Vezető: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária utca 39.
E-mail: nagy.zoltan_zsolt@med.semmelweis-univ.hu
Telefon: + 36 1 459 1500/54534 vagy 459 1500/54611

Titkár: Győrfi Judit

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: +36 1 486 5901 vagy +36 20 670 1959
E-mail: etk.phd@semmelweis.hu

2020. május 27-én, hosszas előkészítési folyamat után megalakult az Egészségtudományi Doktori Iskola. A Patológiai Doktori Iskola Egészségtudományok programja átkerült az új doktori iskolába, ezzel együtt a képzést 2016. szeptember 1. után kezdő, az Egészségtudományok programban részt vevő hallgatók is. Nem kerültek át az új doktori iskolába azok, akik 2016. szeptember 1-ét megelőzően kezdték a képzést a Patológiai Doktori Iskolában, illetve azok sem, akik 2016. szeptember 1-én kezdték és a 2020-2021-es tanévben fejeznék be a tanulmányaikat.

A Patológiai Doktori Iskolából átkerült hallgatók esetében, akik 2020. szeptember 1. előtt kezdték meg a tanulmányaikat, nincs követelményváltozás. Továbbra is benyújthatják a disszertációt publikációs pontos rendszerben.

Azon hallgatókra, akik 2020. szeptember 1. után kezdték meg a képzést immár az új doktori iskolában, a Doktori Szabályzat hatályos rendelkezéseinek megfelelő IF követelmény vonatkozik.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

egyetemi tanár, az Egészségtudományi  Doktori Iskola vezetője

Programok

Az Egészségtudományi Doktori Iskola fő célkitűzése az elméleti és preklinikai ismeretek, a klinikai és összehasonlító egészségtudományi kutatások, valamint a nép- és közegészségtudományok ötvözése, továbbá az egészségtudományok társadalomtudományi területeinek erősítése. További célja, hogy az Egyetemen folyó doktori képzéseket kiegészítve biztosítsa az egészségtudományok megjelenését, így hangsúlyosabbá téve a népegészségügyi igények részét képező preventív, hazai és nemzetközi egészség-megőrző programokat, melyek a társadalom egészét érintik.

Programok leírása

A Doktori Iskola törzstagjainak és témavezetőinek tudományos kutatási programjai az egészségtudomány sokrétűségéhez igazodva négy programban fogják össze a választható kutatási témákat az egészségtudományok iránt érdeklődő fiatal kutatóknak. Az egészségtudományok tudományági programjai, kurzusai és témái az egészség-, és társadalomtudományi elméletek, kutatások találkozási pontját is adják. Az egészségtudományok számos területét felölelő kurzusok és témák segítik és biztosítják a magas szintű képzést és a kutatásokhoz szükséges ismeretek elsajátítását. A négy program összesen közel 50 kurzusa lehetőséget ad minden hallgatónak a témájához szükséges ismeretek megszerzéséhez. A Doktori Iskola törzstagjai, programvezetői az egészségtudományok nemzetközileg is elismert képviselői, személyük garantálja a Doktori Iskolában folyó magas színvonalú elméleti és gyakorlati mentori munkát. 

Az Egészségtudományi Doktori Iskola négy programja szervesen kapcsolódik egymáshoz és az egészségtudományok széleskörű szemléletét tükrözik.

A Klinikai és összehasonlító egészségtudományok, valamint az Elméleti és preklinikai egészségtudományok programok az egészségtudományok számos területén kínálnak lehetőséget az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez; többek között a kardiovaszkuláris, mozgásszervi, perinatális, reprodukciós, szülészeti és nőgyógyászati, onkológiai, diagnosztikai, gasztroenterológiai, táplálkozástudományi és dietetikai, optometriai, ápolási, oxiológiai és sürgősségi, morfológiai és fiziológiai és az epidemiológiai egészségtudományi területeken.  A Doktori Iskola Társadalom és egészség programja adja a másik két program mellett a társadalomtudományi módszereket alkalmazó egészségtudományok képviseletét és súlyának megerősítését az Egyetemen folyó doktori képzések rendszerében. A negyedik program a Nép- és közegészségtudományok az egészségügy tudománytörténetével, az egészségügyi jog aktuális problémáinak kérdéskörével egészíti ki a három programot, valamint olyan fontos nép- és közegészügyi területeken folyó epidemiológiai módszereket alkalmazó kutatásokkal teszi teljessé az egészségtudományok multidiszciplináris szemléletét, mint a környezeti expozíciók egészségkárosító hatásainak becslése, veleszületett fejlődési rendellenségek vizsgálatai, veszélyes kórokozók kimutatása és differenciáldiagnosztikája.

Programok
 • 01. Klinikai és összehasonlító egészségtudományok
  Programvezető: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt
 • 02. Elméleti és preklinikai egészségtudományok
  Programvezető: Dr. Földvári-Nagy Lászlóné, Dr. Lenti Katalin
 • 03. Társadalom és egészség
  Programvezető: Dr. Vingender István
 • 04. Nép- és közegészségtudományok
  Programvezető: Prof. Dr. Ács Nándor

Információk

A doktori képzésről

2016. szeptember 1. után megkezdett tanulmányok esetén: A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség és legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga. A sikeres felvételi után a a képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában indulhat el.

A négyéves képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni. A tanulmányokat legfeljebb 2 alkalommal, összesen 2 évre lehet megszakítani.

16 tanulmányi, összesen 120 kreditpont megszerzése (az első négy szemeszterben), továbbá a komplex vizsga teljesítése (negyedik szemeszter után) és legalább öt aktív szemeszter lezárása után kérhető az abszolutórium, mely a képzés lezárását igazolja.

A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően három éven belül kell benyújtani. Fokozatszerzésre jelentkezni lehet ún. képzés nélküli fokozatszerzőként, ez esetben a jelentkezőnek komplex vizsgát kell tennie a felvételi eljárás részeként. Az egyéni fokozatszerzőnek ugyanúgy eleget kell tennie a fokozatszerzés követelményeinek, mint a Doktori Iskola képzésben részt vett hallgatóinak.

Az egyéni fokozatszerző státusa önköltséges hallgató, így a félévekre (minimum egy maximum négy) be kell iratkozni, félévekre csökkentett összegű tandíjat (97500 Ft) kell befizetnie. Tanulmányi kötelezettsége az egyéni fokozatszerzőnek nincs.

Az értekezés megvédése után a Doktori Tanács ítéli oda a jelöltnek a doktori fokozatot. A nemzetközileg is elismert doktori oklevelek átadásra ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal kerül sor.

Doktori (PhD) Képzés a Semmelweis Egyetemen

A doktori (PhD) képzés célja olyan kutatási kompetenciák elsajátítása, amelyek képessé tesznek kutatómunka végzésére, tudományos kérdésekben önálló véleményformálásra és a szakmai közéletben való aktív részvételre. A PhD fokozat feltétele az akadémiai (egyetemi és kutatóintézeti) szakmai előmenetelnek és előnyt jelent az egészségügyi ellátó rendszer valamint kutatásban, fejlesztésben és innovációban érdekelt vállalkozások és cégek széles látókört igénylő vezetői pozícióinak betöltésekor.

A doktori képzés formái

 1. Hagyományos PhD Program

Doktori tanulmányok államilag finanszírozott ösztöndíjas vagy önköltséges formában végezhetők. A képzés 4 szemeszter hosszúságú „képzési és kutatási szakasszal” kezdődik melybe MSc vagy osztatlan képzésben szerzett diplomával lehet belépni felvételi vizsgát követően. Ebben a fázisban meghatározott kreditértékű (a Semmelweis Egyetemen 16 kreditpont), a kutatással kapcsolatos tematikájú kurzust kell elvégezni, továbbá kutatómunkát folytatni témavezető irányítása mellett. A 4. szemeszter után komplex vizsgán kell számot adni a megszerzett tudományos ismeretekről és kutatási eredményekről, aminek sikeres letétele után lehet átlépni a második „kutatási és fokozatszerzési szakaszba”, aminek célja a megkezdett kutatások befejezése, az eredmények publikálása és a doktori értekezés elkészítése, majd munkahelyi vitát követően fokozatszerzésre benyújtása. Ezt követően az értekezés nyilvános védésére kerül sor, aminek sikeres teljesítése után az Egyetemi Doktori Tanács ítéli oda a PhD fokozatot. Az fokozatszerzés feltétele a tudomány műveléséhez szükséges idegen (általában angol) nyelvtudás mellett az előre rögzített publikációs követelmények (legalább 2 eredeti közlemény megfelelő impakt faktorú folyóiratban) teljesítése. A „kutatási és fokozatszerzési szakasz” általánosságban 4 szemeszter hosszúságú, de a doktori értekezés a fokozatszerzési feltételek teljesülése esetén korábban is benyújtható és a PhD fokozat megszerezhető.

 1. MD-PhD Kiválósági Program

A tudományos diákköri (TDK) munkájukban kimagaslóan eredményes orvos-, fogorvos- és gyógyszerész-hallgatók számára lehetőség van arra, hogy a komplex vizsga letételéhez szükséges követelményeket (16 kreditpont értékű PhD kurzus elvégzése és fokozatszerzéshez szükséges tudományos teljesítmény időarányos elérése) már a graduális képzésük utolsó 2 évben teljesítsék leendő PhD témavezetőjük irányítása mellett. Ők diplomájuk megszerzését követően komplex vizsga letételével közvetlenül a PhD képzés ”kutatási és fokozatszerzési szakaszába” lépnek, így a képzéses fokozatszerzőkhöz képest 2 évvel korábban szerezhetnek PhD fokozatot. Az „MD-PhD” hallgatók ösztöndíjban részesülnek és számukra a fokozatszerzési feltételek megegyeznek a hagyományos PhD programban résztvevőkkel, azzal a különbséggel, hogy publikációiknak másfélszer magasabb impakt faktor feltételeket kell teljesíteniük.

III. Egyéni fokozatszerzés

Az egyéni fokozatszerzés lehetősége azok számára nyitott, akik a doktori képzés keretein kívül (pl. külföldön vagy egyetemtől független kutatóintézetben) végzett kutatásaikkal teljesítik a fokozatszerzési követelményeket. Ők sikeres felvételi vizsgát követően azonnal komplex vizsgát tesznek és a „képzési és kutatási szakasz” kihagyásával, tanulmányi kötelezettség teljesítése nélkül közvetlenül a „kutatási és fokozatszerzési szakaszba” lépnek, majd az előzőekben leírt eljárással szerzik meg a PhD fokozatukat azzal a különbséggel, hogy hagyományos PhD programban résztvevőkhöz képest másfélszer magasabb impakt faktor feltételeket kell teljesíteniük

A doktori képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

 1. A PhD hallgatók jogállása

A doktori képzés és fokozatszerzés során a résztvevők az Egyetemmel hallgatói jogviszonyba kerülnek, ösztöndíjukat adó és járulék-mentesen kapják és jogosultak az egyetemi hallgatókat megillető kedvezményekre. A PhD hallgatói jogviszony alapos indokkal a képzési és kutatási szakaszban maximum 4, a kutatási és disszertációs szakaszban maximum 2 szemeszter idejére szüneteltethető. A PhD hallgatói jogviszony a jelenlegi törvényi szabályozás szerint beleszámít az egészségügyi szolgálati jogviszony, de nem számít be a „hazai munkaviszony” idejébe, ez utóbbival kapcsolatban az Egyetem jogszabály-módosítást fog kezdeményezni a közeljövőben.

A hallgatói jogviszony mellett az Egyetemmel vagy más munkáltatóval akár teljes állású rezidensi vagy más munkaviszony létesíthető, ami azonban nem nyújthatja meg a PhD hallgatói jogviszony maximális idejét. A szakképzésben való részvétel nem befolyásolja a PhD fokozatszerzési követelményeket. Az Egyetemünkkel együttműködő kutatásfejlesztési vállalkozásoknál történő munkavállalás további ösztöndíj lehetőséget is nyújthat (l. alább: „Kooperatív PhD Ösztöndíj).

 1. Doktori értekezés benyújtásának a határideje

A doktori értekezést a komplex vizsgát követő 3 éven belül be kell nyújtani, mely határidő kivételes méltánylást igényló esetekben (pl. szülés, betegség) maximum egy évvel meghosszabbítható.

 1. Szakképzési időbe való beszámíthatóság

Az államilag támogatott doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – az Egyetem döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe beszámítható. Az Egyetem a PhD tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, ha a jelölt a szakképesítésnek megfelelő, kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.

 1. Ösztöndíj

Az államilag finanszírozott ösztöndíj 140-180.000 Ft / hó, melyet a befogadó intézmény, ill. témavezető kiegészíthet saját forrásból, ill. pályázat útján kiegészíthető az alábbi ösztöndíjakkal:

 • Semmelweis 250+ Kiválósági Ösztöndíj (70-180.000 Ft / hó)
 • ÚNKP Kiválósági Ösztöndíj (100-200.000 Ft / hó)
 • Kooperatív PhD Ösztöndíj (vállalkozásokkal együttműködésben, 300-400.000 Ft / hó)
 • Richter Talentum Ösztöndíj (150.000 Ft / hó)

A tájékoztató teljes szövege

Komplex vizsga

A komplex vizsga célja a doktorandusz tárgyi tudásának és szakirodalmi ismereteinek („elméleti rész”), valamint tudományos teljesítményének értékelése („disszertációs rész”).

Az elméleti részben a doktorandusz két tárgyból/témakörből tesz vizsgát.

 • A főtárgy keretében a hallgató egy szélesebb tudományterületen való tájékozottságáról ad számot, míg a
 • melléktárgy keretében a kutatási területéhez kapcsolódó szűkebb tudományterületről. Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is.

A komplex vizsga második részében a hallgató előadás formájában (8-10 perces prezentáció)  ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését…

 • A komplex vizsga a nappali és levelező tagozatos hallgatók esetében a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként szolgál…
 • Az egyéni felkészülők esetében a komplex vizsga a fokozatszerzési eljárásban történő részvétel feltétele.

A komplex vizsga letételére az Egyetemi Doktori Tanács által meghatározott vizsgaidőszakban van lehetőség. A komplex vizsgára külön kell jelentkezni.

A komplex vizsgára történő bocsátás feltétele a doktori képzés képzési és kutatási szakaszában legalább 120 kredit, beleértve valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt tanulmányi kredit (16 kredit) megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő hallgatókat, akiknek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).

A komplex vizsgára jelentkező az alábbi feltételeknek való megfelelésről írásban nyilatkozatot tesz

 • nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása,
 • komplex vizsgára való jelentkezését két éven belül nem utasították el vagy két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése,
 • nem áll doktori fokozat visszavonására irányuló eljárás alatt vagy 5 éven belül nem vontak tőle vissza jogerősen korábban odaítélt doktori fokozatot.

A komplex vizsgára történő jelentkezéshez szükséges iratok:

 • jelentkezési lap,
 • szakmai önéletrajz
 • publikációs jegyzék

Komplex vizsga előtt 1 hónappal benyújtandó iratok:

 • a témavezetői értékelés a jelentkező doktori kutatásáról
 • a komplex vizsgára jelentkező összefoglalója kutatásáról (amennyiben rendelkezik a disszertációk témájában publikációval, az összefoglaló maximum 2 oldal, amennyiben nem rendelkezik, az összefoglaló maximum 10 oldal)

Tudományági Doktori Iskola által benyújtandó iratok:

 • a Tudományági Doktori Iskola tanácsának javaslata a komplex vizsga tárgyakra, a komplex vizsga bizottságra

A dokumentumokat a tudományági doktori iskola titkárságára kérjük leadni!

Komplex vizsga (letölthető jelentkezési lappal)

Doktori fokozatszerzés

2. A doktori fokozatszerzés

18. § [A doktori fokozatszerzés]

(1) A doktori fokozatszerzés a doktori képzés második, ún. kutatási és disszertációs szakasza, melynek feltétele a komplex vizsga teljesítése. Doktori (PhD) fokozatot a Semmelweis Egyetemen szervezett képzésben való részvétellel, vagy kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszban történő részvétellel (egyéni felkészülő) lehet szerezni.

(2) A fokozatszerzési eljárás, a doktori képzés második szakaszaként a komplex vizsgát követő félévre történő bejelentkezéssel kezdődik. A fokozatszerzési eljárásért a hallgató fokozatszerzési eljárási díjat köteles fizetni, melynek összegét az EDT határozza meg. A fokozatszerzési eljárás díját a fokozatszerzési eljárás végén, az abszolutórium megszerzését követően a disszertáció elbírálásának szakaszában kell megfizetni. Amennyiben az állami ösztöndíjas hallgató a doktori értekezést a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt nyújtja be, a fokozatszerzési eljárási díj megfizetése alól mentességet élvez.

(3) Az egyéni felkészülő a doktori képzésbe a komplex vizsga teljesítésével kapcsolódik be. A komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadását az EDT felvételi vizsga sikeres teljesítéséhez köti.

(4) A sikeres felvételi teljesítését követően az EDT elfogadja az egyéni felkészülő komplex vizsgára történő jelentkezését. A komplex vizsga sikeres teljesítésével az egyéni felkészülő önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyba kerül.

(5) Az egyéni felkészülő a doktori képzés képzési és kutatási szakaszának tanulmányi kötelezettségei alól mentesül, az EDT a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásával a tanterv szerinti tanulmányi és egyéb kreditpontok teljesítését elismeri.

(6) A kutatási és disszertációs szakasz időtartama 4 félév. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezést a tanulmányi kötelezettségek teljesítése esetén, az EDT jóváhagyásával a nyolcadik félévet megelőzően is be lehet nyújtani.

(7) Az értekezés benyújtására vonatkozó határidő különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Különös méltánylást érdemlő eset, amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A határidő meghosszabbítása tárgyában a hallgató kérelmére az EDT dönt.

A fokozatszerzés publikációval kapcsolatos feltételei

Egészségtudományok 1.0 IF 

ezen belül az alábbiakban:

Társadalomtudomány 0,75 IF

Nép- és közegészségügy 0,75 IF

Részletek: ld. Doktori Szabályzat 19. § [A fokozatszerzés publikációval kapcsolatos feltételei]

Témavezetői akkreditáció

A témavezetői akkreditáció feltételei

35. § [Témavezető]

(4) A témavezetői akkreditáció feltételei: a) tudományos fokozat b) tudományos munka aktív végzését igazoló publikációs tevékenység, melynek minimum feltétele az utolsó 5 évben megjelent 4 eredeti közlemény (köztük legalább 2 első, vagy levelező („corresponding”) szerzőként jegyzett), melyek összesített impakt faktora (társadalomtudományok esetében publikációs pontértéke) a fokozatszerzéshez szükséges minimum kétszerese, amelynek legalább fele első, vagy levelező szerzőként jegyzett közleményből származik. Azon jelentkezők esetében, akik a PhD fokozatukat 2 éven belül szerezték meg, az akkreditáció támogatásának általános feltétele az, hogy a PhD fokozatának megszerzéséhez szükséges publikációs tevékenysége, mind a publikációk számát, mind pedig azok impakt faktorát (társadalomtudományok esetében publikációs pontértékét) tekintve 200%-os túlteljesítéssel meghaladta a minimum követelményeket; c) rendelkezik a tudományos munka végzéséhez szükséges feltételekkel, kutatási eszközökkel és a működéshez szükséges anyagi támogatással. A saját néven futó kutatási támogatás hiánya pótolható oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője által kiadott nyilatkozattal vagy más támogatás birtokosának nyilatkozatával, amely tartalmazza azt a kitételt, hogy biztosítja a témavezető és hallgatójának kutatásához szükséges anyagi fedezetet.

(5) Az egyéni fokozatszerző témavezetőjének is eleget kell tennie a PhD témavezetővel szemben támasztott követelményeknek. Az egyéni fokozatszerzők felvételi vizsgáját követően a Doktori Iskola javaslatot tesz az EDT-nek, hogy az egyéni fokozatszerző témavezetéssel vagy konzulenssel vehet részt a fokozatszerzési eljárásban, amiről az EDT hoz határozatot.

(7) Egy témavezető egyidejűleg legfeljebb 6 doktorandusz témavezetői feladatait láthatja el.

(8) Az Egyetem, a témavezető és a doktorandusz közötti együttműködést munkaterv és írásbeli megállapodás határozza meg, melyet a DI vezetője és a témavezető munkahelyi vezetője hagy jóvá. A megállapodás megkötése a beiratkozás feltétele.

(10) Témák meghirdetéséről vagy megszüntetéséről, témák megváltoztatásáról a DI Tanácsa javaslatára, a VMB véleményét meghallgatva, az EDT dönt. Azon témák, amelyeknek 4 éven keresztül nincs aktív hallgatója automatikusan megszüntetésre kerülnek.

(12) A már akkreditált, több programban (DI-ben) működő témavezetők esetében folyamatosan kell törekedni az egyik programba (DI-be) való átirányításra. A több programban való témavezetői részvételt csak különleges esetben, tényleges és jelentős tudományági különbözőség esetén lehet engedélyezni.

Benyújtandó dokumentumok témaakkreditációhoz