Semmelweis Egyetem Közhasznúsági Felügyelőbizottság
 
A Semmelweis Egyetemen 3 tagú közhasznúsági felügyelőbizottság (a továbbiakban: KFB) működik, amelynek tagjait a fenntartó bízza meg, és amely ellenőrzi az Egyetem működését és gazdálkodását. Ennek során a magasabb vezetőktől és vezetőktől jelentést, a szervezet foglalkoztatottjaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 
A KFB tagjai a Szenátus ülésén tanácskozási joggal részt vesznek.
 
A KFB az intézkedési jogosultságnak megfelelően tájékoztatja a Szenátust, a rektort vagy a kancellárt, és kezdeményezi a Szenátus összehívását, ha az Egyetem működése során olyan jogszabálysértésről vagy az Egyetem érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményről, mulasztásról szerez tudomást, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv vagy személy döntését teszi szükségessé, illetve magasabb vezető vagy vezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
 
Ha az arra jogosult szerv vagy személy a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a KFB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
 

Tagjai

A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány Kuratóriuma a 9/2021. (VII. 07.) Kuratóriumi határozatban megbízta a KFB elnökét és tagjait az alábbiak szerint:
 
  • Dr. Nagy Zoltán professor emeritus elnök
  • Dr. Klebovich Imre professor emeritus tag
  • Dr. Szabolcs Zoltán professor emeritus tag

Elérhetőség

A KFB elérhetőségei:
 

A KFB munkáját támogató adminisztratív feladatokat a Rektori Kabinet látja el.

Ügyrend

KFB Ügyrendje
 
A KFB az ügyrendjét maga fogadja el.
 
A Közhasznúsági Felügyelőbizottság 16/2023. (X. 19.) KFB határozattal elfogadta ügyrendjét. Az ügyrendnek az Egyetem fenntartóját és annak Felügyelőbizottságát érintő rendelkezései tekintetében a fenntartó a 31/2023. (XI.06.) számú határozatával egyetértését adta.