Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 04.
65879 Összes oltás
10820 Beoltott Semmelweis Polgár

Egészségtudományi Doktori Iskola

Vezető: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária utca 39.
E-mail: nagy.zoltan_zsolt@med.semmelweis-univ.hu
Telefon: + 36 1 459 1500/54534 vagy 459 1500/54611

Titkár: Császár Gábor

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: +36 1 486 5901 vagy +36 20 670 1959
E-mail: csaszar.gabor@se-etk.hu

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Tisztelt Hallgatók!

2020. május 27-én, hosszas előkészítési folyamat után megalakult az Egészségtudományi Doktori Iskola. A Patológiai Doktori Iskola Egészségtudományok programja átkerült az új doktori iskolába, ezzel együtt a képzést 2016. szeptember 1. után kezdő, az Egészségtudományok programban részt vevő hallgatók is. Nem kerültek át az új doktori iskolába azok, akik 2016. szeptember 1-ét megelőzően kezdték a képzést a Patológiai Doktori Iskolában, illetve azok sem, akik 2016. szeptember 1-én kezdték és a 2020-2021-es tanévben fejeznék be a tanulmányaikat.

A Patológiai Doktori Iskolából átkerült hallgatók esetében, akik 2020. szeptember 1. előtt kezdték meg a tanulmányaikat, nincs követelményváltozás. Továbbra is benyújthatják a disszertációt publikációs pontos rendszerben.

Azon hallgatókra, akik 2020. szeptember 1. után kezdték meg a képzést immár az új doktori iskolában, a Doktori Szabályzat hatályos rendelkezéseinek megfelelő IF követelmény vonatkozik.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

egyetemi tanár

az Egészségtudományi  Doktori Iskola vezetője

 

Programok

Az Egészségtudományi Doktori Iskola fő célkitűzése az elméleti és preklinikai ismeretek, a klinikai és összehasonlító egészségtudományi kutatások, valamint a nép- és közegészségtudományok ötvözése, továbbá az egészségtudományok társadalomtudományi területeinek erősítése. További célja, hogy az Egyetemen folyó doktori képzéseket kiegészítve biztosítsa az egészségtudományok megjelenését, így hangsúlyosabbá téve a népegészségügyi igények részét képező preventív, hazai és nemzetközi egészség-megőrző programokat, melyek a társadalom egészét érintik.

Programok leírása

A Doktori Iskola törzstagjainak és témavezetőinek tudományos kutatási programjai az egészségtudomány sokrétűségéhez igazodva négy programban fogják össze a választható kutatási témákat az egészségtudományok iránt érdeklődő fiatal kutatóknak. Az egészségtudományok tudományági programjai, kurzusai és témái az egészség-, és társadalomtudományi elméletek, kutatások találkozási pontját is adják. Az egészségtudományok számos területét felölelő kurzusok és témák segítik és biztosítják a magas szintű képzést és a kutatásokhoz szükséges ismeretek elsajátítását. A négy program összesen közel 50 kurzusa lehetőséget ad minden hallgatónak a témájához szükséges ismeretek megszerzéséhez. A Doktori Iskola törzstagjai, programvezetői az egészségtudományok nemzetközileg is elismert képviselői, személyük garantálja a Doktori Iskolában folyó magas színvonalú elméleti és gyakorlati mentori munkát. 

Az Egészségtudományi Doktori Iskola négy programja szervesen kapcsolódik egymáshoz és az egészségtudományok széleskörű szemléletét tükrözik.

A Klinikai és összehasonlító egészségtudományok, valamint az Elméleti és preklinikai egészségtudományok programok az egészségtudományok számos területén kínálnak lehetőséget az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez; többek között a kardiovaszkuláris, mozgásszervi, perinatális, reprodukciós, szülészeti és nőgyógyászati, onkológiai, diagnosztikai, gasztroenterológiai, táplálkozástudományi és dietetikai, optometriai, ápolási, oxiológiai és sürgősségi, morfológiai és fiziológiai és az epidemiológiai egészségtudományi területeken.  A Doktori Iskola Társadalom és egészség programja adja a másik két program mellett a társadalomtudományi módszereket alkalmazó egészségtudományok képviseletét és súlyának megerősítését az Egyetemen folyó doktori képzések rendszerében. A negyedik program a Nép- és közegészségtudományok az egészségügy tudománytörténetével, az egészségügyi jog aktuális problémáinak kérdéskörével egészíti ki a három programot, valamint olyan fontos nép- és közegészügyi területeken folyó epidemiológiai módszereket alkalmazó kutatásokkal teszi teljessé az egészségtudományok multidiszciplináris szemléletét, mint a környezeti expozíciók egészségkárosító hatásainak becslése, veleszületett fejlődési rendellenségek vizsgálatai, veszélyes kórokozók kimutatása és differenciáldiagnosztikája.

Programok Programvezetők

01. Klinikai és összehasonlító egészségtudományok

Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt

02. Elméleti és preklinikai egészségtudományok

Prof. Dr. Nyakas Csaba

03. Társadalom és egészség

Dr. Vingender István

04. Nép- és közegészségtudományok

Prof. Dr. Ács Nándor

Hirdetőtábla

Doktori Szabályzat

Felvételi

Regisztráció a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterére

Az Egészségtudományi Doktori Iskola kurzusai a 2020-2021 tanév 2. félévben

Az Egészségtudományi Doktori Iskola két éves kurzusterve 2020-2023

Kurzusadatbázis

Kutatómunka kurzusként való felvétele a Neptunban

Ügyintézési segédletek hallgatóknak, doktorjelölteknek és oktatóknak

A doktori képzésről

2016. szeptember 1. után megkezdett tanulmányok esetén: A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség és legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga. A sikeres felvételi után a a képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában indulhat el.

A négyéves képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni. A tanulmányokat legfeljebb 2 alkalommal, összesen 2 évre lehet megszakítani.

16 tanulmányi, összesen 120 kreditpont megszerzése (az első négy szemeszterben), továbbá a komplex vizsga teljesítése (negyedik szemeszter után) és legalább öt aktív szemeszter lezárása után kérhető az abszolutórium, mely a képzés lezárását igazolja.

A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően három éven belül kell benyújtani. Fokozatszerzésre jelentkezni lehet ún. képzés nélküli fokozatszerzőként, ez esetben a jelentkezőnek komplex vizsgát kell tennie a felvételi eljárás részeként. Az egyéni fokozatszerzőnek ugyanúgy eleget kell tennie a fokozatszerzés követelményeinek, mint a Doktori Iskola képzésben részt vett hallgatóinak.

Az egyéni fokozatszerző státusa önköltséges hallgató, így a félévekre (minimum egy maximum négy) be kell iratkozni, félévekre csökkentett összegű tandíjat (97500 Ft) kell befizetnie. Tanulmányi kötelezettsége az egyéni fokozatszerzőnek nincs.

Az értekezés megvédése után a Doktori Tanács ítéli oda a jelöltnek a doktori fokozatot. A nemzetközileg is elismert doktori oklevelek átadásra ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal kerül sor.

Doktori fokozatszerzés

2. A doktori fokozatszerzés

18. § [A doktori fokozatszerzés]

(1) A doktori fokozatszerzés a doktori képzés második, ún. kutatási és disszertációs szakasza, melynek feltétele a komplex vizsga teljesítése. Doktori (PhD) fokozatot a Semmelweis Egyetemen szervezett képzésben való részvétellel, vagy kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszban történő részvétellel (egyéni felkészülő) lehet szerezni.

(2) A fokozatszerzési eljárás, a doktori képzés második szakaszaként a komplex vizsgát követő félévre történő bejelentkezéssel kezdődik. A fokozatszerzési eljárásért a hallgató fokozatszerzési eljárási díjat köteles fizetni, melynek összegét az EDT határozza meg. A fokozatszerzési eljárás díját a fokozatszerzési eljárás végén, az abszolutórium megszerzését követően a disszertáció elbírálásának szakaszában kell megfizetni. Amennyiben az állami ösztöndíjas hallgató a doktori értekezést a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt nyújtja be, a fokozatszerzési eljárási díj megfizetése alól mentességet élvez.

(3) Az egyéni felkészülő a doktori képzésbe a komplex vizsga teljesítésével kapcsolódik be. A komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadását az EDT felvételi vizsga sikeres teljesítéséhez köti.

(4) A sikeres felvételi teljesítését követően az EDT elfogadja az egyéni felkészülő komplex vizsgára történő jelentkezését. A komplex vizsga sikeres teljesítésével az egyéni felkészülő önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyba kerül.

(5) Az egyéni felkészülő a doktori képzés képzési és kutatási szakaszának tanulmányi kötelezettségei alól mentesül, az EDT a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásával a tanterv szerinti tanulmányi és egyéb kreditpontok teljesítését elismeri.

(6) A kutatási és disszertációs szakasz időtartama 4 félév. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezést a tanulmányi kötelezettségek teljesítése esetén, az EDT jóváhagyásával a nyolcadik félévet megelőzően is be lehet nyújtani.

(7) Az értekezés benyújtására vonatkozó határidő különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Különös méltánylást érdemlő eset, amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A határidő meghosszabbítása tárgyában a hallgató kérelmére az EDT dönt.

A fokozatszerzés publikációval kapcsolatos feltételei

Egészségtudományok 1.0 IF 

ezen belül az alábbiakban:

Társadalomtudomány 0,75 IF

Nép- és közegészségügy 0,75 IF

Részletek: ld. Doktori Szabályzat 19. § [A fokozatszerzés publikációval kapcsolatos feltételei]

Témavezetői akkreditáció

A témavezetői akkreditáció feltételei

35. § [Témavezető]

(4) A témavezetői akkreditáció feltételei: a) tudományos fokozat b) tudományos munka aktív végzését igazoló publikációs tevékenység, melynek minimum feltétele az utolsó 5 évben megjelent 4 eredeti közlemény (köztük legalább 2 első, vagy levelező („corresponding”) szerzőként jegyzett), melyek összesített impakt faktora (társadalomtudományok esetében publikációs pontértéke) a fokozatszerzéshez szükséges minimum kétszerese, amelynek legalább fele első, vagy levelező szerzőként jegyzett közleményből származik. Azon jelentkezők esetében, akik a PhD fokozatukat 2 éven belül szerezték meg, az akkreditáció támogatásának általános feltétele az, hogy a PhD fokozatának megszerzéséhez szükséges publikációs tevékenysége, mind a publikációk számát, mind pedig azok impakt faktorát (társadalomtudományok esetében publikációs pontértékét) tekintve 200%-os túlteljesítéssel meghaladta a minimum követelményeket; c) rendelkezik a tudományos munka végzéséhez szükséges feltételekkel, kutatási eszközökkel és a működéshez szükséges anyagi támogatással. A saját néven futó kutatási támogatás hiánya pótolható oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője által kiadott nyilatkozattal vagy más támogatás birtokosának nyilatkozatával, amely tartalmazza azt a kitételt, hogy biztosítja a témavezető és hallgatójának kutatásához szükséges anyagi fedezetet.

(5) Az egyéni fokozatszerző témavezetőjének is eleget kell tennie a PhD témavezetővel szemben támasztott követelményeknek. Az egyéni fokozatszerzők felvételi vizsgáját követően a Doktori Iskola javaslatot tesz az EDT-nek, hogy az egyéni fokozatszerző témavezetéssel vagy konzulenssel vehet részt a fokozatszerzési eljárásban, amiről az EDT hoz határozatot.

(7) Egy témavezető egyidejűleg legfeljebb 6 doktorandusz témavezetői feladatait láthatja el.

(8) Az Egyetem, a témavezető és a doktorandusz közötti együttműködést munkaterv és írásbeli megállapodás határozza meg, melyet a DI vezetője és a témavezető munkahelyi vezetője hagy jóvá. A megállapodás megkötése a beiratkozás feltétele.

(10) Témák meghirdetéséről vagy megszüntetéséről, témák megváltoztatásáról a DI Tanácsa javaslatára, a VMB véleményét meghallgatva, az EDT dönt. Azon témák, amelyeknek 4 éven keresztül nincs aktív hallgatója automatikusan megszüntetésre kerülnek.

(12) A már akkreditált, több programban (DI-ben) működő témavezetők esetében folyamatosan kell törekedni az egyik programba (DI-be) való átirányításra. A több programban való témavezetői részvételt csak különleges esetben, tényleges és jelentős tudományági különbözőség esetén lehet engedélyezni.

Benyújtandó dokumentumok témaakkreditációhoz