Bemutatás

Ápolástan Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 5929
Email: etk.apolastan@semmelweis.hu
Iroda: 152

Az Ápolástan Tanszék feladata

Az ápoló szakirány tekintetében kidolgozza és fejlessze az oktatással kapcsolatos követelményeket, a képzések tanterveit, tantárgyi programjait. A Tanszék további feladata, hogy olyan ápolókat képezzen magyar és angol nyelven, akik megfelelnek az Európai Unió szakképzési direktívájának, a hazai jogszabályoknak és a munkaerő-piaci elvárásoknak. A Tanszék munkatársai felelősek az ápolói szakirányon folyó képzés szakmai tárgyainak koordinálásáért, vizsgáztatásáért, valamint a hallgatók hivatástudatának kialakításáért. A Tanszék arra törekszik, hogy hallgatóik a képzési szakirányoknak megfelelő, korszerű szemléletű szakmai programok keretében sajátítsák el ismereteiket, és különös hangsúlyt helyezzenek a tanórán kívüli klinikai, szakmai gyakorlatok vezetőivel történő együttműködésre, közös kutatások kialakítására. A Tanszék oktatói a felsorolt feladatok mellett az Egészségtudományi Kar más képzési programjaiban is látnak el feladatokat. Valamennyi teljes- és részidejű képzésben oktatják az Egészségtudományi alapismereteket, az Ápolási esettanulmányokat, a Klinikai szimulációs ismereteket, valamint a Szimulációs esettanulmányokat. Ezenkívül a szülésznő szakirányon belgyógyászati, sebészeti, csecsemő- és gyermekápolási tantárgyakat, valamint a védőnő szakirányon ápolástant oktatnak 5 féléven keresztül. A Kar hallgatói számos szabadon választható tantárgy keretében is találkozhatnak a szervezeti egység munkatársaival. A Tanszék kiemelt szerepet vállal fel a Kar nemzetközi kapcsolatainak fenn­tartásában és fejlesztésében.

Oktatási és szakmai profilok
  • A főiskolai ápolóképzés 30 éves fennállása óta több mint 2500 hallgató vehette át főiskolai/BSc és további 315 fő egyetemi/MSc ápolói oklevelét.
  • A Tanszék munkatársai számos szakmai tudományos és társadalmi szervezet (Magyar Ápolástudományi Társaság), köztestület (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) munkájában, vezetésében is részt vesznek. Kiemelendő, hogy e szervezeti egység 2004 óta delegált és megválasztott képviselő útján jelen van az Ápolási Szakmai Kollégiumban csakúgy, mint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Orvostudományi Szakbizottságban és a Mihalicza Ösztöndíjbizottságban.
  • A Tanszék munkatársai aktívan közreműködnek az egészségügy területén megjelenő szakmai folyóiratok szerkesztésében (Nővér, Hivatásunk), a megjelenő írások véleményezésében (Nővér, LAM, Acta medicinae et sociologica) is.
  • A 2017/2018. tanév II. félévében indult el az ápolás mesterképzési (MSc) szak közösségi-, geriátriai-, és sürgősségi specializációval, melynek alapját a 2001/2002- tanévben elindult egyetemi okleveles ápoló szak teremtette meg.
  • A 2011/2012 tanévtől angol nyelvű ápoló szakirány
  • A 2018/2019 tanévtől podiáter szakirányú továbbképzés
  • A Tanszék továbbra is kiemelkedő helyen kíván foglalkozni a már végzett ápoló kollégák folyamatos szakmai fejlődésének támogatásával a kötelező szakmacsoportos továbbképzések szervezésével.

Munkatársak

Dr. Balogh Zoltán

főiskolai tanár, tanszékvezető, klinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Dr. Ács Andrea

      adjunktus

Arányi Éva
     mesteroktató

Dr. Galvács Henrietta

adjunktus

Kissné Erdélyi Gabriella

mestertanár

Lőrincz Attila

mestertanár

Mihályné Hidvégi Márta

mestertanár

Dr. Páll Nikoletta

tanársegéd

Dr. Pápai Tibor

főiskolai docens

Dr. Rajki Veronika

főiskolai docens

Staller Judit

mestertanár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Ápolástan Tanszék
Dr. Balogh Zoltán
főiskolai tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes
48-65936, balogh.zoltan@semmelweis.hu
48-65836, acs.andrea@semmelweis.hu
Arányi Éva
mesteroktató
48-65937, aranyi.eva@semmelweis.hu
Balogné Horváth Ágnes
igazgatási szakértő
48-65926, balogne.horvath.agnes@semmelweis.hu
48-65937, galvacs.henrietta@semmelweis.hu
Hujberné Madaras Ildikó
oktatásszervezési szakértő
48-65929, hujberne.madaras.ildiko@semmelweis.hu
48-65939, kissne.erdelyi.gabriella@semmelweis.hu
Lőrincz Attila
mestertanár
48-65937, lorincz.attila@semmelweis.hu
48-65836, hidvegi.marta@semmelweis.hu
48-65937, pall.nikoletta@semmelweis.hu
Dr. Pápai Tibor
főiskolai docens
48-65939, papai.tibor@semmelweis.hu
Dr. Rajki Veronika
főiskolai docens
48-65836, rajki.veronika@semmelweis.hu
Staller Judit
mestertanár
48-65836staller.judit@semmelweis.hu