A laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

A szakirányú továbbképzés megnevezése: laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: laktációs szaktanácsadó A szakirányú továbbképzés besorolása:

 • képzési terület szerinti besorolása: orvos- és egészségtudomány képzési terület
 • a végzettségi szint besorolása:
  • ISCED 1997 szerint: 5A
  • ISCED 2011 szerint: 6
  • az európai keretrendszer szerint: 6
  • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

 a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

  • ISCED 1997 szerint: 762
  • ISCED-F 2013 szerint: 0929

 

A felvétel feltétele(i):

Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén:

orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés.

A képzésbe jelentkező nem orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzési szintű végzettséggel rendelkezők számára az orvos- és egészségtudományi alapismeretek elsajátítása kötelező, mely ismereteket (anatómia, élettan-kórélettan, egészségtudományi alapismeretek, elsősegélynyújtás, közegészségtan-járványtan) legkésőbb a képzéssel párhuzamosan a második félév végéig kell teljesíteni.

A képzési idő félévekben meghatározva3 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

A képzés célja: humán segítő foglalkozású alapdiplomával rendelkező szakemberek továbbképzése, szemléletének alakítása annak érdekében, hogy munkájukat a laktáció terén korszerű ismeretekkel gyarapodva magasabb szinten végezhessék.

Szakmai kompetenciák:

A laktációs szaktanácsadó

 • Tudása:
  • birtokában van mindazon elméleti ismereteknek és gyakorlati készségeknek, amellyel kompetens segítőként, megfelelően tudja ellátni laktációs szaktanácsadói feladatát mind a rutinszerű, mind pedig a speciális esetekben, a fogamzás előtti időszaktól kezdődően a gyermek egyéves korán túl is;
  • ismeri és praxisában integráltan alkalmazza a laktáció kulturális, pszichoszociális, táplálkozásbeli és farmakológiai vonatkozásait;
  • ismeri és adekvátan képes használni a felnőttképzés megfelelő módszereit a klienseivel, az egészségügyi szakemberekkel folytatott és a csoportos / közösségi oktató-nevelő munkájában;
  • ismeri és megfelelő módon értelmezni is képes a friss kutatási eredményeket, hogy eldönthesse, mely módszereket célszerű a gyakorlatban is alkalmaznia;
  • klienseivel végzett munkáját megfelelő módon, pontosan dokumentálja, ismeri a dokumentációra vonatkozó szabályokat;
  • ismeri és betartja az Egészségügyi Világszervezet „Anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódex”-ének előírásait.
 • Képességei:
  • helyes problémafelismerő és jó problémamegoldó képességgel rendelkezik;
  • adekvátan és reflektált módon használja emberismeretét, konzultációs képességét, valamint a tanult családi és csoportos módszereket a laktációs tanácsadói gyakorlata során;
  • a segítségre szoruló embertárs és problémája iránt magas szintű empátiás készséggel rendelkezik;
  • birtokában van a megfelelő kommunikációs készségeknek, mellyel a kliensei, illetve a többi egészségügyi dolgozó felé fordulhat;
  • támogató, együttműködő magatartást tanúsít klienseivel szemben, figyelembe véve a családok egyéni igényeit;
  • tiszteletben tartja kliensei önálló döntési jogát, és hozzásegíti őket a megadott megfelelő információk alapján meghozandó döntésükhöz, és mindezek révén mindig optimális egészségügyi ellátást nyújt;
  • az egészségügyi ellátórendszer részeként tevékenykedik olyan módon, hogy szükség esetén klienseit továbbküldi a megfelelő egészségügyi szakemberhez, illetve támogató szervezethez.
 • Attitűdje:
  •  fejlett szakmai és személyes önismeret, önreflexiós készség;
  • őszinte, hiteles, nyílt kommunikációra való készség;
  • a kliens feltétlen elfogadására való megfelelő nyitottság;
  • a segítő hivatás megfelelő gyakorlásához elvárható magas szintű erkölcsi, etikai érzék.

   

 • Autonómiája és felelőssége:

 A végzett hallgató(k)

  • alkalmassá válnak eredeti szakmájuk magasabb szintű gyakorlására, továbbá a humán laktációval kapcsolatos speciális helyzetek és problémák szakszerű ellátására;
  • számára az egészségügyi dolgozók kötelező továbbképzési rendszerében a képzés elvégzése beszámítható olyan mértékben, amilyen mértékben a továbbképzésért felelős szerv azt elismeri;
  • számára lehetőség nyílik laktációs szaktanácsadó szerepkör / feladatkör / munkakör betöltésére, azon intézményekben, amelyek ezt igénylik, illetve létrehozzák;
  • konzultációs feladatokat láthatnak el a munkakörüknek megfelelő tevékenységi körükben, a laktációval kapcsolatos problémák esetében;
  • felkérésre részt vállalhatnak az adott intézmény szakmai protokolljainak kidolgozásában, véleményezésében;
  • elhivatottak a szoptatás támogatása érdekében a munkahelyükön, az egészségügyi szakmán belül és bármilyen közösségi fórumon, szakmai tudásuknak karbantartása és fejlesztése érdekében rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken;
  • képesítését a megadott időszakonként megújítja, érvényes működési engedély nélkül nem tevékenykedik;
  • munkáját a szakma etikai kódexének, valamint a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően végzi;
  • munkája és annak körülményei megfelelnek a higiénés elvárásoknak.

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 • Tanácsadói készségeket fejlesztő stúdiumok: 9 kredit
  • A tanácsadás pszichológiája; A rendszerszemléletű családkonzultáció alapjai; Laktációs tanácsadói helyzetgyakorlatok; Egyéni sajátélmény-konzultáció
 • Laktációs elméleti ismeretek: 16 kredit
  • A laktáció biológiai alapjai; Az egészséges csecsemő és természetes szükségletei; A csecsemőtáplálás szociokulturális vonatkozásai; Hivatásetika
 • Klinikai ismeretek: 45 kredit
  • A laktáció támogatásának elméleti és gyakorlati kérdései; Az anya testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai; A gyermek testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai; Klinikai laktációs tanácsadási gyakorlat; Terepmunka tutoriális kíséréssel
 • Hivatás integrált alkalmazását elősegítő stúdiumok: 12 kredit
  • Nemzetközi állásfoglalások ismerete; Kutatási eredmények elemzése; Esetmegbeszélés, tevékenységkísérés; A laktációs ismeretek közösségi oktatásának kommunikációs és módszertani alapjai
 • Szakdolgozati szakszeminárium: 3 kredit
 • Kötelezően választható stúdiumok: 5 kredit
  • Primer prevenciós programszervezés; Szakirodalom-feldolgozási kurzus; Irodalomkutatási módszerek”