Studia Physiologica Alapítvány

A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és tovább-fejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a “Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.”

Beszámoló és közhasznúsági jelentés


Juhász-Nagy Sándor professzor a Studia sorozatról

A “STUDIA” önálló, egymástól független művek sorozata. Mindegyik kismonográfia az élettudomány valamely fontos területét világítja meg az adott terület egy-egy neves magyar kutatója szemszögéből. A vizsgált kérdéseket a szerzők egyéni látásmódja teszi elevenné, mivel a tanulmányok írói a tudományos anyagot saját eredeti eredményeik köré csoportosítva tárgyalják. E monográfiák tehát mást adnak, mint egy-egy adott problémakör száraz ismertetését, noha természetesen törekszenek arra, hogy az olvasót avatott kézzel vezessék be az érintett szakterület sajátos világába. Ilymódon, amennyivel kevesebbet ölelhetnek fel – márcsak terjedelembeli tömörségük folytán is – egy szokványos irodalmi “review”-nál – annyival többet nyújthatnak a személyes megközelítési mód révén. – Igazolva, hogy az igazi tudomány – ma is mint mindig – elsősorban az alkotó személyiség vállalkozása.

A művek nem csupán a “specialistához”, az adott szűkebb szakterület művelőjéhez szólnak. Azoknak íródnak, akik általánosabb tájékozottságra törekszenek. Különösen hasznosak lehetnek a pályája kezdetén álló fiatal magyar kutató számára, aki már – úgy-ahogy – kiismerte magát vizsgálatai legújabb irodalmában, de bizonytalan abban, hogyan illessze eredményeit tágabb összefüggések keretei közé. Netán példát keres: milyen szemléletmóddal, milyen stiláris megközelítéssel lásson neki doktori (Ph.D.) értekezése meg-írásának. (A szóbanforgó művek ilyenfajta haszna mindenekelőtt közvetett: bennük az érdeklődő nem másolandó példát, hanem ennél fontosabbat, szellemi ösztönzést talál.)
Aki hiteltérdemlő forrásművek alapján kíván eligazodni a hazai természettudomány – benne az élettudomány – újabb eredményei között, nincs könnyű helyzetben. Az információs hálózatokban elérhető ijesztő adattömeg sok tekintetben inkább nehezíti, semmint könnyíti a tájékozódást. A nemzetközi cégek támogatásából élő számos magyarnyelvű szakfolyóirat (újabban: egyre több idegenből fordított (!) folyóirat-válogatás) mellett az olvasó ma hiába keresi azokat a kiadványokat melyek a nagyobb jelentőségű eredeti magyar tudományos eredményeket foglalják össze tömören, de mégis az általános áttekintés igényével. A könyv-piacról eltűntek még az un. akadémiai székfoglalók kismonográfia-szerű kiadványai is, akár mert erre nem volt pénz és igény, akár mert szerzőik nem kívántak velük előállni. Mindez gátolja a valós hazai természet-tudományos közvélemény kialakulását, sorvasztja legfontosabb nemzeti összetartó kapcsolatunkat: a nyelvet, és bénítja az eredeti gondolkodást mely korábban a magyar tudományosság legnagyobb erőssége volt.

A fenti kedvezőtlen fejlemények ellensúlyozására alakult az az alapítvány, amely nem-haszonelvű vállalkozásként kívánja segíteni a tájékozódást, és ösztönözni az eredeti hazai tudományos szellemet egy körülhatárolt, de fontos területen: az élettudományok területén. Főként, de nem kizárólag a kísérletes élettudományban. Az alapítvány a köz- és magánélet különböző ágazataiban működő, ám hasonlóan gondolkodó magyar polgárokat egyesít.

Budapest, 1998

Elérhetőség:

Studia Physiologica
1122 Budapest, Városmajor utca 68.
Tel: +36 20 825 8895
E-mail küldése