Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság feladatai az Egyetem Esélyegyenlőségi tervében foglaltak figyelembevételével:

a) véleményezi az Esélyegyenlőségi Tervet és annak elfogadására, illetve módosítására javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára;
b) figyelemmel kíséri a férfiak és nők arányos képviseletét az egyetemi testületekben, szükség esetén minden tanév végén – az Esélyegyenlőségi Terv
véleményezésének részeként – javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára az arányos képviselet biztosítására;
c) ajánlást fogalmazhat meg az esélyegyenlőség érvényesülésének előmozdítása érdekében,
d) véleményezi a Felvételi Tájékoztató esélyegyenlőséget érintő részeit;
e) minden tanév végére – az Esélyegyenlőségi Terv véleményezésének részeként – javaslatot tesz a kancellár és a rektor számára a fogyatékossággal élő
hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, valamint a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök
beszerzésére, személyi feltételek javítására;
f) az Esélyegyenlőségi Terv véleményezésének részeként javaslatot tesz a rektor és kancellár részére az Egyetemre hallgatói jogviszony létesítése
céljából jelentkező, fogyatékossággal élő személyek felvételi eljárásának lebonyolításához szükséges feltételek biztosítására;
g) a tárgyévi Esélyegyenlőségi Tervben előirányzott keret ismeretében javaslatot tesz a rektor és a kancellár részére arra vonatkozóan, hogy a
fogyatékossággal élő hallgatók hogyan vehetik igénybe a rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat; továbbá
koordinálja a szükséges feltételek biztosítását;ajánlást fogalmaz meg az egyetem és a karok vezetői számára a fogyatékos hallgatók tanulmányi feltételeinek javítására;
i) kiemelt feladatként kezeli a fogyatékkal élő hallgatók tájékoztatását az esélyegyenlőséggel kapcsolatos lehetőségek tekintetében,
j) elbírálja a fogyatékos hallgatók tantárgyi- és vizsgakövetelmények alóli felmentés vagy más engedmény iránti kérelmét;
k) javaslatot tesz az intézményi koordinátor és bevont szakértők ajánlása alapján a rektornak és a kancellárnak az esélyegyenlőségre vonatkozó egyetemi
előírások alkalmazása körében észlelt szabálytalanságok megszüntetésére irányuló bejelentések kapcsán;
l) ajánlásokat fogalmaz meg egészségügyi, pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok sérülés-specifikus követelményeinek
vonatkozásában;
m) figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség érvényesülését és a hátrányos megkülönböztetés tilalma megvalósítását az Egyetem valamennyi szervezeti
egysége, dolgozója tekintetében;
n) ajánlást tesz a nők, a fiatal és a 40 évnél idősebb, a fogyatékos, illetve a megváltozott munkaképességű dolgozók munkakörülményeire és a tíz éven
aluli gyermeket/gyermekeket nevelő, illetve a gyermeket egyedül nevelő dolgozók foglalkoztatási körülményeire;
o) ellenőrzi az esélyegyenlőséget érintő elrendelt intézkedések végrehajtásának eredményességét
p) eljár egyedi esélyegyenlőségi ügyekben.

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2017. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig a 81/2017. (VI.29.) számú szenátusi határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 146/2017 (XI. 30.) számú határozata az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságba a Pető András Kar részéről delegálandó tag megválasztásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 143/2018. (XI. 29.) határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság,  Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság,  Alumni Igazgatótanács hallgatói (Doktorandusz) összetételének a változásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 128/2019. (XI.28.) számú határozata az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság személyi összetételének módosításáról

Kapcsolattartó: Horváth Balázs
Email: horvath.balazs@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, oktatásért felelős rektorhelyettes
Hallgatói ügyekkel foglalkozó albizottság:
Elnök: Dr. Hermann Péter rektorhelyettes
Tagok: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens
  Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár
  Dr. Deme Ruth egyetemi tanársegéd, PhD
  Dr. Kapitány-Fövény Máté adjunktus
 

Babos Zsuzsanna

főiskolai mesteroktató
  Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens
  Dr. Czimbalmos Csilla DÖK képviselő
  Szűcs Attila egyetemi hallgató
  Völcsei Norbert egyetemi hallgató
Munkavállalói ügyekkel foglalkozó albizottság:
Elnök: Dr. Hermann Péter rektorhelyettes
Tagok: Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár
  Dr. Weltner János főorvos
  Farkas Beáta igazgató
  Reskó Péter igazgató

 

Ügyrend

Éves beszámoló