Egészségügyi tanár mesterképzési szak

4 félév, 120 kredit, nappali vagy levelező

Mi a képzés célja?

Az egészségügyi szakterületen, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli szakiskolai, szakközépiskolai oktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméleti és elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, az egészségügyi szakoktatás pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, valamint a felnőttképzésben az egészségügyi irányultságú nevelési és oktatási feladatai ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.

Az egészségügyi tanár alkalmas:

 • az egészségtudomány, illetve a neveléstudomány területén szerzett ismeretek összekapcsolásával és továbbfejlesztésével az egészséges életmódra nevelni;
 • felismerni az egészségkárosító környezeti, valamint az életmódból fakadó vagy a rossz szociális helyzetből származó negatív hatásokat;
 • az egészségmegőrzés és -visszaállítás egyéni és társadalmi normáinak, gyakorlatának megismerésére, prevenciós programok tervezésére, kidolgozására, fejlesztésére és alkalmazására a szakképzésben;
 • az életminőség javítása érdekében problémamegoldó, korszerű élet-modelleket, a megváltozott egészségi állapotnak megfelelő életvitelt ajánlani, s erre oktatni;
 • a pályaorientáció, a pályaválasztási tanácsadás, a pályakövetés feladatainak ellátására, életpálya modell kialakítására, karriertervezésre;
 • az egészségügyi képzés speciális, regionális igényeknek megfelelő szakmai fejlesztésére;
 • felismerni a képzési hely (képző intézmény), valamint a gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi környezet közötti kapcsolatot és ennek fejlesztési lehetőségeit.

A képzésben való részvétel feltételei

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus és az orvosi diagnosztikai analitikus alapszakok.

Idegennyelv-ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

Egészségügyi szakképzést folytató, iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli intézményekben:

 • egészségügyi szakképző iskolákban,
 • szakgimnáziumokban,
 • az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben,
 • felnőttképzési intézményekben.