2023/2024. I.félév

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 A tárgy neve: Orvosi pszichológia

 Tantárgy kódja: AOKMAG735_1M

 Heti összóraszám: 3,5 óra (7 előadás, 14 gyakorlat) 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

Az orvosi pszichológia oktatása az orvosi tevékenység lélektani aspektusát hivatott kiemelni. A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humanisztikus oldalát is tárgyalja. A kurzus keretében egyfelől megszilárdításra és fejlesztésre kerülnek a pszichológiai készségek és a korábban oktatott magatartás-tudományi kurzusokon elsajátított ismeretek, másfelől az alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók oktatásával megalapozza a pszichoterápiás készségek elsajátítását és a hatékony betegvezetés készségeit is. A tárgy központi témakörei a szomatikus és mentális egészség alakulásában szerepet játszó biopszichoszociális tényezők és a pszichológiai segítségnyújtás azon területei, amelyek szorosan összekapcsolódnak az orvosi kompetenciákkal és a mindennapi orvosi gyakorlattal, elősegítve a gyógyító, illetve prevenciós munka hatékonyságának növelését és a beteg pszichoszociális támogatását.

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4., Elméleti Orvostudományi Központ, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–43., City Corner Irodaház, 1091 Budapest Üllői út 25.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy

 • felmérje a beteg alapbetegségének sikeres terápiájához szükséges pszichológiai állapotát;
 • alkalmazza azokat a pszichológiai készségeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához;
 • a betegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtson;
 • krízishelyzeteket kezeljen;
 • konfliktusokat oldjon meg nehéz betegekkel;
 • a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítsa (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai);
 • pszichológiai készségeket alkalmazzon a másodlagos prevencióban;
 • képes legyen saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére.

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók kiválasztásának módja: az első félévben 1–12 csoportok, a második félévben 13–24 csoportok. Az aktuális csoportbeosztást ld. a kurzus moodle felületén.

 

A tárgy részletes tematikája:

 

Előadások:

 1. hét (szeptember 8.): A pszichológia alkalmazása az orvoslásban. Az orvosok pszichológiai készségei. Transzdiagnosztikus pszichológiai problémák. Pszichoszomatika, empátia (Dr. Purebl György)
 2. hét (szeptember 15.): A személyiség, a személyiség fejlődése és a személyiségzavarok (Dr. Szalai Tamás Dömötör)
 3. hét (szeptember 22.): A pszichológiai működések pszichofiziológiai alapjai. Tudat, alvás (Dr. Bódizs Róbert) 
 4. hét (szeptember 29.): Addiktológiai problémák az általános orvosi rendelőben (Dr. Szily Erika)
 5. hét (október 6.): Magatartás-orvoslási beavatkozások a stresszel való megküzdés elősegítésére (Dr. Stauder Adrienne)
 6. hét (október 13.): Fájdalom, fájdalomzavarok és a kezelésük gyermek- és felnőttkori sajátosságai (Dr. Gyimesi-Szikszai Andrea)
 7. hét (október 20.): Pszichoonkológia és palliatív terápia (Dr. Pálfiné Dr. Kegye Adrienne)

 

Gyakorlatok:

 1. hét: A tematika és a követelmények megbeszélése, bevezetés az orvosi pszichológiába
 2. hét: Pszichológiai alapok I.: percepció, figyelem, memória, intelligencia
 3. hét: Pszichológiai alapok II.: érzelmek, tanulás
 4. hét: A pszichoszociális státuszfelvétel jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban
 5. hét: Motiváció, az életmódváltás segítése a mindennapi orvosi gyakorlatban
 6. hét: Alvás–ébrenléti zavarok, alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a pszichofiziológiai inszomnia kezelésére
 7. hét: Szorongás és szorongásoldás a mindennapi orvosi gyakorlatban
 8. hét: Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis és befolyásolásuk pszichológiai módszerei
 9. hét: A hangulatzavarok (disztímia, depresszió) felismerése és kezelése alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók segítségével
 10. hét: Akut stressz, poszttraumás stressz zavar, krízis, szuicidium, pszichológiai elsősegély
 11. hét: Evészavarok és testképzavarok
 12. hét: Szexualitás, szexuális diszfunkciók és kezelésük a mindennapi orvosi gyakorlatban
 13. hét: Veszteségek, gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban. Kiégés-megelőzés
 14. hét: Esetmegbeszélés

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége, az igazolás módja a foglakozásokról való távollét esetén: legfeljebb 25% hiányzás megengedett. Vis major helyzet esetében, legfeljebb 1 alkalommal, egyedi elbírálás alapján ezt az alkalmat egy másik csoportban való részvétellel lehet pótolni.

 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, ezek leadási határideje:

Szabadon választható módon valamelyik feladat elvégzése az alábbiak közül:

 1. Pszichoszociális státuszfelvétel egy krónikus betegséggel élő személlyel, erről írásos esetismertetés készítése és szóbeli beszámoló tartása. Az esetismertetés terjedelme 2–4 oldal. Határidő: 10. hét.
 2. Interjú készítése egy orvossal, erről dolgozat készítése és szóbeli beszámoló tartása. A dolgozat terjedelme 2–4 oldal. Határidő: 10. hét.
 3. A hallgató által választott, a törzsanyaghoz tartozó témakörből legalább 3 lektorált szakcikk alapján 10–12 perces kiselőadás tartása (PowerPoint vagy Prezi alkalmazásával). Határidő: 13. hét.

 

A félév aláírásának feltételei:

 • Szabadon választható feladat teljesítése (ld. előző pont);
 • A gyakorlatokon való aktív részvétel, úgymint figyelem, a megbeszélt témákhoz való hozzászólás, a kiscsoportos feladatokba való bevonódás, a vizsgára való felkészülést elősegítő online tudásellenőrző tesztek kidolgozása és/vagy kitöltése a félév során a tárgyalt témákból.
 • A gyakorlati foglalkozásokon legalább 75%-os jelenléti követelmény teljesítése.

 

A számonkérés típusa: kollokvium, amely online írásbeli tesztből és szóbeli vizsgából áll.

 

Vizsgakövetelmények:

 

Az alábbi témakörök számonkérése történik az írásbeli vizsgán teszt segítségével, a szóbeli vizsgán konkrét esetleírások elemzésén keresztül.

 1. Gyakori transzdiagnosztikus pszichológiai problémák az általános orvosi gyakorlatban és kapcsolatuk az általános egészségi állapottal és a gyakori betegségekkel (Moodle)
 2. A pszichoszociális státuszfelvétel és állapotfelmérés jelentősége a mindennapi orvosi gyakorlatban (Moodle, Purebl, 2018. 15-21.)
 3. A percepció, a memória és a kognitív funkciók gyors vizsgálata a mindennapi gyakorlatban (Moodle)
 4. Alvászavarok, ezek organikus és pszichológiai háttértényezői, a pszichofiziológiai inszomnia esetében alkalmazható alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók (Moodle, Purebl, 2018. 97-105.)
 5. A szorongás felismerése és az inadekvát szorongás kezelése az általános orvosi gyakorlatban (Moodle, Purebl, 2018. 25-31.)
 6. Fájdalom, fájdalomzavarok, és a fájdalom befolyásolásának pszichológiai módszerei (Moodle, Purebl, 2018. 75-80.)
 7. Megmagyarázhatatlan testi tünetek, szomatoform zavarok, hipochondriázis, gyakori szomatikus komorbiditások, differenciáldiagnózis, és befolyásolásuk pszichológiai módszerei (Moodle, Purebl, 2018. 75-80.)
 8. Depresszió a mindennapi orvosi gyakorlatban, a depresszió tüneteinek enyhítését szolgáló alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók, szuicid prevenció (Moodle, Purebl, 2018. 65-71.)
 9. A sürgősségi ellátás során jelentkező pszichológiai tünetek, pszichológiai elsősegélynyújtás (Moodle, Purebl, 2018. 53-61.)
 10. Krízis és akut stressz zavar az általános orvosi ellátásban, pszichológiai elsősegélynyújtás (Moodle, Purebl, 2018. 53-61.)
 11. Az adherencia és a compliance javítása, az életmódváltás pszichológiai eszközei (Moodle, Purebl, 2018. 35-40; 43-50.)
 12. A szerhasználattal és -függőséggel kapcsolatos pszichológiai tünetek a mindennapi orvosi gyakorlatban (Moodle)
 13. Evészavarok és testképzavarok, orvosi és pszichológiai sürgősségi ellátás evészavarokban (Moodle)
 14. Szexuális diszfunkciók, azok organikus és pszichológiai háttértényezői, alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók (Moodle, Purebl, 2018. 83-93.)
 15. Haldoklás, halál, veszteség és gyász a mindennapi orvosi gyakorlatban (Moodle)
 16. Pszichoonkológia és palliatív terápia (Moodle)
 17. Stresszkezelő készségek és technikák a mindennapi orvosi gyakorlatban (Moodle)
 18. A kiégés jelensége, a kiégés megelőzésének módjai (Moodle)

 

Az érdemjegy kialakításának módja és típusa: Évközi számonkérés és jegymegajánlási lehetőség nincs. Az írásbeli és a szóbeli vizsga számtani átlaga adja ki a végső érdemjegyet. 0,5-re végződő átlag esetében egy, a hallgató által korábban húzott tételben nem szereplő, a vizsgáztató által szabadon választott alacsony intenzitású pszichológiai intervenció részletes kifejtése dönti el a végső érdemjegyet.

 

Kötelező irodalom:

A MOODLE rendszerben a kurzusfelületre feltöltött kötelező tananyagok (a 7 előadás és a 14 gyakorlat diasora, valamint a segédanyagok [oktatófilmek, kérdőívek, becslőskálák, önmegfigyelési naplók]).

Purebl, Gy. (2018): Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 

Oktatásszervező: Dr. Czeglédi Edit (czegledi.edit@med.semmelweis-univ.hu)