Szervezeti, személyzeti
adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Semmelweis Egyetem  hivatalos neve és elérhetőségei

2. A Semmelweis Egyetem szervezeti felépítése és szervezet egységei

3. A Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselői és elérhetőségük

4. A Semmelweis Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

5. A Semmelweis Egyetem által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

6. A Semmelweis Egyetem által alapított lap

7. A Semmelweis Egyetem felügyeleti szerve

Tevékenységre, működésre
vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Semmelweis Egyetem feladatát és alaptevékenységét meghatározó, az Egyetemre vonatkozó alapvető jogszabályok, szabályzatok

2. A Semmelweis Egyetem feladata, tevékenysége (magyar és angol nyelven)

3. A Semmelweis Egyetem által nyújtott közszolgáltatás (oktatás, egészségügyi ellátások)

  • A Semmelweis Egyetemen folyó képzések
  • A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja
  • A Semmelweis Egyetem Önköltség-számítási és árképzési szabályzata

4. A Semmelweis Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

  • Medikai és gazdálkodási rendszerek adatbázisai a Semmelweis Egyetemen
  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 3. sz. melléklet I/A-I/B

5. A Semmelweis Egyetem nyilvános kiadványai

6. A Semmelweis Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények

7. A Semmelweis Egyetem által kiírt pályázatok

8. A Semmelweis Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

10. A Semmelweis Egyetem tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

11. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

12. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az egyetem az egyik szerződő fél (A Semmelweis Egyetem nem rendelkezik ilyen szerződéssel.)

13. A Semmelweis Egyetem kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására  vonatkozó általános szerződési feltételek (A Semmelweis Egyetem nem rendelkezik ilyen szerződéssel.)

14. A Semmelweis Egyetemre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Gazdálkodási
adatok

III. Gazdálkodási adatok

1. A Semmelweis Egyetem éves elemi költségvetése, számszaki és szöveges beszámolója

2. A Semmelweis Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3. A Semmelweis Egyetem által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

4. A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések a Semmelweis Egyetemen

5. A Semmelweis Egyetem által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesületi támogatásra, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések (Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.)

6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

7. Közbeszerzési információk