Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLATÁNAK KIADÁSÁRÓL 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezendően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló (1. E/2017. (IV. 28.) számú rektori és kancellári határozat) szabályzat alapján a egészségügyi dokumentáció másolatának kiadásával kapcsolatos eljárási rend a Semmelweis Egyetemen:

Útmutató a betegdokumentáció kiadásához

Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtására jogosult az érintett vagy törvényes képviselője, hozzátartozója, örököse.

A kérelmező indítványát benyújthatja írásban (az alábbiakban letölthető megfelelő formanyomtatványokon):

    • a kérelemmel érintett szervezeti egységnél,
    • Az Adatvédelmi és Betegjogi Központnál:

Letölthető formanyomtatványok

A kérelem kötelező melléklete

Az egészségügyi dokumentáció kiadása iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell a kérelem benyújtásához való jogosultságának igazolására szolgáló okiratokat.

Az érintett kérelme esetén:

A jogosultság igazolása az érintett személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító igazolvány) és a jogosultság igazolására szolgáló okirat (TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat) másolatának csatolásával.

Törvényes képviselő, hozzátartozó, örökös kérelmező esetén:

A jogosultság igazolása a kérelmezőnek személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító igazolvány) és a jogosultságát igazoló okirattal történik (születési anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat (házastárs kérelmező esetén) vagy teljes bizonyító erejű magánokirat).

Költségtérítés

Az egészségügyi dokumentációról a kérelmező saját költségére másolatot igényelhet.

Amennyiben vállalja a másolati költségek megfizetését, köteles azt az Egyetem által megállapított, legalább 8 napos határidőn belül készpénzfizetési vagy átutalásos számla ellenében megfizetni.

A másolatok a költségtérítés megfizetését követően vagy legkorábban a megfizetést/átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentum (átutalási bizonylat, szervezeti egység által kiállított igazolás) bemutatását követően adhatóak ki.

Elhunyt beteg dokumentációjának kiadása

A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult:

  1. a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá
  2. a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációról másolatot igényelni.

Bármely egyéb felmerülő kérdés esetén, az Adatvédelmi és Betegjogi Központ illetékes.

Az Adatvédelmi és Betegjogi Központ elérhetőségei:

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Telephely: 1085 Budapest, Baross utca 52. 6. em. 605.

Telefonszám: 06-1-224-1547
E-mail cím: adatvedelem@semmelweis-univ.hu