Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

A kérelmet előzetesen kérjük megküldeni alábbi e-mail címre, ezt követően az eredeti kitöltött és aláírt 1 példányát postán vagy személyesen kell eljuttatni Intézetünk Tanulmányi Osztályára a megadott határidőig. A megadott határidő nem a postára adás, hanem a beérkezés dátuma! E-mail-ben való megküldés nem elegendő! A határidők szakonként megadva ITT megtekinthetőek. E-mail: mental-tanulmanyi@public.semmelweis-univ.hu Postacím: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf. 2. A borítékra kérjük ráírni: “Bizalmas” A megadott határidő után beérkező vagy nem megfelelő módon kitöltött, szükséges mellékletek nélkül beküldött bármely kérelem jogvesztő hatályú! A letölthető nyomtatványok a lap alján találhatóak.

Kérelmek leírása:

Általános kérelem

Az alábbi felsorolásokban nem szereplő kérelem benyújtása esetén használandó.
Önköltséggel kapcsolatos kérelem

Részletfizetés vagy fizetési haladék iránti kérelem benyújtása esetén kérést elbíráló határozat rendelkezik a fizetési határidőkről. Ennek megfelelően a kérelem benyújtását követően jogosulttá válik a felvételt nyert jelentkező a hallgatói jogviszony létesítésére és a tanulmányok megkezdésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben is elengedhetetlen a NEPTUN rendszerben történő beállítások megtétele. A hatályos felsőoktatási jogszabályok és az egyetemi szabályzatok [lásd különösen Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló szabályzat 5. § és 6. §] alapján jelenleg az alábbi feltételek mellett lehet fizetési kedvezményt (részletfizetést vagy fizetési halasztást) igénybe venni. Részletfizetési kedvezmény adható, amennyiben a kérelmező a Kari térítési és juttatási rend alapján meghatározott rászorultsági csoportokba tartozik. Fizetési haladék adható különösen indokolt esetben a hallgató kérelmére vagy érvényes Diákhitel szerződés esetén az engedményezési adatlap leadásával. A részletfizetési és fizetési haladékra vonatkozó kérelem indoklásában feltüntetett indokokat a Kari térítési és juttatási rendekben meghatározott módon kell igazolni. “A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló szabályzat szerinti részletfizetés és fizetési haladék engedélyezésének alapjául szolgáló szociális ok, ha az önköltséget/költségtérítést a hallgató a hallgatói információs rendszerbe általa felvezetett adata alapján – több mint 60%-os arányban – saját maga fizeti.[Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Térítési és Juttatási Rend 2. §. 6. pont] Önköltséggel kapcsolatos kérelmek benyújtása esetén is minden félévben szükséges a Neptun tanulmányi rendszerben a pénzügyi beállítás elvégzése (megosztási szabály) a megadott határidőre! A határidőre benyújtott kérelem halasztó hatályú, csak a határozat kézhezvétele után kell befizetni a Neptun rendszerben kiírt önköltségi díjat. Az aktuális félévi részletfizetés vagy fizetési haladék iránti kedvezmény igénylése a lap alján található Részletfizetés/fizetési haladék iránti kérelem c. nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével lehetséges. A költségtérítés összegének mérséklésére kérelmet 2 sikeresen lezárt félévet követően, csak tanulmányi alapon (korrigált kreditindex) az a hallgató nyújthat be, aki megfelel a hatályos felsőoktatási jogszabályok és az egyetemi szabályzatok [lásd különösen Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló szabályzat 5. § és 6. §] feltételeinek.A költségtérítési díj mérséklése egy félévre szól, melynek mértékét a korrigált kreditindex határozza meg: a) az 3,51 – 4,51 közötti eredmény esetén 10%, b) 4,51 feletti eredmény esetén 20 %. Önköltséggel kapcsolatos kérelmek benyújtása esetén is szükséges a Neptun tanulmányi rendszerben a pénzügyi beállítás elvégzése (megosztási szabály) a megadott határidőre! A határidőre benyújtott kérelem halasztó hatályú, csak a határozat (és a beállítások alapján intézetünk által elkészített számla/csekk) kézhezvétele után kell teljesíteni a fizetendő összeget! E kedvezményhez a lap alján található Önköltségi díj csökkentési c. nyomtatvány (melynek része a Fegyelmi nyilatkozat c. nyomtatvány is) kitöltése és megküldése szükséges.
Önköltség visszatérítése

Az önköltség befizetése és a tanulmányok megkezdése kapcsán tájékoztatásul felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályos egyetemi szabályok alapján az alábbi feltételek mellett lehet befizetést követően önköltséget visszaigényelni: “Az Egyetem abban az esetben, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt írásban bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75 %-át visszatéríti. Ha a hallgató a képzési időszak megkezdése után egy hónapon belül írásban bejelenti, hogy

  • megszünteti hallgatói jogviszonyát, akkor a hallgató kérésére a szociális helyzetét alátámasztó igazolások alapján a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75%-a visszatéríthető,
  • szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, akkor a hallgató kérésére a szociális helyzetét alátámasztó igazolások alapján a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75%-a a következő aktív félév költségtérítési díjába jóváírható.

Egyéb esetben a hallgatórészére a költségtérítés összege nem téríthető vissza.”

[Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről 3. § (5)-(7) bekezdés]

Hallgatói jogviszony szüneteltetése

Hallgató kérheti jogviszonyának szüneteltetését a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi törvény (Nftv.) 45. §-ának (1),(2) bekezdések rendelkezése, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III/III. fejezetének 8. §-a alapján. Ehhez a lap alján található Jogviszony szüneteltetése iránti kérelem“c. nyomtatvány kitöltése és megküldése szükséges.
Hallgatói jogviszony törlése

Hallgató kérheti jogviszonyának törlését a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 59. § b) pontja értelmében.

Ehhez a lap alján található “Jogviszony törlése iránti kérelem”c. nyomtatvány kitöltése és megküldése szükséges.

Nyelvvizsga követelmény alóli felmentés

Amennyiben a hallgató fogyatékossága oly mértékben áll fenn, mely alapján a 87/2015. (IV. 9.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet 62.§ szerinti kedvezményre/mentességre jogosult, kérelmet nyújthat be a nyelvvizsga kötelezettség alóli felmentés iránt. A kérelemhez csatolni kell a fogyatékosságot igazoló szakvélemény(eke)t, mely(ek) megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára. A kérelem elbírálását az Egyetem Fogyatékos Hallgatók Ügyeivel Foglalkozó Bizottsága bírálja el és döntéséről határozatot hoz.

Fentiek figyelembevételével aki állapota alapján felmentési kérelmet szeretne benyújtani, indítsa meg az eljárást mielőbb, hogy a következő záróvizsgához kapcsolódóan oklevelet kaphasson.

Tantárgybefogadási kérelem

Tantárgybefogadás (kreditelismerés) lehetséges korábban végzett tanulmányok alapján. Az eljáráshoz szükséges a lap alján található csatolt dokumentumoknál letölthető “tantárgybefogadási kérelem” pontosan kitöltött és aláírt eredeti példány határidőre történő eljuttatása a Tanulmányi Osztályra. A kérelem mellékleteként beadandó:

  • a hitelesített leckekönyv
  • a hitelesített tantárgyi tematika

A kérelem elbírálását a szak oktatónak javaslata alapján a CKOB végzi, melynek határozata tartalmazza a befogadható tárgyakat, krediteket és eredményeket.

Utólagos tantárgy- kurzusfelvétel vagy leadás

Utólagos tantárgy- kurzusfelvételre vagy leadásra vonatkozó kérelmet – a különeljárási díj megfizetésével egyidejűleg – tavaszi félévben március 31-ig, – őszi félévben október 31-ig lehet benyújtani a szak tanulmányi ügyintézőjénél.
 
Letölthető nyomtatványok: 
Általános kérelem: TO_Kérelem_általános
Önköltségi kérelem:
Tantárgybefogadási kérelem: TO_Tantárgybefogadási kérelem