Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

A magyarországi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetői munkakörének ellátásához 2018-ig nem volt egységes és kötelező vezetőképzés, ami biztosí­totta volna a professzionális, tudatos és alapos felkészí­tést, a vezetői szerephez szükséges ismereteket, készségeket. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbí­zással rendelkező személyek képzésének rendszere a szociális és a gyermekvédelmi törvény módosulásával 2018. január 1-jével megváltozott.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen egyre nagyobb igény van a vezetők folyamatos szakmai megújulását, tudatos és hatékony irányí­tóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosí­tó képzési rendszer kialakí­tására. A vezetőképzés új rendszere arra készí­ti fel az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányí­tott intézmények/szolgáltatások munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányí­tásához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek.

Az újonnan bevezetésre kerülő vezetőképzés rendszere a vezetői munkakörben foglalkoztatott szakemberek tudásának folyamatos megújí­tására, frissí­tésére törekszik a két évenkénti képzésen való kötelezettséggel, biztosí­tva ezzel a hatékony és megbí­zható vezetői készségeket minden vezető számára a megszerzett végzettségüktől függetlenül.

A jelenlegi felsőfokú képzések és szakirányú továbbképzések mellett, illetve a szociális szakvizsga-rendszer helyett a szakma részéről határozott igény van egy olyan vezetőképzésre, amely alkalmas a szociális-, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kompetenciáját hatékonyan fejleszteni, és szinten tartani megújí­tó képzésekkel. A vezetéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, létrehozása hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a szociális ágazatban dolgozó vezetők munkáját. Az eredményes vezető munkája az egész szervezet működését megalapozza, ami végső soron az ellátottak biztonságát, a feléjük nyújtott segí­tség hatékonyságát is növeli. Az adott földrajzi – gazdasági – társadalmi környezetben működő intézmények vezetői a képzés során megszerzett megbí­zható vezetői tudással támogatni tudják fenntartóikat stratégia döntések meghozatalában is. Az ágazat egészének szüksége van arra, hogy a mindenkori hatékony vezetői kompetenciák megjelenjenek a közszolgáltatást végző intézményekben. A cél, hogy olyan legyen az ágazati vezetőképzés, amely sokrétűen felkészí­ti a leendő és a már gyakorló vezetőket a vezetői szerepre. A sokrétű felkészí­tés kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára, felvértezi a vezetőket önismereti, csapatépí­tő, konfliktus-kezelő technikákkal, a hatékony kommunikáció eszköztárával. Megismerteti a vezetőket az ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályi környezettel, ennek jogszerű és hatékony alkalmazásával.