Projekt megnevezése: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.6.3-16-2017-00005

 

Támogatás összege: 270 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

Projekt fizikai befejezése: 2019.12.31.

Konzorcium vezetője: Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum jogutódlást követően Semmelweis Egyetem

Konzorciumi tagok:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

Projekt elsődleges célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentése, a szakképző iskolák kulcskompetenciáinak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer bővítése, a szakképzés eredményesebbé tétele és ez által a köznevelési rendszer méltányosságának, valamit a gazdaság versenyképességének növelése.” pályázat által.

 

CÉLOK

 • alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok létrehozása, működtetése a tanulói létszám legalább 5%-a számára, kb. 69 csoport
 • a tanulócsoportokban résztvevők tanulmányi eredményeinek javulása,
 • a végzettség nélküli iskolaelhagyók beiratkozott tanulókhoz viszonyított arányának szinten tartása, javulása, a korai iskolaelhagyás arányának 10% alá szorítása,
 • a kompetencia-alapú képzésekhez készített tananyagok alkalmazását célzó képzések biztosítása a Centrum pedagógusai számára.
 • A LEGO robot pedagógia program alkalmazásához szükséges tárgyi és humán infrastruktúra biztosítása,
 • egy Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása és működtetése,
 • a Centrum biztosítja a projektmenedzser, a pénzügyi menedzser meglétét, a szakmai munkák ellátását segítő humánerőforrást
 • külső szolgáltató közreműködésével biztosítjuk a közreműködők szakmai felkészültségét.

 

TEVÉKENYSÉGEK

Helyzetértékelés

 • intézményi szintű helyzetértékelés elkészítése: az egyes tagintézményekben, valamint a Centrumban dolgozó illetékes kollégák munkacsoportot alkotnak Szakképzési Centrum (10 fő) és tagintézményi szinten (5 fő) is, majd az NSZFH GINOP-6.2.2 projekt által kiadott módszertan alapján külső szolgáltató közreműködésével elkészítik az intézményi szintű felmérést. (Összesen 45 fő)

 

Cselekvési terv kidolgozása

 • a cselekvési terv kiterjed valamennyi, a felhívásban nevesített területre
 • a 9. osztályos tanulók körében készségfelmérés
 • a felmérés eredményeinek figyelembevételével az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportokat alakítunk ki;
 • adaptáljuk a kialakított a tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési keretrendszert;
 • a mérési eredményekre alapozott egyéni fejlesztési terveket állítunk össze,
 • biztosítjuk az intézményi és egyéni szintű pedagógiai fejlesztéshez, felkészítéshez szükséges pedagógus továbbképzéseket;
 • a tanulócsoportokban résztvevő diákok számára külső szolgáltató közreműködésével mentorálást biztosítunk, melynek keretében a szolgáltató:
 • az iskolán kívüli kezdeményezésekre, együttműködési lehetőségekre is építő rendszeres, tervezett, egyéni igényekre reagáló személyre szabott fejlesztést, pedagógiai és életvezetést segítő szakmai támogatást ad, egyéni és csoportos mentoráláshoz is
 • a tanulócsoportokat működtető pedagógusokkal folyamatosan együttműködik.
 • a kialakított tanulói csoportok eredményeiről, tapasztalatairól folyamatosan, legalább félévente összegzést készítünk a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 projekt felhívás keretében kialakított iránymutatás alapján.

 

Pedagógus továbbképzések

 • a továbbképzések szervezése során a pedagógusok mellett a Centrum és a tagintézmények vezetői számára vezetői továbbképzést szervezünk.
 • intézményi szinten a vezetők továbbképzése mellett további 97 pedagógus képzésbe vonására

A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok: