Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szak

4 félév, 120 kredit, nappali

Mi a képzés célja?

A képzés célja olyan egészségtudományi szakem­berek képzése, akik rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, melyek birtokában képesek a beteg­ellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának meg­felelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Menedzsmentis­mereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kuta­tásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására.

A képzésben való részvétel feltételei

Teljes kreditérték beszámításával vehető figye­lembe az ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak. Sürgősségi szakápoló specializáció választása ese­tén, az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szak irá­nya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak, amennyiben korszerű ápolástudományi ismeretekből korábbi tanulmányaiból legalább 20 kredit elismerhető.

Idegennyelv-­ismeret követelménye

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komp­lex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyen értékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szak specializációi

  • Sürgősségi szakápolás specializáció
  • Geriátriai szakápolás specializáció
  • Közösségi szakápolás specializáció
  • Intenzív szakápolás specializáció
  • Perioperatív szakápolás specializáció