Bemutatás

Közegészségtudományi Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 4870
Email: etk.kozeg@semmelweis.hu
Iroda: 129A

A Közegészségtudományi Tanszék feladata

A tanszék fő feladata a népegészségügyi ellenőr BSc szakirány és a népegészségügyi MSc szak két specializációjának (környezet- és foglalkozás-egészségügy, epidemiológia) oktatási és kutatási feladatainak ellátása, amely képzéseknek felelős vezetője is. A tanszék meghatározó profiljai a szakirány főbb tárgyai köré szerveződtek; a szakirányos oktatás magyar és angol nyelven zajlik. A tanszék kari szintű feladatai közé tartozik valamennyi szakirányon a közegészségüggyel, járványüggyel, prevencióval és egészségfejlesztéssel kapcsolatos tantárgyak oktatása kötelező és szabadon választható tantárgyak kapcsán, mind BSc, mind MSc szinten, kötelező és választható tantárgyak kereteiben, magyar és angol nyelven.

Oktatási és szakmai profilok

A tanszék széles spektrumú, a népegészségügyi (korábban közegészségügyi) funkciók teljes körére kiterjedő elméleti és gyakorlati képzést nyújt, kiemelten a népegészségügyi ellenőrök, okleveles népegészségügyi szakemberek, de emellett számos más szakirány és szak számára is. Az oktatott tantárgyak a közegészségtan-járványtantól a kémiai biztonságon és munkahigiénén át az élelmezés- és környezet-egészségügyig, a klasszikus egészségvédelmi funkciók szerinti felosztásban szerveződnek. A tanszék oktatói állománya szakmájának elismert gyakorló képviselője is, így az oktatási tartalom felülbírálata folyamatos, a képzésekben minden tantárgy vonatkozásában a legújabb gyakorlatoknak megfelelő elméleti és igen magas óraszámú gyakorlati oktatás valósul meg.
A tanszék szakmai profiljából adódóan szakmai (kötelező és szinten tartó) továbbképzéseket szervez és tart mikrobiológiai, járványügyi, valamint népegészségügyi területen. Munkatársaink aktív résztvevői szakterületeink tudományos társaságainak és azok rendezvényeinek. Ennek keretében szoros kapcsolatot ápol a Magyar Higiénikusok Társaságával (MHT), valamint a Magyar Infekciókontroll Társasággal (MIT); utóbbi társaság Környezeti Infekciókontroll Munkacsoportjának koordinálásával országos feladatot is ellát. A tanszék látja el a Kar képviseletét a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Egyesületében (NKE). A tanszékvezető látja el Magyarország WHO Környezet és egészség fókuszponti feladatait, illetve az Európai Környezet és Egészség folyamat kapcsán az Environment and Health Task Force társelnöki feladatait.
A tanszék munkatársai tutorként és előadóként aktív részesei, a Kar nemzetközi akkreditált oktatási partnerkapcsolatain belül, az Európai Unió Socrates Programjának és a Cohehre Academy (Consortium in Higher Education in Health Care and Rehabilitation) szervezésében megvalósuló projekteknek. Tanszékünk az ERASMUS+ program keretén belül szerepet vállal a hallgatói és oktatói mobilitás elősegítésében.

Kutatási tevékenység

A tanszék részt vállal a népegészségügy területén zajló kutatásokban, módszertani fejlesztésekben. Kutatási témái jellemzően a környezet egészségre gyakorolt hatása, valamint a betegbiztonság köré szerveződnek. E fő témákon belül szinte a teljes népegészségügyi spektrumot felölelik a mikrobiológiától a fertőző és nem fertőző epidemiológián keresztül a kockázatbecslésig és kockázatkezelési stratégiákig. Az egyes kutatások döntően interdiszciplinárisan zajlanak. A kutatásokban nem csupán a tanszék oktatói vesznek részt, a tanszék aktívan támogatja a hallgatók Tudományos Diákkör keretében történő csatlakozását a tudományos munkához.

Munkatársak

Dr. Pándics Tamás

főiskolai tanár, tanszékvezető

Csima Zoltán

tanársegéd

Dandárné Csabai Csilla

mesteroktató

Dr. Galgóczi Ágnes

        tanársegéd

Dr. Jáger Edit Andrea

főiskolai docens

Kádár László Csaba

tanársegéd

Dr. Sinka Magdolna

főiskolai docens

Varga Loretta

tanársegéd

Gyenes Gábor

tanársegéd

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Közegészségtudományi Tanszék
Dr. Pándics Tamás
főiskolai tanár, tanszékvezető
48-64870, pandics.tamas@semmelweis.hu
Csima Zoltán
tanársegéd
48-64859, csima.zoltan@semmelweis.hu
48-64859, dandarne.csabai.csilla@semmelweis.hu
48-64851, galgoczi.agnes@semmelweis.hu
Gyenes Gábor
tanársegéd
48-64851, gyenes.gabor@semmelweis.hu
Hómann Éva
oktatásszervező
48-64870, homann.eva@semmelweis.hu
Dr. Jáger Edit Andrea
főiskolai docens
48-64869, jager.edit@semmelweis.hu
48-64852, kadar.laszlo1@semmelweis.hu
Dr. Sinka Magdolna
főiskolai docens
48-64852, sinka.magdolna@semmelweis.hu
Varga Loretta
tanársegéd
48-64871, varga.loretta@semmelweis.hu

Hirdetőtábla

OKTATÁS
Tananyagok, segédanyagok, tantárgyi programok

A Közegészségtudományi Tanszék által oktatott tananyagok, segédanyagok és az egyes tantárgyak tantárgyi programjai az egyetem e-learning rendszerében (moodle) érhetők el.

Tantárgyi kérdések, problémák, részletes tájékoztatás

A tanszék által oktatott tantárgyakkal kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban az alábbi tantárgyi kontaktszemélyek tudnak részletes tájékoztatást és segítséget adni:

 Kontaktszemélyek listája tantárgyanként

Fogadóórák és konzultációk

A tanszék oktatói – vis major és halaszthatatlan helyzeteket leszámítva – a lentebb megadott fogadóórákban és konzultációs időkben érhetők el. Egyéb esetben az oktatók az egyetem digitális telefonkönyvében elérhető elektronikus levelezési címen és telefonszámon érhetők el.

Oktatói fogadóórák és konzultációs idők

A tanszék oktatásszervezője hivatali időben (hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óra; péntek 8.00-14.00 óra) érhető el a Vas utcai épület 129/a szobájában, illetve az egyetem digitális telefonkönyvében szereplő telefonszámon és elektronikus levelezési címen.
A tanszéken hivatali időn kívül (hétfőtől péntekig 16.30 óra után, pénteken 14.00 óra után, hétvégén és ünnepnap) nincs lehetőség ügyintézésre sem telefonon, sem elektronikusan, sem személyesen. E téren megértésüket köszönjük!

Évfolyamtájékoztatók

A tanszék évfolyamvezetői (tutorai) minden tanév elején összeállítják a népegészségügyi ellenőr BSc és népegészségügyi MSc évfolyamok számára legfontosabb tudnivalókat a rájuk váró tanévről, a tanév feladatairól és teendőiről. Az egyes évfolyamokra vonatkozó tájékoztatók az alábbiakban találhatók:

Népegészségügyi ellenőr BSc:

1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam

Népegészségügyi MSc:

1. évfolyam
2. évfolyam

HALLGATÓI PÁLYÁZATOK
Kiemelt gyakorlati helyek pályázata

A Semmelweis Egyetemen és országosan is egyedülálló pályázatban a pályázó népegészségügyi ellenőr hallgatók a IV. évfolyamban teljesítendő Területi szakmai gyakorlatukat egy-egy speciális területen is letölthetik országos vagy szakmailag kiemelkedő intézményeknél. A pályázatban teljes idejű és részidős munkarendű hallgatók egyaránt részt vehetnek. A pályázathoz kapcsolódó anyagok az alábbiakban érhetők el:

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Nyilatkozat

A pályázat lebonyolítója a Közegészségtudományi Tanszék, a gyakorlat helyszíne a pályázattal elnyert helyszín.

Gyakornoki pályázat (SE-BFKH)

A Semmelweis Egyetem (SE) és Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) között létrejött megállapodás alapján az egyetemen és országos viszonylatban is egyedülálló gyakornoki pályázat érhető el a III. és IV. évfolyamos népegészségügyi ellenőr hallgatóknak a fővárosi népegészségügyi hálózatban, amely gyakornoki teljesítmény egyben Területi szakmai gyakorlatként beszámít a tanulmányok teljesítésébe, továbbá a BFKH a gyakornoki munkát bérjellegű juttatással ellentételezi. A gyakornoki programban teljes idejű és részidős munkarendű hallgatók egyaránt részt vehetnek. A gyakornoki pályázattal kapcsolatos anyagok az alábbiakban érhetők el:

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Nyilatkozat

A pályázat lebonyolítója a Közegészségtudományi Tanszék, a gyakornoki munkavégzés helyét a BFKF jelöli meg.

Hosszútávú tanulmányi támogatási pályázat (SE-BFKH)

A Semmelweis Egyetem (SE) és Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) között létrejött együttműködési megállapodás alapján az egyetemen és országos szinten is egyedülálló módon a BFKH hosszútávú támogatási lehetőséget nyújt pályázat útján a kiválasztott népegészségügyi ellenőr hallgatóknak akár tanulmányaik utolsó 4 félévére az alábbi pályázati kiírás és feltételrendszer szerint:

Pályázati kiírás (hamarosan)

A pályázat lebonyolítója a BFKH, a Közegészségtudományi Tanszék kizárólag a pályázat közzétételében közreműködik.