Dr. Vingender István habil

Oktatási dékánhelyettes

Születési év:1959
Beosztás: főiskolai tanár

Elérhetőség: Tel.: 4864-911
E-mail: vingender.istvan@semmelweis.hu

Végzettség, szakképzettség:

1988. szociológus – ELTE BTK
1983. filozófus, filozófia tanár – Rosztovi Állami Egyetem

Tudományos fokozat(ok):

2000. PhD, Doktori értekezés témája: A sport prediktív és protektív faktorai

Szakmai-tudományos életpálya:

 • 1990-Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtudományi tanszék
 • 1993-2005 Corvinus (Budapesti Közgazdaságtudományi) Egyetem, Királyhelmeci tagozat
 • 1989-1990 Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Drogprogram
 • 1983-1989 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Szociológia tanszék
 • 1991-Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar

Oktatott tantárgyak:

Egészség és társadalom

Leírás: Az orvosi és egészségszociológia az általános szociológiai ismereteket alkalmazza egy sajátos területen. “Az egészség társadalmi térben szerveződik.” Tekintettel arra, hogy a szociális és a kulturális tényezők mélyen beleivódtak az egészségproblematikába, az orvos – és egészségtudományokban jártas ember ma már nem nélkülözheti a társadalomról szóló információkat. A kurzus során a hallgató megismeri a társadalomban rejlő egészség-egyenlőtlenségek természetét, okait, következményeit, azokat a sajátos léthelyzeteket, amelyek fokozott rizikót jelentenek a megbetegedések szempontjából, mint ahogy a deviáns viselkedésről is. Megismerik, hogy ezek az egyenlőtlenségek hogyan kapcsolódnak, illetve származnak más egyenlőtlenségekből. Ezen tudás alapján képes lesz a betegek és kliensek egészség-magatartását kalkulálni, munkája során figyelembe venni, tehát hatékonyabban részt venni a gyógyító – ápoló – prevenciós munkában. Ugyanakkor a hallgató betekintést nyer az egészségügyi intézményrendszer társadalmi világába is. Esélyegyenlőtlenségek, mobilitási folyamatok, kommunikáció, hierarchia és egyéb jelenségek hálóján keresztül kap képet leendő munkája környezetéről. Képet kap az egészségproblematika perifériáiról: deprivált társadalmi csoportok, deviáns viselkedést tanúsítók, stb. Rálátást nyer az egészségügyi ellátás és a szociális támogatás érintkezési pontjaira.

 

Szervezetszociológia

Leírás: A tantárgy az általános szervezetszociológiai és a konkrét egészségügyi szervezetek társadalmi ismereteiből épül fel. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a szervezetek strukturális egységeivel, kritériumaival, a szervezeti működés alapelveivel, a szervezetek típusaival, formáival, a szervezeti kooperáció modelljeivel. Képet kapnak a szervezetek társadalmi integráltságáról, a makro- és mezzoszféra összefüggéseiről. Megismerkednek a szervezeti egyén sajátosságaival, a szervezeti magatartás, a szervezeti kommunikáció és a szervezeti kultúra elemeivel. Betekintést nyernek az egészségügyi szervezetek sajátos világába.Megismerkednek az egészségügyi és más szervezetek közötti különbségekkel és ezek egyénre,munkavállalóra, illetve a szervezeti kultúrára gyakorolt hatásával. Információt kapnak az egészségügyi szervezetek, és más kulturális alrendszerek viszonyáról, kiemelten a gazdaság és a piac rájuk gyakorolt hatásáról.Felsőoktatási ismeretek kurzus keretében a hallgatók megismerik az iskolarendszer alapvető működési mechanizmusait és közvetlen társadalmi hatásait. Rálátást kapnak az iskolarendszer társadalmi struktúra-alakító és esélymeghatározó szerepére. Bemutatjuk nekik a magyar felsőoktatási rendszer bolognai átalakításának legfontosabb elveit és értékeit, az átalakulás fő lépéseit és azok sikerességét. Példát kapnak arról, hogy miként kell egy képzési folyamatot megtervezni, annak reformját véghez vinni, hogy működik a minőségirányítás és a minőségbiztosítási a felsőoktatási képzési rendszerben.

 

Egészségszociológia

Leírás: A tantárgy a fókuszpontjában az egészségügyi ellátórendszer és az egészségügyi intézmények felépítésének, szervezeti működésének és szervezeti kultúrájának kérdésköre áll. Ennek keretében a hallgatók megismerik a hivatásos gyógyítók szerepeit, rekrutációját és szakmai szocializációját. Megismerkednek a szervezeti kultúra egészségügyi reprezentációival, a szervezeti működési mechanizmusok egészségügyi sajátosságaival és törvényszerűségeivel. A vezetés, irányítás és koordináció szociológiai aspektusaival, az egyén és az intézményrendszer speciális kapcsolatrendszerével az egészségügyben.

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

 • A késő-modern és a posztmodern társadalom devianciái, a magyar társadalom devianciaérintettsége. in.: Egészség és társadalom, Budapest, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 2013. 62-85.
 • Egészségügyi intézményrendszer. in.: Egészség és társadalom, Budapest, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 2013. 139- 204.
 • Vingender István, MészárosJudit, Kis Júlia: Migration Potential of Hungarian Healthcare Professionals. Dynamics of Attraction and Repulsion European Journal of Mental Health. 4.2009:2.3 195-219.
 • Migration tendencies and perspectives in Hungary among health care professionals. Mobility of Health Workers in Europe Cesi Europe Academy.16.-18. June 2010. Riga
 • Marcel Pop, Sándor Hollós, István Vingender, JuditMészáros: New ways of higher education in nursing: globalisation of nursing leadership and its teaching-dual degree innursing, Orvosi hetilap 2009. 150 (10) 437-421.

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

 • A droghasználat szociális kontextusa, Semmelweis Egyetem EFK, Budapest, 2003. 270.
 • Szociológiai alapismeretek, Semmelweis Egyetem EFK. Budapest, 2003. 448.
 • Vingender István, Sipos Kornél: Social integration – deviancies – drug consumption (with due regard to the potential protective and predictive factors of sports) Kalokagathia 2000. 75th Anniversary Special Issue 66-78.
 • Vingender, P. Szalay, Gy.Csapó, K. Sipos: Self-efficacy towards temptation to smoking, and regular physical exercise at secondary school students, and medical personals. An analysis of background-lifstyle characteristics, 25th International Conference of Stress and Anxiety Research Society Amsterdam, Holland,8-10 July, 2004
 • Cultural representation of the social body, and its relation with physical activitiy and drug consumption, based on anempirical survey among Polish, Ukrainian and Hungarian youngsters New Medicine, 2007; 231-36.

Közéleti tevékenység:

 • 2007-Semmelweis Egyetem Szenátusának tagja
 • 2007-Semmelweis Egyetem Minőségirányítási Bizottság tagja
 • 2007-Semmelweis Egyetem Kreditátviteli Bizottság tagja1994-Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tanácsa
 • 2007-Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgabizottság elnöke
 • 2007-Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Minőségirányítási Bizottság tagja

Részvétel doktori képzésben:

 • 2007-Doktori kurzus hirdetője: Deviáns viselkedések és társadalompatológia
 • 2007-Témavezető
 • 2004-doktori disszertációk opponense