Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 27.
463717 Összes oltás

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

Megnyitás PDF formátumban

Algoritmus a képzés szintjének eldöntéséhez

 1. Melyek a vezetőképzésen való részvétel feltételei, illetve mi az elvégzésére előírt határidő?

Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújító képzésen való részvétel lesz. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.”

A vezetőképzés szintjei

 1. az alap vezetőképzés és
 2. a mester vezetőképzés.

Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és – kétévente kötelező – megújító képzési szakaszokból áll. A vezető

 1. a vezetői megbí­zás kezdetétől számított egy éven belül alapozóvezetőképzés teljesí­tésére, továbbá
 2. az alapozó vezetőképzés teljesí­tésének időpontjától számí­tott két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújítóvezetőképzés teljesí­tésére köteles.

Az alap vezetőképzésre kötelezett:

 1. alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra elméleti és 50 óra gyakorlati képzés;
 2. megújí­tó képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra elméleti és 10 óra gyakorlati képzés.

A mester vezetőképzésre kötelezett:

 1. alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra elméleti és 70 óra gyakorlati képzés;
 2. megújí­tó képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra elméleti és 15 óra gyakorlati képzés.

A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

 1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el;
 2. a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre;
 3. akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra,
 4. aki szociális szakvizsgával rendelkezik,
 5. aki felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkezik.

Az új vezetőképzési rendszer 2018. január 1-jétől kezdődik. Átmeneti szabályok:

 1. A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka december 31-éigtart.
 1. A vezetőképzésre mikor kell bejelentkezni? Ezen képzés csak Budapesten lesz-e elérhető? A határidők adottak, de az alap illetve a mester képzés egymás mellett párhuzamosan is fog képződni, vagy először az alapot képzik le és csak után lehet a mester képzésre jelentkezni?

A vezetőképzésre történő jelentkezés az ojkf.szgyf.gov.hu felületen regisztrációt követően van lehetőség. A regisztrációt követően érhetőek el az aktuálisan meghirdetett képzések, amire jelentkezni lehet. A szociális vezetőképzés alap és mester képzését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Tárdadalom Tudományi Kar Szociológia Intézet Szociális Vezetőképzés Tanszék és a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző Központja szervezi a fővárosban, valamint régiós/megyei szinten is.   Az alap- és a mester vezetőképzés nem egymásra épülő képzés. Az alap- és a mester vezetőképzés egymás mellett, egymástól függetlenül folyik. A kétféle vezetőképzés eltérő tartalommal, eltérő tematikával fog megvalósulni, a kéttípusú vezetőképzés egymástól függetlenül, más-más vezetői körnek kialakítva valósul meg.

 1. A szolgálat nem intézményi formában működik, akkor a szakmai vezetőnek vezető képzésen részt kell-e vennie?

Igen, a szociális szolgáltató/szolgálat vezetője is vezető képzésre kötelezett. Az új képzési rendszerben a vezetői megbí­zás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújí­tó képzésen való részvétel lesz. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.” A Vr. 5. § (2) bekezdése alapján mester vezetőképzésben köteles részt venni:

 1. szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat, vagy javítóintézet intézményvezetője;
 2. a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője.

Alap vezetőképzésre kötelezettek: az integrált intézmény önálló szervezeti egységének a vezetői – kivéve a 2. pontban említett telephely vezető munkakörben foglalkoztatott vezetők –, intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetők, és a vezető ápolók, vezető pedagógusok, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezetők. A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

 • az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el;
 • a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre;
 • akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra,
 • aki szociális szakvizsgával rendelkezik,
 • aki felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkezik.
 1. Élelmezésvezetőt is el kell-e küldeni az alap vezetőképzésre?

A Vr. a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek számára ír elő képzési kötelezettséget. Az élelmezés vezető nem tartozik e munkavállalói körbe, így e rendelet értelmében vezetőképzésre sem kötelezett.

 1. Nincs állandó helyettes, csak eseti intézményvezetők. Eseti helyettest kell-e alapképzésre vagy mesterképzésre küldeni?

A kizárólag intézményvezető-helyettesi munkakört betöltő személy nem kötelezett vezetőképzésre, az intézményvezető-helyettes a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról rendelet szerint kötelesek továbbképzésen részt venni. A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el.

 1. A vezetőképzés elvégzése mellett szükséges-e a továbbképzési pontok gyűjtése is?

A vezetőképzésre kötelezettek számára csak egy kötelezettség maradt 2018. január 1-ét követően, és ez a szociális vezetőképzés. A vezetők számára – vezetőként – tehát nem kötelező a továbbképzési pontok gyűjtése, kivéve azon vezetőket, akik nem kötelezettek vezetőképzésre, viszont a vezetőképzés tanúsítványával teljesítik – a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 2. § (5) bekezdés értelmében – továbbképzési kötelezettségüket.

 1. Ha egy alapellátás intézményvezető ellát más szakfeladaton is (pl. családsegítő, nappali ellátás vezető) feladatot, annak a vezetőképzésen túl a további feladatai ellátásához szükséges képzésen is részt kell vennie?

A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.” A vezető képzés minden esetben két részből áll, alapozó képzés és megújí­tó képzés. Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: Tk. rendelet) meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie. Amennyiben a kérdésben jelzett vezető munkaszerződésében osztott munkakör van megjelölve (pl. intézményvezető 4 órában, gondozó 4 órában), vezetőképzésen részt kell vennie és teljesí­tenie kell a továbbképzési kötelezettségét a Tk. rendelet szerint.

 1. decembertől házi segítségnyújtó szolgálatnál szociálpedagógus végzettséggel vezetőgondozó munkakörbe helyettesí­tek. Vonatkozik-e rám a vezetőképzési kötelezettség, ha előre láthatóan még évekig nem jön vissza a gyesen lévő, kinevezett vezető gondozó?

A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” Az intézményvezető mester vezetőképzésre kötelezett. Vr. 5. § (2) bekezdése szerint: „(2) Mester vezetőképzés teljesí­tésére köteles:

 • az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető”

A Vr. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető az állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javí­tóintézet intézményvezetője. A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól azonban van kivétel, a Vr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint: „(2) A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

 1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; {…}”

Fentieknek megfelelően, az első alkalommal történő, a vezetői feladatokra vonatkozó, legfeljebb egy évig tartó helyettesí­tési megbí­zás esetén a vezetőképzésben történő részvétel nem kötelező a megbí­zott (helyettesí­tést végző) vezető számára. Azonban, ha a vezetői megbí­zás több mint egy évig fenn áll, vagy ismételt megbí­zást kap a vezetői feladatok ellátására (helyettesí­tésére), a vezetőképzésen történő részvétel és a vizsgakötelezettség az Ön számára is kötelező.

 1. A vezetőképzés kiváltja a 80 kreditpontot, vagy a vezetőképzés mellett a 80 kreditpontot is gyűjteni kell?

A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljes­ti.” Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie.

 1. Intézményvezetőként nem rendelkezem nyilvántartási számmal. Hol tudok igényelni ilyen számot?

Nyilvántartási szám beszerzése: a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 2. §- a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) vezeti a működési nyilvántartást. A személyes gondoskodást végző személyeknek a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell az SZGYF felé a nyilvántartási adatokat bejelentenie, aki a rendelet. 5. melléklete szerinti igazolást állít ki a nyilvántartásba vételéről, amelynek része a nyilvántartási szám, amely számot kell megadni regisztrációkor.

 1. Okleveles szociológus oklevéllel intézményvezetőként jelenleg szociális menedzser képzésen folytatom a tanulmányaimat, melyet 2019 májusában fejezek be. Kaphatnék mentességet vagy haladékot, hogy a vezetőképzést elvégezhessem?

A szabályozás nem tartalmaz mentességre vagy haladékra vonatkozó rendelkezéseket, így e körben erre lehetőség nincsen.

 1. Idén védett korba léptem. Érdeklődnék, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt van-e mentesség?

A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 21. §-a értelmében mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól az a vezetőképzésre kötelezett, akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.

 1. Családi, illetve munkahelyi bölcsődében foglalkoztatottakra vonatkozik–e a vezetőképzési kötelezettség?

NEM. A családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.4. pontja nem ír elő vezetői létszámot. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § d) pontja a bölcsőde vezetőre írja elő a vezetőképzés kötelezettségét, amely nem feleltethető meg a családi és munkahelyi bölcsődére, tekintettel, arra, hogy eltérő szolgáltatások. A fentiek alapján a családi bölcsődei dolgozók nem kötelezettek a vezetőképzésben részt venni. Kiegészítésképpen hangsúlyozzuk, hogy a családi bölcsőde hálózat esetében a koordinátor sem minősül vezetőnek.

 1. A mini bölcsőde vezetője köteles-e vezetőképzésre jelentkezni és a képzést elvégezni? Melyik szintet?

IGEN, abban az esetben, ha a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2. pontja esetében önálló mini bölcsődéről van szó és a fenntartó heti 20 órában intézményvezető kinevezéséről döntött. Tekintettel arra, hogy önálló az intézmény a mester szintű képzés a kötelező. NEM, ha nincsen fenntartói döntés vezető kinevezéséről és nem önálló a mini bölcsőde nincs vezetőképzési kötelezettség.

 1. Többcélú óvoda-bölcsőde vagy többcélú közös igazgatású intézmény esetén hogyan alakul a vezetőképzési kötelezettség?

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2 pontja alapján többcélú közös igazgatású 3 vagy több csoport esetén 1 fő intézményvezető, illetve vezető kinevezése az előírás. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § b) pontja alapján alap szintű vezetőképzési kötelezettsége keletkezik, ha intézményükben 3 vagy annál több csoport működik.