Önéletrajz

Jelenlegi munkahely, beosztás: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,  Magatartástudományi Intézet, Bioetika Részleg. Részlegvezető, egyetemi tanár. A Magatartástudományi Intézet általános igazgatóhelyettese.

Cím: 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4.

Postacím: 1428. Budapest Pf. 2.

Telefon: 210-2930/56115 vagy 210-2940/56115

E-mail: kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Honlap: https://semmelweis.hu/magtud

Személyes honlap: https://scholar.semmelweis.hu/kovacsjozsef

Képzettség, felsőfokú tanulmányok:

 • 1973—érettségi (Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 3. helyezés biológiából)
 • 1973-1979– Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar; általános orvosi diploma  (“Summa cum laude”)
 • 1980-1983– ELTE Bölcsészettudományi Kar, filozófia-kiegészítő szak, filozófia tanári diploma (kitüntetéssel)

Szakképesítések:

 • 1985–Társadalom orvostan szakvizsga
 • 2002-Pszichoterápia szakvizsga (Kognitív és viselkedésterápia)

Tudományos fokozat:

 • 1995–az orvostudomány kandidátusa (A kandidátusi értekezés címe: Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makroallokáció etikai kérdései.)
 • 2006-ban habilitációs cím a Semmelweis Egyetemen társadalomtudományból  (bioetika).
 • 2010—az MTA doktora cím (filozófia). A doktori értekezés címe: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában.

Külföldi tanulmányutak:

 • 1990–Hastings Center (USA) (6 hét) (bioetika tanulmányozása)
 • 1990-91– Centre for the Study of Philosophy and Health Care (Swansea, Egyesült Királyság) (3 hónap) (bioetika tanulmányozása)
 • 1993 – King’s Fund College. London (3 hét) (a bioetika egészségügyi menedzsment vonatkozásainak  tanulmányozása)
 • 1994– King’s Fund College. London (2 hét) (a bioetika egészségügyi menedzsment vonatkozásainak  tanulmányozása)
 • 1995– Hogeschool van Amsterdam (2 hét) (a bioetika egészségügyi menedzsment vonatkozásainak  tanulmányozása)
 • 1999—USA, Massachussetts állam (10 nap) (a pszichiátriai ellátás betegjogi vonatkozásainak tanulmányozása)

Korábbi munkahelyek:

 • 1979-1982– Orvostovábbképző Intézet (OTKI) Társadalomorvostani Tanszék; tudományos segédmunkatárs
 • 1982-1993–Semmelweis Orvostudományi Egyetem Társadalomtudományi Intézet; egyetemi tanársegéd,  majd 1990-től egyetemi adjunktus.
 • 1985-1995—részmunkaidőben a Orvostovábbképző Egyetem Társadalomorvostani Tanszék tudományos munkatársa.
 • 1993-tól folyamatosan Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, mint Bioetikai Részlegvezető;1997. július 1.-től mint egyetemi docens, 2010. szeptember 1.-től mint egyetemi tanár.
 • 2001-2016 között  majd 2020-tól  folyamatosan a Magatartástudományi Intézet általános igazgatóhelyettese.
 • 2016-2020—A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézetének igazgatója.

Felsőoktatási tapasztalatok:

 • 1982 óta folyamatosan– orvosi etika tanítása   szemináriumi foglalkozások ill. nagytantermi előadások formájában először magyar majd magyar és angol nyelven. Jelenleg az angol nyelvű Orvosi etika–bioetika tárgy tanulmányi felelőse három karon (Általános Orvostudományi Kar–ÁOK, Fogorvostudományi Kar– FOK, Gyógyszerésztudományi Kar–GYOK)   
 • 1993– mindhárom magyar nyelvű karon (Általános Orvostudományi Kar–ÁOK, Fogorvostudományi Kar–FOK, Gyógyszerésztudományi Kar–GYOK), továbbá mindhárom angol nyelvű karon (ugyancsak ÁOK, FOK, GYOK) a hallgatók számára kötelező bioetika kurzusok programjának kidolgozása. A hallgatók vizsgáztatásában, szakdolgozatok témavezetésében,  a Tudományos Diákköri és a demonstrátori tevékenység irányításában való folyamatos részvétel.
 • 1996—2001– részvétel a SOTE Doktori Iskola  keretében működő doktori (PhD) képzésben. A SOTE Klinikai Pszichológia és Pszichiátria doktori program Magatartástudományi Alprogramjának bioetikai részprogramjában témavezetés.
 • 2001— a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájának alapító tagja. Azóta folyamatosan  bioetika témavezető.
 • 2002/2003 tanév I. félévében  „Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában” címmel nem kötelező speciálkollégium vezetése. (6 alkalom, összesen 12 óra.)
 • 2010/11 tanév I. félévében Sebészeti etika c. szabadon választható tárgy indítása (dr. Harsányi László, egyetemi docenssel közösen  (I. sz. Sebészeti Klinika)
 • 2013/14 tanév II. szemeszter—jelenleg is folyamatosan: A klinikai kutatás etikai kérdései c. kötelezően választható PhD kurzus vezetője és szervezője a Semmelweis Egyetemen. Ez a kurzus kétévente kerül meghirdetésre.

TDK

 • A Semmelweis Egyetem 2010. évi Orvos, Fogorvos és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia  Magatartástudomány, pszichiátria  c. bíráló bizottságában való részvétel (2010. II. 17.-én)
 • A Semmelweis Egyetem 2011. évi Orvos, Fogorvos és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia  Magatartástudomány, pszichiátria I.  c. bíráló bizottságában való részvétel (2011. II. 16.-án)

Mentorálás

 • 2014. szeptembere óta a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program mentora

 Továbbképzési tapasztalatok:

 • 1993—1998– A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Bioetikai munkacsoportja keretében  rendszeres részvétel előadó tanárként az általuk meghirdetett “Bioetika az egészségügyben” címmel tartott továbbképző tanfolyamokon.
 • 1993—1996 — A Semmelweis Orvostudományi Egyetem  Egészségügyi Menedzserképző Központjában a Tempus és a Világbank támogatásával létrejött menedzsment oktatás „Bioetika” c. 30 órás tantárgyi blokkjának a kidolgozása és  vezetése.
 • 1996-óta  folyamatos részvétel a Semmelweis Egyetem  Egészségügyi Menedzserképző Központjában a másoddiplomás képzés 30 órás, „Az egészségügyi menedzsment etikai problémái” című kurzuson  mint a program kidolgozója és vezetője.
 • 1994-1995—Kidolgozója és vezetője a Kanadai Egészségügyi Menedzserképző Intézet “Bioetika” című, évi 25 órás tantárgyi blokkjának.
 • 1996-97—Jenei Ilonával közösen kidolgozója és előadója a debreceni Népegészségügyi Iskola bioetika tantárgyi blokkjának.
 • 1999-ben előadó tanárként részvétel a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Intézet és a World Bank Institute „Flagship” programjában.
 • 2003-2004-ben meghívott előadó tanárként részvétel a Central European University Legal Studies Department keretében folyó „Mental Disability Advocacy” c. kurzuson. (Kurzusvezető: Oliver Lewis)
 • Rendszeres részvétel előadó tanárként PhD tanfolyamokon, továbbképző kurzusokon.

Klinikai tevékenység:

 • 2002-től folyamatos részvétel a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete Pszichoszomatikus szakrendelőjének a betegellátó munkájában pszichoterapeutaként.

Publikációs tevékenység: Teljes publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/  

MTMT-azonosító: 10012238

 • Egyszerzős könyv: 3;
 • Szerkesztett könyv: 1;
 • Könyvfejezet: 33;
 • Tudományos cikkek: 60;
 • Recenziók, levelek a szerkesztőhöz, kommentárok, tudományos interjúk: 35;
 • Nemzetközi kongresszusi előadások: 36 (ebből 34 felkért előadóként);
 • Hazai kongresszusi előadások: 118 (ebből 110 felkért előadóként);
 • Egyéb hazai előadások: 248;
 • Média szereplés: 298;
 • Lektori tevékenység: 11 könyv illetve jegyzet lektorálása.

 

 • “A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába.” című szak- és tankönyvem (Medicina: 1997, második, átdolgozott kiadás: 1999, 2006, E-könyv: 2019) jelenleg hivatalos tankönyv a hazai Orvostudományi Egyetemeken az orvos-, fogorvos-, és a gyógyszerészképzésben, továbbá a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja által meghirdetett menedzsment másoddiplomás képzésben ill. a menedzsment-továbbképző tanfolyamokon. A könyvet használják még jogi és teológiai felsőoktatási intézményekben is kötelező vagy  ajánlott irodalomként.
 • Második szakkönyvem (Dr. Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Budapest, 2007. Medicina könyvkiadó (p. 677) kötelező tankönyv a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja által meghirdetett menedzsment másoddiplomás képzésben, s ajánlott irodalom számos CME képzésben.
 • Harmadik, szerkesztett könyvem: (Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287) az orvosképzésben használt kiegészítő tankönyv.

Szakértői, szaktanácsadói tapasztalatok, szakértői projektek:

 • 1991-1994 — a Parlament Egészségügyi és Szociális Bizottsága mellett működő Bioetikai Tanácsadó Testület tagja.
 • 1995-től folyamatosan  tagja az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának. (ETT-TUKEB)
 • 1996–szakértőként tagja volt annak a küldöttségnek, mely Magyarországot képviselte az Európa Tanács tagállamainak egészségügyi miniszteri konferenciáján az orvosi etikáról és a betegjogokról. (1996. november 7-8.  Varsó)
 • 1996-97–Felkért  szakértőként tagja az új egészségügyi törvényt kidolgozó munkacsoportnak. Az 1997-ben elfogadott  új egészségügyi törvény (az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) egészének kidolgozásában, megfogalmazásában részt vett ill. a törvény betegjogi részének első változatát, s később a Parlament  által is elfogadott  alapkoncepcióját  kidolgozta és megfogalmazta.
 • 1997-1998–Felkért szakértőként részt vett az 1997-es egészségügyi törvényt kiegészítő több kormányrendelet ill. népjóléti miniszteri rendelet megalkotását végző munkacsoport munkájában. (pl. az „Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól” szóló 117/1998. (VI. 16) Korm. r.,  valamint a várólisták  rendjét szabályozó népjóléti miniszteri rendelet kidolgozásában.)
 • 1997—Szakértőként részvétel az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának meghallgatásán a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló törvényjavaslat  bizottsági vitáján
 • 1998–Felkért szakértőként részt vett a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvénnyel kapcsolatos kormányrendelet elkészítésében, az ezt előkészítő, dr. Méhes Károly akadémikus által vezetett bizottság tagjaként.
 • 1999—az Egészségügyi Minisztérium küldötteként részt vett az Európa Tanács „Strasbourg Conference on Health and Human Rights” c. konferencián.
 • 2004- tagja a Magyar UNESCO Bizottság COMEST (Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) Nemzeti Albizottságának.
 • 2005-ben tagja volt az Egészségügyi Minisztérium felkérésére a 24/2002-es Eü. M. rendelet módosítása mellékletében megjelölt OGYI módszertani levél megfogalmazásában (a placebo-kontroll alkalmazásának irányelveiről) (Az Országos Gyógyszerészeti Intézet és az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága módszertani levele placebo készítmények alkalmazásáról a klinikai vizsgálatok során. In: Egészségügyi Közlöny LV. évfolyam 16. szám 2005. szeptember 19. (p. 2431)
 • 2005-től regisztrált szakértőként  részt vesz az EU  keretprogramjai keretében az Európai Bizottsághoz beérkező kutatási pályázatok etikai bizottsági elbírálásában Brüsszelben. A részvétel alkalmanként, felkérésre történik.
 • 2007-ben részvétel az Egészségügyi rendtartás kidolgozásában. (30/2007 (VI. 22) számú EüM. rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról. )
 • 2007-ben az Egészségügyi Minisztérium felkérésére tanulmányt írt „A modern medicina új morális dilemmái által előreláthatólag szükségessé váló jogi szabályozás irányai és keretei” címmel. (Kézirat, p. 58)
 • 2010/2011—részvétel az ETT Elnöksége által létrehozott „Az epidemiológiai vizsgálatok etikai irányelvei”-t kidolgozó ad hoc bizottság munkájában bizottsági tagként. (Elnök: dr. Vokó Zoltán)
 • 2011. XI. 29.-i felkéréssel tagja a dr. Réthelyi Miklós miniszter, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője felkérésére létrejött ad hoc bizottságnak (elnök: dr. Sótonyi Péter, másik tag: dr. Embey Isztin Dezső), mely   a terminális állapotú betegeknél használt kábítószerek jogi, etikai és szakmai kérdéseit vizsgálta. Erről jelentést készített, melynek címe: Dr. Kovács József: A terminális állapotú betegek szenvedéscsillapításának hazai szakmai, etikai és jogi problémái. (p. 1-17) (Kézirat) (Jelentés.)  (2011. december 15.)
 • 2013, 2014: tagja az EU brüsszeli kutatásetikai bizottságának az FP-7-es kutatási tervek elbírálására (Ethics Remote Review Panels)
 • 2014-15-ben részvétel egyes  szervtranszplantációs jogszabályi  változások előkészítésében  (az un. “csere-bere donáció” jogi megfogalmazása,  illetve állásfoglalás  a nem magyar  állampolgárok szervtranszplantációs várólistára helyezhetőségének etikai kérdéseivel kapcsolatban.)
 • 2015-ben részvétel az ETT Elnöksége felkérésére az ETT  Bioetikai Kódex kidolgozásában. A kódex a következő címen jelent meg: Egészségügyi Tudományos Tanács, (szerk.: Mandl József, 2022) : Bioetikai Kódex.  Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról. Harmadik, bővített kiadás.  Semmelweis Kiadó, Budapest. https://ett.aeek.hu/bioetikai-kodex/
 • 2015—2016– Részvétel az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ keretében egységes betegtájékoztatói minták kidolgozásában (általános tájékoztatók;  betegség- és beavatkozás-specifikus  tájékoztatók)
 • 2020. április –Részvétel a Magyar Orvosi Kamara munkabizottságában a COVID-19 pandémia idején az orvosi erőforrások  igazságos elosztási elveinek kidolgozásában. Az ajánlás a következő címen jelent meg: MOK Etikai Kollégium (2020): Etikai megfontolások az orvosi erőforrások  elosztásához COVID-19 pandémia idején Magyarországon. https://mok.hu/koronavirus/tajekoztatok/etikai-megfontolasok-az-orvosi-eroforrasok-elosztasahoz-covid-19-pandemia-idejen-magyarorszagon
 • 2022-től folyamatosan: a  „Taming the European Leviathan” projekt Etikai Tanácsadó Testületének  (Ethics Board) tagja. A projekt az European Research Council által finanszírozott kutatási projekt. 
 • 2023-tól folyamatosan a Remedi4All (Repurposing Medicines 4All. The European Platform for Meidcines Repurposing)  Ethics Advisory Board tagja vagyok.

Kutatási projektek:

 • 1993-1994– között a SOTE Intézeti ETK pályázat  „A tradicionális és a modern, kritikai-filozófiai orvosetika közötti viszony” kutatási project vezetője.
 • 1993-1995– az Európa Tanács nemzetközi  tanári munkacsoportjának (Teaching and Research Network On Bioethics) tagja, melynek célja egységes bioetikai curriculum kidolgozása volt  Európában, ill. az egyes tagországok számára felhasználható oktatási programok,  tematikák, ajánlások révén segítségnyújtás a bioetika oktatásához.
 • 1994-1995– A European Commission “Fertility, Infertility and the Human Embryo” c. futó nemzetközi kutatási project résztvevője. A project feladata európai etikai és jogi ajánlások kidolgozása volt az embriókísérletekkel ill. az asszisztált reproduktív technikákkal kapcsolatban. A munkacsoport eredményei két angol nyelvű kötetben olvashatók: (Donald Evans (ed.) (1996): Conceiving the Embryo. Ethics, Law and Practice in Human Embryology. The Hague—London: Martinus Nijhoff Publishers, és  Donald Evans (ed.) (1996): Creating the Child. The  Ethics, Law and Practice of Assisted Procreation.  The Hague—London: Martinus Nijhoff Publishers.)
 • 1993-1995– témavezetője “A bioetika aktuális problémái” c. 2 éves OTKA pályázati programnak. (OTKA T—013712,  200Eft)
 • 1993 –1995–  az Open Society Institute „Research Support Scheme” kutatási támogatásában részesült. (Kutatási téma címe: „Writing a Hungarian Textbook of Bioethics.”) (Nyilvántartási szám: 154/93)
 • 1996-99—a  Soros alapítvány támogatásával, a Szószóló Alapítvány a betegek jogaiért keretében  „A kórházi ombudsman intézményének magyarországi bevezethetősége. Modellkísérlet”  című kutatási program (20 millió Ft)  egyik vezetője.
 • 1999—2002  Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. (Kutatási téma címe: A pszichiátria és a pszichoterápia etikai problémái.)
 • 1999—2000—a hazai pszichiátriai ombudsman program egyik kidolgozója és  vezetője. (A pszichiátriai ombudsman bevezetésének modellkísérlete Magyarországon.) A Szószóló Alapítvány keretében a Mental Disability Rights International-lal (Eric Rosenthal)  együttműködve (3,1 millió Ft)
 • 2002—2004—A Semmelweis Egyetem, ÁOK  Magatartástudományi Intézete által elnyert OTKA pályázat (Tudományos Iskolák támogatása) keretében (TS-040889)  a „Lelki egészség és életminőség a bioetika nézőpontjából” résztéma kutatása.
 • 2005-2007– A Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézete által elnyert OTKA pályázat (Tudományos Iskolák támogatása) keretében (  TS-049785)  a „The role of philosophical counselling in the prevention of psychiatric disorders.” résztéma kutatása.
 • 2005—2007—az EU BIOTHETHICS pályázata (Biotechnology Ethics) magyar csoportjának tagja. (dr. Szebik Imre, dr. Dósa Ágnes, dr. Kovács József). A program feladata egy nemzetközi biotechnológiai etikai tananyag kidolgozása és oktatása volt.
 • 2005—2009—az EU EUROPREVALL pályázata (The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy across Europe) magyar  csoportjának tagja (dr. Nékám Kristóf, dr. Naszlady Attila, dr. Kovács József) A 15 európai ország részvételével zajló, ételallergiával foglalkozó program magyar kutatócsoportja felelt a program etikai aspektusainak a kidolgozásáért. (Work Package WP 5.1)
 • 2006-2008—Vezetője „A biotechnológia fejlődésének etikai kérdései” c. az Egészségügyi Minisztérium (ETT)  153/2006 számú tárcaszintű kutatási témájának. (3×900000 Ft)
 • 2009-2011—tagja a SYBHEL (Synthetic Biology for Human Health: Ethical and Legal Issues) EU (FP7) nemzetközi project-nek. (Hazai vezető: dr. Szebik Imre) (Grant agreement No: 230401) 
 • 2011. szept. –2012.június—alkotói szabadság  (A szintetikus biológia etikai kérdései; Pszichiátriai és pszichoterápiás etika—neuroetika; Kutatásetika)
 • 2012-2014—Semmelweis Egyetem, Merit-díj
 • 2015—Részvétel a FOEDUS (Facilitating Exchange Of Organs Donated In Eu Member States (1 May 2013—30 April 2016) EU pályázat disszemniációért felelős munkacsoportjában (Workpackage 2.) (az Országos Vérellátó Szolgálat vezetésével)
 • 2016—részvétel az EURONIC (EU) kutatás keretében  végzett felmérés (Perinatalis Centrumokban dolgozó orvosok és ápolók körében végzett felmérés) eredményeinek feldolgozásában. (Vezető: Feith Helga Judit, SE, Egészségtudományi Kar)
 • 2017.02.01-2019.01.31—Részvétel a Big Data for Better Outcomes, Policy Innovation and Healthcare Systems Transformation (DO-IT) programban. A program az IMI Program (Innovative Medicines Initiative Program) keretében indult. Az IMI Programot 50%-ban az EU Horizont 2020 Programja, 50%-ban az Európai Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA) finanszírozta PPP konstrukcióban.  Az Egyetem, ezen belül az Egészségügyi Menedzserképző Központ  a konzorcium tagja volt.  Én az EMK kutatócsoport tagjaként   vettem részt a munkában. (Work Package 4: Adatvédelem- „Development of standards, training and educational guidance on some aspects of data privacy laws and regulations, data protection mechanisms and consequences of their application”)
 • 2021-2023—Dataethics project tagja. (Vezető: dr. Bödör Csaba). Ez az Eurolife konzorcium keretében indult projekt, melynek az SE is tagja. (http://eurolifeuniversities.org)   A projekt honlapja: https://www.dataethics-eurolife.eu
 • 2021—től: 1+MG (1 Million Genomes) (Az Európai Bizottság 2018-ban indult együttműködése 1 millió szekvenált genom létrehozására) Eme együttműködés tagállami National Mirror Group tagja vagyok,. (Vezető: Dr. Patócs Attila )

 Tisztségek:

 • 1991–1994– a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyetemi Parlamentjének a tagja.
 • 1991—1994—az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) kari tanácsának a tagja.
 • 1991-1994—az ÁOK Oktatási és Nevelési Bizottságának tagja
 • 1995-től folyamatosan  tagja az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának. (ETT-TUKEB)
 • 1997–1999 a Társadalomorvostani Szakmai Kollégium tagja.
 • 1997-2016  tagja a SE Általános Orvostudományi Karán a Tanulmányi Bizottságnak.
 • 1999-2011 tagja a SOTE Kórházi Etikai Bizottságának (Élődonoros etikai bizottság)
 • 2001—alapító tagja a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájának, a bioetika témavezetője.
 • 2001 április—2004 április között tagja a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolák Véleményező és Minőségellenőrző Bizottságának.
 • 2001-2016 között  majd 2020-tól  a Magatartástudományi Intézet általános igazgatóhelyettese.
 • 2002-től folyamatosan a külföldi orvosok honosítási vizsgáját végző Hungarológiai vizsgabizottság tagja. (Semmelweis Egyetem)
 • 2006-tól az MTA-elnökének felkérésére tagja az MTA Agráretikai Bizottságának.
 • 2006- tagja a MOTESZ Orvosi Etikai és Társadalmi Kérdések Bizottságának
 • 2015. január 1.-2017. december 31. Semmelweis Egyetem Etikai Bizottság, tag
 • 2016—2019—Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktatási és Kredit Bizottság tagja.
 • 2017-2021 UNESCO Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC) tag
 • 2018-2024—Szegedi Tudományegyetem Filozófiatudományi  Habilitációs Szakbizottsága tagja
 • 2019-2022-Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke
 • 2022-2025- Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke

Hazai tudományos társaságok:

 • 1995-től Magyar Bioetikai Társaság—tag
 • 1995-től Magyar Filozófiai Társaság—tag
 • 1997-2005–Selye János Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság–alapító tag.
 • 2004-től Magyar Pszichiátriai Társaság–tag

Nemzetközi tudományos társaságok:

 • 1991– International Association of Bioethics—alapító tag.
 • 1990-től  folyamatosan The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care—tag

Kuratóriumi tagság:

 • A „Szószóló Alapítvány a Betegek Jogaiért” alapítvány kuratóriumi tagja (1995-2014)
 • A Soteria Alapítvány  kuratóriumi tagja (2009-2014)

 Folyóirat szerkesztés:

 • 1995-1998- Magyar Bioetikai Szemle szerkesztőbizottság tagja
 • 1999-től Egészségügyi Menedzsment szerkesztőbizottság tagja
 • 2001-től: Lege Artis Medicinae szerkesztőbizottság tagja
 • 2004-től: IME (Informatika és Menedzsment az Egészségügyben) Szerkesztőbizottsági Tanácsadó Testületének tagja
 • 2007-től a Lege Artis Medicinae Tudományos Tanácsadó Testülete tagja
 • 2010-2012  a Journal of Clinical Research and Bioethics szerkesztőbizottsági tagja
 • 2010-től a Medicolegal and Bioethics szerkesztőbizottsági tagja
 • 2011-tőll a Meditor c. nemzetközi elektronikus folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
 • 2017—az Orvosképzés c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

Tudományos ülések szervezése, vezetése

 • Az élőlény méltósága avagy ki rendelkezhet életről és halálról? Etikai és jogi dilemmák Peter Singer gondolatainak apropóján. (Tudományos ülés vezetőjeként. 2001. IV. 26.-án. Szervező: INDOK Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ.
 • Health Care and Human Rights. (Workshop organized by the Hungarian Civil Liberties Union.) April, 2002. Szekcióelnökként vitavezető. Szekció címe: Rights of the Mentally Ill. (Budapest)
 • 2005-2009 minden évben folyamatosan a Semmelweis Egyetem PhD—Tudományos Napok poszterszekciójának elnökségi tagja.
 • A Semmelweis Egyetem 4. számú Interdiszciplináris Doktori Iskolája 12. önálló tudományos ülésének szervezése. (Helyszín: OPNI. Időpont: 2006. XII. 15.) E konferencia Pszichológiai Tudományok Plenáris Szekciója háromtagú zsűrijének elnöke.
 • Workshop on the UNESCO-CELAB Joint Project: Local, Regional or International? Laws, Standards and Codes for Biotechnology. Budapest November 7-8, 2008. Szekcióelnökként vitavezető. Szekció címe: Bioethics and Law
 • jún. 28-29.-i „A stressztől a boldogságig” c. XI. Magatartástudományi Napok c. konferencia szervező bizottságának tagja. (Helyszín: Gödöllő—Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatosház)
 • 03.31-04.02)—a II. Magyar Betegbiztonsági Konferencia Tanácsadó Testületének tagja
 • 11.23.—Eutanázia fórum—konferencia szervezése a Holland Királyság magyarországi nagykövetével  (öexc. Gajus Scheltema) együttműködésben. (Cím: Az eutanázia jogi, orvosi és etikai aspektusai.) Helyszín: Holland nagykövet budapesti rezidenciája (1125.Bp. Mátyás király út 32.) (Vitavezető, levezető elnökként)

 Referens, lektor, bíráló:

 

 Bírálói, bizottsági, opponensi  tevékenység PhD- ill. MTA Doktora minősítési, PhD szigorlati-,  PhD komplex vizsga-, habilitációs- és pályázati  eljárások során: Összesen  65 személy illetve pályázat bírálata.

A következő tankönyvek illetve jegyzetek lektora volt:

 Rozsos Erzsébet (1996): Egészségügyi etikai példatár. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar;

 • Gaizler Gyula (1997): A bioetika alapkérdései. Budapest: Magyar Bioetikai Alapítvány;
 • Rozsos Erzsébet (2000): Ápolásetikai ismeretek. Budapest: Medicina könyvkiadó;
 • Szarka Géza—Gárdai Miklós (szerk.) (2000): Filozófia-Egészségügyi etika. Szöveggyűjtemény. Budapest: Semmelweis Egyetem;
 • Ferencz Antal (2001): A bioetika alapjai. Budapest: Szent István Társulat.
 • Szarka Géza—Gárdai Miklós (2003): Általános és egészségügyi etika. Budapest: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar; 
 • Szarka Géza (2004): Filozófia. (Jegyzet és Tanulási útmutató) Budapest: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar.
 • Pálfiné dr. Szabó Ilona—Raskovicsné Csernus Mariann (2011): Az ápolói hivatás etikai vonatkozásai
 • Rózsa Erzsébet (2017): Autonómia és paternalizmus. Az orvos-beteg kapcsolat etikai kérdései a modern medicinában. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. (Medtitor bioetikai sorozat 7.)  (A könyvhöz előszót is írtam).
 • Pilling János (2018): Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. (Budapest: Medicina könyvkiadó.)
 • Antal Z. László—Ferencz Zoltán—Páldy Anna (2020): Éghajlatváltozás és egészség. c. jelentésének lektorálása. (A jelentés az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Államtitkárságának (Dr. Horváth Ildikó, államtitkár) felkérésére készült.

Lektorálási tevékenységet végzett felkérésre a következő folyóiratoknál:

 • Orvosi Hetilap
 • Lege Artis Medicinae
 • Hastings Center Report
 • Medicine, Health Care and Philosophy
 • Integrative Medicine Insights
 • Journal of Medical Ethics
 • Psychiatria Hungarica
 • Scientometrics
 • Pro Futuro (jogi folyóirat) http://profuturo.lib.unideb.hu

Bíráló bizottsági tagságok

 1997-1999– Alelnöke volt a Népjóléti Minisztérium tárcaszintű kutatási témapályázata XII. számú (Társadalomorvostudományi és orvosetikai) Bizottságának.

 • 1999-2002—Tagja volt a Népjóléti Minisztérium tárcaszintű kutatási témapályázata IX. számú (Életminőség, Társadalomorvostudományi—Népegészségügyi Prevenció) Bizottságának.
 • 2004—2008—Tagja volt a Népjóléti Minisztérium tárcaszintű kutatási témapályázata VIII. számú Környezetegészségügy, Népegészségügy Bizottságának.
 • 2007-ben tagja volt a LAM díjak elbírálását végző bizottságnak. (elnök: dr. Banai János)
 • 2009. június 1.—2011. december 31.—tagja az ETT Kutatási és Fejlesztési Bizottsága Környezetegészségügyi, Népegészségügyi Bizottságának.
 • 2012—OTKA pályázati bíráló (felkérő: dr. Margittay Tihamér, a zsűri elnöke)
 • 2017. január—Semmelweis Egyetem Kiváló oktatója cím odaítélését elbíráló bizottság tagja
 • 2017. május—A Prémium posztdoktori pályázatok (2017) bírálatában való részvétel.(Lovász László, az MTA elnőke megbízásából) 

Tudományos díjak, kitüntetések:

 • 1986–oktató munkáért Rektori Dicséret.
 • 1989– Művelődési Minisztérium “Kiváló Munkáért” dicséret.
 • 1994-ben a  SOTE “Kiváló Oktató” kitüntetés II. fokozata.
 • 2012-2014—Semmelweis Egyetem, Merit-díj
 • 2013-ban: Semmelweis Díj (Emberi Erőforrások Minisztériuma) : „Bioetikai és iskolateremtő  tevékenysége, kiterjedt és magas színvonalú oktatói és kutatói, valamint betegellátó munkája elismeréseként.”
 • 2020. június—„Semmelweis Egyetem Publikációs Díj 2020” a Jozsef Kovacs:  Honorary authorship and symbolic violence (Medicine, Health Care  and Philosophy)–2017-ben megjelent cikkért
 • 2021. szeptember: Trefort Ágoston Díj (Innovációs és Technológiai Minisztérium). „Az oktatás érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.)

Doktori képzés:

 • A Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájának törzstagja,  a bioetika  témavezetője.
 • júliusától folyamatosan az iskola 4/2-es doktori programjának programvezetője.
 • A doktori iskolán belül rendszeresen tart előadásokat a PhD hallgatók számára, illetve részt vesz a Doktori Iskolába jelentkező potenciális PhD hallgatók elbírálását végző felvételi vizsgabizottságokban.
 • 2013/14 tanév II. szemesztertől folyamatosan —jelenleg is: A klinikai kutatás etikai kérdései. Kötelezően választható PhD kurzus vezetője és szervezője a Semmelweis Egyetemen. Ez a kurzus kétévente kerül meghirdetésre.

Vezetésével végzett PhD hallgatók (5,5 hallgató):

 Kapocsi Erzsébet: Orvosi hivatás és hivatásetika a XX-XXI. Században (Védés: 2005. VI. 23.-án)

 • Dr. Élő Gábor: Életvégi döntések az intenzív terápiában—az újraélesztés etikai vonatkozásai. (Védés: 2006. V. 20.-án)  
 • Dr. Gábor Katalin: A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. (Védés: 2010. III. 22.-én) (Közös témavezetés egy másik doktori iskolával)
 • Dr. Zubek László: Életvégi döntések jogi és etikai vonatkozásai. (Védés 2011. IX. 28.-án)
 • Mihály Sándor: Donációs aktivitás és donációs attitűd egymásra gyakorolt hatásai magyarországi intenzív osztályokon. (Védés: 2017. X. 20-án)
 • Lengyel Ingrid Krisztina: A betegtájékoztatás, mint betegjog a felnőtt háziorvosi alapellátásban a hipertóniás betegek körében. (Védés: 2022.III.3.)

Nyelvismeret:

 • Angol nyelv: felsőfokú, „C” típusúnak megfelelő állami nyelvvizsga. (1991)
 • Német nyelv: alapfokú, “C” („A”+”B”) típusú állami nyelvvizsga. (1995)

 Egyéb tudományszervezői tevékenység:

 • 1990-91-es tanulmányút eredményeként az intézet könyvtárában 400 kötetes (kb. 16 ezer dollár értékű) angol nyelvű bioetikai alapkönyvtár létrehozása (a Nuffield Foundation és a  Patricia Kendall Donation révén)  mely megteremtette a hazai bioetikai kutatás infrastrukturális bázisát.
 • 1992-1999– a londoni Wytham Hall kórházzal együttműködve diákcsere program megszervezése,  melynek keretében magyarországi diákok utazhattak ki a londoni hajléktalanok gyógykezelésének tanulmányozására.

 Az eddigi tudományos tevékenység főbb elméleti eredményeinek összefoglalása

(Részletesebben, irodalmi hivatkozásokkal lásd külön lapon)

 • Az egészség-betegség fogalmainak elemzése és hozzájárulás egy normativista egészségdefiníció kifejlesztéséhez a szomatikus medicina területén
 • A fogyatékosság fogalmának elemzése, s a szociális-konstrukcionista modell előnyös  hatásának vizsgálata a fogyatékos személyek jogainak  biztosításához. Hozzájárulás a fogyatékosság integratív, biopszichoszociális modelljének bevezetéséhez
 • Hozzájárulás az   orvosi beavatkozásokba való tájékozott beleegyezés koncepciójának  kidolgozásához és a hazai viszonyokra történő adaptálásához
 • Az egészségügyben a források elosztása kapcsán felmerülő igazságossági kérdések  (makro- és mikroallokáció) vizsgálata. Érvelés a kemény sorolásnak a mainál szélesebb körű alkalmazása mellett
 •  Az embrió és a magzat morális státuszának elemzése. Az „agyszületési koncepció” mint  a teljes morális státusz kialakulásának jele melletti érvelés  
 • Az „orvosgyógyszer” Bálint Mihály megalkotta fogalma etikai konzekvenciáinak vizsgálata. Az orvosi személyiség kifejlesztése és karbantartása mint etikai  kötelesség melletti érvelés
 • A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosítása etikai kérdéseinek elemzése. Érvelés a rossz prognózisú betegek tárgyilagos tájékoztatása mellett, s hozzájárulás egy őszintébb orvos-beteg kapcsolat kialakulásához
 • Az öngyilkosság etikai kérdéseinek elemzése, s az un. racionális öngyilkosság erkölcsi elfogadhatóságának vizsgálata
 •  Érvelés bizonyos életmentő, életfenntartó kezelések visszautasíthatósága mellett.  Hozzájárulás az ezzel kapcsolatos modern jogi mechanizmusok (élő végrendelet, tartós meghatalmazott, helyettesített döntés) hazai megteremtéséhez
 • A szerv-és szövettranszplantációkkal kapcsolatos etikai problémák elemzése. Érvelés bizonyos—Magyarországon jogilag korábban nem megengedett—transzplantációs eljárások engedélyezése mellett (pl. élőből való un. „csere-bere” donáció)
 • Az állatkísérletek és az állatokkal való bánásmód kérdéseinek az elemzése, s érvelés egy mérsékelt állatvédő pozíció elfogadása mellett.
 • Peter Singer az állatok morális státuszával kapcsolatos gondolatait 1997-ben megjelent  tankönyvemben hazánkban elsőként ismertettem. Peter Singer: Az állatok felszabadítása c. könyve 2019-ben megjelent magyar fordításához előszót írtam.
 • Az emberen végzett kutatás etikai kérdéseinek a vizsgálata
 • Hozzájárulás a betegjogok hazai megfogalmazásához és a betegjogok intézményes védelme mechanizmusainak hazai kifejlesztéséhez (betegjogi képviselői rendszer, mediáció, etikai bizottságok, stb.)
 • Az 1997. évi CLIV törvény elfogadása előtt egy modellkísérlet keretében hozzájárulás a  betegjogi képviselői rendszer hazai működőképességének a bizonyításához
 • A modern bioetika és a tradicionális  orvosi etika különbségeinek elemzése, hozzájárulás a modern bioetikai  megközelítés hazai kifejlesztéséhez
 • Az orvosi etika elvekből kiinduló (principlista) és kazuisztikus megközelítésének összehasonlító vizsgálata. A két módszer „működésének” bemutatása, s a hazai gyakorlatban való elterjedésének kezdeményezése
 • Hozzájárulás a bioetika tudománya hazai megismertetéséhez és szemléletének elfogadtatásához, kurrikulumának  a hazai orvos- fogorvos- és gyógyszerészképzésben valamint az egészségügyi menedzserképzésben való elterjesztéséhez
 • Hozzájárulás az értékek szerepének tisztázásához a pszichiátriai betegségfogalom meghatározásánál
 • Hozzájárulás a pszichiátriai  egészség- és  betegség fogalmak  elméleti igényű meghatározásához és egy normativista egészségdefiníció kifejlesztéséhez
 • Az antipszichiátria és a mentális betegségek  szociális-konstrukcionista  megközelítésének kritikus elemzése
 • A medikalizáció fogalmának kritikus elemzése a pszichiátria területén
 • Hozzájárulás a belátási képesség fogalmának meghatározásához és  csúszó standardjának kialakításához
 • A pszichiátriában használható  döntést helyettesítő mechanizmusok áttekintése,  s  érvelés azok hazai meghonosításához szükséges mechanizmusok  kidolgozása mellett
 • A nem-önkéntes pszichiátriai kezelés feltételeinek és elveinek etikai elemzése. Ezek összevetése a hazai alkotmányos elvekkel, különös tekintettel a véleményszabadsághoz való jogra
 • Hozzájárulás a nem-önkéntes pszichiátriai kezelés korlátainak és  magyarországi feltételeinek kidolgozásához
 • A pszichiátriai  kutatás etikai kérdéseinek a vizsgálata. Hozzájárulás a placebokontrollos kutatás elvégezhetősége kritériumainak hazai tisztázásához és a szegényebb országokban végzett kutatás speciális szabályai kialakításához
 • Hozzájárulás a pszichoterápia általános etikai kérdéseinek az elemzéséhez, és az egyéni-,  a csoport- és a családterápiák speciális kérdéseinek a vizsgálatához
 • Egy modellkísérlet keretében hozzájárulás a  pszichiátriai betegjogi képviselői rendszer hazai működőképességének a bizonyításához, és a pszichiátriai betegjogok hazai érvényesülésének a feltérképezéséhez
 • Az elővigyázatossági elv alkalmazhatóságának vizsgálata  a valószínűsíthető, de tudományosan még nem bizonyított környezeti veszélyek elhárításánál
 • Az életminőség fogalma  bioetikai vonatkozásainak vizsgálata
 • A pszichiátriai betegségek stigmatizáló hatásának az elemzése
 • A filozófiai tanácsadás, mint a pszichiátriai zavarok megelőzésének egyik lehetséges módjának vizsgálata
 • A tipikus hazai orvosetikai dilemmák feltérképezésére  és elemzésére folyóirat-sorozat kezdeményezése és szervezése (Lege Artis Medicinae, LAM)
 • A művi meddővé tétel etikai elveinek vizsgálata
 • A segítő kapcsolat által felvetett speciális etikai kérdések elemzése
 • Az egészségbiztosítás  etikai dilemmáinak vizsgálata
 • A vastagbél- és végbélrák szűrése kapcsán felmerülő alternatív lehetőségek közötti választás etikai elemzése
 •  A klinikai pszichológia etikai kérdéseinek vizsgálatra
 • A Test-Identitás-Integritás Zavar (régebbi nevén apotemnofilia) kezelése etikai kérdéseinek elemzése
 • A bioetikai szakértelem lehetőségének és átalakulásának vizsgálata a modern, pluralista társadalom viszonyai között 
 • Az impakt faktor, citációs index mint tudományos teljesítmény-értékelési eszköz jelenlegi használatának etikai problémái
 • Betegbiztonság: az egészségügyben előforduló  hibák, tévedések kezelése etikai kérdéseinek elemzése
 • A belgyógyászatban előforduló fontosabb etikai problémák elemzése
 • A tudomány és a technológia etikai kérdéseinek elemzése
 • A környezetetika kérdéseinek kritikus elemzése
 • A tájékozott beleegyezés problémáinak vizsgálata  a sebészetben
 • Érvelés amellett, hogy a „tiszteletbeli szerzőség” (ajándékszerzőség)   a Bourdieau-i  értelemben vett  szimbolikus erőszak egyik formája. E cikkemért a Semmelweis Egyetem  Publikációs Díjában részesültem 2020-ban.
 • Az áltudományok etikai vonatkozásainak vizsgálata
 • Az elektrokonvulzív kezelés pszichiátriai alkalmazásának  etikai elemzése
 • A Big Data-val kapcsolatos etikai kérdések elemzése
 • A Mesterséges Intelligencia etikai kérdéseinek elemzése
 • A COVID ellátás kapcsán felmerülő allokációs kérdések elemzése
 • A DCD donáció hazai bevezethetőségével kapcsolatos etikai problémák elemzése

 Budapest, 2023. szeptember 15.

Kovács József

egyetemi tanár

Publikáció

Néhány fontosabb publikáció (dr. Kovács József)

 

A teljes publikációs lista megtalálható az MTMT adatbázisában. (itt)

Tudományos könyvek

 1. Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Budapest, 1997. Medicina könyvkiadó. (p. 629) (Szakkönyv és több egyetemen használt tankönyv)
 1. Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, 1999, 2006, e-könyv: 2019, Medicina könyvkiadó. (p. 641) (Szakkönyv és több egyetemen használt tankönyv)
 1. Dr. Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Budapest, 2007. Medicina könyvkiadó (p. 677) (Szakkönyv)Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a  következő internet-címen:http://real-d.mtak.hu/347/
 1. 4. Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287)

Könyvfejezetek

 1. Dr. Kovács József: Az orvosi paternalizmus. In: Szabó A. Ferenc (szerk.) (1984): Tudományos Közlemények 14. szám. (p. 3-288) Budapest: SOTE (pp.163-172)
 1. Dr. Kovács József: Egészségügyi rendszerek erkölcsi szempontból. In: Stuber Ervinné (szerk.) (1985): Társadalom-Tudomány-Egészségügy 1. szám. Az orvostudományi egyetemek és az OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar tudományos közleményei. (p. 3-456) Budapest: SOTE (pp.173-179)
 1. Dr. Kovács József: Az egészség és a betegség fogalma. In: Stuber Ervinné (szerk.) (1987): Társadalom–Tudomány–Egészségügy. 3. szám. Az orvostudományi egyetemek és az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar tudományos közleményei. (p. 3-424) Budapest: SOTE (pp. 315-322)
 1. Dr. Kovács József: Az egészség fogalma. Egészség-betegség. (Fejezet a dr. Neszner János (szerk.): A népegészségtan alapjai . Orvostovábbképző Egyetem, Budapest, 1992. c. jegyzetben.) (pp. 9-17)
 1. Dr. Kovács József: A művi abortusz a bioetika szemszögéből. In: Abortusz és… (szerk): Sándor Judit. Literatura Medica Kft. Budapest, 1992. (39-111)
 1. Dr. Kovács József: A rossz prognózisú betegségekről való tájékoztatás problémája. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1993): Orvosetikai dilemmák. I.-II. (Kerekasztalbeszélgetések a Kossuth Klubban.) (Előadás írásos változata) Budapest: Condorcet kör. (pp. 11-21)
 1. Dr. Kovács József: A tájékozott beleegyezés elve. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1993) Orvosetikai dilemmák. I.-II. (Kerekasztalbeszélgetések a Kossuth Klubban.) Budapest: Condorcet kör. (pp. 33-39) (Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József: A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának etikai problémái. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1994): Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért. Budapest: Magyar Hospice Alapítvány. (pp. 69-86) (Könyvrészlet, előadás írásos változata.) ISBN: 963-04-4321-X
 1. Jozsef Kovacs: The Idea of Brain-birth in Connection with the Moral Status of the Embryo and the Fetus. In: Donald Evans (ed.) (1996): Conceiving the Embryo. Ethics, Law and Practice in Human Embryology. The Hague-London-Boston: Martinus Nijhoff Publishers. (pp. 221-245.)
 1. Dr. Kovács József: A gének és a társadalom lottója. In: Ferenczi Andrea (szerk.) (1999): Genetika–Génetika. (Beszélgetések.) (Interjú írásos változata) Budapest: Harmat kiadó. (pp. 113-120.)
 1. Dr. Kovács József: Orvosi etika—bioetika. In: Sótonyi Péter (szerk.) (2000): Jogi, etikai ismeretek. Semmelweis Egyetem, Képzéskutató, Oktatási és Dokumentációs Központ. (pp. 68-83)
 1. Dr. Kovács József: Genes: Society’s Lottery. In: Andrea Ferenczi (ed.) (2001): Genetics—Gene-Ethics. (Interviews with Hungarian Scientists.) Handsel—Harmat—Edingburgh-Budapest. (pp. 127-134)
 1. Dr. Kovács József: Bioetika, orvosi etika. In: Buda Béla—Kopp Mária—Nagy Emese (szerk.) (2001): Magatartástudományok. Budapest: Medicina könyvkiadó. (pp. 293—311)
 1. Dr. Kovács József: Orvosi etika—bioetika. In: Rezidensképzés (2005): Jogi, etikai ismeretek. Semmelweis Kiadó. (pp. 121-131)
 1. Dr. Kovács József: Bioetika, orvosi etika. In: Fekete László (2004) (szerk.): Kortárs Etika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (pp. 186-213.)
 1. Dr. Kovács József—dr. Réthelyi János (2004): A fogyatékosság jelensége a bioetikában. In: Zászkaliczky Péter—Verdes Tamás (szerk.) (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest: ELTE—Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar—Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium. (pp. 475-502.)
 1. Dr. Kovács József: A bioetika kihívásai az új évezredben. In: Rónai Zoltán (szerk.) (2004: Kihívások és lehetőségek . A VIII. Pécsi Tavaszi Asztma és Allergia Nap előadásai alapján készült összeállítás. Amega. (pp. 90-100) ( Folyóiratcikk)
 1. Dr. Kovács József: Életminőség a bioetika nézőpontjából: elméleti problémák. In: Kopp Mária—Kovács Mónika Erika (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis Kiadó. (pp. 20-23)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai zavarok stigmatizáló hatása és az életminőség. In: Kopp Mária—Kovács Mónika Erika (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis Kiadó. (pp. 430-443)
 1. Dr. Kovács József: A művi meddővététel bioetikai megítélése. In: Arczt Ilona—Antalóczy Péter (szerk.) (2006): Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának „Eszmecsere a művi meddővétételről” címmel megtartott szakmai tanácskozása 2006. július 20. (pp. 26-30) (Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátriai betegségek társadalmi megítélése: stigmatizáció bioetikai szempontból. In: Gáthy Vera (szerk.) (2007): A környezet, a test és a lélek egészsége. Budapest: Nádasdy Alapítvány (p. 34-40)(Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József (2008): A filozófiai tanácsadás. In: Kopp Mária (szerk.) (2008): Magyar lelkiállapot 2008. (Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban.) Budapest: Semmelweis Kiadó. (p. 88-104.)
 1. Dr. Kovács József (2009): Az emberen végzett kutatás jogi-etikai kérdései. In: K
  ovácsy Zsombor (2009) (szerk.): Az egészségügyi jog nagy kézikönyve. Budapest: Komplex kiadó. (p. 515-652)
 1. Dr. Kovács József (2012): Az emberen végzett kutatás etikai kérdései. In: Törő Klára—Sótonyi Péter (szerk.) (2012): Az orvostudományi kutatások etikai vonatkozásai.: BME oktatási jegyzet az Egészségügyi mérnök mesterképzés hallgatói számára. Budapest: BME Printer Kft. (3-192) (p. 105-138) (egyetemi jegyzet)ISBN: 978-963-313-044-5; Azonosító: VIEVM-300

25.Dr. Kovács József (2012): A pszichoterápia etikai és jogi kérdései. In: Unoka Zsolt—Purebl György—Túry  Ferenc—Bitter István (szerk.) (2012): A pszichoterápia alapjai.  Budapest: Semmelweis Kiadó. (1-288) (p. 266-273) ISBN: 978-963-331-230-8

 1. Dr. Kovács József (2012): Az etika, a tudomány és a technológia kapcsolata. In: Lázár Imre—Pikó Bettina (2012) (szerk.): Orvosi antropológia .Budapest: Medicina könyvkiadó (p. 582) (p. 536-547) (ISBN: 978 963 226 406 6)
 1. Dr. Kovács József (2012): A betegjogok helyzete a bioetika szemszögéből. In: Borza Beáta (szerk.) (2012): „Beteg vagy egészségügy”. A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa. Budapest: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (p. 202) (p. 69-94)
 1. Dr. Kovács József (2013) : A személy fogalmának szerepe a bioetikában. In: Köműves Sándor—Rózsa Erzsébet (szerk.) (2013): A személy bioetikai kontextusa. Meditor Bioetikai Sorozat 4. kötet (p. 5-310) Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó (p. 75-98)
 1. Dr. Kovács József (2016): Etikai kérdések a belgyógyászatban. In: Tulassay Zsolt (szerk.) (2016): A belgyógyászat alapjai. (Ötödik, átdolgozott kiadás) (p. 7-2274.) Budapest: Medicina könyvkiadó Zrt. (p. 107-112.)
 2. Dr. Kovács József (2017): A tudomány, a technológia és az etika. In: Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287) (p. 19-69)
 3.  Dr. Kovács József (2017): Környezetetika. In: Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287) (p. 71-118)
 4. Dr. Kovács József (2017): Az emberen végzett kutatás etikai kérdései. In: Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287) (p. 245-287.)
 5. József Kovács (2018): Ethical and legal issues in psychotherapy. In: Zsolt Unoka – György Purebl – Ferenc Túry – István Bitter (eds.) (2018): The basics of Psychotherapy. Budapest: Semmelweis Publishers (1-279) (p. 264-271) ISBN: 978-963-331-450-0                                                                                                     /English translation of Dr. Kovács József (2012): A pszichoterápia etikai és jogi kérdései. In: Unoka Zsolt – Purebl György – Túry Ferenc – Bitter István (szerk.) (2012): A pszichoterápia alapjai. Budapest: Semmelweis Kiadó. (1-288) (p. 266-273) ISBN: 978-963-331-230-8 /

Tudományos cikkek

 1. Dr. Kovács József: A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek etikai kérdései. Orvosi Hetilap, 1989. 18. szám. (1989. április 30) (pp. 923-927)
 1. Jozsef Kovacs: Concepts of Health and Disease. The Journal of Medicine and Philosophy 1989. Vol. 14. No. 3. June 1989. (pp. 261-267)
 1. Jozsef Kovacs: Bribery and Medical Ethics in Hungary. Bulletin of Medical Ethics. 1991. No. 66. March, 1991. (pp. 13-18)
 1. Dr. Kovács József: Utijelentés az Angliai és az USA-beli bioetikáról. Lege Artis Medicinae. 1991. 1. évf. 7. szám. (1991. április 6.) (p. 458-461)
 1. Jozsef Kovacs: Terminating treatment in Hungary. Bulletin of Medical Ethics. 1991 October, No. 72. (pp. 13-19)
 1. Dr. Kovács József: Az egyéni és a társadalmi egészség fogalmáról. I. rész. Lege Artis Medicinae . 1992. 2. éfv. 1. szám. (1992. január 29.) (pp. 80-85)
 1. Dr. Kovács József: Az egyéni és a társadalmi egészség fogalmáról. II. rész. Lege Artis Medicinae. 1992. 2. évf. 3. szám. (1992. március 31.) (pp. 286-289)
 1. Dr. Kovács József: Érvek és ellenérvek az abortuszvitában. Világosság. 1992. XXXIII. évfolyam, (1992. május.) (pp. 393-400)
 1. Jozsef Kovacs: The Significance of Art in the Life of a Physician. The Journal of Medical Humanities. 1993. Vol. 14. No. 3. (pp. 113-122) ISSN: 1041-3545
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi beavatkozásokba való tájékozott beleegyezés elve a modern orvosi etikában. I. rész. Lege Artis Medicinae, 1993. jun. 30. 3. évf. 6. szám. (pp. 590-597)
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi beavatkozásokba való téjékozott beleegyezés elve a modern orvosi etikában. II. rész. Lege Artis Medicinae, 1993. jul. 28. 3 évf. 7. szám. (pp. 688-696)
 1. Dr. Kovács József: A művészetek jelentősége az orvos életében. Az orvosi személyiség karbantartása mint morális kötelesség? Lege Artis Medicinae 3. évf. 12. szám. 1993. december 29. (pp. 1194-1202)
 1. Jozsef Kovacs: Medical Ethics activities in Hungary. Bulletin of the ESPMH (European Philosophy of Medicine and Health Care.) 1994. Vol. 2:1 (pp. 11-16) (ISSN:0928-7493)
 1. Dr. Kovács József: Eutanázia és bioetika. Világosság, XXXVI. évf. 1995. július. (pp. 28-4O.)
 1. Jozsef Kovacs: Bioethics at the Semmelweis University of Medicine. Bulletin of the ESPMH (European Philosophy of Medicine and Health Care.) 1996. Vol. 4:1. (pp. 43-51)
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia etikai dilemmái. Magyar Tudomány. 1996. 7. szám. (p. 791-809)
 1. Dr. Kovács József: A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben. Medicus Universalis. 1996. XXIX/7-8. (p. 259-264)
 1. Dr. Kovács József: Emberi jogok az egészségügyi törvény tervezetében. Megjegyzések a bioetika nézőpontjából. Fundamentum. 1997/1.szám. (1997. június) (pp. 101-112)
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia és az életfenntartó kezelések megszüntetésének etikai kérdései. Kórház, 1997. IV. évf. 5. szám. (p. 9-12)
 1. Dr. Kovács József: A daganatos betegek tájékoztatásával kapcsolatos etikai kérdések. Lege Artis Medicinae, 7. évf. 5. szám. (1997. május) (pp. 360-363)
 1. Jozsef Kovacs: The Concept of Health and Disease. In: Medicine, Health Care and Philosophy. 1:31-39, 1998. (Vol 1. No. 1.)
 1. Dr. Kovács József: A cselekvőképesség megállapításának bioetikai elvei. Fundamentum, 2000/2 (pp. 91-96)
 1. Dr. Kovács József: Döntést helyettesítő mechanizmusok a pszichiátriában. Magyar Bioetikai Szemle. 2002/4 (pp. 10 –18)
 1. Dr. Kovács József: Döntéshozatal várandós nők rákbetegsége esetén. (C. Schafer—P. Stadler—B. Dietl azonos című cikkéhez felkérésre írt kommentár). Orvostovábbképző Szemle. 2004. XI. évf. 1. szám. (2004. január.) (pp. 47-49.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar. Lege Artis Medicinae 2004. 14. évf. 3. szám. (2004. március.) (p. 226-228)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai betegségfogalom filozófiai kérdései. Valóság 2004/4 (XLVII. évf. 4. szám) 2004. április. (p. 1-20.)
 1. Dr. Kovács József: A nem önkéntes pszichiátriai kezelés és a véleményszabadság. Fundamentum VIII. évf. 2004/1. (pp. 23-43.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A pszichiatrizálás okai. LAM 2004; 14(7):520-524. (Lege Artis Medicinae, 14. évf. 7. szám. 2004. július) (pp. 520-524.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A depresszió. LAM 2004; 14(10):716-717. (Lege Artis Medicinae, 14. évf. 10. szám. 2004. október) (pp. 716-717.)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai kutatás néhány etikai kérdése. Psychiatria Hungarica XIX. évf. 2004/3 (pp. 200-214.)
 1. Dr. Kovács József: Az antipszich
  iátria és kritikája. Magyar Bioetikai Szemle 2004/4. (pp. 42-54.)
 1. Dr. Kovács József: Etikai problémák az emberen végzett kutatás hazai jogi szabályozásában. Lege Artis Medicinae, 15. évf. 5. szám. 2005. május (pp. 408-410)
 1. Dr. Kovács József: A placebokontrollos kutatás etikai kérdései. Lege Artis Medicinae, 15. évf. 7. szám, 2005. július (pp. 569-575)
 1. Kris Naudts—Caroline Ducatelle—Jozsef Kovacs–Kristin Laurens—Frederique Van den Eynde—Cornelis Van Heeringen: Euthanasia: the role of the Psychiatrist. British Journal of Psychiatry, May (2006), 188, 405-409.
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai betegjogi képviselő szerepe. Egy modellkísérlet tapasztalatai. Fundamentum, X. éfv.  1. szám. (2006/1)  (p. 151-162.)
 1. Dr. Kovács József: A segítő kapcsolat etikai vonatkozásai. Embertárs, V évf. 1. szám 2007/1 (p. 52-64)
 1. Dr. Kovács József: Az egészségbiztosítás etikai vonatkozásai. In: Orvostovábbképző Szemle, 2007. június (XIV. évf. 6. szám) (pp. 12-20)
 1. Dr. Kovács József: Etikai dilemmák. „Töprengő” rovat. Lege Artis Medicinae; 17(8-9): 519-521. (LAM 17. évf. 8-9. szám, 2007. szeptember) (p. 519-521)
 1. Dr. Kovács József: A randomizált, kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok néhány újabb etikai dilemmája. Orvosi Hetilap 149. évf. 37. szám. 2008. szept. 14. (p. 1753-1760.)
 1. Dr. Kovács József: Környezeti etika. Világosság XLIX. évfolyam 2008/9-10. (p. 75-107)
 1. Jozsef Kovacs: Whose Identity Is It Anyway? Open Peer Commentary. The American Journal of Bioethics 9(1):44-45., 2009.
 1. Dr. Kovács József: A vastag és végbélrák szűrésével kapcsolatos etikai kérdésekről. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, Magyar kiadásXIII. évf. 1. szám (2009. február) (p. 30.)
 1. Dr. Kovács József: Kockázat, bizonytalanság és elővigyázatossági elv a biotechnológiai etikában. LAM 2009; 19(2):151-155.
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a klinikai pszichológiában. Orvosképzés 2009. LXXXIV. évfolyam, 3. különszám (p. 182-184.)
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a klinikai pszichológiában és a pszichoterápiában. Orvosképzés 2010. LXXXV. évfolyam, 4. különszám (p. 384-387.)
 1. József Kovács: The transformation of (bio)ethics expertise in a world of ethical pluralism. In: Journal of Medical Ethics, December, 2010. (p. 767-770) (J Med Ethics 2010;36:767-770. doi:10.1136/jme.2010.036319.
 1. Dr. Kovács József: Szándékos morfintúladagolás Magyarországon—Bioetikai elemzés. (dr. Márkus Attila azonos című cikkéhez írt kommentár) In: Lege Artis Medicinae 21. évf. 4. szám, 2011. április (p. 310-314.) (LAM 2011;21(4):306-320)
 1. Dr. Kovács József: Az emberen végzett kutatás és szabályozásának története etikai szemszögből. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 3. szám. 2012. március (p. 226-231) (LAM 2012;22(3):226-231
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a pszichoterápiában I. rész. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 4. szám. 2012. április (p. 310-315) (LAM 2012;22(4):310-315)
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a pszichoterápiában II. rész. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 5. szám. 2012. május (p. 388-391) (LAM 2012;22(5):388-391)
 1. Jozsef Kovacs: Honorary authorship epidemic in scholarly publications? How the current use of citation-based evaluative metrics make (pseudo)honorary authors from honest contributors of every multi-author article? (Journal of Medical Ethics Online First published on August 3, 2012. as doi: 10.1136/medethics-2012-100568) J Med Ethics 2013;39:509-512. doi. 10.1136/medethics-2012-100568
 1. Jozsef Kovacs: Response to the commentaries of Melissa S Anderson and Murray J Dyck. (Journal of Medical Ethics Online First published on October 4, 2012.as doi: 10.1136/medethics-2012-101016) J Med Ethics,  August 2013 Vol 39. No. 8. (p. 515-516)
 1. Dr. Kovács József: Etikai alapkérdések a belgyógyászatban. Magyar Belorvosi Archívum (Magy Belorv Arch) 2013;66:310-317.
 1. Dr. Kovács József: Tájékozott beleegyezés a sebészetben. Magyar Sebészet 2014;67(1)3-8. DOI:10.1556/MaSeb.67.2014.1.1
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai etika aktuális kérdései. Psychiatria Hungarica 2015, 30 (1):27-34.
 1. Jozsef Kovacs: Honorary authorship and symbolic violence. Medicine, Health Care and Philosophy (Med Health Care and Philos) Online First Published on August 13, 2016. doi : 10.1007/s11019-016-9722-5.
 1. Dr. Kovács József: Az „áltudományok” etikai vonatkozásai. Magyar Tudomány, 177. évfolyam, 2016/8. szám. (p. 956-967) http://www.matud.iif.hu/2016/08/11.htm
 1. Mihály S, Smudla A, Kovács J. (2016) Practices around communication of organ donation in Hungary. Transplantation Proceedings, 48, 2529-2533. (http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2016.07.006 )
 2. Dr. Kovács József: Az egészségügyi ellátás során elkövetett hibák kezelésének általános kérdései és bioetikai vonatkozásai. Lege Artis Medicinae (LAM) 28. évf. 10. szám, 2018. november (p. 477-496) (LAM 2018; 28(10):477-496)

 

Recenziók, kommentárok, jelentések, tudományos interjúk

 1. Dr. Kovács József: A Kórházi Etikai Bizottságok. (N. Fost, R. E. Cranford: Hospital Ethics Committees. JAMA, 1985, 253, 2687.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: A Kórházi Orvosetikai Bizottságok fejlődésének áttekintése. (F. Rosner: A Survey of the Development of Hospital Ethics Committees. JAMA, 1985, 253, 2693.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az egészségügyi intézményekben működő Etikai Bizottságok részére.(Directives for the Ethical Committees in Health Care Institutions. JAMA, 1985, 253, 2698.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: Pelle János: Ész és szenvedély. Bp. 1983. c művének recenziója In: Magyar Filozófiai Szemle 1987/1.
 1. Dr. Kovács József: Az orvosetika oktatása Nagy-Brittanniában (The Teaching of Medical Ethics in Great Britain. Journal of Medical Ethics. 1987. Vol. 13. No 3.) In: Orvosi Hetilap. 1988. 25. szám.
 1. Dr. Kovács József: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok jogi és egyéb utakon történő orvoslása: célok, hatékonyság, alternatívák (G. J. Whelan: Litigation and Complaints procedures: objectives, effectiveness and alternatives. Journal of Medical Ethics. 1988, 14. 7O-76.) In: Orvosi Hetilap, 1989. 19. szám.
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátria és a halálbüntetés. (M. Kastrup: Psychiatry and the Death Penalty. Journal of Medical Ethics. 1988. 14, 179-183.) In: Orvosi Hetilap, 1989. aug. 13.
 1. Dr. Kovács József: Az életfenntartó kezelés megszüntetése: legújabb fejlemények az USA-ban (R. D. Mackay: Terminating Life-Sustaining Treatment–Recent US Developments. Journal of Medical Ethics, 1988, 14, 135-139.) In: Orvosi Hetilap, 13O évf.53. szám. 1989. dec. 31.)
 1. Dr. Kovács József: A holland eutanázia-gyakorlat ellen. (R. Fenigsen: A Case against Dutch Euthanasia. Hastings Center Report, 1989. No. 1.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 1O. szám. 199O. márc. 11.
 2. Dr. Kovács József: Az appletoni konszenzus: az orvosi kezelés megszüntetésével kapcsolatos döntésekre javasolt nemzetközi etikai irányelvek. (John M. Stanley et al.: The Appleton Consensus: Suggested International Guidelines for Decisions to Forego Medical Treatment.  Journal of Medical Ethics. 1989. 15. 129-136.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 1O. szám. 199O. márc. 11.
 1. Dr. Kovács József: Korunk morális dilemmája, az eutanázia. (W. Reichel–A. J. Dyck: Euthanasia: A Contemporary Moral Quandary. Lancet, Dec. 2, 1989.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 49. szám. 199O. dec. 9.
 1. Dr. Kovács József: Kísérletezés az embrión: a standard érvek. (Institute of Medical Ethics: Embryo Research: The Standard Arguments. Briefings in Medical Ethics. 199O. 5, 1-3. Journal of Medical Ethics, March 199O, Vol. 16. No. 1.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 49. szám. 199O. dec. 9.
 1. Dr. Kovács József: Eutanázia–Kritika. (P. A. Singer–M. Siegler: Euthanasia–A Critique. N. Engl. J. Med. 199O; 322. 1881-83.) In: Orvosi Hetilap, 132. évf. 4. szám. 1991. jan 27.
 1. Dr. Kovács József: I Az életfenntartó kezelés megszüntetése persistens vegetatív állapotban levő betegeknél.(Institute of Medical Ethics Working Party On the Ethics of Prolonging Life and Assisting Death: Withdrawal of Life-Support from Patients in a Persistent Vegetative State. The Lancet, Vol. 337. Jan. 12, 1991. 96-98.) In: Orvosi Hetilap, 132. évf. 36. szám. 1991. szeptember 8.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén. Kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből. I. rész. (Susan M. Wolf et. al (1987): Guidelines on the Termination of Life-Sustaining Treatment and the Care of the Dying. (A Report by the Hastings Center.) In: Lege Artis Medicinae 8. évf. 11. szám. 1998 november (LAM 1998; 8(11):804-809.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén. Kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből. II. rész. (Susan M. Wolf et. al (1987): Guidelines on the Termination of Life-Sustaining Treatment and the Care of the Dying. A Report by the Hastings Center.) In: Lege Artis Medicinae 8. évf. 12. szám. 1998 december (LAM 1998; 8(12):896-903
 1. Jozsef Kovacs: Nordenfelt, L. (1997): Talking About Health. A Philosophical Dialogue. Short review. (In: Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal. 1999. Vol. 2. No. 2 (p.213-214)
 1. Jozsef Kovacs: Fleischauer K.—Hermerén, G. (2006): Goal of Medicine in the Course of History and Today: A Study in the History and Philosophy of Medicine. (Short Literature Notice. In: Medicine, Health Care and Philosophy (2—2008)
 2. a. Dr. Kovács József: Megjegyzések Pethő Bertalan: A pszichiátria  mai krízise a modern és posztmodern tudomány kontextusában c. cikkéhez. In:  Psychiatria Hungarica 2009, 24(6):439-442
 1. b. Dr. Kovács József: Válasz Pethő Bertalannak. Psychiatria Hungarica 2009, 24(6):455-458
 1. Dr. Kovács József: Köszöntés a Meditor c. folyóirat első számához. In: Meditor 2011/1. (ISSN: 2062-4727) (p. 4-5.)
 1. Dr. Kovács József: A terminális állapotú betegek szenvedéscsillapításának hazai szakmai, etikai és jogi problémái. (p. 1-17) (Kézirat) (Jelentés a dr. Réthelyi Miklós miniszter, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője felkérésére létrejött ad hoc bizottság tagjaként a terminális állapotú betegek hazai ellátásának problémáiról.) (2011. december 15.)
 1. Dr. Kovács József: Könyvrecenzió Oberlander Báruch (szerk.) (2014): Zsidó ismeretek tára XXVII. kötet (Háború és béke–Zsidók és a katonaság.) c. könyvéről Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány, Budapest.Magyar Bioetikai Szemle 2014/3 (ISSN: 1218-3911)
 1. Dr. Kovács József: A tudományos élet egyetlen „valutája”. Kakuk Péter interjúja Kovács József bioetikus professzorral. (Interjú. Készítette: Kakuk Péter) In: Magyar Tudomány, 2015/8. (2015. augusztus) (p. 943-949.) (http://www.matud.iif.hu/2015/08/05.htm)
 1. Dr. Kovács József: A krónikus súlyos betegek kezelésének etikai kérdései. Magyar Bioetikai Szemle 2015/1 (12-13.) (A Magyar Bioetikai Társaság és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete Közös tudományos ülésén tartott előadás diáinak írásos változata. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem II. János Pál díszterem. (1088. Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet) Felkért előadóként. (2015. V. 28.) Szervező: dr. Roykovich Bernadett
 2. Dr. Kovács József: Purebl György: Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Könyvrecenzió. In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. Volume 19, Issue 4, December 2018 (Print ISSN 1419-8126 Online ISSN 1786-3759) (19(4), pp.385-387) https://doi.org/10.1556/0406.19.2018.018
 3. Dr. Kovács József: Előszó a magyar kiadáshoz. Előszó Peter Singer (2019): Az állatok felszabadítása. (Budapest: Oriold és Társa) c. könyvének magyar kiadásához (p. ix – xviii.)

Levelek a szerkesztőhöz

 1. Dr. Kovács József: Válasz dr. Kazár Györgynek. In: Orvosi Hetilap, 1989. szept. 10.
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia kérdéséhez. In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 51. szám. 1990. dec. 23.
 1. Válasz dr. Sal Istvánnak. Végeken, 1995/1. (pp. 3O-31.)
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi etika és a morális színvonal. Népszabadság, 2003. október. 24. péntek. (Fórum rovat) (p. 16.)
 1. Jozsef Kovacs: An Unseemly Display of Mortality. Science Vol. 302 No. 5653. (19 December, 2003. (p. 2070)
 1. Jozsef Kovacs: Authorship problems and the distortion of research performance indicators. European Science Editing, February 2013;39(1) (p. 26-27.)

 

Népszerűsítő cikkek

 Dr. Kovács József: Az életünket a kezünkbe! Népszabadság (Fórum rovat) 2005. május 4. szerda ( LXIII., 103/2 szám) (p. 15.)

Előadások és média szereplések:
33  Nemzetközi kongresszusi előadás
116  Hazai kongresszusi előadás
239  Egyéb magyar nyelvű előadás
298  Média szereplés

2020. június 29.

dr. Kovács József
egyetemi tanár