Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 08.
476294 Összes oltás

A program rövid bemutatása

Az EFOP 3.8.2.-16 Szociális humán erőforrás fejlesztése című projekt ahhoz, a Kormány által kitűzött célhoz kíván hozzájárulni, hogy a minőségi közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés érdekében javuljon a szolgáltatások elérhetősége, a közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás minősége és csökkenjen a munkaerő hiánya, illetve hatékonyabbá váljon az ellátások megszervezése.

A szociális problémák összetettebbé váltak, globalizálódtak, miközben a feladatmegoldások lokalizálódnak. Ennek megfelelően szükséges a szakemberek szakmai felkészültségének további támogatása. Az embereket érintő problémák megoldása sokrétű, tartalmilag, módszertanilag újszerű ismeretek megszerzését igényli, melynek egyik eszköze a képzési rendszer tovább fejlesztése.

A vezetőképzés új rendszere arra készíti fel az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányított intézmények/szolgáltatások munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányításához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek. A vezetőképzés a vezetők tudatos és hatékony irányítóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosító képzési rendszer kialakítását célozza. Az intézményvezetők a program mesterképzése keretében öt héten keresztül, heti 3 nap időtartamban részesülnek képzésben, a középvezetők öt jelenléti napból és kapcsolódó e-learning anyagból álló alapképzésben vesznek részt.

Annak érdekében, hogy a vezetőképzés során átadott ismeretek és szemlélet minél eredményesebben gyakorlati hasznosításra kerülhessenek, a vezetőképzéshez kapcsolódóan néhány intézmény számára lehetőséget tudunk biztosítani intézményi menedzsmentfejlesztő program szervezésére.

Az intézményi menedzsment program rövid bemutatása

A projektben a vezetőképzésbe bekapcsolódó szereplők (emelt és alapszintű képzés) tudásának tényleges gyakorlati haszna abban az esetben jelentkezik, ha az intézményi, konkrét problémák megoldásában tudják alkalmazni a megszerzett tudást és az az ellátás minőségében is jelentkezik.

Az intézményi menedzsment fejlesztő programok keretében a kiválasztott intézményekben olyan, a gyakorlati problémákon alapuló képzések indulnak el, amelyek végső célja változtatási projektek beindítása és sikeres végigvitele. A helyszínek kiválasztás során külön hangsúlyt kap a szakmai, vagy földrajzi koncentráció. Az intézmények kiválasztása az ágazatvezetéssel közösen, a projekt dokumentációkban rögzített elvek mentén történik.

A kiválasztás fő szempontrendszere:

 • intézményvezetői elkötelezettség a változtatási program irányában,
 • elkötelezett dolgozói kör,
 • az elindított változtatási folyamatok fenntarthatóságának biztosítása,
 • szakmai /földrajzi koncentráció,
 • egyéb együttműködési tevékenység a projektcélok megvalósítása érdekében.

Az intézményi menedzsment programok egy részében több intézmény vesz részt egy együttes fejlesztő programban. A programban a vezetőképzési modulok oktatóinak részvételével történik a fejlesztés, amely egy közös munka azzal a céllal, hogy az adott intézmények szakmai-szervezeti keretei, folyamatai, tevékenységeinek tartalma, hatékonysága eredményes változást hozzon a projektek lebonyolításán keresztül.

Az intézményi menedzsment fejlesztő programok céljai lehetnek:

 • fenntartható változás generálása a képzés szemléletének széleskörű átadásával és változtatási projektek gyakorlati megvalósításával,
 • együttműködések erősítése, realizálása, közös projektek megvalósítása egy integrált intézményen belül, egy fenntartóhoz tartozó intézményekben, egy földrajzi terület szolgáltatói között, egy szakmai terület intézményei között,
 • meghatározott ágazati problémákhoz, irányokhoz aktív intézményi részvételre építő megoldáskeresés.,

Az intézményi menedzsment program tartalmi elemei egyaránt érinthetik többek között az intézményi működés, folyamatok optimalizálását, szervezését, a személyes vezetést, a forrásbevonást, projektek, változások generálását, területi és szakmai együttműködések elősegítését.

Egy program ideálisan 4 alkalomból, mindösszesen 9 napból áll (első alkalom 3 napos, a többi három alkalom 2 napos részvételt igényel). Egy programon belül több intézmény, átlagosan maximum 40 fő vesz részt. A program során több, párhuzamos csoportban projektmunka keretében keresnek megoldást a csoporttagok a kiválasztott intézményi problémákra, mely segítségével a saját szervezetének változását, fejlődését idézheti elő. A közös célokat megfogalmazó projektmunkák témája az intézmények vezetőivel, fenntartóival egyeztetésre kerül, a projektek eredményei is visszacsatolásra kerülnek számukra. A projektmunka során folyamattámogatást és többféle szakmai segítséget is nyújtanak az oktatók.

Az intézményi célok fejlesztése érdekében a csoport az alábbi eszközökkel vérteződik fel:

 1. Fejlesztést támogató tartalmak a projekttervezési folyamatra fűzve
 2. Változásmenedzsment. Változtatási keretrendszer. Projektmenedzsment, projektszemlélet és keretei
 3. Szociális ágazati helyzetkép (általános)  – szemlélet, trendek, lehetőségek, jó gyakorlatok. Szociális ágazat finanszírozása, forrásbevonási lehetőségek
 4. Vezetés és szervezés a szervezetekben és projektekben
 5. Egyéni reakciók a változásra, változással szembeni reakciók, konfliktusok kezelése, változtatási folyamat vezetése.

Mit kap tehát az intézmény?

Az első alkalommal a csapatépítést, és a program bemutatását követően feltérképezzük azokat a külső szervezeteket és tényezőket, melyek elvárásokat támasztanak az intézmény felé. Az intézmény által adott válaszok elemzésével feltárjuk a problématérképet.  A problémák kezelhetőség szempontjából történő kiválasztását követően változtatási projektjavaslatokat generálunk. A harmadik nap végére azonosítjuk azon projektcélokat, melyekkel a program során dolgozni fogunk.

A sikeres változtatás érdekében készségek és kompetenciák tematikus fejlesztésével támogatjuk a következő alkalmak során a projektek kidolgozását.

A program végére kész változtatási projekttervek állnak megvalósítás előtti állapotban az intézmény részére, melyben tudjuk, mit mikor, milyen erőforrásokkal, s milyen eszközökkel kezd megvalósítani a csoport.

MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK