Intézkedési terv

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetében elvégzett oktatói munka hallgatói véleményezése során tapasztalt helyzettel kapcsolatban

 1. tavasz

Az oktatói munka hallgatói véleményezését az Intézet a szokásos rendben a szorgalmi és vizsgaidőszakot követően online készítette el igazodva a járványhelyzetből kialakult, speciális távoktatási helyzethez, az anonimitás teljes mértékű biztosítása mellett.

Az intézet 271 hallgatója közül 128 hallgató  töltötte ki a kérdőívet, ami megközelíti, de nem éri el  a korábbi papíralapon végzett és személyesen felvett felmérések kitöltési hajlandóságát. Némely szakok, szakirányok reprezentációja az amúgy is alacsony hallgatói létszám miatt visszafogottabb volt.

Az eredmények alapján az intézet megfogalmazza intézkedési tervét: az általános adatokból leszűrve megállapítja azokat a korrekciós aktivitásokat, amelyek az egész intézményre vonatkozóan érvényesek és követendők, az egyes szakokon belül a meghatározandó innovációs elképzeléseket a curriculum fejlesztő team-megbeszélések után a szakok dolgozzák ki.

 

Intézeti intézkedési terv

 • Az oktatói munka hallgatói véleményezése on-line felmérés módszertana a továbbiakban is használandó.
 • A folyamatosan törekedni kell a hallgató részvétel még nagyobb arányának elérésére, különös tekintettel a végzős évfolyamok esetében.
 • Az online oktatás keretében az oktatási tematikát, tananyagokat szükséges, azokhoz az infrastrukturális adottságokhoz igazítani, amelyekkel az intézet hallgatói rendelkeznek, például otthoni környezet, info-technológiai ellátottság.
 • Az on-line oktatási tér átalakította a hallgatók időháztartását ezért az oktatásmódszertant szükséges ezekhez a változásokhoz igazítani a hatékony oktatás érdekében. Különösen fontos az önállóan elvégzendő feladatok, otthoni munka újratervezése, a lehetőségekhez és a realitáshoz történő illesztése.
 • A jövőben az oktatók online oktatásra való felkészítése tervezetten kell, hogy történjen.
 • Az on-line tér mellett is ki kell dolgozni azokat a technikai lehetőségeket, ahol a hallgatók a gyakorlati tárgyaikat teljesíteni tudják.
 • Szükséges átgondolni, hogy milyen elemei, formái tarthatók fenn az online oktatásnak, a külső kényszerítő tényezők nélkül is, csökkentve ezzel a képzési ráfordításokat.
 • Az órákon való hallgatói részvétel elengedhetetlenül fontos, ennek biztosítását mindig szem előtt kell tartani
 • A digitális platformon előforduló hiányosságokat a személyes oktatási dimenzióban korrigálni kell.

 

Szociális munka mesterképzési szak

A képzésünk gyorsan reagált a kialakult járványügyi helyzetre, az első és a második évfolyam levelező képzési blokkjai körül a 3. és a 4., egyben záró alkalom is már on-line térben zajlott. Várakozásainkon felül sikerült megoldani a korlátozott lehetőségek között a normál esetben személyes jelenlétet igénylő készségfejlesztő szemináriumi órák on-line megtartását. A sokféle kihívással küzdő, néhol extrém terhelésnek kitett, terepen dolgozó szociális szakemberek zökkenőmentesen megoldották az átállást. Többen arról számoltak be, hogy a képzés és a szemináriumi munka folytonossága erőforrás volt számukra, a biztonságérzetüket erősítette, sőt néhányaknak feltöltődést is jelentett a napi munka mellett minden technikai nehézsége és korlátja mellett.

A pozitív visszajelzések ellenére fejlesztő terület az on-line térben végezhető, készségfejlesztő tárgyak módszertanának a további kidolgozása. A hallgatói aktivitás és figyelem fenntartása szintén kihívásos, ha nem adott a nyugodt körülmények és a technikai akadályok miatt is a zavaró tényezőket nem lehet kiküszöbölni. Az egyéni munkával is megvalósítható önreflexiós feladatok felé eltolódás áthidaló megoldás lehet.

Különös kihívást jelent a szak számára a képzés szerves részét képező 100 órás terepgyakorlat kérdése, aminek felét mindenkinek a munkahelyétől eltérő, családokkal foglalkozó gyakorlati helyen kell töltenie, amire a 3. félévben az Esetmegbeszélő II. szeminárium is épül. Illetve a Szakmai kapcsolatépítő intézménylátogatás című választható tárgy teljesítése se volt mindenki számára kivitelezhető a járványügyi helyzetben. Ezek a kérdések még átgondolást igényelnek.

Fejlesztendő terület az egyetem által biztosított moodle felület használata is, mind hallgatói, mind pedig oktatói részről. 2020 őszi félévtől fokozatosan bevezetjük a gyakorlati tantárgyaknál a moodle felületen való kommunikációt és ellenőrzési rendszert.

 

Közösségi és családi mediáció

A szak első évfolyamának végzését követően curriculum-fejlesztő napot tartottunk az oktatók és végzett hallgatók bevonásával, figyelembe véve a hallgatói visszajelző kérdőívek.

A megfogalmazott kritikák megvitatását követően az alábbi pontokban módosításra került a szak tanterve:

 • a közösségi mediáció és iskolai konfliktuskezelés módszereinek hangsúlyosabb megjelenése a képzés során, már az első félévben;
 • a családi és közösségi mediáció határozott különválasztása;
 • a közösségi mediációs gyakorlat előkészítése már az első félévben elkezdődik;
 • a szakdolgozati folyamatot és szakdolgozati kísérést újrastrukturáltuk;
 • választható tárgyakat az igényekhez szabtuk – megjelent például az Online mediáció tárgy a kínálatban.

Az írásbeli és szóbeli hallgatói visszajelzésekben is megjelent az oktatással kapcsolatos információk egyértelmű és időben történő közlése. Mivel az előző évfolyamnál pilot-képzésről volt szó, egy-egy újratervezés ennek volt köszönhető. Az oktatásszervezés és tervezhetőség szempontjaira nagyobb hangsúlyt helyezünk. Ennek érdekében a Mentálhigiéné Intézetben az első szakok között kerül a Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzésen is bevezetésre a MOODLE oktatástámogató rendszer.

 

Integrált szülő-csecsemő konzultáció (ISZCSK) szakirányú továbbképzés

Az ISZCSK team rendkívül összeszokott, immár a 9. évfolyamot indítjuk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral együttműködésben (A Semmelweis Egyetemen a 2020/2022-es évfolyam a negyedik 2014 óta). Rendszeres team összejöveteleken auditáljuk a féléveket és a kétéves képzési ívet. A kurrikulum stabil, ezért mind az oktatásban, mind a szervezésben bejáratott „protokoll” szerint dolgozunk. A COVID időszak kihívásokkal volt teli, hiszen több óránkat online kellett megtartani, miközben a képzésünk erőteljesen műhely-jellegű, személyes együttműködésben zajló képzés. Mind az oktatók, mind a hallgatók rugalmassága és innovációi miatt jól sikerült az online oktatásra való átállás, de a team érezte a személyességet nélkülöző oktatási módszerek hiányosságait. Az egyetlen nagy problémát az jelentette, hogy mivel a képzés erőteljesen módszertani jellegű (családokkal, gyerekekkel találkoznak a hallgatók, eseteket vezetnek, és azokat a tantermi gyakorlatokon dolgozzák fel közösen szupervízorok segítségével), ez a munka csak részben tudott megvalósulni. Az évfolyam fele nem tudott államvizsgázni 2020 júniusában, mivel nem tudott határidőre elkészülni a szakdolgozattal. Az őszi képzésre vonatkozóan számos aggodalmunk van. Kérdés, hogy a COVID időszak alatt hogyan fogjuk tudni biztosítani a gyakorlatorientált képzésünk tananyagának átadását: felmerült ideiglenes tantárgycsere vagy félévcsúsztatás lehetősége is, ha a COVID nem engedi meg, hogy hallgatóink teljesíteni tudják a gyakorlati követelményeket, ugyanakkor törekszünk arra, hogy online formában is maximalizáljuk az átadni kívánt ismereteket és gyakorlati készségeket.

 

Laktációs képzés:

Az Intézet anyagi és emberi erőforrás támogatásával megvalósuló Riordan: Szoptatás és humán laktáció könyv kiadásával elérhetővé vált egy bő és alapos magyar nyelvű tankönyv, amely így lehetővé tette, hogy az oktatás az elméleti ismeretanyag átadása felől eltolódjon a gyakorlati laktációval kapcsolatos problémaközpontú oktatás felé. Ez azonban korlátosan tudott csak megvalósulni a járványügyi intézkedések miatt. További nehézségként jelentkezett, hogy hallgatóink jelentős része – kórházi dolgozóként – a helyi járványügyi szabályozások miatt sem a szabadságáról, sem a munkaidőbeosztásáról (esetleges cseréken keresztül) nem dönthetett, így többen nem élőben, hanem felvételről követték az órákat, amely a tipikus laktációs helyzetek közös feldolgozását korlátozta. A gyakorlat teljesítése márciusban átmenetileg felfüggesztésre került, majd április folyamán szakcsoporti döntés alapján engedélyezett lett azok online teljesítése. Ezzel együtt a hallgatók többsége nem tudta a gyakorlati tárgyat teljesíteni, azt ebben a félévben kell ismét felvenniük.A képzésszervezés oldaláról felmerült változtatási igényeknek (tételsorok, beadandó házi dolgozatok követelményei, kötelező és ajánlott irodalmakról való tájékoztatás, stb.) teljes mértékben megfelel a MOODLE rendszer, annak értékelésére fél év múlva kerülhet sor.

 

 

Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

 

2020 tavaszán (március közepétől kezdve) az oktatás online formában valósult meg.  A tavaszi félév tapasztalatai, valamint az oktatók visszajelzései alapján, számos ponton érdemes fejlesztenünk az online oktatás módszertanát, elsősorban a szemináriumi órákon. A személyes jelenlétre épülő csoportmódszerek mellett olyan munkamód kialakítására is törekednünk kell, amely jobban épít az egyéni reflexiós tevékenységre.

Az előadók e-learning ismereteinek és képességeinek fejlesztése is cél a következő időszakban, hogy hatékonyan át tudják adni a tudásukat ilyen formában is.

Fejlesztendő terület az egyetem által biztosított moodle felület használata is, hallgatói és oktatói részről egyaránt. 2020 őszétől fokozatosan bevezetjük a gyakorlati tantárgyaknál a moodle felületen való kommunikációt és ellenőrzési rendszert.

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a Hivatásszemélyiség-fejlesztés stúdiumot, amelyen a pszichodráma módszerével dolgozunk, hogyan tudjuk minél hatékonyabbá tenni az online térben. Ehhez nemzetközi tapasztalatokat is fel kívánunk használni, hiszen az elmúlt hónapokban a nemzetközi pszichodramatista közösség is kutatta ennek lehetőségeit.

 

Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak

A 2020 tavaszi félév visszajelzései alapján, a szakon tovább kell fejleszteni az online oktatás módszertanát. A többnyire személyes jelenlétre épülő csoportmunkák mellett, olyan szemináriumi munkamód kialakítására is törekednünk kell, ami nem a csoportmunkára, hanem az egyéni reflexiós tevékenységre épül.

Az előadók online oktatási tudásának és e téren a képességeinek fejlesztése és segítése is cél a következő időszakban, hogy ezen a platformon is hatékonyan át tudják adni a tudásukat.

Szakunkon fejlesztendő terület az egyetem által biztosított moodle felület használata is, mind hallgatói, mind pedig oktatói részről. 2020 őszi félévtől fokozatosan bevezetjük a gyakorlati tantárgyaknál a moodle felületen való kommunikációt és ellenőrzési rendszert.

A számonkérésre kapott visszajelzés alapján a ’Lelkigondozás színterei’ stúdiumon, a kollokvium anyagát nem írásbeli vizsgán, nyitott kérdések segítségével fogjuk számon kérni, hanem megajánlott témakörökben, házi dolgozat formájában, amely jobban illeszkedik a hallgatók munkaterületéhez.