Táplálkozástudományi mesterképzési szak

(A Semmelweis Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közös képzése)

4 félév, 120 kredit, levelező

Mi a képzés célja?

Olyan táplálkozástudományi szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmi szeripari és természettu­dományos szemléletük, tudásuk birtokában képe­sek a világszerte fokozódó igényeknek megfelelően:

 • az egészségmegőrzés szempontjait is figye­lembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, étrend­kiegészítők, speci­ális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére,
 • magas szintű táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára,
 • az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályozási rendszer kialakítására ágazatközi és társadalmi együtt­működésben hazánkban és az Európai Unióban,
 • a táplálkozástudomány legújabb eredményeit a gyakorlatban hatékonyan alkalmazni az el­várásoknak megfelelően a kutatás­fejlesztés, az élelmiszeripar, az oktatás, az egészségmeg­őrzés és egyéb vonatkozásban, hazai és nem­zetközi szinten.

A képzésben való részvétel feltételei

Elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányokból az alábbi területekről:

 • természet­ és egészségtudományi ismeretek: 40 kredit a biológia, a sejtbiológia, a mikrobiológia, a genetika, a kémia, a biokémia, az anatómia ismeretkörökből;
 • agrártudományi és gazdasági ismeretek: 10 kredit az élelmiszer kémia, az élelmi­szer ipari alapmű veletek, a gazdaság­-gaz­dálkodás ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvétel­től számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatá­ban meghatározottak szerint kell megszerezni.

Idegennyelv-­ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • oktatási intézményekben, kutatóintézetekben,
 • hazai, Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F projektek és vállalkozások munkatársaként,
 • oktatási, szakértői, szaktanácsadói vállalkozá­sok munkatársaként,
 • szállodaipar, wellness­ és gyógyturizmus területén,
 • fitness­ és sportlétesítményekben,
 • közétkeztetési területen,
 • szakhatóságok, élelmiszervizsgáló és felügye­lő szervek munkatársaként,
 • fogyasztóvédelem területén,
 • szabványok, jogszabályozás, élelmiszercímké­zés gyakorlatának és intézményi rendszerének kialakításában,
 • élelmiszeripari kis­ és nagyvállalatoknál,
 • élelmiszeripari termelés, termékfejlesztés területén,
 • média területén – prevenciós programok szervezésénél.