2023/2024. I. félév

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar – orvos osztatlan képzés

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

 A tárgy neve:  Bioetika – orvosi etika  

Angol nyelven Bioethics – Medical Ethics

Német nyelven: Bioethik – Medizinische Ethik

Kreditértéke: 2

Szemeszter: 6.

Heti összóraszám:  2                     

előadás:         14              

gyakorlat:    14        

szeminárium:

 Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2023/24

Kötelezően- vagy szabadon választható tantárgy esetén a képzés nyelve:

Tantárgy kódja: AOMAG741_1M

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kovács József

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE Magatartástudományi Intézet, 06-20-44-12-280

Beosztása: egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: 2006.V.26. (231)

 A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A kurzus célja, hogy átfogó áttekintést adjon a bioetika területéről, beleértve az alapvető fogalmakat,

elméletet és gyakorlatot.

 A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Előadás: NET BARNA

Gyakorlat: szemináriumi termek

 A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kutatásban résztvevők, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

 A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek) :

orvosi pszichológia

 Több féléves tárgy esetén a párhuzamos felvétel lehetőségére, illetve engedélyezésének feltételeire vonatkozó álláspont:

nincs

 A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:

nincs, minden hallgató felveheti a tárgyat

A tárgy részletes tematikája:

(Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni,      az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével, megjelölve a vendégoktatókat. Mellékletben nem csatolható!

Vendégoktatókra vonatkozóan minden esetben szükséges CV csatolása!)

 1. hét. Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár SZEPTEMBER 8.

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

          Az etika fogalma.

          Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.

    Általános és alkalmazott normatív etika.

          Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.

 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.
 1. hét. Gyakorlat SZEPTEMBER 11-15.

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

          Az autonómia elve.

          A „Ne árts!” elve.

          A jótékonyság elve.

          Az igazságosság elve.

 1. hét. Előadás. Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens SZEPTEMBER 22.

  Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

            Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.

            A Helsinki Deklaráció.

            A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései

 1. hét. Gyakorlat SZEPTEMBER 25-29.

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség
 • A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései
 • Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.
 • A haldoklási folyamat.
 • A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja
 1. hét. Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus OKTÓBER 6.

A tájékozott beleegyezés elve I

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál
 1. hét. Gyakorlat OKTÓBER 9-13.

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

          A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma

          Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.

          A sorolás fogalma.

          Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.

          A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.

          Az igazságos egészségügyi rendszer.

 1. hét. Előadás Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens OKTÓBER 20.

  A tájékozott beleegyezés elve II

            Egyszerű beleegyezés

  • Tájékozott beleegyezés
  • A betegtájékoztatás standardjai
 1. hét. Gyakorlat OKTÓBER 23-27. OKTÓBER 23. MUNKASZÜNETI NAP!

A reproduktív medicina etikai kérdései I

 • A művi abortusz kérdése.
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.
 1. hét. Előadás. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens NOVEMBER 3.

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

          A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.

          Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.

          Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 1. hét. Gyakorlat NOVEMBER 6-10.

A reproduktív medicina etikai kérdései II

 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései
 1. hét. Előadás. Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus PhD NOVEMBER 17.

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma.
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.
 1. hét. Gyakorlat NOVEMBER 20-24.

A halál és a haldoklás etikai kérdései

          Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 1. hét. Előadás. Előadó: Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus DECEMBER 1.

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője
 1. hét. Gyakorlat DECEMBER 4-8.

A betegek jogai

          A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.

          Általános és speciális betegjogok.

          A betegjogok érvényesítése.

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

 orvosi kommunikáció, orvosi pszichológia

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége, az igazolás módja a foglakozásokról való távollét esetén:

Az előadások látogatása nem kötelező. A gyakorlatok látogatása kötelező, legfeljebb két hiányzás megengedett.  

Amennyiben a hallgató ennél több alkalommal hiányzik a gyakorlatról, akkor az elmaradt gyakorlatot másik oktatónál pótolnia kell, a pótlás megtörténtét az oktató igazolja. A gyakorlat pótlására félévenként egy alkalommal van lehetőség.

 A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(beszámolók, zárthelyi dolgozatok száma témaköre és időpontja, értékelésbe beszámításuk módja, pótlásuk és javításuk lehetősége)

nincs

 A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, ezek leadási határideje:

A szorgalmi időszakban nem kötelező (úgynevezett fakultatív vagy szorgalmi) teljesítményértékelésre van lehetőség az etika gyakorlatok során. Ennek keretében a hallgató, a szemináriumvezető didaktikai választása szerint, a gyakorlaton 10–20 perces prezentációt vagy a szorgalmi időszakban a gyakorlaton elhangzott témákból, utólag, saját álláspontjának kifejtésével együtt, 3.000–5.000 karakter hosszú (szóközzel együtt), plagizálás-mentes összefoglalót készíthet, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig. A hallgatói munkát az oktató 0–3 ponttal értékeli. A félév során a hallgatónként megszerezhető pontok száma összesen három lehet. Az így elért pontok hozzáadódnak az írásbeli tesztvizsgán elért pontokhoz, ami a teszt alapján elért vizsgajegy javítását eredményezheti abban az esetben, hogyha a hallgató pontszáma eléri legalább az elégséges szintet.

Szóbeli vizsga esetén kétes esetben, mikor a hallgató felelete egy jó és egy rosszabb érdemjegy határán van,  a pluszpontok lehetővé teszik a vizsgáztató tanár számára a jobb jegy irányába történő döntést, feltéve, hogy a hallgató felelete többletpontok figyelembe vétele nélkül is eléri az elégséges szintet.

 A félév aláírásának feltételei:

megfelelő számú gyakorlaton történő részvétel

 A számonkérés típusa (szigorlat, kollokvium, gyakorlati jegy, háromfokozatú gyakorlati jegy vagy nincs vizsga):

kollokvium

Vizsgakövetelmények:

(tételsor, tesztvizsga témakörei, kötelezően elvárt paraméterek, ábrák, fogalmak, számítások listája, gyakorlati készségek)

Vizsgakérdések szóbeli vizsgán (a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy  tételt húz)

 1. Fogalmak:

– Etika

– Bioetika

– Deontológiai etika

– A kettős hatás elve

– Utilitarista etika

– Kategórikus imperatívusz elve

– Aranyszabály

– Autonómia elve

– „Ne árts” elve

– Jótékonyság elve

– Igazságosság elve

– Orvosi paternalizmus

– Cselekvőképtelen beteg

– A kezelés visszautasításának joga

– Élő végrendelet

– Agyhalál

– Eutanázia

– Helsinki Deklaráció

 1. Vizsgatételek
 2. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 3. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 4. A kanti etika és az aranyszabály
 5. Az orvosetika alapelvei
 6. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 7. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 8. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 9. A kezelés visszautasításának joga
 10. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 11. Az egészségügyi allokáció etikai kérdései (az allokáció szintjei, igazságosság, a modern egészségügy kialakulása, az egészségügyi költségrobbanás, az egyén és az egészségügy szerepe az egészség fenntartásában)
 12. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 13. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 14. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 15. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 16. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 17. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 18. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 19. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 20. Az aktív és a passzív eutanázia
 21. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 22. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 23. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 24. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 25. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 26. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 27. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 28. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 29. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 30. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 31. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 32. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 33. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows-féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 34. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)

 Az érdemjegy kialakításának módja és típusa:

 (Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeinek beszámítási módja. A jegymegajánlás lehetőségei és feltételei.)

az érdemjegy a vizsgateljesítmény alapján kerül kialakításra, az évközi munka beszámításának módját ld. fenn

 A tananyag elsajátításához, a tanulmányi teljesítmény értékelések teljesítéséhez szükséges ismeretek megszerzéséhez felhasználható alapvető jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája, pontosan kijelölve, mely részük ismerete melyik követelmény elsajátításához szükséges (pl. tételenkénti bontásban), a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök, tanulmányi segédanyagok:

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
 • Előadások diái. Az előadásokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.old. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + az előadás diák anyaga kerül. 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.
 • Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

 

2022/2023. I. félév

BIOETIKA – ORVOSI ETIKA 2022/2023.  I. félév

(AOMAG741_1M)

2022/2023. tanév I. félév

Oktatás ideje: ÁOK III. évfolyam, I. félév. Vizsgaforma: kollokvium. 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

TEMATIKA

 1. hét. Szeptember 5. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

              Az etika fogalma.

              Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.

    Általános és alkalmazott normatív etika.

              Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.

 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.
 1. hét. Szeptembr 12-16. Gyakorlat

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

              Az autonómia elve.

              A „Ne árts!” elve.

              A jótékonyság elve.

              Az igazságosság elve.

 1. hét. Szeptember 19. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A tájékozott beleegyezés elve I

              Egyszerű beleegyezés

 • Tájékozott beleegyezés
 • A betegtájékoztatás standardjai
 1. hét. Szeptember 26-30. Gyakorlat

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség
 • A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései
 • Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.
 • A haldoklási folyamat.
 • A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja
 1. hét. Október 3. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

A tájékozott beleegyezés elve II

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál
 1. hét. Október 10-14. Gyakorlat

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

              A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma

              Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.

              A sorolás fogalma.

              Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.

              A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.

              Az igazságos egészségügyi rendszer.

 1. hét. Október 17. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA. Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

              Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.

              A Helsinki Deklaráció.

              A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 1. hét. Október 24-28. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései I

 • A művi abortusz kérdése.
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.
 1. hét. Október 15 szombat 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens ÁTHELYEZETT MUNKANAP OKT. 31. HELYETT

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

              A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.

              Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.

              Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 1. hét. November 7-11. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései II

 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései
 1. hét. November 14. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma.
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.
 1. hét. November 21-25. Gyakorlat

A halál és a haldoklás etikai kérdései

              Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 1. hét. November 28. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője
 1. hét. December 5-9. Gyakorlat

A betegek jogai

              A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.

              Általános és speciális betegjogok.

              A betegjogok érvényesítése.

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

 

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://semmelweis.hu/magtud

 

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

 

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

Polgárdi Réka, e-mail: polgardi.reka@med.semmelweis-univ.hu

Tel.: 210-2930/56114, NET 20. emelet, 2005. szoba

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136;

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor_attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadások látogatása nem kötelező. A gyakorlatok 75%-án, azaz 14 órából 10.5 órán kötelező részt venni. A hiányzás hetében a hallgató a tárgy más időpontban tartott gyakorlatain hiányzását pótolhatja. 

A félév aláírásának követelményei: 

A gyakorlatok 75%-án, azaz 14 órából 10.5 órán kötelező részt venni.

Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél. 

A vizsga típusa: kollokvium

Vizsgakövetelmények6:

 1. Vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet
 2. A vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
 1. írásbeli tesztvizsga
 2. szóbeli vizsga
 1. A szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz:
  1.  (Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. (E-könyv: 2019) következő fejezetei: 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék (Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
  2. az előadások anyagai (diasor a Moodle rendszerben és az intézet honlapján is megtalálható)
 2. Előadások diái. Az előadásokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.old. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + az előadás diák anyaga kerül. 
 3. Tesztvizsga
  1. időpontok a Neptunban
  2. a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések vagy feleletválasztós kérdések; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  3. a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
 4. Szóbeli vizsga
  1. vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  2. a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy  tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket) 

Írásbeli vizsgán a ponthatárok:

20 pont és alatta=elégtelen (1)

21—25 pont =elégséges (2)

26—30 pont =közepes (3)

31—35 pont=jó (4)

36-40 pont=jeles (5)

Vizsgakérdések szóbeli vizsgán:

Fogalmak:

 1. Fogalmak:

– Etika

– Bioetika

– Deontológiai etika

– A kettős hatás elve

– Utilitarista etika

– Kategórikus imperatívusz elve

– Aranyszabály

– Autonómia elve

– „Ne árts” elve

– Jótékonyság elve

– Igazságosság elve

– Orvosi paternalizmus

– Cselekvőképtelen beteg

– A kezelés visszautasításának joga

– Élő végrendelet

– Agyhalál

– Eutanázia

– Helsinki Deklaráció

 Vizsgatételek

 1. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 2. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 3. A kanti etika és az aranyszabály
 4. Az orvosetika alapelvei
 5. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 6. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 7. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 8. A kezelés visszautasításának joga
 9. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 10. Az egészségügyi allokáció etikai kérdései (az allokáció szintjei, igazságosság, a modern egészségügy kialakulása, az egészségügyi költségrobbanás, az egyén és az egészségügy szerepe az egészség fenntartásában)
 11. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 12. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 13. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 14. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 15. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 16. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 17. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 18. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 19. Az aktív és a passzív eutanázia
 20. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 21. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 22. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 23. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 24. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 25. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 26. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 27. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 28. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 29. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 30. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 31. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 32. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows-féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 33. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)

Szorgalmi időszakban végzett munka értékelése

A szorgalmi időszakban nem kötelező (úgynevezett fakultatív vagy szorgalmi) teljesítményértékelésre van lehetőség az etika gyakorlatok során. Ennek keretében a hallgató, a szemináriumvezető didaktikai választása szerint, a gyakorlaton 10–20 perces prezentációt vagy a szorgalmi időszakban a gyakorlaton elhangzott témákból, utólag, saját álláspontjának kifejtésével együtt, 3.000–5.000 karakter hosszú (szóközzel együtt), plagizálás-mentes összefoglalót készíthet. A hallgatói munkát az oktató 0–3 ponttal értékeli. A félév során a hallgatónként megszerezhető pontok száma összesen három lehet. Az így elért pontok hozzáadódnak az írásbeli tesztvizsgán elért pontokhoz, ami a teszt alapján elért vizsgajegy javítását eredményezheti abban az esetben, hogyha a hallgató pontszáma eléri legalább az elégséges szintet. 

Szóbeli vizsga esetén kétes esetben, mikor a hallgató felelete egy jó és egy rosszabb érdemjegy határán van,  a pluszpontok lehetővé teszik a vizsgáztató tanár számára a jobb jegy irányába történő döntést, feltéve, hogy a hallgató felelete többletpontok figyelembe vétele nélkül is eléri az elégséges szintet. 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A neptun rendszeren keresztül

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
 • Elődások diái. Az előadásokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.old. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + az előadás diák anyaga kerül. 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.
 • Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

2021/2022. I. félév

BIOETIKA – ORVOSI ETIKA

(AOMAG741_1M)

2021/2022. tanév I. félév

 Oktatás ideje: ÁOK III. évfolyam, I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

TEMATIKA.

 1. hét. Szeptember 6. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

Az etika fogalma.

Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.

Általános és alkalmazott normatív etika.

Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.

A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.

 1. hét. Szeptember 13. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A tájékozott beleegyezés elve I

Egyszerű beleegyezés

Tájékozott beleegyezés

A betegtájékoztatás standardjai 

 1. hét. Szeptember 20. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

A tájékozott beleegyezés elve II

A kezelés visszautasításának joga

A belátási képesség

Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál

 1. hét. Szeptember 27. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA. Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.

A Helsinki Deklaráció.

A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

 1. hét. Október 4. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.

Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.

Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 1. hét. Október 11. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus

A szervátültetés etikai kérdései

Az agyhalál fogalma.

A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.

Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései. 

 1. hét. Október 18. hétfő 15:10- 16:40. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Környezetetika

A környezetetika jelentősége

Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák

A mélyökológia és a föld-etika

A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője 

 1. hét. Október 25-29. Gyakorlat

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

Az autonómia elve.

A „Ne árts!” elve.

A jótékonyság elve.

Az igazságosság elve. 

 1. hét. November 1-5. Gyakorlat NOV. 1. ÜNNEP

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

Önrendelkezés

Cselekvőképesség

A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései

Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.

A haldoklási folyamat.

A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja 

 1. hét. November 8-12. Gyakorlat

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma

Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.

A sorolás fogalma.

Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.

A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.

Az igazságos egészségügyi rendszer. 

 1. hét. November 15-19. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései I

A művi abortusz kérdése.

Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.

 1. hét. November 22-26. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései II

Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.

Dajkaterhesség

A genetika etikai kérdései 

 1. hét. November 29 – December 3. Gyakorlat

A halál és a haldoklás etikai kérdései

Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései 

 1. hét. December 6-10. Gyakorlat

A betegek jogai

A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.

Általános és speciális betegjogok.

A betegjogok érvényesítése. 

Kötelező irodalom:

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
 • Elődások diái. Az előadásokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + az előadás diák anyaga kerül.  

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.
 • Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

A Magatartástudományi Intézet honlapja: https://semmelweis.hu/magtud

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114, NET 20. emelet, 2015. szoba

Talmaci Lilla, e-mail: talmaci.lilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel.: 210-2930/56114, NET 20. emelet, 2005. szoba

Bioetika Csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136;

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 1914-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor.attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
 • írásbeli tesztvizsga
 • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz:
 • tesztvizsga
  • időpontok a Neptunban
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések vagy feleletválasztós kérdések; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
 • szóbeli vizsga
  • vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  • a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

Vizsgakérdések:

Fogalmak:

– etika

– bioetika

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– autonómia elve

– „ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– agyhalál

– eutanázia

– Helsinki Deklaráció

Vizsgatételek

 1. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 2. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 3. A kanti etika és az aranyszabály
 4. Az orvosetika alapelvei
 5. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 6. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 7. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 8. A kezelés visszautasításának joga
 9. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 10. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 11. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 12. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 13. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 14. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 15. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 16. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 17. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 18. Az aktív és a passzív eutanázia
 19. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 20. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 21. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 22. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 23. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 24. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 25. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 26. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 27. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 28. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 29. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 30. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 31. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 32. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)

 

2020/2021. II. félév

BIOETIKA – ORVOSI ETIKA

(AOMAG741_1M)

2020/2021. tanév II. félév

Oktatás ideje: ÁOK III. évfolyam, II. félév.

Vizsgaforma: kollokvium. 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél:

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek , a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

TEMATIKA.

 1. hét. Február 17. szerda 13:45 – 15:15 NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

Az etika fogalma.

Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.

Általános és alkalmazott normatív etika.

Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika.

 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése.
 1. hét.. Február 24. szerda 13:45 – 15:15 NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A tájékozott beleegyezés elve I

Egyszerű beleegyezés

 • Tájékozott beleegyezés
 • A betegtájékoztatás standardjai 
 1. hét. Március 3. szerda 13:45 – 15:15. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

A tájékozott beleegyezés elve II

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál
 1. hét. Március 10. szerda 13:45 – 15:15 NET-BARNA. Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.

A Helsinki Deklaráció.

A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 1. hét. Március 17. szerda 13:45 – 15:15 NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.

Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.

Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia.

 1. hét. Március 24. szerda 13:45 – 15:15. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Smudla Anikó egyetemi adjunktus

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma.
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések.
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései. 
 1. hét. Március 31. szerda 13:45 – 15:15. NET-BARNA Előadás. Előadó: Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Környezetetika

 • A környezetetika jelentősége
 • Antropocentrikus, biocentrikus, ökocentrikus környezeti etikák
 • A mélyökológia és a föld-etika
 • A modern környezetetika néhány összefoglaló  jellemzője 
 1. hét. Április 5-9. Gyakorlat HÚSVÉT HÉTFŐ!

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

Az autonómia elve.

A „Ne árts!” elve.

A jótékonyság elve.

Az igazságosság elve. 

 1. hét. Április12-16. Gyakorlat

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség
 • A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései
 • Érvek a kegyes hazugság mellett és ellen.
 • A haldoklási folyamat.
 • A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja 
 1. hét. Április 19-23. Gyakorlat

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései.

A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma

Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.

A sorolás fogalma.

Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái.

A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése.

Az igazságos egészségügyi rendszer. 

 1. hét. Április 26-30. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései I

 • A művi abortusz kérdése.
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán.
 1. hét. Május 3-7. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései II

 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései.
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései 
 1. hét. Május 10-14. Gyakorlat

A halál és a haldoklás etikai kérdései

Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései 

 1. hét. Május 17-21. Gyakorlat

A betegek jogai

A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben.

Általános és speciális betegjogok.

A betegjogok érvényesítése. 

Kötelező irodalom:

 • Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezet + függelék Elektronikusan megvásárolható: https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/etika-jog/a-modern-orvosi-etika-alapjai-e-book/
 • Elődások diái. Az előadásokon elhangzottakat bővebben tartalmazza a  Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. (2. átdolgozott kiadás.)  Medicina könyvkiadó, Budapest, 2006. ( E-könyv: 2019) c. könyv 1,2,3, 7, 11,14. fejezetei, valamint a  Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118. c. fejezete. Ezért aki mélyebb megértésre törekszik, annak ezen fejezetek elolvasása is ajánlott. A vizsgán számonkérésre azonban csak a tankönyv (ld. fenn) 4,6,8,9,10,12,13,15,16. fejezetei + függelék + az előadás diák anyaga kerül.  

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Kovács József: Környezetetika. In: Dr. Kovács József (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. (E-book: www.semmelweiskiado.hu)  71-118.
 • Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a következő internet-címen: http://real-d.mtak.hu/347/

Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ 

A Magatartástudományi Intézet honlapja: https://semmelweis.hu/magtud

Bioetika csoport  NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet 

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

Tel: 210-2930/56114,; NET 20. emelet ,  2015-ös szoba

Bioetika csoportvezető:

Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2003-as szoba, tel.: 210-2953; kovacs.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás egyetemi docens, 2013-as szoba, tel: 210-2930/56350;

csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, 2007-es szoba, tel: 20-6663029 tanulmányi felelős

dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba, tel: 210-2930/56136; lorincz.jeno@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Nemes László, egyetemi adjunktus, 2017-es szoba. Tel: 210-2930/56116; nemes.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens 2017-es szoba, tel: 210-2930/56206

toth.gabor_attila@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens, 2014-es szoba, tel: 210-2930/56356;

zana.agnes@med.semmelweis-univ.hu 

A félév elfogadásának feltétele:

A gyakorlatokról maximum egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) – választható:
 • írásbeli tesztvizsga
 • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz:
 • tesztvizsga
  • időpontok a Neptunban
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: igaz-hamis kérdések vagy feleletválasztós kérdések; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
 • szóbeli vizsga
  • vizsgaidőpontok a NEPTUN szerint
  • a vizsgán minden hallgató két fogalmat és egy  tételt húz (ld. a vizsgakérdéseket)

 

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

– etika

– bioetika

– deontológiai etika

– a kettős hatás elve

– utilitarista etika

– kategórikus imperatívusz elve

– aranyszabály

– autonómia elve

– „ne árts” elve

– jótékonyság elve

– igazságosság elve

– orvosi paternalizmus

– cselekvőképtelen beteg

– a kezelés visszautasításának joga

– élő végrendelet

– agyhalál

– eutanázia

– Helsinki Deklaráció

 1. Vizsgatételek
 1. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 2. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 3. A kanti etika és az aranyszabály
 4. Az orvosetika alapelvei
 5. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 6. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 7. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 8. A kezelés visszautasításának joga
 9. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 10. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 11. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 12. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 13. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 14. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 15. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 16. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 17. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 18. Az aktív és a passzív eutanázia
 19. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 20. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 21. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 22. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 23. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 24. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 25. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 26. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 27. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 28. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 29. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 30. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)
 31. A környezetetika jelentősége, s a környezetetikák filozófiai megalapozása (A Meadows féle világmodellek, javaslatok a környezeti krízis megoldására, a megoldások politikai korlátai, a darwini evolúciós elmélet filozófiai következményei, a consilience és a biophilia fogalma.)
 32. A környezetetikák felosztása. (A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika)