A következő évfolyam 2024. szeptemberben indul.

Kedves Érdeklődő!

Az oldal feltöltés alatt. A jelentkezés és a felvételi anyagok beküldésének részleteit, módját a későbbiekben tesszük közzé a honlapon.

Az online jelentkezési felület előreláthatólag 2024. elején nyílik meg.

A jelentkezés beadásának várható határideje: 2024. április 2.

A felvételi vizsgák várható időpontja: 2024. május-június.

A felvételi eljárás lényege nem a lexikális tudás mérése, hanem a felvételhez szükséges attitűdök vizsgálata, mivel a képzés célja, hogy a hallgató fejlődjön segítő foglalkozásának gyakorlásában és a csoportvezetői munkában.

Amit biztosan várunk majd a jelentkezőtől beküldeni:

  1. A felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata(idegen nyelvű esetén a hitelesített fordítása is).
  2. Nem hitéleti diploma esetén 30 teológiai kredit igazolása, vagy annak írásos jelzése, hogy ezt mikor, milyen formában, képzésen tervezi a jelentkező megszerezni felvétele esetén az első tanév végéig.
  3. Szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolata lelkigondozói vagy mentálhigiénés területen(például mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szakon, vagy mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél), vagy ezzel egyenértékű elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének (lélektani és társadalomtudományi ismeretek, segítő beszélgetés gyakorlata) igazolása (index-fénymásolat), melynek elbírálása a mentálhigiénés házasság- és család- lelkigondozó szak mindenkori szakvezetésének (szakfelelős és a képzésért felelős szakcsoport) jogköre.
  4. Önismereti képzés igazolása, amennyiben a szakirányú képzettsége ezt nem tartalmazza, hanem attól függetlenül szerezte meg. A jelentkezés feltétele legalább 60 óra egyéni vagy 120 óra csoportos önismereti képzés / önismereti pszichoterápia, amelyet a Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagjaként nyilvántartott tudományos társaság, illetve e társaságnak erre feljogosított tagja tartott. A képzésbe lépéshez a befejezett önismereti folyamat igazolása szükséges.
  5. Szakmai önéletrajz (végzettségek, munkahelyek)
  6. Személyes hangvételű önéletrajz és motivációs levél(bemutatkozása során kérjük térjen ki arra, hogy mi indítja Önt arra, hogy a továbbképzésre jelentkezzen) (kézzel vagy géppel is megírható)
  7. Felettes / elöljáró ajánlása(papoknak, lelkészeknek – püspöktől; szerzeteseknek – elöljárótól; diakónusok, hitoktatók, vallástanárok közösségvezetők – plébánostól, gyülekezet lelkészétől). Legkésőbb a felvételiig kérjük eljuttatni.

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal:

Felvétellel kapcsolatos adminisztratív ügyintézés: 

Fülöpné Fejős Henriett oktatásszervező

fulop.henriett@semmelweis.hu / Tel: +36/1/459-1500, mellék: 56-523

Képzéssel kapcsolatos további információk:

Dr. Jáki Zsuzsanna, jaki.zsuzsa@semmelweis.hu / Tel: +36/20/6632-848

Járay Márton, jaray.marton@semmelweis.hu / Tel: +36/30/2064-551 

 

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

Az márciusi határidő lejárata után, az Intézet pótfelvételit hirdethet meg, amennyiben nincs kellő számú alkalmas jelentkező.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárulása után.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.

Az induló képzésünkkel kapcsolatos további kérdéseit jelezheti a megadott elérhetőségeken.

A képzésről bővebb tájékoztatást ad Dr. Jáki Zsuzsanna: jaki.zsuzsa@semmelweis.hu/ Tel: +36 20 6632 848