Bemutatás

Alkalmazott Pszichológiai Tanszék

Elérhetőségek:
Tel.: +36 1 486 4920
Email: etk.pszichologia@semmelweis.hu
Iroda: 343

Az Alkalmazott Pszichológia Tanszék feladata

A szisztematikusan egymásra épülő pszichológiai tárgyak oktatása a Kar valamennyi alap- és mesterszakán, magyar és angol nyelven.

Oktatási és szakmai profilok

A gyakorlati és elméleti képzés során igyekszik megismertetni és megszerettetni a hallgatókkal a pszichológia alapjait. A nagy létszámú kurzusokon a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati kérdések bemutatása módszertanilag nagy kihívás a Tanszéknek, ezért sokszínű és élményalapú oktatási módszereket dolgozott ki, melyeket sikeresen alkalmaz.

A Szociálpszichológia tantárgyi modul a társas kapcsolatok rendszerén belül megismerteti a konform viselkedés, az attitűd, a személypercepció, a kognitív disszonancia és a konzisztencia elmélet fogalmával a hallgatókat. Bemutatja a csoportdinamikai folyamotokat és annak kezelési lehetőségeit, valamint a sztereotip és az előítéletes gondolkodás okait, kezelési lehetőséget.

A Kommunikáció és személyiségfejlesztés tantárgyi modul a készségek fejlesztését veszi célba, a verbális és nem verbális kommunikáció, a személyiségfejlesztés és az önismeret témakörei mentén. A készségfejlesztés az első tanévben kezdődik, a hallgatók ekkor legnyitottabbak a kommunikációs és személyiségfejlesztő, valamint önismereti munkára. Erre épül majd a következő tantárgyi modul a második évben, mely a segítő foglalkozásra készíti fel a hallgatókat.

Az Egészségpszichológia elmélet tantárgyi modul elméleti modellek megismertetésén keresztül, értelmezési keretet ad és fogalmakat tisztáz a gyógyító kapcsolatok széles területén alkalmazva. Kiemelten foglalkozik a stressz elméletekkel, azok társaskapcsolati vonatkozásaival. Az egészségpszichológia alapvető fogalmi rendszerével ismerteti meg a hallgatókat. Betekintést nyújt a prevenció, intervenció és a rehabilitáció nagy rendszereibe. Differenciáltan foglalkozik az egyes szakirányok specifikus problémáival, például a környezetpszichológiai tényezők szerepével a várandósság-szülés-születés területén, a szuggesztív kommunikáció szerepével a sürgősségi ellátásban, a táplálkozás és testképzavarok specifikus formáival és azok dietétikához való viszonyával. Kiemelt szerep jut a hazai egészség- és magatartásorvoslási kutatásoknak az népegészségügyi ellenőr szakirányon és a kötődés és temperamentum kérdéseinek a védőnői munkában.

Az Egészségpszichológia gyakorlat tantárgyi modul segít felkészülni a hivatás nehéz feladatainak teljesítésére, és alapvető kommunikációs stratégiákat tanít a segítő helyzetben. A Gyógyító kapcsolat élménye a tankönyvre építve a segítő foglalkozásúak érzelemszabályozási zavarait, a kiégés-, valamint a pszichoszomatikus megbetegedéseik kialakulásának megelőzését veszi célba.

A mesterképzéseken a hallgatók tovább bővíthetik tudásukat a vezetés- és szervezet-pszichológia, a klinikai pszichológia, pedagógiai és egészségfejlesztés-egészségpedagógiai kérdéseiben.

A Választható tantárgyak (Speciális kollégiumok) széles kínálatot nyújtanak a hallgatók számára különböző kurrens pszichológiai témákból, így a Kötődéselméletről, a Pszichoszomatikáról, az Anyává válás lélektanáról, a Társadalmi test- gender és kultúra összefüggéseiről, a gyermekvédelemről, valamint a tanulásmódszertanról. A spanyol szülésznőképzésben angol nyelvű választható tárgyat is tanítunk a pszichoszomatikus orvoslás témakörében.

A Tanszék Pedagógiai Csoportjának feladata az egészségtudományi alapszakon tanulmányokat folytató hallgatók egészségnevelési és prevenciós ismereteinek gyakorlatorientált megalapozása; a különféle képzésekhez kapcsolódó egészségpedagógiai tudományterületek szakmai gondozása; a paramedikális szakmák számára nélkülözhetetlen tanácsadói-ismeretterjesztői jártasságok fejlesztése; s minden szakirányon résztvevő hallgató egészségkulturáltságra, életmódra, egészségmagatartásra vonatkozó készségeinek megszilárdítása.

A Tanszék további feladata a szakdolgozatok témavezetése magyar és angol nyelven, valamint a TDK munka tudományos színvonalának biztosítsa, előkészítendő az önálló kutatómunkát és esetleges PhD tanulmányok folytatását. A Tanszék célja inspirálni a hallgatókat a tudományos munkára és a konkrét ápolási, gondozási és prevenciós feladatok ellátásán túli kitekintésre.

A tanszék tevékenységi köre
  • A kutatás fejlesztés tanszéki pályázatok benyújtása;
  • Tudományos tevékenység; könyvek, jegyzetek, írása, szakpublikációk megjelentetése impakt faktort nyújtó nemzetközi és hazai szakfolyóiratokban;
  • Konferencia előadás, poszter, szekcióvezetés nemzetközi és hazai konferenciákon;
  • Tantárgyfejlesztés idegen nyelven;
  • Tutori tevékenység külföldi vendéghallgatók részére.

Munkatársak

Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikó

főiskolai tanár, tanszékvezető

Arany Zoltán

mesteroktató

Bálint Mária

mesteroktató

Dr. Kovács Zsuzsanna

adjunktus

Kozma Nikolett

tanársegéd

Leindler Milán Gergő

tanársegéd

Dr. Rados Melinda Zsófia

adjunktus

Szabó Kristóf

tanársegéd

Török Imre András

mesteroktató

Dr. Tóth Tímea

főiskolai docens

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Alkalmazott Pszichológia Tanszék
Dr. Nagyné dr. Baji Ildikó
főiskolai tanár,tanszékvezető
48-64920, nagyne.baji.ildiko@semmelweis.hu
48-64920, arany.zoltan@semmelweis.hu
Bálint Mária
mesteroktató
48-64920, balint.maria1@semmelweis.hu
48-64923, kovacs.zsuzsanna@semmelweis.hu
Kozma Nikolett
tanársegéd
48-64925, kozma.nikolett@semmelweis.hu
48-64923, leindler.milan@semmelweis.hu
48-64925, rados.melinda@semmelweis.hu
Sviszt Katalin Valéria
oktatásszervezési szakértő
48-64920, sviszt.katalin@semmelweis.hu
Szabó Kristóf
tanársegéd
48-64925, szabo.kristof@semmelweis.hu
48-64920, torok.imre@semmelweis.hu
Dr. Tóth Tímea
főiskolai docens
48-64925, toth.timea@semmelweis.hu