2022/2023. tanév II. félév

2020/2021. tanév II. félév

FOGORVOSI ETIKA

(FOKVMAG259)

2020/2021. tanév II. félév

Oktatás ideje: FOK. IV. évfolyam. II. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi fogorvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a fogorvost abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő fogorvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

 

 1. HÉT FEBRUÁR 15-19. GYAKORLAT

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

Az etika fogalma

Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika

Általános és alkalmazott normatív etika

Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika

 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése

 

 1. HÉT FEBRUÁR 22-26. GYAKORLAT

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

Az autonómia elve

A „Ne árts!” elve

A jótékonyság elve

Az igazságosság elve

 

 1. HÉT MÁRCIUS 1-5. GYAKORLAT

A tájékozott beleegyezés elve I.

Egyszerű beleegyezés

 • Tájékozott beleegyezés
 • A betegtájékoztatás standardjai

 

 1. HÉT MÁRCIUS 8-12. GYAKORLAT

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség

 

 1. HÉT MÁRCIUS 15-19. GYAKORLAT (MÁRCIUS 15. NEMZETI ÜNNEP)

A tájékozott beleegyezés elve II.

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál
 • A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései

 

 1. HÉT MÁRCIUS 22-26. GYAKORLAT

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései

A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma

Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája

A sorolás fogalma

Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái

A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése

Az igazságos egészségügyi rendszer

 

 1. HÉT MÁRCIUS 29-ÁPRILIS 2. GYAKORLAT (ÁPRILIS 2. NAGYPÉNTEK)

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései

 • A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma
 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája
 • A sorolás fogalma
 • Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái
 • A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése
 • Az igazságos egészségügyi rendszer

 

 1. HÉT ÁPRILIS 5-9. GYAKORLAT ÁPRILIS 5. (HÚSVÉT HÉTFŐ)

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

 • Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között
 • A Helsinki Deklaráció
 • A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései

 

 1. HÉT ÁPRILIS 12-16. GYAKORLAT

A reproduktív medicina etikai kérdései I

 • A művi abortusz kérdése
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán

 

 1. HÉT ÁPRILIS 19-23. GYAKORLAT

A reproduktív medicina etikai kérdései II.

 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései

 

 1. HÉT ÁPRILIS 26-30. GYAKORLAT

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

 • A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek
 • Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései
 • Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia
 • Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 

 1. hét MÁJUS 3-7. GYAKORLAT

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.

 

 1. HÉT MÁJUS 10-14. GYAKORLAT

A betegek jogai

 • A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben
 • Általános és speciális betegjogok
 • A betegjogok érvényesítése

 

 1. HÉT MÁJUS 17-21. GYAKORLAT

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége, a környezetetikák filozófiai megalapozása
 • A környezetetikák felosztása
 • Környezetvédelem és jog, környezetvédelem és oktatás. A környezetetika alapelvei, a fenntartható fejlődés fogalma

 

Kötelező irodalom:

 • Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.) Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
 • A gyakorlatokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + a gyakorlatok anyaga kerül. 

 

Ajánlott irodalom:

 • Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu) 71-118.
 • Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

 

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

 

A Magatartástudományi Intézet honlapja: https://semmelweis.hu/magtud

 

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

 

Titkárság (tanulmányi ügyek): motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Motyovszki Csilla, e-mail

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 20-6663029 tanulmányi felelős

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 2017-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor_attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

 

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum két hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

 

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
  • írásbeli tesztvizsga
  • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz:
 • tesztvizsga
  • időpontok a Neptunban
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések vagy feleletválasztós kérdések; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
 • szóbeli vizsga
  • vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  • a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

 

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

– etika

– bioetika

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– autonómia elve

– „ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– agyhalál

– eutanázia

– Helsinki Deklaráció

 

 1. Vizsgatételek

 

 1. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 2. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 3. A kanti etika és az aranyszabály
 4. Az orvosetika alapelvei
 5. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 6. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 7. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 8. A kezelés visszautasításának joga
 9. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 10. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 11. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 12. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 13. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 14. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 15. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 16. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 17. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 18. Az aktív és a passzív eutanázia
 19. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 20. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 21. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 22. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 23. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 24. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 25. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 26. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 27. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 28. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 29. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 30. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 31. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 32. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)