Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzés

A Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzést az Egyetem balassagyarmati székhelyén indította Intézetünk, lehetőséget biztosítva ezzel a Nógrád megyei szakemberek számára a közvetítés módszerének megismerésére és mediátorrá válásra. A képzésre jelentkező közel 40 szakember közül választottuk ki azokat, akikkel három féléven keresztül együtt dolgoztunk.

A képzést 25 fő kezdte meg, akik különböző szakmai háttérrel és tapasztalattal (szociális munkás, pedagógus, rendőr, pszichológus, stb.) érkeztek. Ez szintén hozzájárult ahhoz, hogy a mediáció módszerét/szemléletét/eszközrendszerét egy sokoldalú, színes tanulási folyamat keretében sajátíthatták el.

A hallgatók négy csoportban részt vettek egy közösségi mediáció előkészítő szakaszában, amivel hozzájárultak helyi közösségek (pl: iskola, idősek otthona) mindennapi működéséhez és a közösség életében jelenlévő fontos kérdések feltérképezéséhez. A gyakorlatot követően több csoportban felkérést kaptak arra, hogy a feltárt konfliktusokban mediációval vagy resztoratív módszerrel segítség az adott közösség továbblépését.

Az említett közösségi mediációs gyakorlat tapasztalatai alapján az oktató team egy tanulmányban (https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/13263/a_kozossegi_mediacio_elokeszitese.pdf?sequence=1&isAllowed=y) foglalta össze a legfontosabb elméleti tudnivalókat, mellyel gyakorlati segédletet is nyújt a közösségi konfliktusrendezésben dolgozó szakemberek számára.

Amellett, hogy a projekt eredményeképpen számos mediátor végzettségű szakemberrel gazdagodott a térség, már a képzés ideje alatt is segítették a családok, közösségek konfliktusainak rendezését.

Idősügyi és interaktív életút programmenedzser képzés

A program keretében került kifejlesztésre egy, az elektronikus tanulást a személyes jelenléttel ötvöző, ún. blended learning (b-learning) típusú oktatási anyag. A széleskörű informatikai eszköztárú tananyagot egy pilot programban teszteltünk, majd a visszajelzések alapján módosítottuk.  2020 februárjában, a végleges verzió alapján indult el a képzés. A hallgatói visszajelzések az első félév után kimagaslónak ítélték a tananyagot. Hangsúlyozták annak innovatív, az idősödés kihívásaira jó példák, a legfrissebb nemzetközi kutatások, projektek eredményeinek bemutatásával válaszoló tartalmát. Külön kiemelték a tananyag hiánypótló jellegét. Az infokommunikációs háttér egyben lehetőséget ad a tartalom folyamatos fejlesztésére, így pl. a COVID-19 pandémia okozta idősödéssel kapcsolatos problémák tárgyalására. A tartalom mobil eszközökkel is elérhető, így kapcsolódik egy másik új típusú, ún. m-learning oktatási módszerhez. A második évfolyam szeptemberben indul.

Szülői és koragyermekkori lelki egészség támogatása a mindennapi gyakorlatban 60 és 30 órás akkreditált szabadon választható továbbképzések kidolgozása és lefolytatása

Programkoordinátor: Dr. Danis Ildikó, tudományos főmunkatárs

A korai lelki egészség támogatására szolgáló módszereket néhány éve még nem oktattak hazai felsőoktatási intézményben. 2010-ben indult az első ilyen jellegű posztgraduális képzés, az „Integrált szülő-csecsemő konzultáció (Hédervári-Heller és Németh)” szakirányú továbbképzés, amely jelenleg két egyetemen, köztük a Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézetében folyik. A képzés egy tudományosan megalapozott prevenciós-intervenciós módszer oktatását tűzi ki célul, amely a kora gyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási (más néven regulációs) zavarok és kapcsolati nehézségek kezelésére, enyhítésére szolgál. Széles körben, a gyermekellátás minden területén sikeresen alkalmazható. A képzésre való jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett (BA) oklevél leginkább a humán segítő foglalkozású tudományterületeken.

A szociálisan hátrányos helyzetű településeken élő szakemberek a gyerekek egészséges kognitív és pszichoszociális fejlődését kockáztató tényezők halmozott jelenléte miatt fokozott mértékben találkozhatnak a szülői és a kora gyermekkori lelki egészség problémákkal. Feltételezéseink szerint a szülők és gyermekeik hozzáférése a prevenciós és intervenciós szolgáltatásokhoz, valamint a szakemberek hozzáférése a szakmai továbbképzésekhez egyaránt korlátozottabb a közép-magyarországi és főleg a budapesti régiókhoz képest. Emiatt célul tűztünk ki egy szemléletformáló, érzékenyítő, mégis már gyakorlati készségeket is ösztönző tanfolyami program kidolgozását. 

Az EFOP 3.4.3 projekten belül négy (a pedagógusok, a szociális területen dolgozók, a klinikusok és szakorvosok, valamint az egészségügyi szakdolgozók számára fentartott) továbbképzési rendszerben akkreditálásra került két rövid (60 órás elméleti és 30 órás gyakorlati)  képzési program, amely mind rövidtávon, mind pedig az érdeklődés felkeltése, és a további kétéves szakirányú továbbképződés inspirálása révén hosszútávon pozitív hatással kívánt lenni Nógrád megye és Balassagyarmat vonzáskörzetében az érintett szakemberek és szolgáltatások számára. A képzések a 2019-2020-as tanévben, havonta egy pénteki napon zajlottak. Összesen 34 szakember jelentkezett az elméleti képzésre (ebből 15 fő a gyakorlatra is), és 32 fő, illetve 12 fő kapott pontszerző tanúsítványt. A szakemberek alapszinten képet kaptak a kora gyermekkori lelki egészségproblémák kialakulásának kockázati tényezőiről, a lehetséges védőtényezőkről, a prevenció lehetőségeiről és a szupervíziós esetvezető csoportokban konkrét eseteket dolgoztak fel.

A két képzés akkreditációs anyagának kidolgozója: Dr. Németh Tünde és Dr. Danis Ildikó

A két képzés elnevezése:

  • A szülő-gyermek kapcsolat, valamint az érzelem- és viselkedésszabályozás támogatása a kora gyermekkor idején – Elméleti és gyakorlati vonatkozások (60 órás elméleti képzés)
  • Szupervíziós esetmegbeszélő csoport 0-5 éves kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkozó szakemberek számára (30 órás gyakorlati képzés)

A két képzésről további részletek olvashatók:

https://semmelweis.hu/mental/tanfolyamok/tanfolyamok-a-kora-gyermekkori-lelki-egeszseg-temakoreiben/

Kora gyermekkori lelki egészség szakkönyv_bemutató_könyvigénylés

Szülői és koragyermekkori lelki egészség támogatása a mindennapi gyakorlatban A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata című e-könyv kiadása

Programkoordinátor: Dr. Danis Ildikó, tudományos főmunkatárs

A nemzetközi szakirodalom évtizedek óta foglalkozik a kora gyermekkori lelki egészség (infant and early childhood mental health) elméleti és gyakorlati problémáival, hazánkban e témakör részletes, tudományos bemutatása még hiányos. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve az angol nyelvű szakirodalmak megértését kihívásnak tekintő gyakorlati szakemberek érdekeit is szem előtt tartva mielőbb pótolni kívántuk ezt a hiányt. A kérdéskör tudományos megalapozásához, és az ehhez illeszkedő primer prevenció és klinikai intervenciók tervezéséhez szükségesek olyan összefoglaló írások, amelyek a kurrens nemzetközi elméleti modelleket és kutatási tapasztalatokat anyanyelvünkön összesítik. Ezt a hiányt a projekt keretén belül elkészült kétkötetes digitális (és egyben korlátozott példányszámban nyomtatva is hozzáférhető) szakkönyv hivatott pótolni. A szakkönyv egyes tanulmányait hazai szakértők írták, a szerkesztést a Semmelweis Egyetemen és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyó „Integrált szülő-csecsemő konzultáció (Hédervári-Heller és Németh)” szakirányú továbbképzés törzsoktatói vállalták.

Az ingyen digitálisan elérhető szakkönyvet nemcsak a nógrádi tanfolyami képzés hallgatói, hanem az Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés hallgatói, már képzett szakemberei, valamint az ország bármely területén élő gyerekekkel és szülőkkel foglalkozó tudományos és gyakorlati szakemberei is hasznosíthatják. A konvergencia régiókban az új szaktudást és ismereteket nyújtó szakanyag ingyenes online (és korlátozott példányszámban nyomtatott) elérhetősége hozzájárul a szakmai esélyegyenlőség megteremtéséhez is.

Danis, I., Németh, T., Prónay, B., Góczán-Szabó, I., Hédervári-Heller, É. (Szerk.) (2020). A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata I. Fejlődéselméletek és empirikus eredmények. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest.

Danis, I., Németh, T., Prónay, B., Góczán-Szabó, I., Hédervári-Heller, É. (Szerk.) (2020). A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata II. Módszerek, irányzatok, modellprogramok. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest.

A kötetek szerkesztői (és egyben több tanulmány szerzői is): Danis Ildikó, Németh Tünde, Prónay Beáta, Góczán-Szabó Ildikó, Hédervári- Heller Éva

A kötetek további tanulmányainak szerzői: Cs. Ferenczi Szilvia, Frigyes Júlia, Halász Anna, Hámori Eszter, Hortobágyi Ágnes, Jakab Katalin, Kalmár Magda, Koller Éva, Kurimay Tamás, Lengyel Anna, Lénárd Kata, Molnár Judit Eszter, Scheuring Noémi, Siba Mónika, Szabó László, Tóth Ildikó

A kötetek szakmai lektora: Egyed Katalin

A kötetek elkészítésében még további segítségünkre voltak: Zsolnai Margit nyelvi szerkesztő, Árvai Csaba grafikus és Buris László tipográfus (Dőry Endre koordinálásával, Volumedia Kft.)

A kötetekről bővebb információ olvasható, illetve azok szabadon letölthetők az alábbi honlap oldalon: https://semmelweis.hu/mental/2020/12/14/megjelent/

A kötetek (korlátozott számban gyártásra kerülő) nyomtatott példányai itt igényelhetők: http://mental.semmelweis.hu/limesurvey/index.php/216822?lang=hu

21.századi babaszoba_konferencia és kiadványigénylés

Kora gyermekkori lelki egészség feltáró kutatás

Programkoordinátor: Dr. Danis Ildikó, tudományos főmunkatárs

„A Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet 2019-2020 telén egy egyetemi EFOP 3.4.3-as pályázat keretében országos reprezentatív survey kutatást végzett csecsemőket és kisgyermekeket nevelő szülők körében. A kérdezés fókuszában a ma Magyarországon élő 3 év alatti gyerekek és szüleik szociodemográfiai és tágabb környezeti hátterének, személyes történetének, egyéni sajátosságainak, a szülők kapcsolatának és együttműködésének, a gondozási-nevelési gyakorlatnak, valamint a csecsemők és kisgyermekek fejlődési és viselkedéses jellemzőinek a felmérése állt. A kérdőíves kutatás a szülők percepcióján keresztül tájékozódott a témakörökről. Mivel a legtöbb e korosztállyal foglalkozó szakember is először a szülők beszámolói alapján tájékozódik, ezért az objektív megfigyelést és vizsgálatokat nélkülöző kérdőíves dizájn is számos olyan lehetőséget rejt magában, amely a kora gyermekkori lelki egészség szakterület hazai fejlődését inspirálhatja. …” (Danis, 2021)

„A 21. századi babaszoba kutatás Magyarországon az első olyan országos szülői felmérés, amely a kora gyermekkori lelki egészség és ennek hátterében az egyéni, családi és tágabb környezeti kockázati és védőtényezők feltárására vállalkozott. A vizsgálatba 3–36 hónapos gyermekeket nevelő családokat vontunk be. A minta országosan reprezentatív a gyerekek életkorára, nemére és lakóhelyük településtípusára nézve. A végleges adatbázisban 980 anya és 122 apa adatai szerepelnek, vagyis az utóbbi esetekben szülői diádminta is rendelkezésünkre áll. … A kérdőívcsomagot egy interdiszciplináris kutatóhálózat tervezte a Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet koordinálásával, míg a mintavételt és az adatgyűjtést 2019–2020 telén a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. végezte … . Az eredmények elemzése egy jelenleg 32 fős kutatóhálózat munkacsoportjainak együttműködésében zajlik. A kora gyermekkori viselkedésformák sokszínűségét, az érzelem- és viselkedésszabályozási nehézségek, kapcsolati problémák gyakoriságát, illetve ezek összefüggéseit a több környezeti szinten mért háttérváltozókkal a szülői beszámolók alapján vizsgáljuk meg. A reprezentatív minta társadalmi-demográfiai sokszínűsége lehetőséget ad arra, hogy feltérképezhessük a vizsgált konstruktumok természetes változatosságát, és azonosíthassuk a fontos kockázati és védőtényezőket az észlelt fejlődési és lelki egészség problémák hátterében.” (Danis és mtsai., 2021)

In: Danis, I. (szerk.) (2021). 21. SZÁZADI BABASZOBA – Egyéni, családi és tágabb környezeti tényezők a kora gyermekkori lelki egészség hátterében – feltáró kutatás. Elméleti háttér, módszertan, társadalmi indokoltság. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest.

A kutatás módszertanáról szóló online kiadvány várható megjelenése 2021. június.

A kiadvány szerkesztője (és tanulmányok szerzője is): Danis Ildikó

A kiadvány további szerzői: Bóné Veronika, Dávid Beáta, Gyetvai Anna, Hegedüs Réka, Pilinszki Attila, Rácz Judit, Schneider Mihály, Szabó Tünde

A kiadvány szakmai lektora: Török Szabolcs

A kiadvány elkészítésében még további segítségünkre voltak: Árvai Csaba grafikus és Buris László tipográfus (Dőry Endre koordinálásával, Volumedia Kft.)

A kiadvány (korlátozott számban gyártásra kerülő) nyomtatott példánya itt igényelhetők: http://mental.semmelweis.hu/limesurvey/index.php/547489?lang=hu

A 21. századi babaszoba kutatás honlapja kidolgozás alatt áll. A honlap nem csak az eddigi módszertani fejlemények és a munkacsoportok bemutatására szolgál majd, hanem ezen keresztül folyamatosan elérhetővé tesszük az eredményekről szóló publikációkat is.

Korszerű szoptatási ismeretek képzés  

A ’Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a szoptatás támogatásához’ 40 órás képzés 2018. október 1-3. és 8-10.

A Nógrád megye területén az egészségügyben dolgozókat célzó negyven órás laktációs tanfolyam szerves folytatása a Mentálhigiéné Intézet és a helyi tisztifőorvossal és vezető védőnővel való korábbi kutatási együttműködésének. 2015-ben a Nógrád megyei védőnők körében felmérést készítettünk a szoptatás helyzetéről, a nehézségeikről, igényeiről és további – oktatási és kutatási – együttműködésről állapodtunk meg. Ennek folytatásaként valósítottuk meg a pályázat keretében a Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a szoptatás támogatásához képzésünket. A képzés előkészítésének fázisában részt vettünk Salgótarjánban megyeházán a „Tegyünk együtt a szoptatásért!” konferencián előadóként, ahol beszámoltunk a korábbi kutatás eredményeiről. illetve tájékoztattuk a védőnőkkel, egészségügyi szakdolgozattal kapcsolatban álló vezetőket a pályázat keretében megvalósuló negyven órás akkreditált képzésről. A képzésre nagy volt az érdeklődés a védőnők körében, végül 33 fő részvételével lezajlott a legújabb tudományos eredmények bemutatása mellett a gyakorlati készségeket is fejlesztő képzés.

Mentálhigiénés programok Nógrád megyében

Az előadássorozat célja, hogy az érdeklődők megismerjék az egyéni és társadalmi szintű lelki  egészségvédelem alapjait, a mentálhigiéné céljait és eszközeit, a preventív gondolkodás főbb elemeit. A lelki egészség pozitív életérzéssel járó belső folyamategyensúly és ebből következő viselkedés, mely jelentősen hozzájárul az egyén belső stabilitásának biztosításához. A lelki egészség segítséget nyújt ahhoz, hogy az egyén – nehézségek, zavarok, terhelések, sőt olykor szomatikus betegségek és fenyegetettség közepette is – megtalálja helyét a társadalomban, és megfelelően tudja kezelni azokat a nehézségeket és változásokat, melyeknek ki van téve. Az egyén lelki egészségét középpontba helyező prevenciós és promóciós egészségvédelem biztosítja leginkább a hosszú távú változást, amely nemcsak az egyén jóllétére van hatással, hanem mérhető eredményei vannak mikro, mezo és makro szinteken is. Így az előadássorozat közvetett szinten hatással lehet a családi kohézióra, a szociális kapcsolatokra és általában az adott közösségek működésére. A mentálhigiénés programsorozat és az esetmegbeszélő csoportok – a Segítő szakemberek multidiszciplináris esetmegbeszélő csoportja, Kompetenciafejlesztő-fókuszú közösségépítés oktatási-nevelési intézményekben, valamint a Pedagógusok esetmegbeszélő csoportja – a koronavírus járvány előtt személyesen a járvány alatt online formában valósultak meg.