Népegészségügyi mesterképzési szak

3 félév, 90 kredit, levelező

A felvételi eljárással kapcsolatos bővebb információk →

Kiket várunk a képzésre?

A képzés azoknak az egészségügyi szakmával bíró diplomásoknak szól, akik különösen magas szinten szeretnék szolgálni az egészség védelmét és a betegségek, kockázatok megelőzését. Várjuk azon hallgatókat, akik a prevenció fontosságát kiemelten értelmezik mind a fertőző, mind a nem fertőző betegségek vonatkozásában, és szeretnék e területen ismereteiket a legmagasabb szintre fejleszteni.

Specializációk
a) epidemiológia specializáció
b) környezet- és foglalkozásegészségügyi specializáció

Főbb szakmai ismeretkörök

Közös ismeretkörök: emelt szintű népegészségtan, kutatásmódszertan és biostatisztika alapjai, bizonyítékokon alapuló gyakorlat, népegészségügyi tervezés és irányítás módszertana, vészhelyzeti reagálás.

Epidemiológia specializáció: környezeti kockázatok az epidemiológiában, epidemiológiai vizsgálatok módszertana, korszerű és intervenciós epidemiológiai vizsgálatok, kórházi és klinikai epidemiológia, molekuláris és genetikai epidemiológia, alkalmazott epidemiológiai biostatisztika.

Környezet- és foglalkozásegészségügy specializáció: környezet- és foglalkozásegészségügyi orvostan, radiobiológia, környezeti kihívások népegészségügyi vonatkozásai, környezeti monitoring vizsgálatok, hatásvizsgálatok módszertana, környezetegészségügyi projektek.

A képzésben való részvétel feltételei

Elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányokból az alábbi ismeretkörökből:

 • természet és egészségtudományi ismeretek: 40 kredit a mikrobiológia, a kémia, a népegészségügy egyes szakterületeinek (beleértve a járványtant, környezetegészségtant, munkahigiénét, kémiai biztonságot, élelmiszerhigiénét, nem fertőző betegségek járványtanát, a népegészségügyi medicinát) ismeretköreiből;
 • társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit az egészségügyi igazgatás, egészségügyi jog, egészségügyi menedzsment, hivatásetika ismeretköreiből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Idegennyelv-ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből, amelyből a választott specializációnak releváns minőségű és mennyiségű szakirodalma elérhető, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek
 •  egészségügyi menedzser 
 • egészségügyi mérnök
 • környezet- és munkavédelem
 • jogtudományok
 • doktori képzés
Elhelyezkedési lehetőségek
 • az egészségügyi államigazgatás különböző szintjein a tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és vezetésében,
 • állami és magánkórházakban infekciókontroll és higiéne területen vezetőként, 
 • egészségbiztosítási intézményekben,
 • környezetvédelmi és/vagy környezetegészségügyi feladatokat szervező és/vagy ellátó egységekben,
 • foglalkozásegészségügyi feladatokat szervező és/vagy ellátó egységekben,
 • egészségfejlesztési, életmódprevenciós tanácsadóként.