Semmelweis Egyetem Doktori Iskola – Mentális Egészségtudományok Tagozat
Semmelweis Doctoral School – Mental Health Sciences Section

Magatartástudományok Program
Behavioural Sciences Program

(Egészségtudományok tudományág)
Mental Health Discipline

Ph.D. hallgatók / PhD Students
2023. október / October 2023

ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK / STUDENTS ON SCHOLARSHIP

Elsőéves hallgatók / First year

Losonczi Antónia (Tv/Sv: Dr. Perczel-Forintos Dóra): Pszichoszociális tényezők krónikus myeloid leukémiában / Psychosocial factors in chronic myeloid leukaemia

Sal Dorottya (Tv/Sv: Dr. Perczel-Forintos Dóra): A tudatos jelenlét alapú kognitív terápia alkalmazása és hatékonysága krónikus fejfájással élők körében / The application and effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy for people with chronic headache

Szabó Daniella Vivien (Tv/Sv: Dr. Ádám Szilvia): A térd elülső keresztszalag rekonstrukcióján átesett páciensek rehabilitációját befolyásoló tényezők vizsgálata / Factors influencing the rehabilitation of patients undergoing anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction of the knee

Vörös Anna (Tv/Sv: Dr. Perczel-Forintos Dóra): Traumafeldolgozás és poszttraumás növekedés vizsgálata szexuális céllal kizsákmányolt áldozatok körében / Trauma processing and posttraumatic growth among sexually exploited victims

Pierson-Bartel Róbert (MD-PhD program) (Tv/Sv: Dr. Ujma Péter): Vonások és nappali események hatása az alvási EEG-re / The effect of traits and daytime events on sleep EEG

Bognár Judit (keresztféléves) (Tv/Sv: Dr. Purebl György): Az anorexia nervosa bio-pszicho-szociális háttere / The biopsychosocial background of anorexia nervosa

 

Másodéves hallgatók / Second year

Dr. Eörsi Dániel (keresztféléves) (Tv/Sv: Dr. Ádám Szilvia): Serdülők szexuális biztonságra vonatkozó attitűdje és szexuális egészségmagatartása egy középiskolai egészségnevelő program fényében / Adolescent’s attitude towards safe sex and sexual health behavior in the light of a high school health education program

Dr. Kovács Szilárd Dávid (Tv/Sv: Dr. Kovács József): A páciens orális egészsége és autonómiája közötti etikai dilemma feltérképezése a fogorvoslásban / Conflict between patient autonomy and oral health in dentistry

Magyar Tárek Zoltán (Tv/Sv: Dr. Bódizs Róbert / Dr. Szalárdy Orsolya): Az emberi agy elektrodinamikájának entrópiája: a ritmikus szenzoros ingerléstől az ébrenléti és alvási állapotok atipikus vonatkozásáig / The entropy of human brain-electrodynamics

Mengesha Srahbzu Biresaw (Tv/Sv: Dr. Szűcs Anna): Public knowledge and attitude towards epilepsy in Hungary and Etiopia

Haraszty Ildikó (keresztféléves) (Tv/Sv:  Dr. Stauder Adrienne): A mentális problémákkal küzdő serdülők megküzdési készségeit javító beavatkozások / Interventions to improve coping skills in adolescents with mental health problems

Bálint Eszter (keresztféléves) (Tv/Sv: Dr. Purebl György): Állatasszisztált terápiák lehetséges szerepe a klinikai javulásban és az életminőség javításában: Az ember-ló interakció pszichofiziológiai háttere ló-asszisztált helyzetekben / Psychophysiological background of human-horse interaction in equine-assisted interventions

Vojnits Blanka (keresztféléves) (Tv/Sv: Dr. Bódizs Róbert): Alvás és ébrenléti EEG regisztrátumok és szelektívfigyelmi folyamatok változásainak vizsgálata gyermekek esetében / Sleep EEG registrations and selective attention processes differences in ADHD

 

Harmadéves hallgatók / Third year

Anggi Septia Irawan (Tv/Sv: Dr. Girasek Edmond): The use of integrated digital health to develop partnership between paediatricians and parents in developing countries to promote children’s growth

Bocskai Gábor (Tv/Sv: Dr. Kovács Ilona):  Agykérgi funkcionális kapcsolatok érésének vizsgálata serdülőknél poliszomnográfiás adatok és finom-motoros tanulás összefüggéseinek feltárásával / Mapping the maturation of cortical functional connectivity in adolescents based on polysomnographic and fine motor movement data Tv. Kovács Ilona

Forgács-Kristóf Katalin (Tv/Sv: Dr. Ádám Szilvia): A krónikus stressz pszicho-szociális és egészségi állapottal összefüggő stresszorainak a vizsgálata. Az énhatékonyság és a mozgás rendszerességének javítása krónikus fájdalommal élő gyermekeknél. / Improving self-efficacy and frequency of movement among teens with chronic pain

Kresznerits Szilvia (Tv/Sv: Dr. Perczel-Forintos Dóra): Mindfulness alapú beavatkozások a klinikai gyakorlatban / Mindfulness based interventions in clinical practice

Szakács Hanna (Tv/Sv: Dr. Kovács Ilona): Kognitív, emocionális és személyiségfejlődés a serdülők biológiai és a kronológiai korának függvényében / Cognitive, emotional and personality development as a function of biological and chronological age in adolescents.

 

Negyedéves hallgatók / Fourth year

Gedeonné Dallos Rita Bernadett (Tv/Sv: Dr. Ádám Szilvia): A demens betegeket gondozó családtagok terhelődése, elsődleges és másodlagos (objektív és szubjektív) stressztényezők vizsgálata / Examination of the burden of family members caring for dementia patients, primary and secondary (objective and subjective) stress factors.

Horváth Csenge (Tv/Sv: Dr. Bódizs Róbert): Az alvási EEG teljesítményspektrumának hatványfüggvényekkel való parametrizálása, mint az alvás-ébrenlét szabályozás modellálásának új útja / Power-law parametrization of the sleep EEG spectrum, as a new way of modeling sleep-wake regulation

Kasek Roland (Tv/Sv: Dr. Lázár Imre): A teljesítmény egyéni és társas vonatkozásainak vizsgálata / Beyond bias, investigating individual and social aspects of performance

Pölczman Lea (Tv/Sv: Dr. Girasek Edmond): Kortárs Mentorprogram a Semmelweis Egyetemen: a hallgatói támogatás új módja / Near-peer mentoring program in medical school: Another way of student support

Radó Nóra (keresztféléves) (Tv/Sv: Dr. Győrffy Zsuzsa): Digitális egészség és társadalmi egyenlőtlenségek: hogyan vonjunk be sérülékeny csoportokat a digitális ellátásba, különös tekintettel a hajlék nélkül élőkre? / Digital health and social inequalities: how to include vulnerable groups, especially people experiencing homelessness, in digital care?

Schneider Bence (Tv/Sv: Dr. Bódizs Róbert): Az alvási EEG spektrális paraméterezése / Spectral parametrization of sleep EEG

Vivian Correa (Tv/Sv: Dr. Szűcs Anna): The phenomenology of sleep disorders, especially parasomnia, based on internet databases

 

Abszolvált hallgatók / Completed the training

Koncz Zsuzsa (Tv/Sv: Dr. Győrffy Zsuzsa; konzulens: Dr. habil. Mátrai Zoltán): Az emlőrákban megbetegedett nők perioperatív pszichoszociális jellemzőinek és igényeinek vizsgálata egy átfogó rehabilitációs program kidolgozásához / Towards the Developmentof Psychosocial Oncology Care

Dr. Szigeti Judith Mária (Tv/Sv: Dr. Purebl György /konzulens: Dr. Ujma Péter): A stressz, életmód, alvás, cirkadián ritmus és a pszichoszociális támogatás összefüggései az asszisztált reprodukció sikerével / The effect of the Mind/Body Program for Fertility, Hungarian version, on well-being and assisted reproduction outcomes: A randomized controlled trial

Dr. Hal Melinda (Tv/Sv: Dr. Purebl György): A fejfájás pszichológiai tényezői / Psychological factors of headache

Leindler Milán (Tv/Sv: Dr. Túry Ferenc): Testképvizsgálatok / Body image studies

 

ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓK / SELF-FINANCED STUDENTS

Elsőéves hallgatók / First year

Másodéves hallgatók / Second year

Szimon Petra (Tv/Sv: Dr. Zana Ágnes): Coping stratégiák szerepe a végesség tudata és az élet értelmessége dimenzióiban  – Az élet értelme, a halálfélelem és a pszichológiai immunkompetencia összefüggései pre-és post Covid-19  / The role of coping strategies in the dimensions of awareness of finitude and meaningfulness of life – The relationship between meaning of life, fear of death and psychological immunocompetence pre- and post Covid-19

Vona Gábor (keresztféléves) (Tv/Sv: Dr. Hegedűs Katalin): A halálfélelem és a halálszorongás mint tudatos és tudattalan mentális jelenségek megkülönböztetése. Egy többszintű elméleti modell megalkotása / Distinguishing between fear of death and death anxiety as conscious and unconscious mental phenomena. Building a multilevel theoretical model.

A kulturális élet és a halálszorongás kapcsolatának vizsgálata a koronavírus-járvány alatt a Terror Management Theory (TMT) alapján / Examining the relationship between cultural life and the fear of death during the coronavirus epidemic based on Terror Management Theory (TMT)

 

Harmadéves hallgatók / Third year

Dr. Bódi Bernadett (Tv/Sv: Dr. Zana Ágnes): Az intenzív osztályos dolgozók érzelmi állapota és morális attitűdje a COVID-19 járvány időszakában / Professional quality of life among intensive care workers

 

Negyedéves hallgatók / Fourth year

Oláh Gyöngyi (Tv/Sv: Dr. Kovács Ilona): A biológiai kor és az életkor független hatásainak vizsgálata a kognitív funkciók és az érzelemszabályozás serdülőkori fejlődésében / Cognitive and emotional development as a function of biological and chronological age in adolescents.

Sipőcz Diána Gizella (Tv/Sv: Dr. Tóth Pál Péter, Dr. Hegedűs Katalin): Vallásosság az életvégi szakaszban / Religiousness at the end-of-life stage

 

Abszolvált hallgatók / Completed the training

Dr. Kordáné dr. Horváth Orsolya (Tv/Sv: Dr. Hegedűs Katalin): A hospice-palliatív ellátással kapcsolatos ismeretek felmérése a magyar onkológusok körében és ennek hatása az előrehaladott daganatos betegek életvégi terápiájára / Assessment of knowledge about hospice-palliative care among Hungarian oncologists and its effect on the end-of-life therapy of patients with advanced cancer

Dr. Mittly Veronika (Tv/Sv: Dr. Purebl György): Állatasszisztált terápiák lehetséges szerepe a klinikai javulásban és az életminőség javításában / The potential role of animal-assisted therapies in clinical improvement and quality of life

Dr. Molnár László (Tv/Sv: Dr. Zana Ágnes): Multidiszciplináris teamek vizsgálata a pszichiátriai és pszichoterápiás ellátásban / Investigation of multidisciplinary teams in psychiatric and psychotherapy care. Psychosocial factors of psychiatric care workers during the pandemic

Svraka Bernadett (Tv/Sv: Dr. Ádám Szilvia): A matematikai szorongás pszichoszociális és szocioökonómiai tényezőinek következményes-összefüggés vizsgálata és prevalenciájának feltérképezése Magyarországon. / A causal-correlational study of the psychosocial and socioeconomic determinants of mathematical anxiety and mapping its prevalence in Hungary.

 

EGYÉNI FOKOZATSZERZŐ HALLGATÓK / INDIVIDUAL STUDENTS (WITHOUT TRAINING)

Bogár Nikolett (Tv/Sv: Dr. Túry Ferenc): Evészavarok kialakulásának kockázati tényezői a divatmodellek körében / Assessment of the risk factors for the development of eating disorders among fashion models

Őri Dorottya (Tv/Sv: Dr. Győrffy Zsuzsa, konzulens: Dr. Rózsa Sándor): Pszichiáterek mentális betegséggel élőkhöz való hozzáállása Magyarországon / Attitudes of psychiatrists toward people with mental illness in Hungary

Horváth Gergely Csaba (Tv/Sv: Dr. Girasek Edmond): Hepatitis C fertőzött intravénás szerhasználók antivirális kezelésének pszichés vonatkozásai / Psychological aspects of antiviral treatment of intravenous drug users infected with hepatitis C.

Dr. Békási Sándor (keresztféléves) (Tv/Sv: Dr. Győrffy Zsuzsa): A digitális egészségügy lehetőségei a veszélyeztetett népességcsoportokban / Opportunities of digital health in vulnerable populations

Wael Taji Miller (Tv/Sv: Dr. Ujma Péter): The effects of traits and daily events on the sleep EEG

Pap Ágota (Tv/Sv: Dr. Hegedűs Katalin): Az emocionális sírás szerepe a pszichológiai konzultáció folyamatában / The role of emotional crying in the psychological consultation process

 

 

FOKOZATSZERZŐ HALLGATÓK / DOCTORAL CANDIDATES

Cserép Melinda (Tv/Sv: Dr. Szumska Irena): Evészavartünetek és a betegséghez való alkalmazkodás krónikus betegséggel élő serdülőknél / Eating disorders symptoms and coping in adolescents with chronic illness
Házi védés: 2023.05.31., Nyilvános védés: 2024.01.10.

 

Dr. Simoncsics Eszter (Tv/Sv: Dr. Stauder Adrienne): A krónikus deréktáji fájdalom kialakulásának biopszichoszociális okai és terápiás lehetőségeinek értékelése kognitív és viselkedésterápia szemlélettel / Biopsychosocial causes of chronic low back pain and assessment of therapeutic options using a cognitive and behavioural therapy approach

Házi védés: 2022.06.14. ; Nyilvános védés: 2023.08.29.

 

Varga Anna (Tv/Sv: Dr. Purebl György): A komputerizalt kognitív viselkedésterápia (cCBT) hatékonyságvizsgálata a depresszió enyhébb formáinak kezelésében / An evaluation of the effectiveness of computerised cognitive behavioural therapy (cCBT) in the treatment of mild forms of depression

Házi védés: 2022.09.13. ; Nyilvános védés: 2024.03.25.

 

Földesi Enikő (Tv/Sv: Dr. Hegedűs Katalin/Dr. Hauser Péter): Az orvosi kommunikáció sajátosságai a palliációra történő áttérés kapcsán a gyermekonkológia területén / Characteristics of medical communication in the transition to palliation in paediatric oncology

Házi védés: 2022.10.19. ; Nyilvános védés: 2023.07.18.

 

Safadi Heléna (Tv/Sv: Dr. Belicza Éva): A magyarországi cukorbeteg-ellátás betegútvonalainak elemzése a Big Data tükrében / Patient pathway analysis of fiabetes care in Hungary in the light of Big Data

 

Vincze Ágnes (Tv/Sv: Dr. Stauder Adrienne): Az adherencia pszichoszociális meghatározói 2-es típusú diabétesszel élők körében / Psychosocial determinants of adherence among people with type 2 diabetes

Házi védés: 2023.03.22.; Nyilvános védés: 2023.11.22.

 

Ziman Gergő (Tv/Sv: Dr. Kovács Ilona): A vizuális észlelés idői dinamikájának és egyensúlyi állapotának vizsgálata tipikusan fejlődő emberekben és különböző pszichiátriai zavarokban / Temporal dynamics and balance of visual perception in typically developing humans and in different psychiatric disorders

Házi védés: 2022.10.10.

Tv = Témavezető
Sv = Supervisor