Eredményességvizsgálatok

Az oktatásfejlesztési tevékenységekhez, a képzések megújításához, korszerűsítéséhez és újabb képzések kifejlesztéséhez nagyban hozzájárul a képzések hatékonyság- és eredményességvizsgálata. A mentálhigiénés és a lelkigondozói szakirányú továbbképzés eredményességét longitudinális vizsgálatokkal, valamint a képzések szemléletformáló hatásának vizsgálataival mérjük.

Az intézetben folytatott eredményességvizsgálatok:

2005-2012 : A lelkigondozói szakirányú továbbképzés követéses eredményességvizsgálata

2005-2010 : Longitudinális vizsgálat a mentálhigiénés képzés eredményességének mérésére

2002-2005 : Longitudinális vizsgálat a mentálhigiénés képzés eredményességének mérésére

2001-2002 : A tevékenységkísérő stúdium hatékonyságvizsgálata tartalomelemzési módszerekkel

1998-2000 : A mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata

 

A lelkigondozó továbbképzés követéses eredményességvizsgálata (2005-2012)


A kutatás vezetője: Török Gábor

A kutatás további résztvevői: Asztalos Bernadett, Bartik-Vári Andrea,Csáky-Pallavicini Roger, Földvári Mónika, Ittzés András, Midling Andrea, Szabó Tünde, Tomcsányi Teodóra

A 2002-ben indult lelkigondozói képzésünk célja a hitéleti végzettségű szakemberek szemléletének formálása, valamint az, hogy a képzés során elsajátított ismeretek beépüljenek a lelkigondozó személyiségébe, illetve használható tudássá integrálódjanak a gyakorlatban. Alaptézisünk, hogy a lelkigondozók társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismereteik bővülésével – a saját szakmai lehetőségeik keretein belül – hatékonyabban és szakszerűbben képesek kísérni egy velük kapcsolatban álló klienst vagy csoportot. A képzés eredményességének vizsgálatára irányuló kutatás 2005 tavaszától zajlott egy komplett longitudinális felmérés formájában. Egy esetleíráshoz kapcsolódó, a lelkigondozói segítő kapcsolat lehetséges hibáit és erényeit vizsgáló kérdőív mellett a tanulási stílusra és a hallgatók személyiségjegyeire vonatkozó kérdőívet is kitöltettünk a hallgatókkal. Folyamatosan vizsgáltuk a képzés hatásaként bekövetkezett szakmai fejlődést és lelkigondozói attitűdváltozást. Az eredmények a kutatásvezető doktori munkájának részét képezik.

Publikációk:

Török, G., Tomcsányi, T., Ittzés, A., Martos, T., Semsey, G., Szabó, T., Tésenyi T.: Ein ökumenisches Modell der Weiterbildung in Seelsorge: Geschichte und Ergebnisse der Evaluationsforschung der Weiterbildung. European Journal of Mental Health 7 (1) (2012) 24-56.

Tomcsányi, T., Török, G., Csáky-Pallavicini, R., Ittzés, A., Sallay, V., Martos, T., Török, P.: An ecumenical, interdisciplinary, and integrating specialization program in pastoral counseling in East Central Europe. Journal of Psychology and Theology 41 (1) (2013) 62-77. (vissza)

 

Longitudinális vizsgálat a mentálhigiénés képzés eredményességének mérésére (2005-2010)


A kutatás vezetője: Ittzés András

A kutatás további résztvevői: Bartik-Vári Andrea, Calin Márta, Csáky-Pallavicini Roger, Földvári Mónika, Midling Andrea, Szabó Tünde, Tomcsányi Teodóra, Török Szabolcs

A korábbi eredményességvizsgálataink során már használt tesztek (autoritás, coping, érzelemgyakoriság) mellé kidolgoztunk egy új vizsgálati eszközt a mentálhigiénés szemlélet beépülésének mérésére. Egy krízisben levő személy esettörténetéhez négyféle szakterületre (pedagógia, szociális, egészségügy és hitélet) állítottunk össze segítő beszélgetéseket, hogy a különböző területekről érkezett hallgatóink saját szakmájukhoz közeli mintaeseteket kaphassanak. A segítő beszélgetésekhez úgy tettünk fel kérdéseket, hogy mérni tudjuk a mentálhigiénés kapcsolattal való bánni tudást és a rendszerszemléletben való gondolkodást a képzés elején és végén.

Publikáció:

Ittzés A., Tomcsányi T., Szabó T, Midling A., Török P.: Recent Findings in the Effectiveness Testing of an Interdisciplinary Training Program in Mental Health Promotion. Community Mental Health Journal 47 (5) (2011) 498-505. (vissza)

 

Longitudinális vizsgálat a mentálhigiénés képzés eredményességének mérésére (2002-2005)


A kutatás vezetője: Ittzés András

A kutatás további résztvevői: Asztalos Bernadett, Csáky-Pallavicini Roger, Calin Márta, Földvári Mónika, Mesterházy Andrea, Midling Andrea, Szabó Tünde, Tomcsányi Teodóra, Török Szabolcs, Vári Andrea

A képzés eredményességének mérésére longitudinális vizsgálatot végeztünk a beiratkozástól a képzés befejezéséig, kérdőíves felméréssel, esszéíratással, munkanapló-íratással és interjúkészítés formájában. A követéses vizsgálattal mérni kívántuk a mentálhigiénés hallgatók egyéni attitűdjeinek és készségeinek változását a képzés alatt.

A képzés megkezdésekor, majd a harmadik év végén, a képzés befejezésekor vettük fel a kérdőíveket. A felmérés alkalmával saját, illetve másoktól átvett kérdőíveket kérdeztünk le. Az érzelemgyakoriság (LES), szégyen-bűntudat (LEGSS), harag (STAXI), szorongás (STAI), depresszió (BDI) kérdőív mellett a kutatócsoport által összeállított autoritás-kérdőívet és Oláh Attila coping stratégiákat felmérő 1997-es pszichológiai immunrendszer (PIK) kérdőívét használtuk. Az esetleíráshoz kapcsolódó esszé íratása a hallgatók interdiszciplináris együttműködés iránti nyitottságát, az adott esetben illetékes hivatásokkal kapcsolatos információk ismeretét vizsgálta. Az esszéíratás célja a válaszadók gondolkodásában, tapasztalataiban meglevő tendenciák megállapítása és a szakmák, szakterületek közötti kommunikáció, kooperációs készség mérése volt. A feldolgozás módszere, mint korábbi vizsgálatunknál is, a tartalomelemzés.

Publikációk:

Ittzés A., Ehmann B., Szabó T.: A tartalomelemzés alkalmazási lehetőségei a mentálhigiénés szemlélet összetevőinek feltárásában.Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 5 (2004) 3, 227-243.

Ittzés A., Szabó T., Vári A., Török Sz., Tomcsányi T.: A mentálhigiénés szemlélet fejlődése. A Semmelweis Egyetemen folyó mentálhigiénés szakirányú továbbképzés hatékonyságvizsgálatáról.Iskolakultúra 16 (2006) 10, 98-110. (vissza)

 

A tevékenységkísérő stúdium hatékonyságvizsgálata tartalomelemzési módszerekkel (2001-2002)


A kutatás vezetője: Tomcsányi Teodóra

A kutatás további résztvevői: Csáky-Pallavicini Roger, Ehmann Bea, Ittzés András, Mesterházy Andrea, Szabó Tünde, Tóth Olga, Török Szabolcs, Vári Andrea

A mentálhigiénés képzésen szerzett tudásanyag integrálásának fontos része a tevékenységkísérő csoport. E stúdium feladata az, hogy kiscsoportban történjen meg a hallgatók szakmai munkájának átfogó bemutatása, különös tekintettel a nehézségekre és a sikerrel való bánásmódra. A hallgatók vegyes összetételéből következően ezeken a kiscsoportos foglalkozásokon is többféle szakma képviselteti magát. A tevékenységkísérő stúdium lehetővé teszi, hogy a résztvevők megismerjék egymás tevékenységét, újszerű módon kapjanak képet egymás szakterületeiről, és különböző foglalkozású szakemberek kérdéseinek tükrében gondolják át saját munkájukat. Vizsgálatunk tárgyává két hivatáscsoportot, a pedagógust és a lelkészt választottuk. Azt vizsgáltuk, hogyan észlelik a hallgatók önmagukat, hogyan észlelik mások őket, valamint változik-e a képzés alatt a magukról és a másik professzió képviselőiről alkotott képük. A kutatásban esszét írattunk a végzős és a felvett hallgatókkal, „Miért szeretem, miért utálom a pedagógust?”, illetve „Miért szeretem, miért utálom a lelkészt?” címmel. A válaszokat a tartalomelemzés módszerével elemeztük.

Publikációk:

Tomcsányi T., Török Sz., Ittzés A., Mesterházy A., Calin M., Csáky-Pallavicini R.: A mentálhigiénés képzés hiedelmeket leépítő és kapcsolatteremtő hatásának kutatása. In: Népegészségügyi Tudományos Társaság XI. Kongresszusa, 2002, Nyíregyháza, 23-24.

Tomcsányi T., Ittzés A., Ehmann B., Csáky-Pallavicini R., Szabó T., Török Sz.: A tevékenység-kísérő stúdium működési elvei és hatékonyságvizsgálata. In: Tomcsányi T.: Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen. Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Animula Kiadó, Budapest, 2002, 101-116.

Tomcsányi T., Ittzés A., Ehmann B., Csáky-Pallavicini R., Szabó, T., Török Sz.: Die Prinzipien des berufsbegleitenden Seminars und die empirische Untersuchung seiner Effektivität. In: Tomcsányi, T.:Gesellschaft und seelische Gesundheit. Mentalhygiene in Theorie, Forschung, Praxis und Ausbildung. Lambertus Verlag, Freiburg, 2003, 115-133. (vissza)

 

A mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata (1998-2002)


A kutatás vezetője: Tomcsányi Teodóra

A kutatás további résztvevői: Csáky-Pallavicini Roger, Farkas Magdolna, Ittzés Gábor, Juhászné Bucsek Mária, valamint Herbert Feser

A mentálhigiénés szemlélet és mentálhigiénés segítő kapcsolat elsajátítására szolgáló képzés megújításán az 1987-es indulás óta folyamatosan dolgoztak az oktatásban részt vevő munkatársak. Tomcsányi Teodóra 1990-es évek közepén készült kandidátusi disszertációjának is témája volt a mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata. A szemléletátadás hatékonyságának felmérésére olyan programot kellett kidolgozni, amely az egész képzés szellemiségéhez illeszkedő metodikát követ. A méréseknek nemcsak az ismeretgyarapodást, hanem a szemléletváltozást is tükrözniük kell. A kutatási program célja a nehezen megfogható attitűdök és készségek nevesítése, illetve mérési lehetőségének kidolgozása volt, továbbá mintanyújtás az interdiszciplináris szemléletformáló képzés követéses vizsgálatára és olyan képzési program továbbfejlesztése a humán segítő réteg részére, amely bizonyítottan építő, fejlesztő hatású a nagy terheket hordozó segítő foglalkozásúak kritikus pontjain.

Publikációk:

Tomcsányi T., Csáky-Pallavicini R., Feser, H., Juhászné Bucsek M.: A mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata. In: Tomcsányi T., Grezsa F., Jelenits I. (szerk.): Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Magyar Testnevelési Egyetem – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány – HÍD Alapítvány, Budapest, 1999, 123-146.

Tomcsányi T., Csáky-Pallavicini R., Feser H.: A mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata. Pszichoterápia 9 (2000) 12, 445-455. Tomcsányi, T., Csáky-Pallavicini, R., Bucholczné Szombathy, M., Mesterházy, A.: Interdisziplinäre Ausbildung zum Schutz der seelischen Gesundheit (Mentalhygiene) im „postkommunistischen” Ungarn. In:Archiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit. Heft 1/2001. 105-122. (vissza)