2023/2024

GYÓGYSZERÉSZETI ETIKA
GYKMAG101E1M

2023/2024. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi gyógyszerészi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai – gyógyszerészetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a gyógyszerészt abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

ELŐADÁS CSAK AZ 5.,6,ÉS 9. HÉTEN LESZ.

GYAKORLAT CSAK A 7.,8. ÉS 9. HÉTEN LESZ.

A 9. HÉTEN GYAKORLAT ÉS ELŐADÁS IS LESZ (4545 PERC)!

TEMATIKA

 1. hét. október 6. (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A betegtájékoztatás és az orvosi–gyógyszerészi titoktartás etikai kérdései.
A beteg autonómiájának az elve.
A tájékozott beleegyezés fogalma.
A kezelés visszautasításának joga.
Az orvosi paternalizmus fogalma és erkölcsi megítélése.
A betegek jogai.
Az orvosi–gyógyszerészi titoktartás.

 1. hétoktóber 13 (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései.
A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.
Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.
Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia

 1. hét. Október 16- 20 Gyakorlat. (90 perc)

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései.
Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.
A Helsinki Deklaráció.
A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

Az állatkísérletek etikai kérdései.
Vannak–e az állatoknak jogaik?
Felhasználhatók–e az állatok puszta eszközként az ember céljai érdekében?
A vegetarianizmus mint erkölcsi probléma.
Az etikus állatkísérletek kritériumai.

 1. hét. Október 23- 27 Gyakorlat. (90 perc) OKTÓBER 23 MUNKASZÜNETI NAP

Orvos–beteg–gyógyszerész kapcsolat.
Az orvos személyiségének szerepe a gyógyításban. Az “orvosgyógyszer” fogalma.
Az orvos, a gyógyszerész személyiségének kifejlesztése és karbantartása, mint etikai kötelesség.
A hallgató ill. az orvos személyiségére leselkedő veszélyek, az orvosi egyetem  morális kihívásai a hallgatókkal szemben.
A gyógyszerész szerepe a gyógyítási folyamatban.

 1. hét. november 3. (péntek) Előadás (45 perc) 8.00-8.45. NET Zöld előadóterme. Előadó: dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

Igazságosság az egészségügyben. I.  Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma.
A sorolás fogalma.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

 1. hét. október 30-nov.3. Gyakorlat (45 perc)

 Igazságosság az egészségügyben. II.  Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

Kötelező irodalom:

 • Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.) Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006.  (E könyv: 2019) 4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék) (Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/)
 • az előadás és a szemináriumok anyaga.

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://semmelweis.hu/magtud

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

Polgárdi Réka, e-mail: polgardi.reka@med.semmelweis-univ.hu

Tel.: 210-2930/56114, NET 20. emelet, 2005. szoba

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136;

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor_attila@med.semmelweis-univ.hu

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet, egy vizsga van a tantárgyból, ahol az etika és a szociológia részből is vizsgázni kell.
 • a vizsga formája (etika rész): írásbeli tesztvizsga, igaz-hamis és feleletválasztós kérdésekkel

 A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek (pontszámok) összege alapján kerül megállapításra, azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét tantárgyrészből el kell érni az elégséges szintet.

A vizsgán számon kért anyag: tankönyv (ld. fenn) 4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék

2022/2023

GYÓGYSZERÉSZETI ETIKA
(GYKMAGGESE1M)

2022/2023. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi gyógyszerészi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai – gyógyszerészetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a gyógyszerészt abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

 

TEMATIKA

 

 1. hét. október 7. (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A betegtájékoztatás és az orvosi–gyógyszerészi titoktartás etikai kérdései.
A beteg autonómiájának az elve.
A tájékozott beleegyezés fogalma.
A kezelés visszautasításának joga.
Az orvosi paternalizmus fogalma és erkölcsi megítélése.
A betegek jogai.
Az orvosi–gyógyszerészi titoktartás.

 

 1. hétoktóber 14 (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései.
A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.
Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.
Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia

 

 1. hét. Október 17-21. Gyakorlat. (90 perc)

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései.
Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.
A Helsinki Deklaráció.
A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

Az állatkísérletek etikai kérdései.
Vannak–e az állatoknak jogaik?
Felhasználhatók–e az állatok puszta eszközként az ember céljai érdekében?
A vegetarianizmus mint erkölcsi probléma.
Az etikus állatkísérletek kritériumai.

 

 

 1. hét. Október 24-28. Gyakorlat. (90 perc)

Orvos–beteg–gyógyszerész kapcsolat.
Az orvos személyiségének szerepe a gyógyításban. Az “orvosgyógyszer” fogalma.
Az orvos, a gyógyszerész személyiségének kifejlesztése és karbantartása, mint etikai kötelesség.
A hallgató ill. az orvos személyiségére leselkedő veszélyek, az orvosi egyetem  morális kihívásai a hallgatókkal szemben.
A gyógyszerész szerepe a gyógyítási folyamatban.

 

 1. hét. november 4. (péntek) Előadás (45 perc) 8.00-8.45. NET Zöld előadóterme. Előadó: dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

Igazságosság az egészségügyben. I.  Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma.
A sorolás fogalma.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

 1. hét. október 31-november 4. Gyakorlat (45 perc)

 Igazságosság az egészségügyben. II.  Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

Kötelező irodalom:

 • Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.) Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006.  (E könyv: 2019) 4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék) (Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/)
 • az előadás és a szemináriumok anyaga.

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

 

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://semmelweis.hu/magtud

 

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

 

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

Polgárdi Réka, e-mail: polgardi.reka@med.semmelweis-univ.hu

Tel.: 210-2930/56114, NET 20. emelet, 2005. szoba

 

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136;

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor_attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

 

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

 

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet, egy vizsga van a tantárgyból, ahol az etika és a szociológia részből is vizsgázni kell.
 • a vizsga formája (etika rész): írásbeli tesztvizsga, igaz-hamis és feleletválasztós kérdésekkel

 A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek (pontszámok) összege alapján kerül megállapításra, azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét tantárgyrészből el kell érni az elégséges szintet.

A vizsgán számon kért anyag: tankönyv (ld. fenn) 4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék

2021/2022

GYÓGYSZERÉSZETI ETIKA
(GYKMAGGESE1M)

2021/2022. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi gyógyszerészi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai – gyógyszerészetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a gyógyszerészt abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

TEMATIKA

 1. hét. október 8. (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A betegtájékoztatás és az orvosi–gyógyszerészi titoktartás etikai kérdései.
A beteg autonómiájának az elve.
A tájékozott beleegyezés fogalma.
A kezelés visszautasításának joga.
Az orvosi paternalizmus fogalma és erkölcsi megítélése.
A betegek jogai.
Az orvosi–gyógyszerészi titoktartás.

 1. hétoktóber 15 (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései.
A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.
Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.
Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia

 1. hét. Október 18-22. Gyakorlat. (90 perc)

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései.
Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.
A Helsinki Deklaráció.
A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

Az állatkísérletek etikai kérdései.
Vannak–e az állatoknak jogaik?
Felhasználhatók–e az állatok puszta eszközként az ember céljai érdekében?
A vegetarianizmus mint erkölcsi probléma.
Az etikus állatkísérletek kritériumai.

 1. hét. Október 25-29. Gyakorlat. (90 perc)

Orvos–beteg–gyógyszerész kapcsolat.
Az orvos személyiségének szerepe a gyógyításban. Az “orvosgyógyszer” fogalma.
Az orvos, a gyógyszerész személyiségének kifejlesztése és karbantartása, mint etikai kötelesség.
A hallgató ill. az orvos személyiségére leselkedő veszélyek, az orvosi egyetem  morális kihívásai a hallgatókkal szemben.
A gyógyszerész szerepe a gyógyítási folyamatban.

 1. hét. november 5. (péntek) Előadás (45 perc) 8.00-8.45. NET Zöld előadóterme. Előadó: dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

Igazságosság az egészségügyben. I.  Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma.
A sorolás fogalma.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

 1. hét. november 1-5. Gyakorlat (45 perc)

Igazságosság az egészségügyben. II.  Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

Kötelező irodalom:

 • Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.) Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006.  (E könyv: 2019) 4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék) (Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/)
 • az előadás és a szemináriumok anyaga.

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

A Magatartástudományi Intézet honlapja: https://semmelweis.hu/magtud

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

Talmaci Lilla, e-mail: talmaci.lilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel.: 210-2930/56114, NET 20. emelet, 2005. szoba

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136;

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor.attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

A félév elfogadásának feltétele:

Az etikai és a szociológia gyakorlatokról maximum egy-egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet, egy vizsga van a tantárgyból, ahol az etika és a szociológia részből is vizsgázni kell.
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
  • írásbeli tesztvizsga
  • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz: tankönyv (ld. fenn 4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék)
 • tesztvizsga
  • időpontok a Neptunban
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések; feleletválasztós kérdések.) A teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz.
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
 • szóbeli vizsga
  • vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  • a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)
 • A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek (pontszámok) összege alapján kerül megállapításra, azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét tantárgyrészből el kell érni az elégséges szintet.

 Vizsgakérdések:

Fogalmak:

– etika
– bioetika
– erkölcs és jog kapcsolata
– polgári engedetlenség
– deontológiai etika
– a kettős hatás elve
– utilitarista etika
– kategórikus imperatívusz elve
– aranyszabály
– agapizmus
– autonómia elve
– “ne árts” elve
– jótékonyság elve
– igazságosság elve
– orvosi paternalizmus
– cselekvőképtelen beteg
– a kezelés visszautasításának joga
– élő végrendelet
– eutanázia
– hospice
– Helsinki Deklaráció
– antiszpécieszizmus

Vizsgatételek

 1. Az etika részei
 2. A bioetika
 3. Az erkölcs és a jog kapcsolata
 4. Az etikai viták során előforduló néhány gyakoribb érvelési hiba
 5. Az orvosetika alapelvei I. Az autonómia tiszteletének az elve és a “Ne árts!” elve
 6. Az orvosetika alapelvei II.A jótékonyság elve és az igazságosság elve
 7. Az egyszerű beleegyezés és a tájékozott beleegyezés különbségei
 8. A tájékozott beleegyezés fogalma. A betegek felvilágosításának standardjai
 9. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni?
 10. A kezelés visszautasításának joga
 11. Gyakorlati megfontolás a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 12. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 13. A költség–hatékonyság elemzés etikai kérdései (a QALY)
 14. Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája (libertariánus (“laissez faire”) felfogás, az egalitariánus felfogás és a liberális felfogás)
 15. Kísérletek egy igazságos egészségügyi rendszer definiálására
 16. Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái. A főbb kritériumok.
 17. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. I. Érvek a jótékony hazugság mellett.
 18. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. II. Érvek a jótékony hazugság ellen.
 19. A haldoklási folyamat E. Kübler Ross alapján, s az ezzel kapcsolatos kommunikációs, betegtájékoztatási dilemmák.
 20. Az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve
 21. Az eutanázia definíciója, fajtái.
 22. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 23. Életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása.
 24. A living will (élő végrendelet)
 25. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 26. Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpecieszizmus.
 27. A kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben.
 28. Az állatkísérletek etikai problémái.
 29. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései. A Helsinki deklaráció.
 30. A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek fajtái, etikai problémáik.
 31. Fontosabb orvos-etikai kódexek és deklarációk. (A hippokratészi eskü, a genfi deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, a helsinki deklaráció, az emberen való orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei (CIOMS), az állatokon végzett orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei.

2020/2021

GYÓGYSZERÉSZETI ETIKA
(GYKMAGGESE1M)

2020/2021. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi gyógyszerészi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai – gyógyszerészetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a gyógyszerészt abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

 

TEMATIKA

 1. hét. október 9. (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A betegtájékoztatás és az orvosi–gyógyszerészi titoktartás etikai kérdései.
A beteg autonómiájának az elve.
A tájékozott beleegyezés fogalma.
A kezelés visszautasításának joga.
Az orvosi paternalizmus fogalma és erkölcsi megítélése.
A betegek jogai.
Az orvosi–gyógyszerészi titoktartás.

 1. hétoktóber 16 (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései.
A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.
Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.
Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia

 1. hét. Október 19-23. Gyakorlat. (90 perc)

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései.
Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.
A Helsinki Deklaráció.
A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

Az állatkísérletek etikai kérdései.
Vannak–e az állatoknak jogaik?
Felhasználhatók–e az állatok puszta eszközként az ember céljai érdekében?
A vegetarianizmus mint erkölcsi probléma.
Az etikus állatkísérletek kritériumai.

 1. hét. Október 26-30. Gyakorlat. (90 perc)

Orvos–beteg–gyógyszerész kapcsolat.
Az orvos személyiségének szerepe a gyógyításban. Az “orvosgyógyszer” fogalma.
Az orvos, a gyógyszerész személyiségének kifejlesztése és karbantartása, mint etikai kötelesség.
A hallgató ill. az orvos személyiségére leselkedő veszélyek, az orvosi egyetem  morális kihívásai a hallgatókkal szemben.
A gyógyszerész szerepe a gyógyítási folyamatban.

 1. hét. november 6. (péntek) Előadás (45 perc) 8.00-8.45. NET Zöld előadóterme. Előadó: dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

Igazságosság az egészségügyben. I.  Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma.
A sorolás fogalma.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

 1. hét. november 2-6. Gyakorlat (45 perc)

Igazságosság az egészségügyben. II.  Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

Kötelező irodalom:

 • Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.) Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006.  (E könyv: 2019) 4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék) (Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/)
 • az előadás és a szemináriumok anyaga.

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

 

A Magatartástudományi Intézet honlapja: https://semmelweis.hu/magtud

 

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

 

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

 

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136;

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor_attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

 

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

 

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
  • írásbeli tesztvizsga
  • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz: tankönyv (ld. fenn 4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék)
 • tesztvizsga
  • időpontok a Neptunban
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések; feleletválasztós kérdések.) A teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz.
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra

 

 • szóbeli vizsga
  • vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  • a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek átlaga alapján kerül megállapításra. A vizsgajegy szükséges kerekítését a gyógyszerészeti szociológia  tantárgyból vizsgáztató oktató végzi el.

 

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

– etika
– bioetika
– erkölcs és jog kapcsolata
– polgári engedetlenség
– deontológiai etika
– a kettős hatás elve
– utilitarista etika
– kategórikus imperatívusz elve
– aranyszabály
– agapizmus
– autonómia elve
– “ne árts” elve
– jótékonyság elve
– igazságosság elve
– orvosi paternalizmus
– cselekvőképtelen beteg
– a kezelés visszautasításának joga
– élő végrendelet
– eutanázia
– hospice
– Helsinki Deklaráció
– antiszpécieszizmus

 

 1. Vizsgatételek
 2. Az etika részei
 3. A bioetika
 4. Az erkölcs és a jog kapcsolata
 5. Az etikai viták során előforduló néhány gyakoribb érvelési hiba
 6. Az orvosetika alapelvei I. Az autonómia tiszteletének az elve és a “Ne árts!” elve
 7. Az orvosetika alapelvei II.A jótékonyság elve és az igazságosság elve
 8. Az egyszerű beleegyezés és a tájékozott beleegyezés különbségei
 9. A tájékozott beleegyezés fogalma. A betegek felvilágosításának standardjai
 10. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni?
 11. A kezelés visszautasításának joga
 12. Gyakorlati megfontolás a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 13. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 14. A költség–hatékonyság elemzés etikai kérdései (a QALY)
 15. Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája (libertariánus (“laissez faire”) felfogás, az egalitariánus felfogás és a liberális felfogás)
 16. Kísérletek egy igazságos egészségügyi rendszer definiálására
 17. Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái. A főbb kritériumok.
 18. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. I. Érvek a jótékony hazugság mellett.
 19. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. II. Érvek a jótékony hazugság ellen.
 20. A haldoklási folyamat E. Kübler Ross alapján, s az ezzel kapcsolatos kommunikációs, betegtájékoztatási dilemmák.
 21. Az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve
 22. Az eutanázia definíciója, fajtái.
 23. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 24. Életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása.
 25. A living will (élő végrendelet)
 26. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 27. Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpecieszizmus.
 28. A kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben.
 29. Az állatkísérletek etikai problémái.
 30. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései. A Helsinki deklaráció.
 31. A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek fajtái, etikai problémáik.
 32. Fontosabb orvos-etikai kódexek és deklarációk. (A hippokratészi eskü, a genfi deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, a helsinki deklaráció, az emberen való orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei (CIOMS), az állatokon végzett orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei.

2019/2020

GYÓGYSZERÉSZETI ETIKA
(GYMAGGYE_1M)

2019/2020. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi gyógyszerészi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai – gyógyszerészetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a gyógyszerészt abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

 

TEMATIKA

 1. hét. Szeptember 23. (hétfő) 8.00-9.30. NET Barna előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A betegtájékoztatás és az orvosi–gyógyszerészi titoktartás etikai kérdései.
A beteg autonómiájának az elve.
A tájékozott beleegyezés fogalma.
A kezelés visszautasításának joga.
Az orvosi paternalizmus fogalma és erkölcsi megítélése.
A betegek jogai.
Az orvosi–gyógyszerészi titoktartás.

 

 1. hét. Szeptember 30.-október 4. Gyakorlat.

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.
A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma.
A sorolás fogalma.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

 1. hét. Október 7.–október 11. Gyakorlat.

Orvos–beteg–gyógyszerész kapcsolat.
Az orvos személyiségének szerepe a gyógyításban. Az „orvosgyógyszer” fogalma.
Az orvos, a gyógyszerész személyiségének kifejlesztése és karbantartása, mint etikai kötelesség.
A hallgató ill. az orvos személyiségére leselkedő veszélyek, az orvosi egyetem  morális kihívásai a hallgatókkal szemben.
A gyógyszerész szerepe a gyógyítási folyamatban.

 

 1. 4. hét. Október 14-október 18. Gyakorlat.

Az állatkísérletek etikai kérdései.
Vannak–e az állatoknak jogaik?
Felhasználhatók–e az állatok puszta eszközként az ember céljai érdekében?
A vegetarianizmus mint erkölcsi probléma.
Az etikus állatkísérletek kritériumai.

 

 1. hét. október 21 – Október 25. Gyakorlat.

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései.
Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.
A Helsinki Deklaráció.
A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

 1. hét. Október 28- Október 31. Gyakorlat.

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései.
A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.
Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.
Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia

 

Kötelező irodalom:

 1. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. kiad. Budapest. Medicina könyvkiadó, 2006. (4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék) + az előadás és a szemináriumok anyaga.


A Magatartástudományi Intézet honlapja
: https://semmelweis.hu/magtud

Bioetika részleg NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek): Baloghné Kovács Katalin tanulmányi előadó 2005-ös szoba: 210-2930/56114; baloghne_kovacs.katalin_gyongyi@med.semmelweis-univ.hu

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu
Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba


Bioetika Részlegvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2015-ös szoba, tel.: 210-2930/56114,  e-mail: kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás, egy. docens, 2013-as szoba,  tel: 210-2930/56350;
csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel.: 210-2930/56136
dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba,  tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Szebik Imre, tud. munkatárs 1914-es szoba,  tel: 210-2930/56206; szebik.imre@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egy. adjunktus, 2014-es szoba,  tel: 210-2930/56356;
zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

 

A félév elfogadásának feltételei:

 • maximum egy hiányzás (1 előadás vagy 1 gyakorlat), ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet (a szorgalmi időszakban erre nincs lehetőség!)
 • a vizsga formái: írásbeli tesztviszga, írásbeli esszé vizsga vagy szóbeli vizsga

a vizsgán számon kért anyag ugyanaz (ebből a szempontból irányadó a honlapon: https://semmelweis.hu/magtud-n szereplő tematika, amelyen fel van tüntetve, hogy a kötelező irodalom – azaz a tankönyv – mely fejezetei lesznek számon kérve)

 • írásbeli tesztvizsga – egy alkalommal
 • írásbeli esszé vizsga: néhány esszékérdés, melyet ott helyben kijavít és leosztályoz a vizsgáztató
 • szóbeli vizsga: a vizsgán minden hallgató egy fogalmat és két tételt húz

A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek átlaga alapján kerül megállapításra. A vizsgajegy szükséges kerekítését a gyógyszerészeti szociológia  tantárgyból vizsgáztató oktató végzi el.

 

Vizsgakérdések:

I. Fogalmak:

– etika
– bioetika
– erkölcs és jog kapcsolata
– polgári engedetlenség
– deontológiai etika
– a kettős hatás elve
– utilitarista etika
– kategórikus imperatívusz elve
– aranyszabály
– agapizmus
– autonómia elve
– „ne árts” elve
– jótékonyság elve
– igazságosság elve
– orvosi paternalizmus
– cselekvőképtelen beteg
– a kezelés visszautasításának joga
– élő végrendelet
– eutanázia
– hospice
– Helsinki Deklaráció
– antiszpécieszizmus

II. Vizsgatételek

 1. Az etika részei
 2. A bioetika
 3. Az erkölcs és a jog kapcsolata
 4. Az etikai viták során előforduló néhány gyakoribb érvelési hiba
 5. Az orvosetika alapelvei I. Az autonómia tiszteletének az elve és a “Ne árts!” elve
 6. Az orvosetika alapelvei II. A jótékonyság elve és az igazságosság elve
 7. Az egyszerű beleegyezés és a tájékozott beleegyezés különbségei
 8. A tájékozott beleegyezés fogalma. A betegek felvilágosításának standardjai
 9. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni?
 10. A kezelés visszautasításának joga
 11. Gyakorlati megfontolás a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 12. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 13. A költség–hatékonyság elemzés etikai kérdései (a QALY)
 14. Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája (libertariánus (“laissez faire”) felfogás, az egalitariánus felfogás és a liberális felfogás)
 15. Kísérletek egy igazságos egészségügyi rendszer definiálására
 16. Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái. A főbb kritériumok.
 17. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. I. Érvek a jótékony hazugság mellett.
 18. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. II. Érvek a jótékony hazugság ellen.
 19. A haldoklási folyamat E. Kübler Ross alapján, s az ezzel kapcsolatos kommunikációs, betegtájékoztatási dilemmák.
 20. Az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve
 21. Az eutanázia definíciója, fajtái.
 22. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 23. Életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása.
 24. A living will (élő végrendelet)
 25. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 26. Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpecieszizmus.
 27. A kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben.
 28. Az állatkísérletek etikai problémái.
 29. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései. A Helsinki deklaráció.
 30. A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek fajtái, etikai problémáik.
 31. Fontosabb orvos-etikai kódexek és deklarációk. (A hippokratészi eskü, a genfi deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, a helsinki deklaráció, az emberen való orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei (CIOMS), az állatokon végzett orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei.

 

 1. szeptember
  Semmelweis Egyetem
  Magatartástudományi Intézet
  Tel.: 210-2953
  Titkárság: NET 20. em.2005.                                                                                  H-Cs.8-15; P.8-14.

2018/2019

(GYMAGGYE_1M)

2018/2019. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi gyógyszerészi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai – gyógyszerészetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a gyógyszerészt abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

TEMATIKA.

9. hét. November 5-9. Gyakorlat

Az etika és az erkölcs általános jellemzése. Az orvosi–gyógyszerészeti etika legfontosabb alapelvei.

 •     Az etika fogalma.
 •      Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.
 •     Általános és alkalmazott normatív etika.
 •      Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika, gyógyszerészeti etika.
 •      Az autonómia elve.
 •      A „Ne árts!” elve.
 •      A jótékonyság elve.
 •      Az igazságosság elve.

 

10.hét. November 12-16. Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A betegtájékoztatás és az orvosi–gyógyszerészi titoktartás etikai kérdései.

 •      A beteg autonómiájának az elve.
 •      A tájékozott beleegyezés fogalma.
 •      A kezelés visszautasításának joga.
 •      Az orvosi paternalizmus fogalma és erkölcsi megítélése.
 •      A betegek jogai.
 •      Az orvosi–gyógyszerészi titoktartás.

 

10.hét. November 12-16. Gyakorlat.

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.

 •      A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma.
 •      A sorolás fogalma.
 •      Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.
 •      Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

11. hét. November 19-23. Gyakorlat.

Orvos–beteg–gyógyszerész kapcsolat.

 •      Az orvos személyiségének szerepe a gyógyításban. Az „orvosgyógyszer” fogalma.
 •      Az orvos, a gyógyszerész személyiségének kifejlesztése és karbantartása, mint etikai kötelesség.
 •      A hallgató ill. az orvos személyiségére leselkedő veszélyek, az orvosi egyetem  morális kihívásai a hallgatókkal szemben.
 •      A gyógyszerész szerepe a gyógyítási folyamatban.

 

12.hét. November 26 – November 30. Gyakorlat.

Az állatkísérletek etikai kérdései.

 •      Vannak–e az állatoknak jogaik?
 •      Felhasználhatók–e az állatok puszta eszközként az ember céljai érdekében?
 •      A vegetarianizmus mint erkölcsi probléma.
 •      Az etikus állatkísérletek kritériumai.

 

13.hét. December 3 – December 7. Gyakorlat.

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései.

 •      Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.
 •      A Helsinki Deklaráció.
 •      A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

14. hét. December 10-14. Gyakorlat.

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései.

 •      A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.
 •      Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.
 •      Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia

 

Kötelező irodalom:

 1. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. kiad. Budapest. Medicina könyvkiadó, 2006. (4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék) + az előadás és a szemináriumok anyaga.

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://magtud.semmelweis.hu/

Bioetika részleg NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek): Baloghné Kovács Katalin tanulmányi előadó 2005-ös szoba: 210-2930/56114; baloghne_kovacs.katalin_gyongyi@med.semmelweis-univ.hu

Barreto Jozefa tanulmányi előadó, 2015-ös szoba; 210-2930/56114 barreto.jozefa@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika Részlegvezető: Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2015-ös szoba, tel.: 210-2930/56114,  e-mail: kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás, egy. docens, 2013-as szoba,  tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel.: 210-2930/56136

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba,  tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Szebik Imre, tud. munkatárs 1914-es szoba,  tel: 210-2930/56206; szebik.imre@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egy. adjunktus, 2014-es szoba,  tel: 210-2930/56356;
zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

A félév elfogadásának feltételei:

 • maximum egy hiányzás (1 előadás vagy 1 gyakorlat), ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet (a szorgalmi időszakban erre nincs lehetőség!)
 • a vizsga formái: írásbeli esszé vizsga vagy szóbeli vizsga
 • a vizsgán számon kért anyag ugyanaz (ebből a szempontból irányadó a honlapon: http://www.magtud.semmelweis.hu -n szereplő tematika, amelyen fel van tüntetve, hogy a kötelező irodalom – azaz a tankönyv – mely fejezetei lesznek számon kérve)
 • írásbeli esszé vizsga: néhány esszékérdés, melyet ott helyben kijavít és leosztályoz a vizsgáztató
 • szóbeli vizsga: a vizsgán minden hallgató egy fogalmat és két tételt húz

A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek átlaga alapján kerül megállapításra. A vizsgajegy szükséges kerekítését a gyógyszerészeti etika tantárgyból vizsgáztató oktató végzi el.

 

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

– etika

– bioetika

– erkölcs és jog kapcsolata

– polgári engedetlenség

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– agapizmus

– autonómia elve

– „ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– eutanázia

– hospice

– Helsinki Deklaráció

– antiszpécieszizmus

 

Vizsgatételek

 1. Az etika részei
 2. A bioetika
 3. Az erkölcs és a jog kapcsolata
 4. Az etikai viták során előforduló néhány gyakoribb érvelési hiba
 5. Az orvosetika alapelvei I. Az autonómia tiszteletének az elve és a “Ne árts!” elve
 6. Az orvosetika alapelvei II. A jótékonyság elve és az igazságosság elve
 7. Az egyszerű beleegyezés és a tájékozott beleegyezés különbségei
 8. A tájékozott beleegyezés fogalma. A betegek felvilágosításának standardjai
 9. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni?
 10. A kezelés visszautasításának joga
 11. Gyakorlati megfontolás a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 12. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 13. A költség–hatékonyság elemzés etikai kérdései (a QALY)
 14. Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája (libertariánus (“laissez faire”) felfogás, az egalitariánus felfogás és a liberális felfogás)
 15. Kísérletek egy igazságos egészségügyi rendszer definiálására
 16. Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái. A főbb kritériumok.
 17. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. I. Érvek a jótékony hazugság mellett.
 18. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. II. Érvek a jótékony hazugság ellen.
 19. A haldoklási folyamat E. Kübler Ross alapján, s az ezzel kapcsolatos kommunikációs, betegtájékoztatási dilemmák.
 20. Az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve
 21. Az eutanázia definíciója, fajtái.
 22. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 23. Életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása.
 24. A living will (élő végrendelet)
 25. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 26. Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpecieszizmus.
 27. A kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben.
 28. Az állatkísérletek etikai problémái.
 29. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései. A Helsinki deklaráció.
 30. A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek fajtái, etikai problémáik.
 31. Fontosabb orvos-etikai kódexek és deklarációk. (A hippokratészi eskü, a genfi deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, a helsinki deklaráció, az emberen való orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei (CIOMS), az állatokon végzett orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei.

 

 1. szeptember
  Semmelweis Egyetem
  Magatartástudományi Intézet
  Tel.: 210-2953
  Titkárság: NET 20. em.2005.
  H-Cs.8-15; P.8-14.