Népegészségügyi ellenőr

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak

8 félév, 240 kredit, nappali vagy levelező

Kiket várunk a képzésre?

A képzés azoknak az egészségtudatos továbbta­nulóknak ajánlott, akik érdeklődnek az emberi szervezet működésével, az egészséggel és beteg­ségekkel kapcsolatos kérdések, problémák iránt. Nyitottak, szeretik a kihívásokat és megelőzés központú szemléletükkel hozzájárulnának az egészség megőrzéséhez vagy a különböző betegségek, járványok legyőzéséhez, a kórházi ellátás biztonságának javításához.

Főbb szakmai ismeretkörök

Fertőző nosocomiális és nem fertőző betegsé­gek általános és részletes járványtana, fertőző betegségek megelőzése, részletes mikrobiológia, toxikológia, környezet­egészségtan, munka­ és sugáregészségtan–kémiai biztonság, élelmezés­higiéne–élelmiszerbiztonság, szimulációs eset­tanulmányok, népegészségügyi medicina és egészségvédelmi stratégiák, alkalmazott kémia, közegészségügyi műszaki alapismeretek, egész­ségügyi igazgatás.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

 • Népegészségügyi
 • Táplálkozástudományi
 • Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
 • Egészségügyi menedzser
 • Komplex rehabilitáció
 • Egészségügyi szociális munka
 • Egészségügyi tanár

Mit csinál egy népegészségügyi ellenőr?

A népegészségügyi ellenőr fő tevékenységi te­rülete a járványügyi feladatok ellátása, amely egy részt járványügyi vizsgálatok szervezéséből és lebonyolításából, másrészt a vizsgálatok során keletkezett eredmények elemzéséből áll. A jogszabályok ismeretében és azok betartása mellett népegészségügyi hatósági tevékenységet végez. Szükség esetén tájékoztatja a lakosságot a járványügyi helyzetről, az ahhoz kapcsolódó intézkedések okairól és a betegségek megelőzésének lehetőségeiről. Felméri a lakosság általános egészségügyi állapotát, beteg­ségmegelőző programokat szervez és bonyolít le. Fontos szerepet vállal a helyi és központi egész­ségpolitika kidolgozásában és meg valósításában is.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szaki­gazgatási Szerveinek regionális és kistérségi intézeteinél,
 • kórházakban higiénikusi állásokban,
 • az ipari és mezőgazdasági termelési szférában higiénikus állásokban,
 • multinacionális vállalatoknál, magánvállalko­zásban,
 • önkormányzatoknál,
 • egészségbiztosítási intézményekben,
 • környezetvédelmi intézményekben,
 • foglalkozás­egészségügyi intézményekben,
 • egészségfejlesztési­, életmód­prevenciós ta­nácsadóként.