Bemutatás

Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 4940
Email: etk.morfologia@semmelweis.hu
Iroda: 345

Oktatási és szakmai profilok

A Morfológiai és Fiziológiai Tanszék feladata a Karon folyó kétciklusú képzés keretében valamennyi teljes idős és részidős képzésben tanulmányaikat folytató hallgató számára az alapozó tantárgyak (Anatómia, Alkalmazott biológia, Élettan-kórélettan, Biokémia, Alkalmazott kémia) oktatása magyar és angol nyelven. A kötelezően előírt tárgyakon kívül választható tantárgyakat is meghirdetünk a további ismeretek bővítése céljából. A gyakorlati oktatás jól felszerelt, 24 fő befogadására alkalmas oktatói laboratóriumokban folyik. 2017 őszétől elindult a Tanszék gondozásában az Egészségügyi tanár MSc képzés is.

A Tanszék munkatársai folyamatosan képezik magukat, az oktató kollégák szinte mindegyike PhD-fokozattal rendelkezik, illetve Doktori Iskolában végzi tanulmányait. Tudományos tevékenységükről folyamatosan beszámolnak, eredményeiket publikálják. Témavezetői, konzulensi és mentori tevékenységükkel segítik a hallgatók eredményes részvételét a Tudományos Diákköri Konferenciákon, az évenként meghirdetett Rektori Pályázati munkák elkészítésében és a szakdolgozatok megírásában, valamint PhD témavezetői feladatokat is ellátnak. A Tudományos Diákkör kari elnöke és az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács két kari képviselője is Tanszékünk munkatársa. A Tanszék részt vesz az Eduvital program kari szintű hatékony szervezésében, amely során az adott témák neves meghívott szakértői tartanak előadásokat. A Tanszék koordinálja a Kar tehetséggondozó programját és az egyetemi szintű Kerpel Fróniusz Ödön tehetségprogrammal történő együttműködést, valamint ellátja a kari szintű mentorképzés szakmai felügyeletét.

Valamennyi tanszékkel és intézettel folyamatos és szoros munkakapcsolatot tartunk. Különös gondot fordítunk a demonstrátori rendszer fejlesztésére. Karunk demonstrátorainak külön felkészítő tréninget tartunk. Tanszékünkön minden félévben demonstrátori pályázatot hirdetünk és a pályázatra jelentkezett jelöltek közül a legkiemelkedőbb hallgatókat fogadjuk az oktatói munka segítéséhez.

Az oktatók aktív tagjai a kutatási és oktatási szakterületükhöz kapcsolódó szakmai csoportoknak (Magyar Élettani Társaság, Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság, Genomikai Hálózat, Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság stb.).

A Tanszék munkatársai részt vesznek az egyetemi és több más szakmai folyóirat (Semmelweis Újság, Physiology International, Development in Health Sciences) szerkesztőségi munkájában, az Egyetemi Tudományos Tanácsban, az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsában, a Tehetséggondozó Tanácsában stb. és a régi hagyományokat megőrző Baráti Körében is.

Munkatársak

Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella

főiskolai tanár, tanszékvezető, dékán

Dr. Földvári-Nagy László

főiskolai tanár

Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin

főiskolai tanár

Gedeon Gábor

tanársegéd

Gyombolai Zsigmond
       tanársegéd

Dr. Hruska Anett 

főiskolai docens

Dr. Kiss Judit

főiskolai docens

Dr. Kocsis László Lajos

főiskolai docens

Dr. Koller Ákos

egyetemi tanár

Dr. Kovács Éva

habilitált főiskolai tanár

Dr. Lévay György

egyetemi tanár

Dr. Nyakas Csaba

professor emeritus

Dr. Pölöskeiné Szénási Annamária

tanársegéd

Suhajdáné dr. Urbán Veronika

főiskolai tanár

Dr. Szabó Szilvia

főiskolai docens

Dr. Szekeres Mária

főiskolai docens

Dr. Valasek Tamás

főiskolai docens

Vass Zsolt

       tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
főiskolai tanár, tanszékvezető, dékán
48-64941, dornyei.gabriella@semmelweis.hu
48-64944, lenti.katalin@semmelweis.hu
48-64944, foldvari-nagy.laszlo@semmelweis.hu
Gedeon Gábor
tanársegéd
48-65814, gedeon.gabor@semmelweis.hu
48-64946, gyombolai.zsigmond@semmelweis.hu
Dr. Hruska Anett
főiskolai docens
48-64946, hruska.anett@semmelweis.hu
Keményné Fehér Izabella
oktatásszervezési szakértő
48-64940, kemenyne.feher.izabella@semmelweis.hu
Dr. Kiss Judit
főiskolai docens
48-64945, kiss.judit2@semmelweis.hu
Dr. Kocsis László Lajos
főiskolai docens
48-64943, kocsis.laszlo.lajos@semmelweis.hu
Dr. Koller Ákos
egyetemi tanár
48-65867, koller.akos@se-etk.hu
Dr. Kovács Éva habil.
főiskolai tanár
48-64946, kovacs.eva@semmelweis.hu
Dr. Lévay György
egyetemi tanár
48-64946, levay.gyorgy@semmelweis.hu
Marton Melitta
oktatási asszisztens
48-64947, marton.mellita@semmelweis.hu
Dr. Nyakas Csaba
professor emeritus
48-65867, nyakas.csaba@semmelweis.hu
48-65814, poloskeine.szenasi.annamaria@semmelweis.hu
Dr. Sipos Zoltán Andorné
oktatási asszisztens
48-64947, sipos.zoltan.andorne@semmelweis.hu
48-64945, suhajdane.urban.veronika@semmelweis.hu
Dr. Szabó Szilvia
főiskolai docens
48-64943, szabo.szilvia@semmelweis.hu
Dr. Szekeres Mária
főiskolai docens
48-65814, szekeres.maria@semmelweis.hu
Dr. Valasek Tamás
főiskolai docens
48-64946, valasek.tamas@semmelweis.hu
Vass Zsolt
tanársegéd
48-65814, vass.zsolt@semmelweis.hu