Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság feladatai az Egyetem Esélyegyenlőségi tervében foglaltak figyelembevételével:

a) véleményezi az Esélyegyenlőségi Tervet és annak elfogadására, illetve módosítására javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára;
b) figyelemmel kíséri a férfiak és nők arányos képviseletét az egyetemi testületekben, szükség esetén minden tanév végén – az Esélyegyenlőségi Terv
véleményezésének részeként – javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára az arányos képviselet biztosítására;
c) ajánlást fogalmazhat meg az esélyegyenlőség érvényesülésének előmozdítása érdekében,
d) véleményezi a Felvételi Tájékoztató esélyegyenlőséget érintő részeit;
e) minden tanév végére – az Esélyegyenlőségi Terv véleményezésének részeként – javaslatot tesz a kancellár és a rektor számára a fogyatékossággal élő
hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, valamint a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök
beszerzésére, személyi feltételek javítására;
f) az Esélyegyenlőségi Terv véleményezésének részeként javaslatot tesz a rektor és kancellár részére az Egyetemre hallgatói jogviszony létesítése
céljából jelentkező, fogyatékossággal élő személyek felvételi eljárásának lebonyolításához szükséges feltételek biztosítására;
g) a tárgyévi Esélyegyenlőségi Tervben előirányzott keret ismeretében javaslatot tesz a rektor és a kancellár részére arra vonatkozóan, hogy a
fogyatékossággal élő hallgatók hogyan vehetik igénybe a rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat; továbbá
koordinálja a szükséges feltételek biztosítását;ajánlást fogalmaz meg az egyetem és a karok vezetői számára a fogyatékos hallgatók tanulmányi feltételeinek javítására;
i) kiemelt feladatként kezeli a fogyatékkal élő hallgatók tájékoztatását az esélyegyenlőséggel kapcsolatos lehetőségek tekintetében,
j) elbírálja a fogyatékos hallgatók tantárgyi- és vizsgakövetelmények alóli felmentés vagy más engedmény iránti kérelmét;
k) javaslatot tesz az intézményi koordinátor és bevont szakértők ajánlása alapján a rektornak és a kancellárnak az esélyegyenlőségre vonatkozó egyetemi
előírások alkalmazása körében észlelt szabálytalanságok megszüntetésére irányuló bejelentések kapcsán;
l) ajánlásokat fogalmaz meg egészségügyi, pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok sérülés-specifikus követelményeinek
vonatkozásában;
m) figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség érvényesülését és a hátrányos megkülönböztetés tilalma megvalósítását az Egyetem valamennyi szervezeti
egysége, dolgozója tekintetében;
n) ajánlást tesz a nők, a fiatal és a 40 évnél idősebb, a fogyatékos, illetve a megváltozott munkaképességű dolgozók munkakörülményeire és a tíz éven
aluli gyermeket/gyermekeket nevelő, illetve a gyermeket egyedül nevelő dolgozók foglalkoztatási körülményeire;
o) ellenőrzi az esélyegyenlőséget érintő elrendelt intézkedések végrehajtásának eredményességét
p) eljár egyedi esélyegyenlőségi ügyekben.

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2017. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig a 81/2017. (VI.29.) számú szenátusi határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 128/2019. (XI.28.) számú határozata az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 95/2020. (VI.25.) számú határozata az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság és a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (SZEB) személyi összetételének  módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2020. (VI.25.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő, hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok – Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság, Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság, Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, Minőségfejlesztési, és Minőségértékelő Bizottság, Habilitációs Bizottság, Egyetemi Etikai Bizottság doktorandusz hallgatók személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 164/2020. (VIII.27.) számú határozata az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság személyi összetételének módosításáról

Kapcsolattartó: Horváth Balázs
Email: horvath.balazs@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, oktatásért felelős rektorhelyettes
Hallgatói ügyekkel foglalkozó albizottság:
Elnök: Dr. Hermann Péter rektorhelyettes
Tagok: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens
  Dr. Semsey Gábor egyetemi adjunktus
  Dr. Deme Ruth egyetemi tanársegéd, PhD
  Dr. Kapitány-Fövény Máté adjunktus
  Dr. Balogh Emese Celeszta osztályvezető
  Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens
  Szőke Dániel Imre DÖK képviselő
  Szűcs Attila egyetemi hallgató
  Völcsei Norbert egyetemi hallgató
Munkavállalói ügyekkel foglalkozó albizottság:
Elnök: Dr. Hermann Péter rektorhelyettes
Tagok: Prof. Dr.Réthelyi János egyetemi tanár
  Dr. Weltner János főorvos
  Farkas Gábor osztályvezető
  Nagy László igazgató

 

Ügyrend

Éves beszámoló

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető:

 Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság éves beszámolója (pdf)