Fizioterápia mesterképzési szak

3 félév, 90 kredit, nappali vagy levelező

Mi a képzés célja?

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékeny­ség tudományos igényű mérésére, értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, evidenciákon alapu­ló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, kom­plex intézmény rend szerét és az egészségtudo­mány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb szak­területi tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejleszté­sére, kutatások szervezésére és vezetésére és a vizsgálati eredmények tudományos igényű elem­zésére és közlésére. Képességeiket azon ország­ban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmánya­ik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzésben való részvétel feltételei

Teljes kreditérték beszámításával vehető figye­lembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatás­ról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti gyógytornász főiskolai szintű szak.

Idegennyelv­-ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyen értékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • Egészségügyi intézményekben: a strukturális változások során a Központosított Gyógytorna Szolgálatok vagy az Önálló Fizioterápiás Egy­ségek (részlegek) létrejöttével igény keletke­zett a szakmai vezetéshez is értő okleveles fizioterapeutákra.
  • Oktatási intézményekben: a gyógytornász kép­zésben szükség van az orvos végzettségű okta­tókon kívül egyetemi végzettségű gyógytornász oktatókra is.
  • Kutatóintézményekben: a fizioterápia mester­képzés szakmaspecifikus lehető séget teremt a tanulmányok doktori képzés formájában törté­nő folytatására, illetve tudományos kutatói tevékeny ség végzésére.
  • Szállodaiparban: a wellness­ és gyógyturizmus területén.
  • Az egészségiparban: fitness és sport területén, népegészségügyi programokban, szakhatóságok és felügyeleti szervek munkatársaként.