Célok, önszabályozás és pozitív működés pároknál (2012-2015)

Szülés-születés panel (2011-2013)

Eredményességvizsgálatok (1998-2012)

Spiritualitás és lelkigondozás (2005-2009)

Kórházi lelkigondozói felmérés (2002-2008)

A mester-tanítvány viszony valláslélektani vizsgálata (2004-2008)

Az új vallási mozgalmak hazai helyzete (2006-2007)

Krónikus gyermekkori betegségek mentálhigiénés szemléletű rehabilitációja (2002-2006)

A sztereotípiák, az értékek és a vallás helye a társadalomban (2002-2005)

Kultúrák közötti nemzetközi összehasonlító kutatás (2001-2004)

Autoritáskutatás (1999-2004)

Érzelmek, szégyen-bűntudat vizsgálata (1998-2002)

A Spirituális Transzcendencia Skála kidolgozása

Spiritualitás és lelkigondozás (2005-2009)

A kutatás vezetője: Tomcsányi Teodóra

A kutatás további résztvevői: Bartik-Vári Andrea, Csáky-Pallavicini Roger, Földvári Mónika, Harmatta János, Horváth-Szabó Katalin, Ittzés András, Kővári Magdolna, Midling Andrea (2008-ig), Semsey Gábor, Szabó Tünde, Török Gábor

A lelkigondozói munka során alapvető, de más segítő hivatásokban is fontos, hogy figyelembe vegyük a személyiség spirituális vonásait és kapcsolódásait. Ezért céljaink között szerepelt a spiritualitás fogalmának körüljárása mellett a spiritualitáshoz köthető lelkigondozói módszerek kidolgozása és fejlesztése, valamint a lelkigondozás mint segítő foglalkozás leírása, illetve más hivatásokhoz való viszonyának tisztázása.

Publikációk:

Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Harmatta J., Egri L., Szabó T., Tomcsányi T.: Mentálhigiénés szemléletű emberszolgálat. A lelkigondozás mint segítő hivatás. Pszichoterápia 17 (2008) 2, 90-99.

Tomcsányi T., Csáky-Pallavicini R., Harmatta J., Pilinszki A., Török G.: Lelkigondozás és pszichoterápia. Pszichoterápia 17 (2008) 3, 170-177.

Tomcsányi T.: Antoine Vergote, a vallás pszichológiájának és empirikus, pszichoanalitikus megközelítésének iskolateremtő alakja. Magyar Pszichológiai Szemle 63 (2008) 4, 733-746.

Tomcsányi T., Kővári M., Horváth-Szabó K.: A lelkivezetés. A pszichoterápián és a lelkigondozáson túl. Pszichoterápia 18 (2009) 2, 20-26.

Horváth-Szabó K., Harmatta J., Tomcsányi T.: Teisztikus és humanisztikus spiritualitás. Pszichoterápia 18 (2009) 3, 173-179.

(vissza)

A mester-tanítvány viszony valláslélektani vizsgálata (2004-2008)

A kutatás vezetője: Midling Andrea

Midling Andrea korábban Szegeden megkezdett OTKA-kutatását (Valláslélektan, mint vallástudomány) 2004-ben már intézetünk munkatársaként, a lelkigondozói képzés oktatójaként zárta le. Munkája során a katolikus egyház keretében mélyinterjúk segítségével feltárt három magyarországi lelkivezetői gyakorlatot és stílust, majd a témát folytatva, a J. Bowlby nevéhez kapcsolódó kötődéselméletet alkalmazva a különböző felekezetek spirituális vezetőivel készített interjúkban a mester-tanítvány viszonyok autonóm, illetve függőségi jellegzetességeit vizsgálta.

Publikációk:

Midling A.: Autonómia a závislost vo vzt’ahoch majster – ziak. in: Zostavil Miroslav Lojda (ed.): Nábozenská skupina ako potenciálny zdroj závislosti, Bratislava, 2004, 49-57.

Midling A., Czigány L.: “Rede-Spuren.” Untersuchung der Bindung von spirituellen Leitern in verschiedenen Religiösen Gemeinschaften. European Journal of Mental Health 3 (2008) 2, 171-199.

(vissza)

Az új vallási mozgalmak hazai helyzete (2006-2007)

A kutatás vezetője: Török Péter

Az új vallási mozgalmak nem elsősorban taglétszámuk nagysága, hanem sokkal inkább tudományos megfontolások miatt, médiabeli és adott esetben politikai szereplésük miatt fontosak. Rendszerezett, alapvető leíró adatok azonban csak elvétve állnak rendelkezésre róluk. A 2002-ben, még a Szegedi Egyetem Vallástudományi Tanszékén kezdődött kutatás az új és kisebb vallási entitások vezetőivel folytatott félstrukturált interjúkon keresztül szerzett alapvető leíró adatokat. A kutatás vezetője, Török Péter 2006 elején intézetünk munkatársa lett, és e kutatásra építve már itt készítette el habilitációs dolgozatát. Ez a mű, melynek anyagát a kutatás során nyert adatok rendszerezett, szakirodalmi háttérbe ágyazott ismertetése és elemzése alkotja, az intézetünkben szerkesztett Interdiszciplináris szakkönyvtár sorozat köteteként nyomtatásban is megjelent.

Publikáció:

Török P.: És (a)mikor destruktívak? Az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete. Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2007.

(vissza)

Krónikus gyermekkori betegségek mentálhigiénés szemléletű rehabilitációja (2002-2006)

A kutatás vezetője: Török Szabolcs

A kutatás további résztvevői: Asztalos Bernadett, Csáky-Pallavicini Roger, Földvári Mónika, Ittzés András, Szabó Tünde, Tomcsányi Teodóra, Vári Andrea, valamint külső együttműködésben Károlyi Lilla, Kökönyei Gyöngyi, Páll Gabriella, Vitrai József

A célkitűzés a krónikus betegségek sajátosságainak mentálhigiénés szempontú felmérése és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata. Kutatásaink során a krónikus gyermekkori betegségek előfordulási gyakoriságát és a rehabilitációs programok hatékonyságát vizsgáltuk, különös tekintettel a beteg gyermekeknek szervezett speciális nyári táborok eredményességére. A hatékonyságvizsgálati kutatásokban az önértékelés, a személyes hatékonyság és a szorongás vizsgálata állt a középpontban. Ennek eredményei képezték Török Szabolcs 2006-ban a Semmelweis Egyetemen sikerrel megvédett doktori (PhD) értekezésének alapját.

Publikációk:

Török Sz.: Diabétesz Bátor Tábor. Diabetes (2002) 5, 24-25.

Török Sz., Tóth I. A.: Therapeutic recreation program. Introduction of special summer camp program for children with cancer in Hungary. In:The 15th International Congress on Sport Sciences for Students. 2002.

Török Sz., Vitrai J., Nagy Cs., Rajcsányi Á., Milei K., Károlyi L.: The epidemiology and rehabilitation possibilities of pediatric chronic illnesses in Hungary. Introduction of the ‘Camp of Courage’ Program In:Satellite of the Eight International Congress of Behavioural Sciences. Budapest, 2004.

Török Sz., Páll G., Nagy Cs., Rajcsányi Á., Vitrai J.: Krónikus belgyógyászati betegséggel élő gyermekek rehabilitációs igényének epidemiológiai felmérése. Rehabilitáció 15 (2005) 1, 11-20.

Török Sz., Károlyi L., Milei K.: Terápiás rekreációs célú rehabilitációs programok krónikus betegséggel élő gyermekek számára. A magyarországi Bátor Tábor Program bemutatása. Rehabilitáció 16 (2006) 1, 25-30.

Török Sz., Kökönyei Gy., Károlyi L., Ittzés A., Tomcsányi T.: Outcome Effectiveness of Therapeutic Recreation Camping Programme for Adolescents Living with Cancer and Diabetes. Journal of Adolescent Health 39 (2006) 3, 445-447.

Török Sz., Kökönyei Gy., Károlyi L., Ittzés A., Tomcsányi T.: Rosszindulatú daganatos és cukorbetegséggel élő serdülők számára szervezett rehabilitációs célú nyáritábor-program bemutatása és hatékonyságvizsgálatának eredményei. In: Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (szerk.): Iskolai egészségpszichológia. L’Harmattan, Budapest, 2007, 136-166.

(vissza)

A sztereotípiák, az értékek és a vallás helye a társadalomban (2002-2005)

A kutatás vezetője: Tomcsányi Teodóra és Földvári Mónika
A kutatás további résztvevői: Asztalos Bernadett, Csáky-Pallavicini Roger, Ittzés András, Szabó Tünde, Vári Andrea

A vizsgálat elindításakor két célunk volt: a mentálhigiénés képzés vallási tárgyú feszültségforrásainak feltérképezése és “az egyházak és az európai társadalmak” nemzetközi témakörhöz való csatlakozás. Az empirikus vizsgálathoz fókuszált interjúkat vettünk fel végzett mentálhigiénés szakemberekkel. Az interjúk témái a személyes élmények, a képzés “mikroklímája”, a szűkebb környezetben és a társadalomban a vallással és a vallásossággal kapcsolatban tapasztalt problémák voltak, valamint az a kérdés, hogy megjelenik-e a képzésen a magukat hívőknek és nem hívőknek mondók konfliktusa. Célunk minél több információ gyűjtése volt a modellnek tekinthető konfliktusokról, melyeket a másság egy formája, a világnézeti különbség hív elő.

A vallásosság és az értékek társadalmi megjelenése átfogóbban, országos reprezentatív minták alapján is vizsgálható. Az Európai Értékrend Vizsgálat adatain alapult Földvári Mónika Budapesti Corvinus Egyetemen 2005-ben sikerrel megvédett szociológiai doktori disszertációja, melyben a vallásosság és az értékek magyar társadalom generációiban kimutatható összefüggését vizsgálta.

Publikációk:

Tomcsányi T., Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Vári A., Szabó T.: Untersuchungs- und Lösungsmöglichkeiten für Konflikte um die Religiösität am Kurs in Mentalhygiene der Semmelweis-Universität Budapest. Symposium ost- und mitteleuropäischer Pastoraltheologen. Pécs, 2002.

Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Vári A., Szabó T., Tomcsányi T.: Kommunikations-störungen um das Thema Religiosität und Lösungsmöglichkeiten in einigen Bereichen der Erwachsenenbildung.Kongress zur Kommunikativen Theologie. Innsbruck, 2003.

Csáky-Pallavicini R., Tomcsányi T.: Kommunikationsstörungen beim Thema Religiosität und Lösungsmöglichkeiten in einigen Bereichen der Erwachsenenbildung. In: Hilberath, Bernd Jocken-Kraml, Martina-Scharer, Matthias (Hg.): Wahrheit in Beziehung. Der dreieine Gott als Quelle und Orientierung menschlicher Kommunikation. Grünewald, Mainz, 2003, 203-208.

Földvári M., Asztalos B., Csáky-Pallavicini R., Csáky-Pallavicini Zs., Tomcsányi T.: Gesellschaftliche Prozesse und seelische Gesundheit. Die mentalhygienische Bewegung in Ungarn. Diakonia 35 (2004) 3, 210-216.

Földvári M.: A vallásosság típusai a mai magyar társadalom generációiban. Szociológiai Szemle (2004) 1, 20-33.

Földvári, M., Rosta, G.: Exploring types of religiosity. In: Miklós Tomka (ed.): Sociology of Religion in Hungary (work in progress). Pázmány Péter Catholic University, Budapest-Piliscsaba, 2004, 8-24.

Földvári, M.: Religiosity and values in Hungarian society. In: Miklós Tomka (ed.): Sociology of Religion in Hungary (work in progress). Pázmány Péter Catholic University, Budapest-Piliscsaba, 2004, 25-42.

Csáky-Pallavicini, R., Asztalos, B., Földvári, M., Csáky-Pallavicini, Zs., Tomcsányi, T., Ittzés, A.: Die gesellschaftliche und religiöse Entwicklung in Ungarn nach 1945 im Spiegel der seelischen Gesundheit der Bevölkerung. International Journal of Practical Theology 9 (2005) 2, 217-235.

(vissza)

Kórházi lelkigondozói felmérés (2002-2008)

A kutatás vezetője: Csáky-Pallavicini Roger

A kutatás további résztvevői: Ittzés András, Mesterházy Andrea, Sávai Margit, Szabó Tünde, Tomcsányi Teodóra, Tóth Olga, Vári Andrea

Felmérésünk általános célja a lelkigondozással kapcsolatos társadalmi ismeretek, illetve elvárások, igények felmérése volt. Vizsgálati terepünk a kórházak, ahol a kórházi betegek helyzetüknél fogva átgondoltabban és reálisabban fogalmazzák meg esetleges igényüket, és ahol ma már Magyarországon sem ismeretlen jelenség az intézményhez kötött lelkigondozói szolgálat. A vizsgálat annak a munkának a megkezdéseként is tekinthető, amely a lelkigondozással kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák csökkentésére vagy megszüntetésére irányul.

Korábbi vizsgálatokra is támaszkodva azt mértük fel, hogy milyen a kórházi betegek beállítódása a lelkigondozással kapcsolatban. 3 kórházban mintegy 300 beteget kérdeztünk meg különböző szempontok szerint. A kutatási eredményeket összegeztük és továbbítottuk a kórházaknak, valamint a lelkigondozói továbbképzés irányítóinak. A kórházi lelkigondozói igényfelmérés folytatásaként a kórházban fekvő gyermekek hozzátartozóival is folytattuk az igényfelmérést.

Publikációk:

Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Szabó T., Vári A., Mesterházy A., Tomcsányi T.: A lelkigondozással kapcsolatos ismeretek és igények vizsgálata kórházi betegek között. Embertárs 1 (2003) 1, 40-45.

Sávai M.: Lelkigondozás gyermekkórházban. Egy kérdőíves felmérés szubjektív tapasztalatai. Embertárs 4 (2006) 1, 90-94.

Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Harmatta J., Egri L., Szabó T., Tomcsányi T.: Mentálhigiénés szemléletű emberszolgálat. A lelkigondozás mint segítő hivatás. Pszichoterápia 17 (2008) 2, 90-99.

(vissza)

Kultúrák közötti nemzetközi összehasonlító kutatás (2001-2004)

A kutatás magyarországi vezetője: Tomcsányi Teodóra

A kutatás további résztvevői: Csáky-Pallavicini Roger, Ittzés András, Mesterházy Andrea, Szabó Tünde, valamint Jozef Corveleyn, Johnny Fontaine és munkatársaik

A szégyen-bűntudat, illetve az érzelmek témakörében a korábbi együttműködés folytatásaként interkulturális kutatásban is részt vett intézetünk kutatócsoportja. Ennek koordinátora a Leuveni Katolikus Egyetem Mélylélektani Tanszéke volt, a kutatás helyszínei: Belgium, Ausztrália, Peru, Indonézia és Magyarország.

A kutatás keretében lekérdezett kérdőívek: LEGSS (szégyen-bűntudat), EFQ vagy LESS (érzelemgyakoriság), STAI (szorongás), STAXI (harag), BDI (Beck depresszió). A kérdőívek magyar változatát 349 nappali tagozatos magyarországi egyetemista és főiskolás töltötte ki 2002 elején. A kérdőíveket intézetünk munkatársai által felkészített kérdezőbiztosok juttatták el a válaszadókhoz.

Publikációk:

Estas, C., Fontaine, J. R. J., Ittzés, A., O’Connor, K., Tomcsányi, T., Corveleyn, J.: Measuring emotional life in Australia, Belgium and Hungary. Probing comparability. Cultures in Interactions. Program & Book of Abstracts of Sixth European Regional Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Budapest, 2003, 102.

Fontaine, J. R. J., Luyten, P., De Boeck, P., Corveleyn, J., Fernandez, M., Herrera, D., Ittzés, A., & Tomcsányi, T.: The impact of situation and person variation on guilt and shame appraisals, subjective experiences and action tendencies: A cross-cultural perspective. Paper presented at the XVIIth Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Xi’an, China, August 2-6, 2004.

Fontaine, J. R. J., Luyten, P., De Boeck, P., Corveleyn, J., Fernandez, M., Herrera, D., Ittzés, A., Tomcsányi, T.: Untying the Gordian knot of guilt and shame: The structure of guilt and shame reactions based on situation and person variation in Belgium, Hungary, and Peru. Journal of Cross-Cultural Psychology 37 (2006) 3, 273-292.

Fontaine, J. R. J., Luyten, P., De Boeck, P., Corveleyn, J., Fernandez, M., Herrera, D., Ittzes, A., Tomcsanyi, T.: Untying the Gordian knot of guilt and shame: The structure of guilt and shame reactions based on situation and person variation in Belgium, Hungary, and Peru. 18th International Congress of Cross-Cultural Psychology. Spetses, Greece, July 11-15, 2006.

(vissza)

Autoritáskutatás (1999-2004)

A kutatás vezetője: Csáky-Pallavicini Roger, majd Ittzés András

A kutatás további résztvevői: Bucholczné Szombathy Mária, Mesterházy Andrea, Szabó Tünde, Tomcsányi Teodóra, Török Gábor, Vári Andrea

E több fázisban lefolytatott kutatás a függőségi viszony és az autoritás kérdései közötti összefüggéseket vizsgálta a szülők és a gyermekek autoritás-szemléletének összehasonlítása tükrében, a mentálhigiénés képzést kezdők és végzettek, valamint egyéb humán segítő foglalkozásúak, illetve önsegítők csoportjain.

Ezek a saját összeállítású kérdőívvel végzett vizsgálatok arra mutattak rá, hogy különböző hivatásúak és más-más célból szerveződött csoportok szignifikánsan különböznek egymástól tekintélyelvűségük mértékében. Ez a tény további kérdéseket vetett fel: a személyiségstruktúra játszik-e szerepet a hivatás megválasztásában, vagy a hivatás tanulása, gyakorlása változtatja meg az autoriter személyiséget? Részben e kérdések miatt terjesztettük ki a vizsgálatot főiskolás és egyetemista fiatalok viszonylag széles körére, szándékoltan a szakterületek változatosabb palettájával.

Publikációk:

Csáky-Pallavicini R., Tomcsányi T., Mesterházy A., Bucholczné Szombathy M.: The Training Model in Mental Health Developed at the University of Physical Education, Hungary. Monitoring the effects of dependencies and authority to serve the evaluation of the training programme and the development of society. In: Mészáros J. (ed.):Kalokagathia. Budapest: Semmelweis University, Faculty for Physical Education and Sport Sciences, 2000, 79-90.

Ittzés, A., Csáky-Pallavicini, R., Szabó, T., Török, G., Mesterházy, A., Tomcsányi, T.: Untersuchung der autoritären Einstellung bei ungarischen StudentInnen. Österreichische Zeitschrift für Soziologie29 (2004) 1, 75-92.

Csáky-Pallavicini R., Csáky-Pallavicini Zs., Asztalos B.: Vaterbilder der Helfenden. Bild der helfenden Väter (Vaterbilder und Vaterschaftsmodelle der Fachmänner in den Helfenden Berufen).Europäische Väterkonferenz. Wien, 2005, 76-82.

Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Szabó T., Vári A., Mesterházy A., Tomcsányi T.: Autoritás és hivatásválasztás. Az autoriter beállítódás vizsgálata egyetemisták között. Iskolakultúra 15 (2005) 5, 44-53.

Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Szabó T., Vári A., Mesterházy A., Tomcsányi T.: Autoritás és hivatás. Az autoriter beállítódás vizsgálata egyetemisták között. In: Évkönyv, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2006. 9-24.

(vissza)

Érzelmek, szégyen-bűntudat vizsgálata (1998-2002)

A kutatás itthoni vezetője: Tomcsányi Teodóra

A kutatás további résztvevői: Bucholczné Szombathy Mária, Csáky-Pallavicini Roger, Mesterházy Andrea, Muzsnai Márta, Tésenyi Tímea, Vári Andrea, valamint Jozef Corveleyn

A vizsgálatok célja a szégyen és a bűntudat lelki jelenségeinek leírása és jobb megértése volt. A kutatást a Leuveni Katolikus Egyetemmel közösen indítottuk.

Az Én-tudatos érzelem mérésére alkalmas helyzetleírásos kérdőív a TOSCA (Test of Self-Conscious Affect), mely lehetőséget ad a szégyen és a bűntudat intraperszonális és interperszonális mérésére. A kérdőívet Corveleyn és munkatársai standardizálták Belgiumban. Intézetünk jogelődje, a Mentálhigiéné Tanszék végzős mentálhigiénés hallgatókkal vette fel a kérdőívet.

1999-ben e témában tartotta habilitációs előadását Tomcsányi Teodóra “A szégyen és bűntudat destruktív és proszociális hatásai, egészséges és megbetegítő szülőképek, istenképek, életmodellek” címmel.

Publikációk:

Tomcsányi T., Tésenyi T., Vári A.: A vallás, a bűntudat és a szégyen kapcsolata a lelki egészséggel. In: Tomcsányi T.: Amikor gyönge, akkor erős. Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. Budapest, 2002, 68-96.

Tomcsányi T., Tésenyi T., Vári A.: A bűntudat és a szégyen kapcsolata a pszichés tünetekkel. In: Tomcsányi T.: Amikor gyönge, akkor erős. Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. Budapest, 2002, 97-116.

Tomcsányi T.: Bűn, bűntudat, szégyen. A delegált bűntudat valláslélektani és lelkigondozói megközelítése a családtörténetek kapcsán. In: Horváth-Szabó K. (szerk.): Valláspszichológiai tanulmányok. Pszichológiai Szemle Könyvtár 6. Akadémia Kiadó, Budapest, 2003, 153-186.

(vissza)