Bemutatás

Társadalomtudományi Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 4910
Email: etk.tarstud@semmelweis.hu
Iroda: 332

A Társadalomtudományi Tanszék feladata

A Társadalomtudományi Tanszék feladata, hogy saját tantárgyai oktatásával segítse a Kar minden hallgatóját az egészségügyi hivatásra való felkészülésé­ben. A Tanszék – általános és egészségügy-specifikus témakörök alapján – olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadására törekszik, amelyek lehetővé teszik a hallgatók szemléletének formálását a szociológia, az antropológia, az egészségtudomány története, a jog, az etika, az egészségfilozófia, a kutatásmódszertan, valamint az egészségügyi gazdaságtan és menedzsment tudományterületein belül. E tudományterületekhez kapcsolódó tantárgyak oktatása során a gyakorlatorientáltságot hangsúlyozva tanszékünk törekszik a tudatos munkavállalói és a vállalkozóvá váláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint a társadalmi felelősségvállalás erősítésére. A Tanszék oktatói a fenti területeken aktív kutatói munkát végeznek, eredményeiket nemzetközi és hazai szinten publikálják.

A Társadalomtudományi Tanszék oktatói részt vesznek számos szakmai és társadalmi szervezet tevékenységében felelős vezetőként és tagként egyaránt (Magyar Szociológiai Társaság, Magyar Orvostörténelmi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, American Anthropological Association, The European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH), Magyar Sporttudományi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Élettudományok-története Munkabizottság). Tanszékünk többek között hozzájárul az európai szinten működő, kiterjedt szakmai hálózatot magában foglaló COHEHRE szervezet munkájához, amelynek egyik vezetőségi tagját jelenleg a Tanszék delegálja.

Kollégáink továbbá számos hazai és nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztésében vállalnak szerepet, mint például Fejlesztés és Finanszírozás, Kaleidoscope – Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, Kelet-Európa Tanulmányok.

Oktatási és szakmai profilok

A Tanszék részt vállal az összes szakirány oktatásának továbbfejlesztésében, és a tantervi irányelvek kidolgozásában. A teljes és részidejű képzésekben az Ápolás és betegellátás, az Egészségügyi gondozás és prevenció, valamint az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szakokon a következő tárgyakat oktatja: Egészség és társadalom, Bioetikai és szakmai etikai ismeretek, Egészségfilozófia, Egészségügyi jog, szakdolgozat módszertani tárgyak, valamint számos más szakmaspecifikus tantárgyat (pl. Egészségügyi igazgatás, Sürgősségi betegellátás jogi ismeretei, Családtudományi alapismeretek), illetve választható tantárgyakat.

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara és a Budapesti Metropolitan Egyetem között létrejött oktatási együttműködés eredményeképpen 2014 szeptemberétől elindult az egészségügyi szervező BSc képzés egészségturizmus-szervező specializációval (szakfelelős Dr. Szócska Miklós). Tanszékünk a képzés szervezési és oktatási feladatainak ellátásában egyaránt részt vállal.

Az egészségügyi szervező, egészségturizmus-szervező alapszakos diplomával rendelkező szakemberek a szakterületükben rejlő értékek, lehetőségek felismerésével képesek innovatív fejlesztési programok kidolgozására, kliensre szabott egészségturisztikai programok készítésére. Munkájuk során alkalmazzák a turizmushoz kapcsolódó egészségügyi és turisztikai intézményekről szerzett ismereteiket, turisztikai, egészségturisztikai pályázati tevékenységet végeznek.

Szakmai fórumok: Az egészség- és társadalomtudományok közötti kapcsolatok erősítését támogatva a Társadalomtudományi Tanszék elkötelezett a szakmaközi és a tudományok közötti párbeszéd javításában. E cél elérése érdekében az elmúlt években tanszékünk számos szakmai nap és konferencia szervezését kezdeményezte és bonyolította le, ily módon is fórumot biztosítva a közös gondolkodásra.

A Társadalomtudományi Tanszék évente megrendezi az Oktatás- és Kutatásmódszertani Szakmai Napot, ugyanis fő célkitűzéseinek egyike, hogy sokoldalú, naprakész és rugalmasan alkalmazható tudást adjon át hallgatóinak, amelynek egyik kulcsa az olyan változatos oktatási módszerek alkalmazásában rejlik, amelyek a leghatékonyabban képesek megszólítani a hallgatókat és széles hozzáférést biztosítanak az általunk képviselt tudáshoz. Épp ezért különös figyelmet fordít a Tanszék az oktatásmódszertani innovációra.

A Társadalomtudományi Tanszék öt alkalommal rendezte meg a Betegjogi Szakmai Napot és Konferenciát. A konferencia alapvető célkitűzése az, hogy körbejárja a mindennapos egészségügyi ellátás során felmerülő leggyakoribb jogi és etikai kérdéseket.

2019-ben a Társadalomtudományi Tanszék ötödik alkalommal szervezte meg az Egészségturizmus Szakmai Napot, ahol az egészségturizmus lehetőségeiről, gyengeségeiről, eredményeiről és jogi szabályozásáról hallhattak előadásokat az érdeklődők.

2017-ben hagyományteremtő céllal került megrendezésre a Semmelweis Egyetem ETK Társadalomtudományi Tanszéke, az ÁOK Magatartástudományi Intézete és az EKK Mentálhigiéné Intézete közös szervezésében az Ártó-Védő Társadalom Konferencia. Az országos konferencia célja, hogy fórumot és szakmai közösséget teremtsen az egészség és társadalom kapcsolódásaival foglalkozó kutatók és kutatások számára, továbbá helyt kívánt adni a legújabb egészségszociológiai, orvosi szociológiai vizsgálati eredmények és módszerek bemutatásának, hangsúlyozva az egészség szociális, mentális és lelki dimenzióját. Ezen kívül a konferencia lehetőséget kínált az egészségügyi szakemberek képzésével kapcsolatos oktatási tapasztalatok megosztására.

Munkatársak

Dr. Feith Helga Judit

habilitált főiskolai tanár, tanszékvezető

Dr. Dobos Attila

adjunktus

Dr. Horkai Anita

adjunktus

Dr Lukács J. Ágnes

tanársegéd

Dr. Maráczi Ferenc

tanársegéd

Nagy Éva

tanársegéd

Német Erzsébet Anita

tanársegéd

Dr. Némethné dr. Gradvohl Edina Dóra

főiskolai docens

Dr. Pörzse Gábor

egyetemi docens

Sipos Ivett Bernadett
        tanársegéd

Szigeti Szilárd PhD

tanársegéd

Dr. Sztrilich András Péter

tanársegéd

Dr. Takács Johanna

       tudományos főmunkatárs

Dr. Varga Szabolcs

tanársegéd

Vártokné Dr. Hevér Noémi

adjunktus

Dr. Habil. Vingender István

       habilitált főiskolai tanár, oktatási dékánhelyettes

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Feith Helga Judit
habilitált főiskolai tanár,tanszékvezető
48-64930, feith.helga@semmelweis.hu
Árvai Zsanett
oktatásszervezési szakértő
48-64910, arvai.zsanett@semmelweis.hu
48-64916, dobos.attila@semmelweis.hu
48-64914, horkai.anita@semmelweis.hu
48-64910, lukacs.j.agnes@semmelweis.hu
48-64916, maraczi.ferenc@semmelweis.hu
Nagy Éva
tanársegéd
48-64914, nagy.eva@semmelweis.hu
48- 64914, nemet.erzsebet.anita@semmelweis.hu
48-64931, nemethne.gradvohl.edina@semmelweis.hu
48-64931, porzse.gabor@semmelweis.hu
48-64910, sipos.ivett.bernadett@semmelweis.hu
szigeti.szilard@semmelweis.hu
48-64916, sztrilich.andras@semmelweis.hu
Dr. Takács Johanna
tudományos főmunkatárs
48-64931, takacs.johanna@semmelweis.hu
Dr. Varga Szabolcs
tanársegéd
48-64916, varga.szabolcs@semmelweis.hu
48-64914, vartokne.hever.noemi@semmelweis.hu
Dr. Vingender István habil.
dékánhelyettes, habilitált főiskolai tanár
48-64911, vingender.istvan@semmelweis.hu

Hirdetőtábla

Oktatók konzultációs időpontjai
2023/2024. tanév tavaszi félév

Dr. Feith Helga Judit (feith.helga@semmelweis.hu)

kedd 11:30-13:00 Szoba: 332

Dr. Vingender István (vingender.istvan@semmelweis.hu)

hétfő 14:00-15:30 Szoba: 130

Nagy Éva (nagy.eva@semmelweis.hu)

hétfő 11:30-13:00 Szoba: 313

Dr. Sztrilich András (sztrilich.andras@semmelweis.hu)

hétfő 15:00-16:30 Szoba: 311

Dr. Horkai Anita (horkai.anita@semmelweis.hu)

páratlan hét hétfő 11:30-13:00 Szoba: 313
páros hét csütörtök 13:15-14:45 Szoba: 313

Dr. Pörzse Gábor (porzse.gabor@semmelweis.hu)

kedd 15:00-16:30 Szoba: 312

Dr. Némethné dr. Gradvohl Edina (nemethne.gradvohl.edina@semmelweis.hu)

szerda 13:00-14:30 Szoba: 312

Dr. Varga Szabolcs (varga.szabolcs@semmelweis.hu)

hétfő 11:30-13:00 Szoba: 311

Dr. Dobos Attila (dobos.attila@semmelweis.hu)

hétfő 09:45-11:15 Szoba: 311

Dr. Maráczi Ferenc (maraczi.ferenc@semmelweis.hu)

hétfő 15:00-16:30 Szoba: 311

Német Erzsébet Anita (nemet.erzsebet.anita@semmelweis.hu)

páratlan hét kedd 13:15-14:45 Szoba: 312
páros hét kedd 11:30-13:00 Szoba: 312

Dr. Szigeti Szilárd (szigeti.szilard@semmelweis.hu)

csütörtök 13:15-14:45 Szoba: 312