Betűméret: A A A

Oktatási intézkedési tervek

 Intézkedési terv a  2020/2021  tanév  2. szemeszter

OMHV adati alapján


Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet

Kar: ÁOK

Tantárgy: Orvosi etika, bioetika

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

 A tárgyat hallgató 162 hallgatóból 95 töltötte ki a kérdőívet. ami  59%-os kitöltöttséget jelent.

A tárgyi átlag 4,10 lett, ami  a kari átlagtól (4,17) minimális eltérést jelent.

Folytatni fogjuk a tárgy oktatásának a korszerűsítését a tankönyv új kiadásának előkészítésével és lerövidítésével, illetve videós oktató anyagok készítésével.

A számonkérésre bevezetett teszt-módszer hangsúlyosabbá válása a szóbeli vizsgával szemben a visszajelzések alapján kedvező fogadtatásra talált, ezért annak folytatását tervezzük.

 Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre:

Egyedi vélemény nem érkezett.

 Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Kovács József


Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet

Kar: ÁOK

Tantárgy: Orvosi kommunikáció

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

 A tárgyat az adott félévben 188 hallgató vette fel, közülük a tantárgy egészére vonatkozó kérdőívet 158 hallgató töltötte ki (84,04%), a tárgy gyakorlataira vonatkozó kérdőívet pedig 138 hallgató (73,4%). A magas visszajelzési arány alapján a beérkezett vélemények reprezentatívnak tekinthetők.

A két kérdőíven a hallgatók összesen 29 kérdés alapján értékelték a tárgy oktatását. A 2020/2021-es tanév első félévében az orvosi kommunikáció hallgatói értékelése kiemelkedően jó volt: a tárgy a 29 értékelési szempontból 19 területen ért el szignifikánsan jobb eredményt a kari átlaghoz képest, a többi kategóriában pedig a kari átlagnak megfelelő értékelést kapott.

A második félévben az értékelések szinte minden esetben a kari átlagnak megfelelő eredményt jeleznek. A változást a projektmunka bevezetése okozhatta (ld. lentebb). Továbbra is szignifikánsan jobb azonban az orvosi kommunikáció megítélése a kari átlaghoz képest a tankönyv megítélése szempontjából, valamint az oktatás interaktivitása terén. Ezek visszaigazolják erőfeszítéseinket, hiszen a tankönyv számos oktatásmódszertani technika felhasználásával készült, amelyek segítik a hallgatókat a hatékony tanulásban, az oktatás interaktivitása pedig kiemelten fontos szempont volt számunkra. A második félévben szignifikánsan alacsonyabb értéket ért el azonban a tárgy az előadások látogatottsága terén. Figyelembe véve, hogy egyetemünkön az előadások látogatása nem kötelező, ezért az előadások magasabb látogatottságáért többet nem tudunk tenni annál, mint hogy jó előadásokat tartunk. Ez pedig a hallgatói visszajelzések alapján már megvalósult, hiszen az orvosi kommunikáció előadások értékelése kifejezetten jó (az erre vonatkozó, K04 és K05 kérdések eredményei a kari átlagnak megfelelőek, sőt azt kissé meghaladóak).

 Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre:

A COVID járvány időszakában a hallgatók nem vehettek részt terepgyakorlatokon, ezért ezeket projektmunkákkal helyettesítettük.  Néhány hallgató ezt sérelmezte.  Mivel a terepgyakorlatok szerepeltek a tantárgyi követelményrendszerben, ezért ezek hiányát mindenképpen pótolnunk kellett. Reményeink szerint a következő tanévekben már nem lesz szükség projektmunkákra, és a hallgatók a terepgyakorlatokon ismét megfigyelhetik mindazt, amiről az előadásokon és a gyakorlatokon tanulnak.

Több hallgató is jelezte, hogy ennek a tárgynak az oktatást nem első évben kellene végezni, hanem felsőbb években. Ez a problémát a hallgatók minden évben leírják. Egyetértünk azzal, hogy az orvosi kommunikációt nem, vagy nem csak első évben kellene oktatni, ezt több alkalommal is jeleztük már az egyetemi vezetés számára.

Az intézkedési tervet összeállította: Dr. Pilling János


Szervezeti egység: Magatartástudományi Intézet

Kar:  ÁOK

Tantárgy: orvos-egészségügyi szociológia

AOKMAG669_1M magyar nyelvű Orvos-egészségügyi szociológia

Az értékelésekben a digitális tananyag hasznossága és a digitális gyakorlatok interaktivitása jelentősen felülmúlta a kari átlagot. A tárgy azokban a kérdésekben kapott a kari értékeknél kevesebbet– amelyek az előadások szerepére vonatkoznak. Hangsúlyoznánk, hogy képzési programunk 10 gyakorlatból és 4 előadásból áll, az előadásoknak mind a tananyag elsajátítása, mint a számonkérés szempontjából kisebb a jelentősége.  Ennek megfelelően a gyakorlatokra és a projektfeladatokra nagyobb hangsúly tevődik, ami ettől az évtől kezdve a végső érdemjegyben is 40%-os arányban megjelenik. A gyakorlatokon szükséges több időt dedikálni a projektekkel kapcsolatos kérdések, feladatok megbeszélésének Előadásokat didaktikusabbá tesszük, minden előadás végén a legfőbb fogalmakat és az előadás legfőbb üzenetet újra megmutatjuk és rövid néhány kérdéses Kahoot tesztet készítünk az előadás anyagából.


Magyar nyelvű orvosi pszichológia oktatás

Készítette: Czeglédi Edit

Mivel a harmadéveseknél kifutott a tárgy, a másodévesek kurzusértékelése kapcsán fogalmaztam meg javaslatokat:

A 2. évfolyamos hallgatók véleménye szerint az Orvosi pszichológia tárgy gyakorlati része egyetlen kérdés mentén sem mutatott szignifikánsan rosszabb értéket a kari átlagnál, sőt, a foglalkozások gyakorlatorientált és interaktív volta a kari átlagnál szignifikánsan kedvezőbbnek alakult. A gyakorlaton eltöltött idő hasznossága tekintetében azonban valamivel alacsonyabb érték mutatkozik a kari átlaghoz képest, ugyanakkor nagy szórással. A hasznosság élményének növelése érdekében érdemes lenne tovább bővíteni a mindennapi életből vett példákkal az óra anyagát, például olyan, a betegek részéről gyakorta elhangzó mondatok megjelenítésével, amelyek első pillantásra ledermedést vagy tehetetlenségérzést válthatnak ki a szakemberekből, lehetővé téve az ezekre történő adekvát válaszadás gyakorlását. Kiemelt hangsúlyt érdemes arra fektetni, hogy az orvostanhallgatók begyakorolják és készségszintűvé tegyék a saját mentális egészségük megőrzését szolgáló pszichológiai intervenciókat. Ugyancsak a hasznosság érzetét támogathatja majd a pszichoterápiás lehetőségeket bemutató, saját készítésű oktatóvideó közzététele is a szemeszter során. Ugyanezen évfolyamnak a teljes kurzus értékelése kapcsán az előadás látogatottságát kivéve sehol sem mutatkozott szignifikáns elmaradás a kari átlaghoz képest. Az előadás az értékelt félévben nem túl kedvező időpontban, péntekenként 14:30-tól zajlott, a 2021-es őszi félévben pedig kedd 16:40-es kezdéssel került meghirdetésre. Az előadások anyagához történő hozzáférés lehetővé tétele érdekében a személyes jelenléti oktatás esetében is rögzítjük az előadásokat és feltöltjük a moodle rendszerébe. A moodle kapcsán kiemelendő, hogy a kurzus moodle felülete szignifikánsan jobb megítélést kapott, mint ami a kari átlag. Ennek ellenére ezen a téren is szeretnénk fejleszteni. Erre példa, hogy hosszú távú tervünk a játékosítás fokozatos bevezetése.

Az egész Orvosi pszichológia munkacsoportra vonatkozó javaslatok:

Továbbra is közös céljaink:

  • Az orvosi pszichológiát oktató csoportok közös, évközi megbeszélése, félévenkénti rendszerességgel, a különbözőségek, hasonlóságok megismerése, tapasztalatok és egymás megismerése, a külsős oktatók bevonódásának támogatása, izoláltságuk csökkentésére.
  • Az adott nyelvterületen való nyári oktatói tanulmányi utak bátorítása, a lehetőségek, pályázatok feltérképezése, használata.

Ebből az előző tanév során a magyar és német munkacsoport szorosabb együttműködése valósult meg.

A tantárgy fejlesztésében céljaink még:

  • A magyar és német oktatásban demonstrátorok alkalmazása
  • Az előadások népszerűsítése
  • A digitális oktatás és a Moodle rendszer további fejlesztése.

Összeállította: Kegye Adrienne, Orvosi pszichológia részlegvezető


FOKVMAG235_1M magyar nyelvű fogorvosi szociológia

A tárgy 10 kérdés esetében kapott jobb értékelést, mint a kari átlag. A hallgatók mind az előadásokat, mind a gyakorlatokat logikusnak tartották és azt jelezték, hogy azok segítették őket a tananyag elsajátításában.  A jó megítélést részben az erős fogorvosi fókusznak köszönhetjük. A jövőben ezt szeretnénk még jobban erősíteni, valamint a gyakorlatokon szabadon választott forma keretében visszahozni a projektmunka egyes elemeit.

Összeállította: Dr. Győrffy Zsuzsa


Kommunikáció és információs hálózatok (GYKMAG120G1M) c. tárgyhoz

GYOK 1. évfolyam

A tárgyról összesen 112 hallgatói visszajelzés érkezett, mely a teljes évfolyam 70,8%-a. Bár a tantárgy teljesen új kötelező tárgyként került be a kurrikulumba, a visszajelzések a vizsgált kérdések esetén megegyeztek, négy szempontban pedig szignifikánsan meghaladták a kari átlagot. A legjobbra, a kari átlagnál magasabban értékelt szempontok az alábbiak voltak:

– tantárgy oktatásának szervezése

– előadások logikussága, didaktikussága

– előadások hozzájárulása a tananyag elsajátításához

– gyakorlatok szervezettsége

A hallgatói szöveges visszajelzések alapján a Gyógyszerészi Kommunikáció munkacsoport az alábbi intézkedési terveket tűzte ki célul:

  1. Egy hallgató visszajelzésében felmerült, hogy a gyógyszerészi munkához közelebb álló, életszerűbb példákat szeretnének hallani és gyakorolni a hallgatók. Ennek értelmében az előadásokon és gyakorlatokon jövőben megjelenő kommunikációs helyzeteket előre egyeztetjük a Gyógyszerészi Gondozást oktató gyógyszerész kollégákkal, akik sokkal jobban ismerik az expediálás során előforduló helyzeteket.
  1. Ezen kívül, a Moodle felületen elérhető tananyagok mellett tervezünk egy gyógyszerészi kommunikáció jegyzetet, melyet mind az első, mind az ötödéves tárgyak során használni tudnának a hallgatók.

Összeállította: Tóth Mónika