Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
4.sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Tagozat
2.sz. Magatartástudományok Program

 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK (főtárgy)  (Please scroll down for the English language text!)
PhD komplex vizsga tételsor

 1. A kutatás természete és alapvető fogalmai, konceptuális keretei
 2. Kutatás a magatartástudományokban – sajátossága és típusai
 3. Történeti kutatás
 4. Leíró vagy normatív felméréses kutatás
 5. Fejlődési vizsgálatok
 6. Kísérleti kutatás és tervezés
 7. Kvázi-kísérleti kutatás
 8. Ex-post facto kutatás
 9. Kvalitatív kutatás
 10. Etnográfiai kutatás
 11. Esettanulmány és egy alanyon végzett kutatás
 12. Dokumentumok elemzése
 13. Kutatási probléma – azonosítás és kutatási terv megírása
 14. Releváns szakirodalom keresése és áttekintése
 15. Kutatási hipotézisek
 16. Mintavétel
 17. Adatgyűjtés – eszközök és technikák
 18. Adatgyűjtési eszközök – megfigyelés
 19. Adatgyűjtési eszközök – kérdőív
 20. Adatgyűjtési eszközök – interjú
 21. Adatgyűjtési eszközök – értékbecslő skálák
 22. Adatgyűjtési eszközök – attitűdskálák
 23. Adatgyűjtő eszközök – Teljesítménytesztek
 24. Adatgyűjtő eszközök – szociometria vagy szociometriai technikák
 25. Adatgyűjtő eszközök – Személyiség- és alkalmazkodási kérdőívek
 26. Adatgyűjtő eszközök – Projektív technikák
 27. Kutatási eszközök megalkotása és standardizálása
 28. Tesztpontszámok értelmezése – Pontszámok átalakítása és tesztnormák kidolgozása
 29. A kutatási eszközök megbízhatósága
 30. A kutatási eszközök validitása
 31. Kvantitatív adatelemzés
 32. Kvalitatív adatelemzés
 33. Kutatási jelentés írása
 34. Számítástechnika használata a kutatásban

Irodalom:
SHUBHRA MANGAL. Research Methodology in Behavioural Sciences. PHI, 2013.
https://www.amazon.com/RESEARCH-METHODOLOGY-BEHAVIOURAL-SCIENCES-MANGAL-ebook/dp/B015DY3ITC

 

Semmelweis University Doctoral School
4.sz. Mental Health Sciences Doctoral Division
2.sz. Behavioural Sciences Program

 

 HEALTH SCIENCES (main subject)
PhD complex exam topics 

 1. Research-Nature and Fundamental Concepts
 2. Research in Behavioural Sciences – Nature and Types
 3. Historical Research
 4. Descriptive or Normative Survey Research
 5. Developmental Research
 6. Experimental Research and Designs
 7. Quasi-experimental Research
 8. Ex-post Facto Research
 9. Qualitative Research
 10. Ethnographic Research
 11. Case Study and Single Subject Study Research
 12. Documentary Analysis Research
 13. Research Problem – Identification and Writing a Research Proposal
 14. Searching and Reviewing the Related Literature
 15. Research Hypotheses
 16. Sampling
 17. Data Collection – Tools and Techniques
 18. Data Collection Tools – Observation
 19. Data Collection Tools – Questionnaire
 20. Data Collection Tools – Interview
 21. Data Collection Tools – Rating Scales
 22. Data Collection Tools – Attitude Scales
 23. Data Collection Tools – Achievement Tests
 24. Data Collection Tools – Sociometry or Sociometric Techniques
 25. Data Collection Tools – Personality and Adjustment Inventories
 26. Data Collection Tools – Projective Techniques
 27. Construction and Standardization of Research Tools
 28. Interpretation of Test Scores – Scores Transformation and Development of Test Norms
 29. Reliability of Research Tools
 30. Validity of Research Tools
 31. Quantitative Data Analysis
 32. Qualitative Data Analysis
 33. Writing Research Report
 34. Using Computer Technology in Research

Reference:
SHUBHRA MANGAL. Research Methodology in Behavioural Sciences. PHI, 2013.
https://www.amazon.com/RESEARCH-METHODOLOGY-BEHAVIOURAL-SCIENCES-MANGAL-ebook/dp/B015DY3ITC