A szociális munka mesterképzési szak elsősorban alapdiplomával (főiskolai vagy BA) rendelkező szociális munkásokat és szociálpedagógusokat készít fel a szociális munka professzionálisabb végzésére. A képzés specifikuma a családdal összefüggő szociális kérdések többszempontú megközelítése és az eddig megszerzett tudás és tapasztalat rendszerszemléletű integrációja. Fontosnak tartjuk az értékközpontú szemléletet és annak erőforrásként való felhasználását.

Curriculum 2.0

A képzés átdolgozott mintatantervének főbb célkitűzései a Képzési és kimeneti követelményekhez igazodva elősegíteni a hallgatók szakmai fejlődését az alábbi területeken: segítők jólléte; szociális munka módszereinek és eszközeinek professzionális használata; szolgáltatásfejlesztés és innováció.

A 2021-ben indult curriculumfejlesztési folyamat azt célozta meg, hogy a szociális munka mesterképzés képzési tartalmait és oktatási módszertanát a társadalmi és technológiai változásokhoz, a szociális szakma szükségleteihez és a hallgatói igényekhez igazítsuk. Az átdolgozás célja továbbá, hogy a hallgatók számára egyértelműbb, átláthatóbb legyen a képzési folyamat és a tantárgyak kapcsolódása.

A képzés oktatóival, végzett hallgatókkal és a szakmai képviselőivel együttműködve fogalmaztuk meg a képzés hangsúlyait és irányait, így a szociális munka mesterképzés új mintatanterve a képzési- és kimeneti követelmények figyelembe vételével a következő három pillére épül.

  • A szociális munkás jólléte: önismeret, szakmai identitás, szakmai reflexió, szakmai felelősség. Képzési cél: a hallgatók tudatosabb szakmai jelenléttel végzik munkájukat, identitásukban megerősödve és magasabb szintű reflexióval gyakorolják hivatásukat.
  • A szociális munka módszerei: személyközpontú szemlélet, resztoratív szemlélet, kapcsolathálózati megközelítés. Képzési cél: a hallgatók megismerkednek a három szemlélettel és ezekhez tartozó módszerekkel, technikákkal. Segíti a már használt módszerek, eszközök beazonosításában és a tudatos használat kialakításában.
  • A szociális szolgáltatások fejlesztése, innováció. Képzési cél: a hallgatók elsajátítják a projektszemlélet alapjait és saját szakmai környezetükben hasznosítva innovációt kezdeményezhetnek.

A mintatanterv felépítésében egyrészt érvényesül az említett pillérek alapján való tagozódás, valamint egyes témák (pl: család) különböző szempontú feldolgozása párhuzamosan jelenik meg az egyes pilléreknél. A tantárgyak összehangoltságára és összekapcsolódására nagy hangsúlyt fektettünk, annak érdekében, hogy a képzési tartalmak egységes keretben és szemléletben kerüljenek tárgyalásra.

 A Szolgáltatásfejlesztési projekt tárgyhoz például több tárgy (Kutatásmódszertan, Szakmai gyakorlat 2., Szakmai kommunikáció 2.) is kapcsolódik, melyek a projekt fő ívére épülnek és segítik a folyamatot.

A tananyagfejlesztések fő céljaként a gyakorlatorientált, innovatív képzési tartalmak kialakítását, valamint az élményalapú és interaktív pedagógiai módszertan bővebb kihasználását fogalmaztuk meg. A módszerek tekintetében elkötelezettek vagyunk a participatív oktatási módszerek és az élménypedagógiai eszközök mellett, valamint fontosnak tartjuk a projektmódszer beemelését az oktatásba.

A végzett hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.