A kérelmet lehetőség szerint előzetesen kérjük megküldeni alábbi e-mail címre, ezt követően az eredeti kitöltött és aláírt 1 példányát postán vagy személyesen kell eljuttatni Intézetünk Tanulmányi Osztályára a megadott határidőig. A megadott határidő nem a postára adás, hanem a beérkezés dátuma! E-mail-ben való megküldés nem elegendő! A határidők szakonként megadva ITT megtekinthetőek. E-mail: mental-tanulmanyi@public.semmelweis-univ.hu Postacím: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf. 2. A borítékra kérjük ráírni: „Bizalmas” A megadott határidő után beérkező vagy nem megfelelő módon kitöltött, szükséges mellékletek nélkül beküldött bármely kérelem jogvesztő hatályú! A letölthető nyomtatványok a lap alján találhatóak.

A kérelmek benyújtása Karunkon személyesen (előzetes időpont egyeztetéssel), vagy postai úton történhet.

Postacím: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf. 2.

 

Kérelmek leírása:

Általános kérelem

Az alábbi felsorolásokban nem szereplő kérelem benyújtása esetén használandó.
Részletfizetési, fizetési haladék iránti kérelem

Részletfizetés vagy fizetési haladék iránti kérelem benyújtása esetén kérést elbíráló határozat rendelkezik a fizetési határidőkről. Ennek megfelelően a kérelem benyújtását követően jogosulttá válik a felvételt nyert jelentkező a hallgatói jogviszony létesítésére és a tanulmányok megkezdésére. Részletfizetési kérelem benyújtása esetén az önköltségi díj első részletét (50%) a félévi regisztrációs határidő végéig, a második részletet a határozatban megjelölt időpontig kell befizetni. A részletfizetési kérelemben indoklás és igazolás szükséges. A jogosultságot az alábbi dokumentumban található iratokkal kell igazolni: https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2021/06/SZMSZ_HKR_III_KONYV_III_4_RESZ_MELL%C3%89KLETEK_hat%C3%A1lyos_2021.05.28.pdf

 

Önköltség visszatérítése

Az önköltség befizetése és a tanulmányok megkezdése kapcsán tájékoztatásul felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályos egyetemi szabályok alapján az alábbi feltételek mellett lehet befizetést követően önköltséget visszaigényelni: „Az Egyetem abban az esetben, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt írásban bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75 %-át visszatéríti. Ha a hallgató a képzési időszak megkezdése után egy hónapon belül írásban bejelenti, hogy

  • megszünteti hallgatói jogviszonyát, akkor a hallgató kérésére a szociális helyzetét alátámasztó igazolások alapján a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75%-a visszatéríthető,
  • szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, akkor a hallgató kérésére a szociális helyzetét alátámasztó igazolások alapján a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75%-a a következő aktív félév költségtérítési díjába jóváírható.

Egyéb esetben a hallgatórészére a költségtérítés összege nem téríthető vissza.”

[Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről 3. § (5)-(7) bekezdés]

Hallgatói jogviszony szüneteltetése

Hallgató kérheti jogviszonyának szüneteltetését a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi törvény (Nftv.) 45. §-ának (1),(2) bekezdések rendelkezése, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III/III. fejezetének 8. §-a alapján. Ehhez a lap alján található Jogviszony szüneteltetése iránti kérelem„c. nyomtatvány kitöltése és megküldése szükséges.
Hallgatói jogviszony törlése

Hallgató kérheti jogviszonyának törlését a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 59. § b) pontja értelmében.

Ehhez a lap alján található „Jogviszony törlése iránti kérelem”c. nyomtatvány kitöltése és megküldése szükséges.

Nyelvvizsga követelmény alóli felmentés

Amennyiben a hallgató fogyatékossága oly mértékben áll fenn, mely alapján a 87/2015. (IV. 9.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet 62.§ szerinti kedvezményre/mentességre jogosult, kérelmet nyújthat be a nyelvvizsga kötelezettség alóli felmentés iránt. A kérelemhez csatolni kell a fogyatékosságot igazoló szakvélemény(eke)t, mely(ek) megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára. A kérelem elbírálását az Egyetem Fogyatékos Hallgatók Ügyeivel Foglalkozó Bizottsága bírálja el és döntéséről határozatot hoz.

Fentiek figyelembevételével aki állapota alapján felmentési kérelmet szeretne benyújtani, indítsa meg az eljárást mielőbb, hogy a következő záróvizsgához kapcsolódóan oklevelet kaphasson.

Tantárgybefogadási kérelem

Tantárgybefogadás (kreditelismerés) lehetséges korábban végzett tanulmányok alapján. Az eljáráshoz szükséges a lap alján található csatolt dokumentumoknál letölthető „tantárgybefogadási kérelem” pontosan kitöltött és aláírt eredeti példány határidőre történő eljuttatása a Tanulmányi Osztályra. A kérelem mellékleteként beadandó:

  • a hitelesített leckekönyv
  • a hitelesített tantárgyi tematika

A kérelem elbírálását a szak oktatónak javaslata alapján a CKOB végzi, melynek határozata tartalmazza a befogadható tárgyakat, krediteket és eredményeket.

Utólagos tantárgy- kurzusfelvétel vagy leadás

Utólagos tantárgy- kurzusfelvételre vagy leadásra vonatkozó kérelmet – a különeljárási díj megfizetésével egyidejűleg – tavaszi félévben március 31-ig, – őszi félévben október 31-ig lehet benyújtani a szak tanulmányi ügyintézőjénél.
 

Letölthető nyomtatványok:

Általános kérelem:

TO_Kérelem_általános

Önköltségi kérelem:

Részletfizetés iránti kérelem – 2020. szeptembertől

Fizetési haladék iránti kérelem – 2020. szeptembertől

Jogviszony szüneteltetés:

TO_Jogviszony szüneteltetése iránti kérelem

Jogviszony törlés:

TO_Jogviszony törlése iránti kérelem

Tantárgybefogadási kérelem:

Tantárgybefogadási kérelem – 2020. szeptembertől