Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezendően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló (1. E/2017. (IV. 28.) számú rektori és kancellári határozat) szabályzat alapján a közérdekű adatigénylés rendje a Semmelweis Egyetemen:

Kérelem benyújtása

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igényt bárki benyújthat:

 • szóban: az Adatvédelmi és Betegjogi Központ irodájában (munkaidőben: kedden és szerdán: 9-12 és 13-15 között)
 • írásban
  • postai úton: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf.2.;
  • elektronikusan: a kozerdeku@semmelweis.hu központi e-mail címen.

Közérdekű adatigénylés teljesítésének határideje

A közérdekű adatszolgáltatási igénynek a beérkezést követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni vagy indokolt esetben az adatigénylést elutasítani.

Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozik vagy az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Költségtérítés 

Az adatigénylés teljesítéséért az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az adatigénylés teljesítését megelőzően az adatigénylőt az Adatvédelmi és Betegjogi Központ tájékoztatja.

Az adatigénylőnek a költségtérítésről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkoznia kell, hogy az adatigénylését fenntartja-e.

Amennyiben nyilatkozatát fenntartja úgy köteles megjelölni nyilatkozatában a fizetés módját (készpénzfizetési vagy átutalásos számla), továbbá a költségtérítést az Egyetem által megállapított (legalább 15 napos) határidőben megfizetni.

Az adatigénylés teljesítésére vonatkozó határidőbe nem számít bele a tájékoztatás megtételétől az adatigénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam. 

Az adatigénylés teljesítésének megtagadása, az adatszolgáltatás korlátozása 

Az adatigénylésnek az Egyetem nem köteles eleget tenni:

 1. ha közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatokra vonatkozik,
 2. ha a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokra vonatkozik,
 3. ha döntés megalapozását szolgáló adatra vonatkozik,
 4. ha átfogó számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésre feljogosított szervek hatáskörébe tartozó számlaszintű adatokra vonatkozik,
 5. ha nem áll rendelkezésre az adott adat,
 6. abban a részben, amelyben az azonos adatigénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be,
 7. ha az adatigénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy adatigénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható,
 8. ha a jelentős terjedelmű adatszolgáltatás teljesítésére megállapított költségtérítés összegéről szóló tájékoztatást követően az adatigénylő nem, vagy nem határidőben nyilatkozik, valamint, ha azt az adatigénylő határidőben nem fizeti meg. 

Az adatszolgáltatás korlátozható:

 1. az Info tv.-ben meghatározott érdekből (honvédelmi, nemzetbiztonsági, környezet- vagy természetvédelmi, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel),
 2. ha olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést eredményez, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna a Semmelweis Egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló szerveknek, személyeknek,
 3. az Európai Unió jelentős pénzügyi- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel,
 4. számlaszintű adatok esetén meghatározott adatszolgáltatás körében,
 5. az Egyetem azon alkalmazottainak adatai tekintetében, akiknek tevékenysége nem kapcsolódik közvetlenül az egyetem közfeladatainak ellátásához,
 6. amennyiben az adatigénylő felhívás ellenére nem pontosítja adatigényét. 

Az Adatvédelmi és Betegjogi Központ elérhetőségei:

Dr. Phd Trócsányi Sára
igazgató

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Telephely: 1085 Budapest, Baross utca 52. 6. em. 605.

Tel.: 06-1/459-1500
E-mail cím: kozerdeku@semmelweis.hu