A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet a Központi Stomatológiai Intézet jogutódjaként 2013. március 31-én létesült. A Fogorvostudományi Kar új, legnagyobb létszámú és alapterületű intézete, szervezetileg az Oktatási Centrum struktúrájába integrálódott. Az Intézetben 68 orvos, (szakorvos és szakorvosjelölt) 63 fogászati szakasszisztens illetve klinikai fogászati higiénikus dolgozik. Az épületben 30 fogászati kezelőegységen történik a betegellátás munkanapokon reggel nyolc órától este nyolc óráig. Este nyolctól reggel nyolc óráig, valamint a munkaszüneti napokon fogászati sürgősségi ellátás folyik.

Az Intézet részt vesz a graduális-, a posztgraduális oktatásban és a szakorvos továbbképzési feladatokban. Osztálystruktúrája a „közösségi fogászat” (Community Dentistry) kívánalmai szerint került kialakításra.

A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben a következő osztályok vesznek részt a betegellátásban:

 • Betegfelvételi és Sürgősségi Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Varga Lóránt dento-alveoláris szájsebész szakorvos.
 • Szájsebészeti Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Kivovics Márton egyetemi adjunktus, PhD, dento-alveoláris szájsebész szakorvos.
 • Implantológiai Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Czinkóczky Béla dento-alveoláris szájsebész szakorvos, a kozerváló fogászat-fogpótlástan szakorvosa.
 • Parodontológiai Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Büchler János parodontológus szakorvos, a konzerváló fogászat-fogpótlástan szakorvosa.
 • Orális Medicina Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Németh Orsolya egyetemi docens, igazgatóhelyettes, PhD, a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa.
 • Prevenciós Osztály – osztályvezetője Fekete Csilla klinikai fogászati higiénikus
 • Fogpótlástani Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Katona István a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa.
 • Endodonciai Osztály – megbízott osztályvezető főorvosa dr. Hulmány Eszter a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa.
 • Gyermekfogászati Osztály osztályvezető főorvosa dr. Antal Dóra a gyermekfogászat szakorvosa.
 • Fogszabályozási Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Horváth János fogszabályozó szakorvos.
 • Orális Diagnosztika Osztály – megbízott osztályvezető főorvosa dr. Németh Orsolya egyetemi docens, igazgatóhelyettes, PhD, a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa.
 • Gerostomatológiai – Helyreállító Protetikai Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Kivovics Péter intézetigazgató, c. egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD.
 • Fogászati Infektológiai Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Bíró Andrea a fog- és szájbetegségek szakorvosa. 
 • Radiológia Osztály – osztályvezető főorvosa dr. Makra Dániel  a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa.

Az egyes osztályok mozaikrendszerben működnek. Az Intézet, mint „oktató kórház”, lehetőséget nyújt különféle fogászati megbetegedések megismerésére, gyógyítására, és azok tudományos feldolgozására. A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben fogtechnikai tanlaboratórium is található. Az Intézet új fogorvosi ellátási modellt alakított ki az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel, illetve 2017. augusztus 1-től a Pető András Főiskolával, mint a Semmelweis Egyetem Pető András Karával, valamint a Patronae Hungariae Iskolaközponttal.

A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgatója Dr. Kivovics Péter (c. egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD, gyógypedagógus), 2012-ben a Központi Stomatológiai Intézet főigazgatója lett. Tevékenysége fő céljának az Intézet Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karához való hozzácsatolását tekintette, melyet rekordidő – 9 hónap – alatt véghezvitt. Háromnegyed év elég idő volt arra, hogy az elődje által felhalmozott 300 millió forintos adósságot ledolgozza és nullszaladóssá tette az Intézetet. Munkája során elképzeléseit követve a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet egy népegészségügyi fogászati centrummá vált, ahol a prevenciótól, a sürgősségi ellátáson át az implantációs kezelésekig folyik ellátás. A fogorvoslás teljes vertikumát felölelő, fogászati problémákkal és nyálkahártya elváltozásokkal foglalkozik. A betegellátás, a fogorvostanhallgatók és orvosok oktatása mellett a magyar asszisztensi és dentálhigiénikusi képzésben is jelentős szerepet tölt be.

A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet jogelődje a méltán nagy múltú Központi Stomatológiai Intézet. Kende János kezdeményezésére 1951. július 1-jével Budapesten a Szentkirályi u. 40. sz. alatt felállították a Központi Fogászati Rendelő és Továbbképző Intézetet. Az itt dolgozó orvosok a II. világháborút lezáróan a fogászati betegellátás színvonalának emelése céljából megalakult Csengery utcai Fogászatai Osztály tanrendeléséről kerültek át. Négy év múlva kiadott miniszteri utasítás alapján országos szintű szakmai és szakfelügyelői feladatokkal ruházták fel az Intézetet, ami a Központi Stomatológiai Intézet nevet kapta. A napi 400 órás rendelési idő – reggel 8-tól este 8-ig – a betegellátás ugrásszerű javulását eredményezte. Az 1954-ben megjelent Egészségügyi Miniszteri utasítás kötelezővé tette az országban dolgozó fogorvosok kötelező 3 évenkénti továbbképzését, mellyel az Intézetet, azaz Kende professzort bízták meg. Ekkor már önálló fogorvosi karról kerültek ki a fogorvosok. 1955-ben már több mint 100 hallgató továbbképzését bonyolította az Intézet. Ezt követően rövid ideig dr. Berényi Béla professzor kapott megbízást az Intézet vezetésére. Dr. Orsós Sándor, aki 1969-től látta el az igazgatói feladatokat, az újonnan megalakult Stomatológiai Tanszéket vezette. Mind szakmailag, mind szerkezetileg újjászervezte és átalakította a szakfelügyelői rendszert. A magyar fogorvosi ellátó hálózat nemzetközi elismerését neki és munkatársainak sikerült kivívnia. Orsós professzor halála után dr. Vágó Péter és dr. Bodó László vették át az Intézet irányítását. Az Intézet kezdetben a Fővárosi Tanácsi majd Fővárosi Önkormányzati, ezt követően a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a mai ÁEEK) kezelésében volt.

2012 augusztusában a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által működtetett Központi Stomatológiai Intézet főigazgatói pályázat nyertese az akkori fogászati és szájsebészeti országos szakfelügyelő főorvosa, Dr. Kivovics Péter lett. Így az Intézet és a Szakfelügyelet irányítása ismételten egységessé vált. Az utolsóként fennmaradt Országos Intézet 2012. december 31-én megszűnt, feladatát a továbbiakban a Szakfelügyelet látta el. Majd negyedévvel később március 31-én a Központi Stomatológiai Intézet az 1992. évi XXXIII. törvény 25. §-a alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében jogutódlással megszűnt, és a Semmelweis Egyetem szervezetébe integrálódott, mint Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet. Megbízott igazgató a megszűnt KSI főigazgatója, dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár lett.

Jelenleg az Intézet egy kritérium tantárgyat és két szabadon választható tantárgyat oktat. A kritérium tantárgy: Sürgősségi Fogászat, a tantárgy előadója dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár. Szabadon választható tantárgyak: Gerostomatológia, tantárgyi előadó dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár; Szájüregi rákok megelőzése, tantárgyi előadó Dr. Németh Orsolya egyetemi docens.

Az Intézet tudományos teljesítménye ugrásszerű javulást mutat a Semmelweis Egyetemhez történő csatlakozás óta. Dr. Németh Orsolya, egyetemi docens a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának tanára és PhD témavezető. Az Intézetben két PhD védés (Dr. Németh Orsolya és Dr. Kivovics Márton) zajlott le. Az Intézet dolgozói rendszeresen felkért előadók a hazai és külföldi neves fogászati fórumokon és továbbképzéseken.