A szociális munka mesterképzési szak elsősorban alapdiplomával (főiskolai vagy BA) rendelkező szociális munkásokat és szociálpedagógusokat készít fel a szociális munka professzionálisabb végzésére. A képzés specifikuma a családdal összefüggő szociális kérdések többszempontú megközelítése és az eddig megszerzett tudás és tapasztalat rendszerszemléletű integrációja. Fontosnak tartjuk az értékközpontú szemléletet és annak erőforrásként való felhasználását.

A képzés célja a két főiskolai szintű alapszak tudományos elméleti tartalmainak elmélyítése, differenciáltabb, szélesebb spektrumú, multidiszciplináris kiegészítése és a kutatásra épülő tudományos munkára való felkészítés. A hallgatók kompetenciái így tovább fejlődnek a szociális munka gyakorlata, a vezetés, valamint a kutatás dimenzióiban.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak az alábbi feladatok ellátására:

 • önálló munkavégzésre szociális területen;
 • az intézményi működést segítő/megalapozó szervezeti és adminisztrációs feladatok meghatározására és ellátására,
 • a szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozására és értékelésére,
 • beavatkozási folyamatok tervezésére, menedzselésére, megvalósítására,
 • a szociális munka körülményeit és feltételeit meghatározó társadalmi és szakmai folyamatok tudományosan megalapozott vizsgálatára,
 • kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,
 • a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok gyakorlati megvalósítására,
 • intézményvezetésben, szolgáltatások tervezésében való részvételre,
 • szakmai állásfoglalás kialakítására,
 • prezentációk összeállítására,
 • nemzetközi együttműködésben folyó tevékenység munkájába való bekapcsolódásra.

A 4 féléves képzési program összekapcsolja a szociális munka ismeretanyagát a terepgyakorlattal, amit esetmegbeszélő csoport kísér. Így a hallgatók tapasztalatot szereznek a szociális munka elméleteinek gyakorlati használhatóságáról, és különböző tantárgyi ismeretük praktikus tudássá integrálódik.

A mesterszakon megszerezhető széles körű multidiszciplináris ismeretanyag birtokában a hallgatók jobban fel tudják mérni specifikus szakmai érdeklődésük és fejlődésük irányát. Ehhez az Intézet a családfókuszú szemléletből adódó többlettudással nyújt segítséget.

A végzett hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.