Követelményrendszer

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar 

A tárgy neve:  Fogorvosi pszichológia
Angol nyelven1: Dental psychology

Német nyelven1:  Zahnmedizinische Psychologie                                   

Kreditértéke:  1                 

Teljes óraszám:      28                  előadás:   28                     gyakorlat:    –          szeminárium: –

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente): évente

Tanév: 2020/2021 II. félév

Tantárgy kódja2:

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács József
Munkahelye, telefonos elérhetősége: : Magatartástudományi Intézet, +36 (1) 2102953

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát is tárgyalja. Célja, hogy a hallgatók megismerjék az emberi személyiség, viselkedés, érzelem és motiváció alapvető törvényszerűségeit. Az emberi viselkedés alapelveinek gyakorlati szempontú megismertetése segíti a hallgatókat abban, hogy jobban megértsék a páciensek mentális állapotát és jobban tudják kezelni a pszichológiai problémákat. Megismerik a fogorvoslás szempontjából legjelentősebb pszichológiai jelenségeket: a fájdalom, a szorongás és a stressz alaptörvényeit. Betekintést nyernek a pszichoszomatika működésébe és az alapvető pszichoterápiás eljárásokba.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): NET, EOK

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy

 • felismerje az alapvető pszichológiai folyamatokat;
 • felismerje a mentális zavarok fő tüneteit;
 • felismerje a fogorvosi szorongás tüneteit, és képes legyen az alapvető szorongás csökkentő intervenciók elvégzésére;
 • alkalmazni tudjon olyan kommunikációs módszereket, amelyek segítik különböző páciensek fogorvosi kezelését
 • tudjon megfelelően kommunikálni és életkornak megfelelő tájékoztatást nyújtani;
 • ismerje a fogorvosi gyakorlatban alkalmazható pszichoterápiás intervenciókat;
 • felismerje a fogorvosi kezeléssel kapcsolatos, valamint a fogorvosi hivatásból adódó stressz forrásokat, és képes legyen ezek adekvát kezelésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): A tantárgy felvételének nincs előtanulmányi feltétele. 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja: Minimum 30 fő

A kurzusra történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül 

A tárgy részletes tematikája3:
(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását )
 Az előadások tematikája:

 1. Bio-pszicho-szociális modell a gyógyításban. Az orvosi hivatás kihívásai és szépségei. Mentálhigiéniai kérdések.
 2.  Személyiség, személyiségfejlődés.
 3. Tudat, tudatállapotok, ébrenlét, alvás. Bruxizmus.
 4. A fájdalom pszichológiája és pszichoterápiás befolyásolása.
 5. Testkép, testképzavarok, evészavarok és fogorvosi vonatkozásaik.
 6. A szorongás pszichológiai elméletei. Szorongásos kórképek. Motiváció.
 7. Félelem, szorongás, fájdalom, és ezek kommunikációs kezelése a fogászatban. Különleges esetek a fogászati gyakorlatban.
 8. A gyógyító team: a fogorvos, az asszisztens és a technikus együttműködésének sajátosságai.A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana- I
 1. A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana- II
 2. Kommunikáció különböző korosztályú páciensekkel.
 3. Pszichoterápiás készségek és ezek használata a fogorvosi gyakorlatban. Prevenció.
 4. Relaxáció, hipnózis és szimbólumterápiák a fogorvosi gyakorlatban.
 5. Stressz, a stresszkezelés technikái. Kiégés és megelőzése.

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
·        Orvosi szociológia (Lehetséges átfedés: fogorvos-beteg kapcsolat, az orvosi hívatás)
·        Fogorvosi etika (Lehetséges átfedés: betegtájékoztatás) 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: nincs 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Az előadásokon való részvétel nem kötelező. 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5: Zárthelyi dolgozat a 8. héten. A zárthely dolgozat témaköre: az előadások anyaga. Pótlása, javítása egy héttel később lehetséges. 

A félév aláírásának követelményei: A zárthelyi dolgozat min. 50%-os teljesítése.

A vizsga típusa: Kollokvium

Vizsgakövetelmények6: Év végi írásbeli tesztvizsga 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 5 fokozatú értékelés.

A vizsgára történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül. 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: TVSZ szerint

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):Kötelező irodalom:

Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018. 65-120 old.

Orvosi pszichológia (szerk: Kopp Mária, Berghammer Rita). Medicina kiadó, 2009. 39-54old,  96-108 old, 131-156 old, 336-339 old, 451-474 old.

Félelem, szorongás, fájdalom a fogászatban. Magyar és angol nyelvű szöveggyűjtemény. Dental Press, 2002 .

Az előadások anyaga letölthető:
https://itc.semmelweis.hu/moodle/ https://semmelweis.hu/magtud/oktatas/tantargyak/fogorvostudomanyi-kar/fogorvosi-pszichologia-fok/ 

Oktatásszervező: Dr. Szumska Irena, elérhetősége: szumiren@gmail.com

Tematika

Fogorvosi pszichológia előadók és témák

 Az előadás időpontja, helyszíne: szerda, 10:20-11:50, NET, Zöld előadó

Időpont Téma Előadó
2022. február 02. Pszichológiai tényezők a fogászati ellátásban

Prof. Dr. Purebl György

pszichiáter, pszichoterapeuta

 

2022. február 09.

Pszichológiai alapok: észlelés, tanulás, emlékezet, érzelmek, motiváció és ezek fogorvosi vonatkozásai.

 

Dr.Szalárdy Orsolya PhD

biológus

2022. február 16. Személyiség, személyiségzavarok.

Szalai Tamás PhD

tanácsadó szakpszichológus

2022. február 23.

Személyiségfejlődés. Gyermekpszichológiai vonatkozások a fogorvoslásban.

 

Földesi Enikő

gyermek klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

2022. március 02.

 

Fájdalom. Az állkapocsízületi diszfunkció és fájdalom – példa a bioszichoszociális modell alkalmazására.

 

Dr.Ambrus Szilvia Judit

fogorvos

 

2022. március 09. Tudat, tudatállapotok, ébrenlét, alvás. Bruxizmus.

Dr. Bódizs Róbert PhD

pszichológus

 

2022. március 16.

 

Kommunikáció különböző korosztályú páciensekkel.

Dr. Balog Piroska PhD

klinikai szakpszichológus

 

  2022. március 23.

 

Szorongásos kórképek. Fogorvosi szorongás, fóbia.

Süle Judit

klinikai szakpszichológus

 

2022. március 30. Kommunikációs stratégiák különböző fogorvosi helyzetekben. Különleges bánásmódot igénylő páciensek.

Dr.Ambrus Szilvia Judit

fogorvos

Dr. Csomó Krisztián

fogorvos

  2022 április 06. Testkép, testképzavarok, evészavarok és fogorvosi vonatkozásaik.

Szalai Tamás PhD

tanácsadó szakpszichológus

 

2022. április 13. Tavaszi szünet  

2022. április 20.

 

Stressz, a stresszkezelés technikái. Kiégés és megelőzése.

Dr. Stauder Adrienne PhD

pszichiáter, pszichoterapeuta

 

2022. április 27.

 

Relaxáció, hipnózis és szimbólumterápiák a fogorvosi gyakorlatban.

Dr. Balog Piroska PhD

klinikai szakpszichológus

 

2022. május 04. Pszichoterápiás készségek és ezek használata a fogorvosi gyakorlatban. Prevenció.

Dr. Bai-Nagy Katalin

pszichiáter, pszchoterapeuta

 

2022. május 11.

Pszichoaktív szerhasználat és addiktológiai zavarok.

 

Dr. Lajtai László PhD

pszichiáter, pszichoterapeuta