A Tudományos Diákkör (TDK)

A TDK, a Karunkon 40 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákkör rövidítése. A legtöbb esetben valóságos „körökről” nem beszélhetünk, inkább jellemző az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, oktató által vezetett hallgatói munka. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg, amit a Tudományos Diákköri Tanács a honlapon közzétesz. A javasolt témákon túl, a hallgató maga is kereshet érdekes témajavaslatával témavezetőt, olyan szakembert, aki a téma ismerője, kutatója, és vállalja a témavezetői feladatok ellátását.

TDK-ba jelentkezés

Bárki, aki felvételt tudott nyerni a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karára, alkalmas arra, hogy a kutasson. Semmi más nem kell hozzá, csak elhatározás, szorgalom és kitartás a graduális képzésen túli ismeretszerzésre. Senki nem úgy születik, hogy tud kutatni, a témavezető feladata az iránymutatás, a „Hogyan?” megtanítása. Ha motivált, a TDK-ban a helye! A TDK-nak nincs előfeltétele, gyengébb tanulmányi eredmény, idegen nyelv alacsonyabb szintű ismerete nem jelent hátrányt. Egy TDK-munkát többen is készíthetnek. Több szerző, jó munkamegosztás esetén kisebb energiával is készíthet színvonalas munkát, az előadás is könnyebb lehet, ha nem egyedül kell kiállni a “nagyközönség” elé. A TDK-ba folyamatosan lehet jelentkezni, a honlapon megtalálható „szabályzatok” lapfülön lévő „Tudományos Diákkörök működési rendje” pontban letölthető szabályzat (továbbiakban TDK szabályzat) 3. számú mellékletének kitöltésével. A jelentkezési lapot alá kell írnia a TDK-témavezetőnek és a jelentkező hallgatónak is. A jelentkezési lapokat azon tanszék TDK felelősének kell leadni, amelyik tanszéken a TDK munka folyik.

Tehát a szükséges lépések:

 • TDK téma választása
 • Témát kiíró TDK-témavezető felkeresése (saját témával témavezető keresése)
 • Jelentkezési lap kitöltése, hallgatói és TDK témavezetői aláírása
 • Jelentkezési lap tanszéki TDK-felelősnek történő leadása
 • TDK-témavezető felkeresése, rendszeres kapcsolattartás, közös kutatás végzése

„Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” szabadon választható tárgy

A TDK munkát végző hallgatóknak lehetőségük van felvenni a „Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” című szabadon választható tárgyat 4 alkalommal, 4 féléven keresztül, melyért krediteket kap a hallgató. A TDK tagja lehet (tehát kutató munkát végezhet) hallgató anélkül is, hogy a tárgyat felvenné, de a tárgyat csak regisztrált TDK-s veheti fel. A regisztráció a jelentkezési lap leadásával a fentiek szerint) történik. A „Bevezetés az egészségtudományi kutatásokba” című szabadon választható tárgyat nem tudja a hallgató a Neptunon keresztül felvenni. Minden félév 2. hetének végéig tud jelentkezni a TDKszabályzat 1. számú mellékletének kitöltésével (a hallgatói és a témavezetői aláírások ne hiányozzanak), és tanszéki TDK-felelősnek történő leadással. Ezek után a Tanulmányi Osztály veszi fel Neptun rendszerbe a tantárgyat. A félév során a témavezetővel egyeztetett ütemben és menetrend szerint folyik a TDK munka, órarendi kurzust nem kell látogatni. A tárgy regisztrációs lapját a tanszéki TDK-felelős őrzi, és félév végén ezen a lapon ad a témavezető aláírást és megajánlott jegyet. A Neptunban a hallgatónak el kell fogadnia félév végén a megajánlott jegyet, erre nagyon kell figyelni. Tehát a szükséges lépések:

 • 1. számú mellékben található tárgyfelvételi lap kitöltése (témavezető és hallgató is alá kell írja)
 • tanszéki TDK-felelősnek leadni a tárgyfelvételi lapot minden félév 2. hetének végéig
 • dolgozni a TDK témán a témavezetővel 4. félév végén témavezető aláírást és megajánlott gyakorlati jegyet ad
 • megajánlott jegy elfogadása a Neptunban (különben elveszik a jegy)

A TDK munka témája, mélysége

A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon, legyen korszerű és tudományos igényű. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka bemutatása a konferencián

A TDK munka bemutatása a konferencián A TDK munka eredményeinek bemutatására a – minden évben tavasszal megrendezett – TDK Konferencián nyílik lehetőség. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló absztrakt elkészítése és beadása. A konferencián 10 perces előadást kell tartani. A legsikeresebb ifjú kutatók – képviselve a Kart – bemutathatják munkájukat a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Egy szerző több kutatással is indulhat a konferenciára, amennyiben van energiája ezek megfelelő elkészítésére. Természetesen évről-évre lehetőség van a TDK-n való részvételre, akár egy új témával, akár úgy, hogy az előző évi témát folytatják.

A TDK munka minősítése

Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban szakmai zsűri előtt kell megtartani. A zsűri az előadást pontozza. Az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a díjakra.

Az elbírálás fontosabb szempontjai:

 • formai követelmények (tagolás, ábrák-táblázatok-jelölések, prezentáció)
 • szakirodalmi háttér
 • módszertan (adatgyűjtés, kiértékelés módszertana)
 • eredmények, következtetések, javaslatok (szakmailag helytálló, újszerűség, közérthetőség, helytálló következtetések, javaslatok realitása)
 • általános összbenyomás (aktualitás, helytállóság, közérthetőség, nyelvezet)

A TDK munka előnyei

TDK-nak számos előnye van. Az egyetemi – vagy különösen az országos – konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi sikert jelent, ami segíti a szakmai önbizalom növekedését is, de nem elhanyagolhatók a díjak sem. A TDK-n résztvevők többek között tapasztalatot szereznek arról, hogy miből áll egy szakmai jellegű tanulmány elkészítése, hogyan lehet azt röviden, de megfelelő alapossággal bemutatni, milyen kérdések merülhetnek fel az előadás kapcsán a szakmai zsűriben és a hallgatóságban. Egy jó TDK szereplés kedvezően hat a hallgató és a feladatot kiadó Intézet kapcsolatára, a kialakuló bizalmas légkör jó alapot jelent egy későbbi magas színvonalú szakdolgozat elkészítéséhez, ugyanis a TDK-munka sok esetben a szakdolgozat formájában folytatódik. A regisztrált TDK-hallgatók pályázhatnak tudományos közéleti ösztöndíjra, melynek havi összege akár 15.000 Ft is lehet. Ugyancsak nem elhanyagolható, hogy a regisztrált TDK-hallgatók krediteket gyűjthetnek. Azon túl, hogy felvehetik a „Bevezetés az egészségtudományi kutatásba” című szabadon választható kurzust, a legjobbak meghívást kapnak a félévente nulladik héten megrendezett, két kreditet érő „Kutatói attitűdformálás és szakmai kompetenciafejlesztés” tárgyra, amelyet három napos kihelyezett tréning formájában teljesíthetnek. A tréning keretében kommunikációs technikákon, prezentáció- és előadás-technikán túl személyre szabott, egyéni fejlesztés keretein belül, készség szintjén tudják elsajátítani a kutató munkához szükséges ismereteket.

A 2023/2024. tanévben választható TDK témák listája IDE kattintva érhetők el.

A 2023/2024. tanévben választható rektori pályamunka-témák listája IDE kattintva érhetők el.

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését a TDK iránt, kérjük, forduljon bizalommal a szakterületileg illetékes tanszék TDK-felelős oktatójához! A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban bővebb felvilágosításért keresse a tanszéki TDK felelőst, vagy:

TDK tanszéki felelősök

TDK szabályzat