Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Bejelentkezés

Bejelentkezés

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 15. § (10) bekezdése alapján a tanulmányok folytatásának bejelentése legalább egy tárgy felvételével történik meg a Neptun-rendszerben a regisztrációs héten, azaz 2022. január 31., 07:00 órától 2022. február 04., 23:59 óráig. A tantárgyfelvétel szakaszosan történik.

A tárgyfelvétel előtt a neptun-rendszerben az aktív félévet létesítő hallgatóknak először regisztrálni kell!

Ennek menete: Az „Ügyintézés” menüponton keresztül érhető el a „Beiratkozás/Bejelentkezés” elnevezésű linkre kattintva. Majd a „Regisztrációs kérelmek” felületen megjelenő aktuális félév státuszának oszlopában „Új” státusszal szereplő sorban kattintson a „Lehetőségek/Beiratkozás” gombra. Ekkor megnyílik egy ablak, melyben szükséges nyilatkoznia arról, hogy „Aktív” státusszal szeretne regisztrálni az adott félévre. A megfelelő kiválasztása után a „Nyilatkozom” gombot kell megnyomnia!

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 15. § (7) bekezdése alapján nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.

ÖNKÖLTSÉGES hallgató teendői

Költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgató bejelentkezésére is vonatkoznak a „bejelentkezés” pontban leírtak.

A Térítési és juttatási szabályzat 23. § (6-8) bek. szerint
(6) Az önköltséges (költségtérítéses) képzésben részt vevő hallgató az önköltséget (költségtérítést) a beiratkozás, illetve a bejelentkezés előtt köteles megfizetni.
(7) A költségtérítési/önköltségi díj kedvezmény iránti kérelmet benyújtó hallgató az (6) bekezdéstől eltérően a kérelme tárgyában hozott döntésnek megfelelően, kérelme elutasítása esetén az elutasító határozat véglegessé válását követő 7. napig köteles megfizetni az önköltséget (költségtérítést)
. A kedvezmény, illetve részletfizetés iránti kérelmet beadó hallgató is köteles a (6) bekezdés szerinti határidőig megfizetni az önköltségnek (költségtérítésnek) a kérelmezett kedvezménnyel csökkentett részét, illetve annak első részletét.
(8) A (6)-(7) bekezdésben foglalt kötelezettségét határidőig nem teljesítő hallgató – ennek pótlásáig – a tanórán, vizsgán, záróvizsgán történő részvételből – a mindenki számára nyilvános alkalmak kivételével – kizárandó.

A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak – kérelem alapján – támogatás adható (az összeg mérséklése, részletfizetés, fizetési haladék stb). A kérelem beadásának határideje a Hallgatói Információs Irodában a honlapon található formanyomtatványon 2022. január 21. A diákhitelt igénybe vevő hallgatóknak is kérelmet kell beadni fizetési haladékra.

Nagyon fontos, hogy a TJSZ 23. § (6-8) bek. szerint megszűnt a halasztó hatálya a befizetésre vonatkozóan a beadott kérelmeknek. Mérséklés esetén az önköltség 80%-át, minden más esetben az önköltség 50%-át be kell fizetni. Így lesznek a neptun-rendszerben is a tételek kiírva. A fennmaradó díjat a határozatban megadott határidőig kell majd rendezni.

A hatályos jogszabályok szerinti online számla adatszolgáltatás miatt minden Neptunban történő kiíráshoz számlát kell kiállítani, mely számlának az adatszolgáltatás keretében a jogszabályban meghatározottak szerint be kell kerülni a NAV felületére. Emiatt alábbiak szerint változott a cég nevére történő számlakiállítás.

A szabályos adatszolgáltatás miatt a Neptunban történt egy olyan fejlesztés, hogy a céges számlákhoz kapcsolódó befizető szervezetek rögzítésekor a rendszer összeköttetésbe került a NAV adatbázisával, így automatikus ellenőrzést végez a szervezet rögzítésekor.

Viszont ezt az ellenőrzést a hallgatói webes felületen nem lehet bekapcsolni, csak az adminisztrációs felületen.

Fentiek okán, hogy a számlán szereplő befizető szervezet ellenőrzötten kerüljön rögzítésre, a hallgatói felületen történő rögzítés megszüntetésre kerül.

A számlákat a honlapon is megtalálható számlakérő nyomtatvány alapján a Pénzügyi Igazgatóság állítja ki, melyeket kérjük a neptun.penzugyiosztaly@semmelweis-univ.hu mail címre szkennelve és papír alapon eljuttatni.

A számla kiállításának igényléséhez szükséges „számlakérő nyomtatvány” a Kar honlapján is elérhető,  a „dokumentumok – nyomtatványok – egyéb nyomtatványok”.

Kérjük azokat a hallgatókat, akiknek munkahely, cég fizeti az önköltségi díjat, minél előbb indítsák el a számlakérőt

Az átutalással fizető hallgatóknak továbbra is be kell mutatni tanulmányi ügyintézőjüknek az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot a tárgyfelvétel megkezdéséig.

Befizetéseit – internetes vásárlásra alkalmas – bankkártyával szíveskedjék teljesíteni.

Menete: Pénzügyek / Befizetés – a félév beállítása után / Listázás – megfelelő tétel sorában a befizet négyzet kipipálása / Befizet/Biztosan befizet?/Igen/Fizetési mód választása:/OTP / Befizet / a bankkártya adatok megadása után / Elküld.

A 2021/2022 tanév I. félév befizetéseinek támogatása, valamint a folyamat egyszerűsítése érdekében az Egyetem bevezeti a gyűjtőszámla használatát.

A gyűjtőszámla használatának jellemzői:

  • Az utalt összeg a következő munkanapon jelenik meg a Neptunban, mely a hallgató Neptun kódja szerint kerül a Neptunba szabad egyenlegként, amíg azt nem kapcsolja össze kiírással, az összeget a hallgató vissza is tudja indítani a saját számlaszámára, illetve egy a gyűjtőszámlán szabad egyenleget is tarthat a felmerült költségekre.
  • A beazonosítás feltétele, hogy a megjegyzés rovatba utaláskor bekerüljön a hallgató Neptun kódja: pl. NK-123ABC
  • A gyűjtőszámlára utalt összeggel még teendője van: a kiírást össze kell kapcsolni a rendelkezésre álló egyenleggel.
  • Az összekapcsolást úgy tudja a hallgató elvégezni, ahogy egy Simplepay befizetést, azzal a különbséggel, hogy amellett választható lehetőségként megjelenik a gyűjtőszámlás fizetési mód is a kiválasztható lehetőségek között a Befizetés funkció kiválasztását követően. A gyűjtőszámlás fizetési módot választva az egyenlegén rendelkezésre álló összegből tudja a kiírás összegét kiegyenlíteni.

Fontos tudnivalók:

  • A számlaszámok 2021. augusztus 1. napjától élnek.
  • Az egyes gyűjtőszámlákra csak az adott devizanemben lehet utalni. HUF-ra forintot, EUR-ra EUR-t, USD-re USD-t.
  • Visszautalni csak azonos devizanemben, és devizás gyűjtőszámla esetében csak IBAN formátumban megadott számlaszámra lehetséges, míg a HUF gyűjtő esetén csak háromszor nyolc számjegyű, magyar (GIRO) számlaszámra.
  • A HUF-os gyűjtőszámláról csak HUF-ban, az EUR gyűjtőszámláról csak EUR-ban, az USD gyűjtőszámláról csak USD-ben kiírt tételek egyenlíthetők ki.
  • A HUF, EUR és USD gyűjtőszámlák között nincs átjárhatóság (tehát a Hallgató nem teheti meg, hogy a bármely devizás gyűjtőszámlán lévő szabad egyenlegét átvezeti a forintosra és fordítva sem).

Bankszámla megnevezése

Száma

Pénzneme

IBAN szám

SWIFT (BIC) kód

HUF-os gyűjtőszámla

11784009-22236720

HUF

HU36117840092223672000000000

OTPVHUHB

EUR-os gyűjtőszámla

11763842-00882880

EUR

HU11117638420088288000000000

OTPVHUHB

USD-s gyűjtőszámla

11763842-00883018

USD

HU69117638420088301800000000

OTPVHUHB

 

A folyamatok egyszerűsítése miatt kérjük, a jövőben használják a gyűjtőszámla funkciót, mellyel minden típusú kiírás teljesíthető.

Neptunban tárgyfelvétel

A 2021/22. tanév tavaszi félévére a tárgyakat a Neptun-rendszerben 2022. január 31., 07:00 órától február 04., 23:59 óráig lehet felvenni. A tantárgyfelvétel szakaszosan történik.

Felhívom figyelmét, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati kurzusoknál a csoportjának megfelelő kurzust válassza, mert csak annak a kurzusnak a vizsgáit fogja majd a következő vizsgaidőszakban látni, amelyikre jelentkezett. Azok a hallgatók, akik elérkeztek az utolsó félévükhöz, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy minden kötelező tárgyuk, illetve a választható tárgyakból a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditmennyiség felvételre és az elkövetkező vizsgaidőszakban teljesítésre kerüljön.

Kérelmek

A formanyomtatványokat megtalálja honlapunkon a Dokumentumok – Nyomtatványok helyen.
A Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz valamint az önköltségi díjjal kapcsolatos kérelmeket a Hallgatói Információs Irodában az arvai.zsanett@se-etk.hu levelezési címre kell küldeni a tanévnaptárban meghatározott időpontokig. (Költségtérítési nyilatkozat)

MSc BSc képzéseknél nyelvvizsga változás

Neptun – Hallgatói összefoglaló

Költségtérítési díjak 2022-2023 és a hallgatók által fizetendő egyéb díjak

Tájékoztató az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal történő elektronikus kapcsolattartásról

Teremkódok

Tájékoztató az átsorolás rendjéről

Átvételi információk

Átvétellel kapcsolatos tudnivalók

Kreditátviteli kérelem (online)

Összesítő kreditátviteli kérelmekhez

Kitöltési útmutató kreditátviteli kérelmekhez

Nyomtatvány jogorvoslati eljáráshoz

Diákhitel

Diákhitel 1. (engedményezési adatlap, engedményezési útmutató)

Diákhitel 2. (Nyilatkozat)