbe és második kisőrlőbe
Gyökértömés készítése bal felső szemfogba
Fogszabályzó kezelés során kialakult gingivitis ellátása
Generalizált gingivitis ellátása
Herpes labialis
Mikulicz-aphtha
Morsicatio
Tejfogazat cirkuláris cariese mellett kialakult gingivitis ellátása
18-as fog eltávolítása
35-ös radix eltávolítása
46 fog barázdazárása
46-os radix eltávolítása
Perzisztáló bal felső tejszemfog extrakcója
Üvegionomer tömés készítése 54 fogba
14 fog csapos korona

Akut gingivitis terápiája alsó-felső teljes depurálással
Epulis fissuratum
Felso-also teljes lemezes fogpótlás
Felső front fém-kerámia hídpótlás
Gingivalis abscessus
Gingivostomatitis herpetica
Krónikus gingivitis terápiája
Lichen oris
Alsó felső teljes kivehető fogpótlás készítése
Alsó kombinált fogpótlás készítése
Alsó kombinált fogpótlás készítése 2