A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara (ETK) az egészségtudományok területén nyújt magas színvonalú képzést, és ad versenyképes oklevelet. Célkitűzéseink lényeges eleme az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtése. Karunk a fennállásának több mint négy évtizede alatt, de különösen az elmúlt tíz évben látványos fejlődést ért el. A képzési rendszer és a curriculum folyamatos megújításának legfontosabb mérföldkövei a 2000-ben bevezetett kreditrendszerű képzés, illetve a többszintű képzési rendszerre történt 2006. évi áttérés. A képzés szerkezeti és tartalmi megújítása minden esetben azt a célt szolgálja, hogy a rendkívül gyorsan fejlődő egészségtudomány szakmai szükségleteit a végzett hallgatók megszerzett kompetenciáival minél teljesebb módon szolgáljuk és támogassuk. Számos szakon és képzési formában, az alapképzések (BSc) mellett mesterképzésekkel, és új, a munkaerőpiaci szükségleteket figyelemmel követő szakképzésekkel, szakirányú továbbképzésekkel, kötelező szakmacsoportos továbbképzésekkel kívánjuk képviselni az egészségtudományi képzési rendszer komplexitását, illetve biztosítani a folyamatos fejlődés, tanulás lehetőségét.

Az alapszakot eredményesen elvégzők oklevelükkel azonnal munkába állhatnak, vagy tanulmányaikat mesterképzésben folytatva specializálódhatnak az általuk választott tudományterületen. A mesterfokozat megszerzését követően a hallgatóknak lehetőségük van doktori képzésben, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskola programjaiban való részvételre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel. Szakirányú képzési kínálatunk lehetővé teszi a hallgatók számára az alap- vagy mesterszakon elsajátított tudás bővítését, illetve korszerű ismeretek elsajátítását. Karunk modern technikával felszerelt tantermekkel, szakmai laborokkal, nyilvános könyvtárral várja hallgatóit.

A Kar jogszabályokban és intézményi határozatokban előírt kötelezettsége – a gyakorlati szükségleteken túlmenően – a munkaerőpiaccal történő kapcsolattartás, és a felhasználók véleményének a figyelembe vétele. A területi klinikai és szakmai gyakorlatok révén a felhasználókkal a kapcsolat folyamatos és kölcsönös. A Kar oktató munkatársainak egy része oktató tevékenysége mellett nemzetközileg elismert szakember, szakmai kollégiumok, szakmai tudományos testületek tagja.

A szakmai kollégiumokkal, szakmai tudományos társaságokkal, valamint a szakdolgozói érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés főként a gyakorlati képzések megszervezésére, programfejlesztésre, illetve szakmai vitákon való részvételre épül. Az ETK kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal is büszkélkedhet Európában, Ázsiában és Amerikában. Az Erasmus+ csereprogram keretében minden évben számos hallgatónak és oktatónak nyílik lehetősége szakmai felkészültségét és tudását külföldön elmélyíteni. A hallgatók pályázat útján részt vehetnek szakmai konferenciákon, illetve rövid képzési programokon külföldi partnereinél.