Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

4/3. Doktori Program: Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése

 

AKTUÁLIS ÓRAREND

A 2022/23-as tanév tavaszi félévének tervezete: 2023. tavaszi orarend

 

KURZUSHÁLÓ

A kurzusháló változott 2021. szeptemberétől, és néhány apróbb változás még 2022 őszétől is történt (lásd alább). A 2020. szeptemberében kezdett hallgatók kredit követelményeinek teljesítéséhez segítséget adunk a beiratkozási félév elején.

Tanulmányaikat 2023. szeptemberében kezdők számára:

Új kurzusháló a 2023-2025-ös évfolyam számára

Tanulmányaikat 2022. szeptembere után kezdők számára:

Új kurzusháló a 2022-2024-es évfolyam számára

Tanulmányaikat 2021. szeptembere után kezdők számára:

Új kurzusháló a 2021-2023-as évfolyam számára

Tanulmányaikat 2021. szeptembere előtt kezdők számára:

2020_2021-ben meghirdetett kurzusok az új kurzusjegyzék szerint

Meghirdetett kurzusok 2020_2021-ben

 

KURZUSLEÍRÁSOK ÉS KREDITEK

A program jelenlegi kurzusainak tematikája itt elérhető

További kurzusok az Egyetem Kurzusadatbázisában nyomon követhetők.

A program kötelező (K) tárgyain (8 kredit) kívül a kötelezően választható (KV) tárgyak (8 kredit) mind a programunk, mind az Egyetem más doktori programjainak kurzuskínálatából teljesíthető.

A minden évben megrendezésre kerülő PhD Napokon való részvétel és prezentáció is kreditszerzési lehetőség.

Figyelem! A társadalomtudományi doktori programban a kutatásmódszertani és statisztikai ismeretek megszerzése és elmélyítése alapvető követelmény a doktori kutatás tervezésének, lefolytatásának, az adatok feldolgozásának és az eredmények közlésének sikeres folyamatához. Ehhez a program a kurzuskínálatával biztosít egy alapoktól felépülő módszertani ívet, amit minden hallgatónk számára ajánlunk bejárni. Előzetes felkészüléshez, felzárkózáshoz, valamint a kutatás és elemzés kérdéseinek megválaszolásához a csatolt forrásjegyzéket ajánljuk áttekintésre.

 

DOKTORI SZABÁLYZAT 

Az aktuális és a korábbi Doktori Szabályzatok a Doktori Iskola honlapján érhetők el.

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS

A doktori értekezés formai követelményei a Doktori Iskola honlapján érhetők el.

A doktori értekezést a sikeres komplex vizsga dátumától számított maximum 3 naptári éven belül be kell nyújtani.

Mivel ezt megelőzően egy belső, munkahelyi vitán is meg kell vitatni a disszertáció első verzióját, a komplex vizsgát követő 2. év végén a jelölt és témavezetője ütemtervet készít arról, hogy hogyan valósul meg a 3. év végére a munkahelyi vita, az esetleges javítások és az értekezés leadása.

 

PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

A doktori disszertáció benyújtásához szükséges publikációs pontok megszerzésének követelményei és lehetőségei a mindenkori Doktori Szabályzat ide vonatkozó passzusaiban és mellékleteiben követhetők nyomon.

Figyelem! A programunkra speciális, társadalomtudományi szempontok vonatkoznak (lásd Doktori Szabályzat és mellékletei)!

A jelenlegi szabályozás szerint a képzésben résztvevőknek 12 publikációs pont, míg az egyéni fokozatszerzőknek 18 publikációs pont teljesítése kötelező a doktori disszertáció benyújtásához. A pontokat a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára ellenőrzi és hagyja jóvá.

 

KOMPLEX VIZSGA

A komplex vizsgára rendszerint a kétéves tanulmányi képzés utolsó, tavaszi félévének végén, júniusban kerül sor. A felkészülést az alábbi dokumentumok segítik.

Tanulmányaikat 2019. szeptembere után kezdők számára:

A Komplex vizsga tételsora és ajánlott irodalomjegyzéke 2021. május 15-től.

Komplex vizsga kiegészítő melléktárgy egyéni fokozatszerzők számára 2021. szeptember 1-től.

Tanulmányaikat 2019. szeptembere előtt kezdők részére:

A szigorlati főtárgy (“Szociológia, társadalomlélektan és társtudományok”) kötelező irodalma

Témakörök a Társadalomelmélet és értékszociológia szigorlati tárgyhoz

Témakörök az Egyén és közösség szigorlati tárgyhoz