Intézkedési terv az OMHV adatai alapján (2022-2023)

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet
Kar: Általános Orvostudományi Kar

Orvosi pszichológia (AOKMAG735_1M)

Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Czeglédi Edit, Dr. Kegye Adrienne

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

 Az Orvosi pszichológia tantárgy előadásainak és gyakorlatainak értékelése a 2022. tavaszi félévben 5 szempontot kivéve elérte a kari átlagot. Ezek közül az egyik az előadás látogatottsága. Ebben szerepet játszhatott a kedvezőtlen időpont (péntek délután, 14:50-16:30). Mivel azonban a hallgatók csekély arányban vettek részt az előadásokon, nehezen értelmezhető az előadások didaktikusságával és az előadásoknak a tananyag elsajátításában játszott szerepével kapcsolatos, a kari átlaghoz képest kedvezőtlen megítélése. Különösen annak fényében, hogy az erőteljes hallgatói igényre való tekintettel az előadásokról felvételt készítettünk és feltöltöttük a Moodle rendszerébe. A megtekintések száma is rendkívül alacsony volt, így nem véletlen, hogy a témakörök kompetens és kiváló előadói kevéssé keltették fel a hallgatók érdeklődését a tantárgy iránt.

Nem világos a számunkra a tantárgy vizsgakövetelményeinek meghatározásával kapcsolatos kritika sem, ugyanis a kurzus követelményrendszere elérhető az Intézet honlapján, és a Moodle felületére már a félév indulásakor feltöltésre került az összes megtanulandó diasor, oktatófilm és oktatási segédanyag, a vizsga részletes ismertetésével egyetemben.

A gyakorlatok értékelése kapcsán elmondható, hogy egy szempont mentén sem tért el az általános megítélésük a kari átlagtól, a szöveges értékelésben kizárólag pozitív visszajelzések jelentek meg. A hallgatók 4 oktatót név szerint is kiemeltek és pozitívan méltattak.

 Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű, de visszatérően megjelenő véleményekre:

A tantárgy helye a kurrikulumban: Többen is jelezték, hogy felsőbb évfolyamban hasznosabbnak tartanák az Orvosi pszichológia kurzust. Korábban a harmadévesek kötelező tárgya volt, a kurrikulumreform során került a 2. évfolyam órarendjébe. Erre nincs ráhatásunk.

 Tananyag:

  • Egyesek hiányolták a tankönyvet, mert ebből jobban tudnának készülni, mint a diasorokból. Megértjük és figyelembe vesszük ezt az igényt. Dolgozunk az új tankönyvön.
  • A Moodle felületét néhányan átláthatatlannak tartják. Igyekszünk ezért azt áttekinthetőbbé tenni.

Előadás:

  • Többen jelezték a hibrid előadásokra és az előadások felvételére vonatkozó igényt. A hibrid oktatás a hallgatók által értékelt szemeszterben sem volt engedélyezett, a felvételek pedig elérhetőek voltak a Moodle felületén.
  • Az előadás időpontja többek számára kedvezőtlen volt. Ezzel egyetértünk, azonban az órarend szerkesztése nem a mi kompetenciakörünk.

 Gyakorlat:

Egyesek túl hosszúnak tartották a gyakorlatot. A kurzus időkerete adott: 7 db 90 perces előadásból és 14 db 120 perces gyakorlatból áll. A 120 perces gyakorlatok valóban hosszúak, azonban a tananyag és a készségek elsajátítását a hosszabb gyakorlatok elősegítik. Megértjük azonban, hogy a két óra egyhuzamban fárasztó lehet, ezért egyfelől a hallgatói igényeknek megfelelően meg szoktuk szakítani egy rövid szünettel az órákat, másfelől pedig igyekszünk kiscsoportos és egyéb interaktív feladatokkal színesíteni az alkalmakat. A továbbiakban is követni fogjuk ezt az eljárást. 

Oktatási intézkedési terv a  2021/2022  tanév  2. szemeszter OMHV adatai alapján

Orvos-egészségügyi szociológia  Neptun-kód: AOKMAG669_1M tárgyhoz

A tantárgyi értékelésben a tárgyról beadott kitöltött kérdőívek száma: 177 (92.67 %) ami nagyon magasnak mondható. A tárgy gyakorlatairól beadott kitöltött kérdőívek száma: 122 (63.87 %).

Mivel az oktatás egész félévben tantermi volt, a digitális oktatásra vonatkozó kérdések nem értelmezhetőek, ahogyan a tantárgy előadásaira vonatkozóak is kevéssé, hiszen 10 gyakorlat és 4 előadás szisztémában folyik évek óta az oktatómunkánk. Itt jegyeznék meg, hogy a hallgatók saját értékelése szerint sem vettek részt a tárgy előadásain, így arról értékelést kevéssé tudnak adni.

A tanév két félévének hallgatói értékélése – a tananyag és a követelmények változatlansága ellenére- nagyon különböző, e jelenségre a jövőben a hallgatók segítségével szeretnénk magyarázatot keresni.

Az utóbbi években megreformáltuk az oktatást: az előadások számát lecsökkentettük, új tankönyvet készítettünk, a projektmunka pontszámait beszámítottuk a vizsgajegybe, összefoglaló anyagokat készítettünk, vendégekkel, terepmunkafeladatokkal színesítettük az oktatást.

Jelen értékelésében/félévben a hallgatók a projektmunka feladatot érezték megterhelőnek. Mérlegelve a hallgatói visszajelzéseket, teljesen átszerveztük a projektmunkát és így a gyakorlatok struktúráját is.

A 2022/23-as tanévtől a hallgatók projektmunkát végeznek, mely a végső érdemjegy 40%-át adja. A projektmunka szorosan kapcsolódik a gyakorlatok anyagához (és a félév végi vizsgához) és a gyakorlatok idejében és helyén végezhető el. Reményeink szerint így sokkal dinamikusabbak lesznek a gyakorlatok és jobban fognak kötődni a vizsgán számonkért anyaghoz. Mivel a feladatokat a gyakorlaton lehet megcsinálni, jelentősen kevesebb időt fog igénybe venni a hallgatók számára.

Munkacsoportunk ugyanakkor azt javasolja, hogy az OMHV-s visszajelzések mellett, induljon érdemi párbeszéd a hallgatók és a tárgy oktatói között (pld fókuszcsoport formájában), hogy mindkét fél számára hasznos és motiváló legyen a közös munka.

Készítette: Győrffy Zsuzsanna

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet
Kar: ÁOK

 Orvosi etika, bioetika (magyar nyelvű)

A tárgy általános értékelése nagyjából a kari átlagnak felel meg.  Bizonyos dimenziókban jobb, bizonyos dimenziókban enyhén rosszabb. Egy terület van, ahol sokkal rosszabb, mint a kari átlag, s ez az előadások látogatottsága. Ennek  oka az lehet, hogy az etikát leghatékonyabban kazuisztikus megközelítéssel, gyakorlatok formájában lehet tanítani. A szöveges hallgatói vélemények között szerepel is, hogy jobb lenne az előadásokat videóra felvenni,  s azokat hozzáférhetővé tenni a Moodle-on a diákok számára. Ezzel a véleménnyel magunk is egyet értünk, azzal kiegészítve, hogy az így felszabaduló időben az előadások helyett is gyakorlatokat tartanánk.

A diákok szöveges értékelésben jelezték, hogy jobb lenne, ha az év elején is lennének gyakorlatok, vagyis azok nemcsak az első hét előadás leadása után kezdődnének.  Ezt már korábban magunk is így gondoltuk. Ezért a 2022/23 tanév első félévétől kezdve egymást váltják az előadások és a gyakorlatok a félév során, s így a félév elejétől lesznek gyakorlatok. 

 Az intézkedési tervet összeállította:  Dr. Kovács József

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet
Kar: Általános Orvostudományi Kar

Orvosi kommunikáció (AOKMAG6701_M)

 A tantárgyi értékelő lapot 173 hallgató töltötte ki (83,6%), a gyakorlatokat 121 hallgató értékelte (60,5%).

A tantárgyi értélkelő lapon a hallgatók hat kérdés alapján értékelték a digitális oktatást, pl. a digitálisan megtartott előadásokat és gyakorlatokat. Értékeléseink ezeken a területeken általában a kari átlagnak megfelelőek, ami abból a szempontból meglepő, hogy az értékelt félévben az előadások és a gyakorlatok digitális megtartása egyetemünkön tiltott volt, így természetesen nem is tartottunk ilyen jellegű oktatást. Fontosnak tartanánk, hogy a hallgatók ne adjanak értékeléseket olyan szempontokra, amelyek az adott tárgy esetében értelmezhetetlenek, ellenkező esetben ugyanis oktatóként az értékelés komolyan vehetősége kérdőjeleződik meg számunkra.

A tantárgyi értékelő lapon 13 további kérdés vonatkozik általában a tantárgy oktatására. Ebből az orvosi kommunikáció értékelése 9-ből a kari átlagnak megfelelő, két szempontból fölötte, két szempontból pedig alatta van a kari átlagnak. Örülünk annak, hogy a tankönyvünk megítélése kiemelkedően jobb a kari átlaghoz képest. Szintén örömteli, hogy az előadásaink megítélése is szignifikánsan jobb a kari átlagnál – különösen annak fényében, hogy az egyik terület, ahol elmaradunk a kari átlaghoz képest, az éppen az előadások látogatottsága. Mivel egyetemünkön az előadások látogatása nem kötelező, ezért azon kívül, hogy a hallgatók által is elismerten magas színvonalú előadásokat tartunk, más eszköz nincs a kezünkben. Az orvosi kommunikáció értékelése elmarad továbbá a kari átlagtól a „Milyen mértékben járultak hozzá az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok a tananyag elsajátításához?” kérdés kapcsán is. Nehezen tudjuk értelmezni ennek az okát. A hallgatók számára három különböző internetes platformot is működtetünk párhuzamosan: az intézeti honlapot, a tárgy Moodle felületét, valamint a tankönyvhöz kapcsolódóan egy önálló internetes site-ot (www.orvosikommunikacio.hu). A tárgy Moodle felületén közzétesszük valamennyi előadás anyagát (nem csak ppt-ként, hanem valamilyen multimédiás, pl. hallgatható formában is), gyakorlatainkhoz kapcsolódó nem csak az adott gyakorlatok oktatófilmjeit tesszük közzé, hanem további oktatófilmeket is (számos oktatófilmet saját oktatócsoportunk készített az oktatás fejlesztése érdekében). Rendkívül ritka Magyarországon, hogy a tankönyvhöz önálló honlap tartozik, orvosi kommunikációból azonban ezt is megvalósítottuk. Ezen a honlapon többek között a tanulást játékos formában segítő társasjáték, tapasztalati szakértőkkel készült videó interjúk, filmajánló stb. is elérhető. Szívesen fogadnánk a hallgatóktól konkrét javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy milyen internetes anyagokra lenne még szükségük mindezeken kívül.

A gyakorlatokat a hallgatók 10 további kérdés alapján értékelték. A 10 szempontból 7 esetben a kari átlagnak megfelelő, két esetben a kari átlag feletti a tárgy megítélése, és csak egy szempont alapján szerepel a kari átlag alatt. Szignifikánsan jobb a kari átlagnál az orvosi kommunikáció megítélése abból a szempontból, hogy mennyire gyakorlatorientált az oktatás, valamint hogy az elmélet és a gyakorlat mennyire van összhangban egymással. Egyetlen egy szempont, a gyakorlatok légkörének oldottsága tekintetében marad el csupán a tárgy megítélése a kari átlagtól. Igyekszünk majd – a korábbiaknak megfelelően – interaktív módszerekkel bevonni a hallgatókat az oktatásba, minél oldottabbá tenni a gyakorlatok légkörét is.

Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Pilling János

Fogorvosi pszichológia

A Fogorvosi pszichológia értékelése a kari átlaghoz viszonyítva a mutatók többségében azonos a kari átlaggal, de néhány mutató mentén alacsonyabb. Ennek több oka van. Ezek közül van, amit tudunk befolyásolni, javítani, de van olyan, amit nem. Az oktatói munka hallgatói véleményezése kérdőív alapján a következő javaslataink vannak.

  1. Milyen mértékben keltette fel az intézet oktatómunkája érdeklődését a tantárgy iránt?

Igyekszünk fejleszteni az előadások vonzerejét az előadások olyan tartalmi és formai fejlesztése révén, ami képes megszólítani a fiatalokat: több korszerű oktatástechnikai módszer, interaktivitás fejlesztése.

  1. Milyen arányban vett részt az intézet/tantárgy előadásain?

Mivel az előadások látogatása nem kötelező, ez nehézséget jelent azoknál a tárgyaknál, ahol az oktatott anyag közvetítése kizárólag az előadásokon keresztül történik. Az írásbeli visszajelzések alapján az előadások időpontja és helyszíne nem kedvezett az előadások látogatásának ebben az évben. Erre igyekszünk jobban odafigyelni, bár ez nem teljesen rajtunk múlik.

3.Mennyire voltak az előadások didaktikusak, logikusak?

Igyekszünk növelni az előadások strukturáltságát, átláthatóságát úgy az élő előadásokban, mint a Moodle-ban feltett anyagban.

  1. Mivel úgy tűnik, hogy a tárgy oktatása kizárólag előadások formájában nem kedvező a diákok számára és az előadásokon való alacsony részvétel kimondottan frusztráló az előadók számára keresni fogjuk a lehetőségeket ennek átalakítására.

Az intézkedési tervet összeállította: Szumska Irena

Oktatási intézkedési terv a  2021/2022  tanév  2. szemeszter OMHV adatai alapján

Orvosi szociológia  Neptun-kód: FOKVMAG235_1M tárgyhoz

Tantárgyi értékelést a hallgatók 49,46%-a adott be.

A tárggyal kapcsolatos értékelések a legtöbb kérdésben a kari átlag körüliek. A hallgatók az órákon mutatott saját aktivitásukat, előadásokon való részvételüket jóval a kari átlag alattira pozicionálták, amit az oktatók is így tapasztaltak (Az előadások látogatottsága nagyon alacsony volt, a Moodle-ön elérhető online előadás anyagát is kevéshallgató nézte meg).

Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy a fogorvosi karon a Magatartástudományi Intézet tárgyai közül az Orvosi szociológia kapta a legjobb hallgatói értékeléseket.

 Szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kurzuson tanultak jól hasznosíthatóak legyenek a fogorvosi munka során, és kiemelni, hogy milyen gyakorlati haszna lesz az óráinkon tanultaknak, partnerként tekintve a diákokra.

Munkacsoportunk azt javasolja, hogy az OMHV-s visszajelzések mellett, induljon érdemi párbeszéd a hallgatók és a tárgy oktatói között (pld fókuszcsoport formájában), hogy mindkét fél számára hasznos és motiváló legyen a közös munka.

Készítette: Susánszky Anna

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet
Kar: FOK, fogorvosi  etika

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

 A hallgatók 45, 21 %-a adott véleményt a tárgy oktatásával kapcsolatban, ami 33 fő véleményét jelenti a tárgyat felvett 73 fő közül.

A  hallgatói értékelés a kari átlag alatt van, sok esetben azonban a hallgatók félreértették a kérdést.

Pl. a K03-as kérdés arra vonatkozott, milyen arányban vett részt  a tantárgy előadásain. A válaszok 2,95-ös  átlagot mutatnak, miközben csak gyakorlatok voltak, előadást egyáltalán nem tartottunk. Hasonlóképpen a K4-es kérdés (Mennyire voltak az előadások didaktikusak, logikusak, 3,26-os átlagot kapott, holott nem volt előadás. Hasonlóképpen a K5-ös kérdés (Mennyiben járultak hozzá az előadások a tananyag elsajátításához)  3,16 –ot kapott, pedig nem voltak előadások. Vagyis a válaszok egy része félreértés eredmény és nem értékelhető.

Ezért inkább a gyakorlatok értékelése az, ami segít a további oktatói munka javításában. Itt is az értékelés a kari átlag alatti értékeket mutat.

A hallgatók legjobbnak a K2 es kérdés dimenziójában tartották az oktatást (az oktatás problémafelvető, gondolkodtató, (3.98) és a K8-as kérdés, mely a hallgatói aktivitásra kérdezett rá. (3.57)

A fő problémának azt tartották, hogy a gyakorlatok nem segítik kellőképpen a vizsgára való felkészülést.  Ezért ezen a téren szeretnénk javítást eszközölni, jobban koncentrálva  a hallgatók vizsgára való felkészítésére. 

 Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Kovács József

Kommunikáció és információs hálózatok (GYKMAG120G1M)

Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet
Kar: GYTK

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

A hallgatók írásos visszajelzéseit, javaslataikat ezúton is köszönjük. Az értékeléshez figyelembe kell venni, hogy a tárgyat először tanítottuk személyes jelenléttel, az új curriculum bevezetése után ugyanis közvetlenül online tanításra kellett átállni. A 2022 es tavaszi félév elején még nem lehetett tudni, hogy személyes lesz-e az oktatás.

A kurzust alapvetően szervezettnek és jól felépítettnek tartják a hallgatók, az oktatási fegyelem is megfelelő. A változó körülményeket és a hallgatói visszajelzéseket figyelembe véve a jövő félévre kis változtatásokat szeretnénk bevezetni.

Visszajelzésünk az egyedi jellegű véleményekre:

Az előadásokkal kapcsolatban: A hallgatói értékeléseknél a legkevesebb pontot az előadásokon való részvétel kapta, és a szöveges értékeléseknél is megjelenik az a vélemény, hogy a tárgy oktatásánál elegendő lenne, ha csak gyakorlati órákat tartanánk. Az előadásokon elhangzó elméleti háttér megismerése nagyon fontos, hogy a hallgatók a gyakorlaton már konkrét szituációs helyzetekben is tudják a tanultakat alkalmazni. Ezután is nagy hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy az előadásokon példákon keresztül is bemutassuk az elméletet, és fontos szerepet kap az interaktivitás is.

A tárgy helye az új curriculumban:

Az első évesek valóban még ritkán találkoztak patikai szituációkkal.  A kurzus az általános és nem a specifikus gyógyszerészi kommunikációról szól, ezért egyfajta korai érzékenyítésnek is tekinthető, a tananyag első sorban a hatékony kommunikáció általános megismerésére fókuszál. A jövőben igyekszünk ezt jobban hangsúlyozni, és még inkább az általános kommunikációs helyzeteket gyakorolni. Ez a tárgy azért van első évben, a curriculum ebben a szakaszában, mert az itt megtanult és gyakorolt tudás alapozza meg a későbbi években szükséges gyógyszerészi kommunikáció tárgyat. A tárgyat kommunikációban jártas szakemberek tartják.

A gyakorlatokról:

Köszönjük a pozitív észrevételeket: egy hallgatói vélemény szerint a gyakorlat egy „színfolt” volt a félévben a sok nehéz tárgy között, illetve a gyakorlatok jó felépítését is megemlítették. A kommunikációs gyakorlatok az interaktivitásra, a hallgatók aktív részvételére épülnek, és lehetséges, hogy ez eltér a megszokottól. Megértjük azt, hogy első évfolyamon, amikor a hallgatók még nem találkoznak élesben a patikában betegekkel, lehet, hogy kényelmetlenül érzik magukat a kommunikációs gyakorlatokon egyes szituációkban. Igyekszünk ezeket helyzeteket védett környezetben gyakorolni, ahol még nincs tétje a szituációnak, és ahol a hallgatók még szabadon gyakorolhatják az elsajátítandó készségeket.

Számonkérés mennyisége és formája:

A kurzus teljesítéséhez szükséges projektmunka a Covid járvány alatti online oktatás miatt lett bevezetve. A visszatérő személyes jelenléti oktatás és a visszajelzések alapján a jövőben egyféle számonkérést fogunk alkalmazni.

Köszönjük a sok építő észrevételt!

Az intézkedési tervet összeállították: Szépe Orsolya, Németh Adrienn, Major János