Hallgatói Alapítvány (EFIT)

Alapítványunkat a hallgatók hozták létre 1991-ben, azzal a céllal, hogy a főiskolán folyó oktatás magasabb színvonalra emeljük, annak érdekében, hogy az itt végző, alapvetően egészségvédelemmel foglalkozó szakemberek korszerű szakismeretek birtokában a hazai egészségügy előrehaladásán eredményesebben munkálkodhassanak.

Az Alapítvány a céljának megvalósítása érdekében:

 • közhasznú tevékenységként támogatja a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karon az oktatás és a kutatás tárgyi feltételeinek javítását,
 • felnőttképzést végez,
 • tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez,
 • ösztöndíjakat adományozhat,
 • egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.

Az Alapítvány neve: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ifjúsági Társulásának Alapítványa. (SE EFIT Alapítvány)
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Adószám: 19670182-1-42
Bankszámlaszám: 11708001-22249636 (OTP)

Esélyegyenlőség

Fogyatékossággal élő hallgatók tájékoztatása A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2016. (IV. 9.) Kormányrendelet rendelkezik a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének előmozdításáról. A fogyatékossággal élő hallgatók munkáját a kari, illetve intézményi fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor segíti. A koordinátor feladata: a) részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálásában és nyilván-tartásában, valamint a hallgatót érintő jogorvoslati döntésekben azzal, hogy az a koordinátor, aki a kérelem elbírálásában részt vett, nem vehet részt a jog-orvoslati eljárásban, b) kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok segítőivel, c) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése, d) javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatások felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére. A fogyatékossággal élő hallgatók felmentés vagy más engedmény iránti kérelmeinek elbírálása nem a Kar, hanem az egyetemi Fogyatékos Hallgatók Ügyeivel Foglalkozó Bizottság hatáskörébe tartozik.

Fogyatékosügyi és esélyegyenlőségi koordinátor:

Horváth Balázs

e-mail: horvath.balazs@semmelweis-univ.hu
tel.: 06-20-825-8426

Fénymásolási lehetőségek

Minden épületünkben (Vas u., Erkel u.) lehetőség nyílik pénzbedobós fénymásoló és nyomtató használatára.

Hallgatói Önkormányzat

A hallgatói önkormányzatiság Európában széles körben elfogadott eszme. A Hallgatói Önkormányzat (SE HÖK) egy hatékonyan működő érdekképviseleti és -védelmi szervezet, amely az egyetem hallgatóiból áll és fő célként a hallgatók érdekeit képviseli, valamint részt vesz a hallgatók tudományos, oktatási, kulturális, sport és társasági életének szervezésében. A hallgatóság ezen kívül az egyetemi szenátusban és a kari tanácsban, kari bizottságokban is képviselteti magát többek közt az oktatók mellett. A hallgatók az önkormányzás jogát választott tisztségviselők útján az SE HÖK Alapszabályban rögzített módon gyakorolják. A tisztségviselők választása során bármely, az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható. Az Egészségtudományi Kar részönkormányzatként illeszkedik az SE HÖK működésébe. Megnevezése Egészségtudományi Kar Hallgatói Részönkormányzat (SE ETK HÖK). Ahogy erre a megnevezés is utal, a kar hallgatóit képviseljük első sorban, így külön bizottságok működnek adott szakterületekkel. Számos esetben a választott tisztségviselők tartják a kapcsolatot a kar vezetésével, a tanulmányi osztállyal, valamint az oktatókkal is, így megkönnyítve az érdekképviselet érvényesítését. Az SE HÖK alapszabálya elérhető itt: https://semmelweis.hu/hok/

Cím: 1088 Budapest Vas utca 17. 005.
Tel.: +36 1 486 5888
E-mail cím: hok.health@semmelweis.hu

Milyen feladatokban segítünk?

 • Bevezetés a felsőfokú tanulmányokba tantárgy – közreműködés a tájékoztatásban
 • tájékoztatás oktatási, szociális, adminisztrációs és egyéb hallgatói ügyekben
 • az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének (OMHV) lebonyolítása, előkészítése
 • szociális támogatások elbírálásának megszervezése
 • sport- és szabadidős programok, -kurzusok szervezése és lebonyolítása
 • kulturális programok szervezése (színház-, múzeum,- kiállítás látogatások)
 • külföldi vendéghallgatók kalauzolása, integrációjuk elősegítése
 • az Educatio Kiállításon és a kari Nyílt napon való aktív közreműködés, érdeklődők tájékoztatása
 • kapcsolattartás az egyetem és a kar vezetésével, az oktatókkal, valamint a HÖOK-kal (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

Céljaink

 • érdekképviselet maradéktalan ellátása a hallgatókat érintő valamennyi kérdésben
 • kommunikációs csatornák fejlesztése és új tájékoztatási formák meghonosítása
 • a hallgatók informálása a pályázatokról, az ösztöndíjakról és a szabadidős tevékenységi lehetőségekről
 • a hallgatói munka népszerűsítése és új munkalehetőségek felderítése
 • a külföldi ösztöndíjas programok keresettségének növelése
 • színes tudományos és társasági élet szervezése
 • szakmai, szociális, kulturális, sport és egyéb közösségi tevékenységek támogatása és megszervezése
 • közéleti szerepvállalásra való felkészítés, kialakítva az ehhez szükséges igényt és készséget
 • együttműködés a hazai és a nemzetiközi hallgatói, ifjúsági, felsőoktatásban tevékenykedő szervezetekkel

Hogyan csatlakozhatsz a szervezethez?

Amennyiben a tanévben szabadidődet szeretnéd hallgatótársaid segítésére használni, és szeretnéd ötleteidet kamatoztatni, mindezek mellett egy életre szóló tapasztalatot gyűjteni, vagy csak érdeklődsz valamelyik feladatkör iránt, várjuk jelentkezésed.

Miért hasznos ez a tevékenység?

 • nem csak vendégként, hanem szervezőként tudsz részt venni egy-egy rendezvényen;
 • ötleteid és kreatív hozzáállásod fellendíthetik a közösségi életet egyetemünkön;
 • eddigi tapasztalataidat kamatoztathatod, valamint tovább fejlődhetsz;
 • hallgatótársaidat és a Hallgatói Önkormányzat munkáját is segítheted;
 • munkádat kellőképpen értékeljük és honoráljuk;
 • a Te véleményed és tevékenységed is számít!

Ha felkeltettük érdeklődésed, keress meg minket személyesen vagy a következő e-mail címen: hok.health@semmelweis.hu

Sportolási lehetőségek DSE

A Testnevelési Csoport oktatott tárgya a testnevelés, amely 7 féléves kritérium tárgy heti 2 órában, minden nappali tagozatos BSc képzésben résztvevő hallgató számára. A testnevelés gyakorlati tantárgy, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott rendelkezések szerint: a tantárgy félévenként aláírással zárul.

Az órákon és edzéseken a sportfelszerelés és váltócipő használata kötelező. Az óra megkezdése után érkező hallgató – a balesetveszély miatt – nem kapcsolódhat be a munkába.

A különböző helyszíneken tartott testnevelés órák sokszínű sportolási lehetőséget biztosítanak. A tanórán kívül szabadidős sportprogramokat, edzéseket a Kar Egészség”Diáksport Egyesülete szervezi. Röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás és floorball sportágakból rendszeres edzéseket és egyetemi bajnokságokban való rész-vételt biztosítunk.

Tanórai és tanórán kívüli szabadidős sportolási lehetőségek helyszínei

 • Vas utcai épület: 433-as tornaterem (kondicionálás, aerobic, jóga)
 • Vas utcai épület környezetében bérelt termek: kosárlabda, röplabda, kézilabda, floorball, labdarúgás, zumba

Említést érdemlő programok: sítábor, vízitábor, valamint a Kari Sportnap.

EGÉSZSÉG Diáksport Egyesület (DSE) tájékoztatója

Diáksport Egyesületünk 1985-ben alakult.

Tel.: +36 1 486 5850
Facebook: se etk dse
E-mail: etk.testneveles@semmelweis.hu
Szoba: 421
Elnök: Soós Gábor (csoportvezető testnevelő tanár)

EGÉSZSÉG DSE célja és feladata:

A Kar hallgatóinak, valamint a tagok sportolási igényeinek kielégítésére sporttanfolyamok működtetése. Lehetőség szerint biztosítja a feltételeket a verseny és a szabadidősport területén.

Tagdíj: 2500.-Ft/félév

A DSE tagok sportlétesítményeinket, edzéseinket térítésmentesen használhatják.
A DSE által szervezett táborokban kedvezményesen vehetnek részt (sítábor, vizitábor).
A DSE szertárában található sporteszközöket a tagok térítésmentesen kölcsönözhetik (labdák, korcsolya, síléc, sícipő, sátor…stb.).

Jelenlegi sportcsoportjaink:
Kosárlabda, röplabda, kézilabda, labdarúgás, úszás, turisztika, kerékpár, sí, aerobic, zumba
Az edzések, foglalkozások, táborok helyszínéről, időpontjáról a testnevelő tanárok folyamatos tájékoztatást adnak.

„Egészség” Diáksport Egyesület Alapszabálya

Számítógépes szolgáltatások

A Kar épületeiben közel 60 munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére a nyitvatartási időben. Így lehetőség van Internet használatra, a NEPTUN rendszer elérésére, az egyetemi könyvtári rendszer használatára, a Kar könyvtári állományának elektronikus böngészésére, a könyvtárban dokumentumok nyomtatására. További 130 számítógép áll rendelkezésre a kari oktatótermekben a tanulására, a dietetikus képzésben használt speciális programok elsajátítására és gyakorlására, szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, előadások összeállítására és megtartására. Ezeknek a termeknek a gépeit – ha ott nincs foglalkozás – minden hallgató szabadon használhatja.

A Vas és az Erkel utcai épületben WIFI kapcsolattal is internetezhetnek hallgatóink. A kapcsolódáshoz szükséges adatokat a portálon találja.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Nftv. 57. § (1) – (3) bekezdései értelmében jogainak megsértése esetén a hallgató a) a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért, c) jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény az Nftv-ben írtak szerint köteles elbírálni, d) az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az Nftv-ben szabályozottak szerint jogorvoslati jogát – a bírósági eljárás kivételével – kimerítette. (2) A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit – az Nftv-ben, kormányrendeletben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri – írásban közli a hallgatóval. A felsőoktatási intézmény hallgatóval kapcsolatos döntése jogerős, ha a hallgató a következő, (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott. (3) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.

Az Egyetem jogorvoslati rendjét a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói követelményrendszere tartalmazza, melyet megtekinthet az Egyetem honlapján.

Pszichológiai tanácsadás SE-ETK Hallgatók részére

A pszichológiai tanácsadás egy 3-6 alkalomból álló segítői folyamat, mely alkalmas arra, hogy lélektani hátterű problémákban változáshoz segítse a jelentkezőt. Elsősorban az aktuális élethelyzetében elakadt személyeket támogatja abban, hogy elérjék céljaikat, vagy hatékonyabban működjenek. A tanácsadás folyamata a következőkből áll: egy első interjú alkalmával körbejárjuk az adott témát, amit a hallgató hoz, majd megbeszéljük, hogy milyen céllal, fókusszal fogunk dolgozni és hány alkalomból fog állni a folyamat. Ez jellemzően heti, kétheti rendszerességű találkozókat jelent. Az egyetemen végzett pszichológiai tanácsadás nem pszichoterápia, ezért nem jelent egészségügyi tevékenységet. Ha erre szükség van, a pszichológus javaslata alapján továbbirányítás történik a megfelelő szakemberhez.

Az alábbi problématerületekkel érdemes igénybe venni a tanácsadást:

 • vizsgastressz és tanulási nehézségek
 • családdal, szülőkkel való kapcsolat, leválás
 • önértékelési nehézségek
 • életszakasz váltásból fakadó nehézségek
 • pályaorientációs kérdések
 • konfliktuskezelés
 • kapcsolati problémák
 • élethelyzetből fakadó krízisek

Jelentkezés

A pszichológiai tanácsadás előre egyeztetett időpontban és helyen történik az ETK épületében. A tanácsadást Hepke Bori és Szeiler Zsófia tartja.

Rendelési idők:

Hepke Bori: Hétfő: 9:00-13:00

Szeiler Zsófia: Hétfő:14:00-18:00; Kedd: 18:00-20:00; Szerda: 18:00-20:00

A jelentkezés IDE kattintva lehetséges. További információ kérhető a következő email címeken: 

Hepke Bori: hborcsi@gmail.com

Szeiler Zsófia: zsofia.szeiler@gmail.com

Jegyzetbolt

Jegyzetbolt címe: 1088 Budapest, Vas u. 17. alagsor 042.

Ügyintéző: Polónyi Zsuzsanna Telefon: (1) 486-5860
E-mail: etk.jegyzetbolt @semmelweis.hu

Nyitvatartás (opening hours):

 • H (M): 9:00 – 12:30, 13:30 – 15:30
 • K (T): 9:00 – 12:30, 13:30 – 15:30
 • Sz (W): 9:00 – 12:30, 13:30 – 15:30
 • Cs (T): 9:00 – 12:30, 13:30 – 15:30
 • P (F): 9:00 – 13:30

Kiadónk és kiadványaink

Az Egészségtudományi Kar megalakulása, vagyis 1975 óta működik, mint jegyzet- és tankönyvkiadással foglalkozó kiadó, melynek feladata az egészségügyi főiskolai képzésben és továbbképzésben résztvevők színvonalas, a tudomány legújabb ismereteit felölelő tankönyvek és jegyzetek megjelentetése. Az utóbbi években a vidéki főiskolák részére is biztosítunk, elsősorban a gyógytornász és a védőnő képzésben használatos szakmai tárgyakkal foglalkozó tankönyveket, jegyzeteket. Évente átlagosan 10-15 mű kiadása, közel 10-12 ezer példányban fémjelzi kiadónk tevékenységét. Kiadott műveink mindegyike nagy érdeklődésre talált. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a továbbiakban is szeretnénk eleget tenni vállalt feladatainknak, a korszerű és igényes oktatást és képzést biztosító művek megjelentetésének.

Kiadványaink:

 • jegyzetek
 • tankönyvek
 • szakkönyvek
 • tanulási útmutatók
 • gyakorlatvezetői útmutatók
 • kari tájékoztatók

Néhány – a Kiadó gondozásában megjelenő – jegyzet, a 2010. szeptemberében üzembe helyezett jegyzetnyomtató rendszerből érhető el a hallgatók számára. Ennek a rendszernek nagy előnye, hogy a hallgatók a jegyzetekből, egy elektronikus felületen keresztül, adott részeket külön is megrendelhetnek.

KÖNYVTÁR →

FEJLESZTÉSI IRODA →

KOLLÉGIUMOK →