Egészségügyi Menedzser Mesterképzés – Pozsony / Health Management Academy – Bratislava (angol nyelven)

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ (EKK EMK) szlovák nyelvű székhelyen kívüli képzésének elindítása nem előzmény nélküli. A mesterképzési szak eredeti tananyagát a szlovák szakértőkkel együtt 2004 és 2006 között dolgozták ki, egy világbanki projekt keretében, így a tantervek, tananyagok, oktatási segédanyagok, illetve jegyzetek angol és szlovák nyelven egyaránt rendelkezésre álltak. Ezekre a fejlesztésekre építve, az időközben megalapított szlovák Health Management Academy-val együttműködésben 2010-ben indult az első szlovák nyelvű évfolyam, akkor még szakirányú továbbképzésként, majd később mesterképzésként, budapesti székhellyel.

Az első évfolyamok tapasztalatainak feldolgozása alapján 2017 őszére jutott a képzésfejlesztés olyan szakaszba, hogy rendelkezésre álltak a feltételek a mesterszak kihelyezett képzésként történő indítására. Majd az akkreditációs folyamat lezárulását követően a 2020/2021-es tanévtől indulhatott el a képzés Pozsonyban.

A képzés indulásáról és jelentkezés feltételeiről a hallgatók a Health Management Academy honlapján tudnak tájékozódni.


Közgazdaságtani alapismeretek – Kötelezően választható tárgy (angol nyelven)

A közgazdaságtan a közvélekedéssel ellentétben elsősorban nem a pénzről szól, és legfőbb célkitűzése, hogy segítse az emberek döntéseit a célkitűzéseik megvalósításban. A kurzus során szemléltetésre kerül, hogy a közgazdasági gondolkodás egy általános eszköz az eredményesebb munkavégzéshez, a vezetéshez, illetve a világ működésének jobb megismerésében, amire a végzett gyógyszerészeknek is nagy szükségük lesz. Emellett a tantárgy végigvezeti a hallgatókat a közgazdaságtan fogalmainak használatán és hasznosíthatóságán a választott szakmájuk területén, és ezt gyakorlati példák, döntési helyzetek bemutatásával is szemlélteti.

A tárgy fő célja az élet minden területét átszövő közgazdasági törvényszerűségek megismertetése a hallgatókkal, és ennek alapján a jó döntések meghozatalának, a feladatellátás hatékonyságának magalapozása és elősegítése.

A tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység: a GYTK Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet.

A kurzus indulásáról a hallgatók a Neptunon tájékozódhatnak.


Egészségügyi menedzsment – kötelezően választható tárgy (angol nyelven)

Az egészségügyi szakemberek hétköznapjait a gyógyítás során financiális, szervezetfejlesztési, minőségmenedzsment és egészségpolitikai kérdések is erősen meghatározzák. Az egészségügyi menedzsment tantárgy célja éppen ezért az, hogy mélyebben megismertesse az egészségügy menedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmakat a Semmelweis Egyetem hallgatóival. Emellett pedig olyan alapvető szervezési és vezetési ismeretek adjon át, amelyek hatékonyabbá, eredményesebbé, biztonságosabbá azaz végső soron jobbá teszik az ellátást.

A tárgyat jelenleg kötelezően választható formában orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatóknak hirdetjük meg az őszi és a tavaszi szemeszterben is.

A kurzus indulásáról a hallgatók a Neptunon tájékozódhatnak.


Fenntarthatóság az egészségügyben – szabadon választható tárgy (angol nyelven)

A 21. század egyik legnagyobb egészségügyi kihívása az ökológiai válság, amely ebben az időszakban (antropocén korszak) eszkalálódott. A fenntarthatóság alapja a jelen (egészségügyi) kihívásainak olyan módon történő kezelése, amely nem korlátozza a jövő generációkat saját szükségleteik kielégítésében. A képzés felkészíti a jövő egészségügyi szakembereit arra, hogy a fenntartható egészségügyi ellátás csak a társadalmi, gazdasági és környezeti rendszerek harmonikus együttműködésén alapuló irányításával érhető el, valamennyi terület kölcsönös előnyére. A kurzus célja nem csupán az elméleti háttér bemutatása, hanem a vonatkozó, meglévő és számos új – technológiai és társadalmi – jógyakorlat ismertetése és hazai környezethez való adaptálása.

A kurzus indulásáról a hallgatók a Neptunon tájékozódhatnak.