Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

 

Intézménymenedzsment program

A szociális vezetőképzésben az intézményvezetők által elsajátított korszerű vezetői ismeretek, az újszerű megközelítések szervezeti szinten, a gyakorlatban történő eredményesebb hasznosulása érdekében dolgoztuk ki intézménymenedzsment programunkat, melyhez a projekt időszaka alatt 8 helyszínen, 10 intézménynek, összesen 155 fő résztvevővel volt lehetősége csatlakozni.  

A programok keretében az intézményekben olyan, az ellátás minőségében és hatékonyságában is jelentkező, gyakorlati problémákon alapuló fejlesztés indult el, amelyek végső célja változtatási projektek, programok beindítása.

A programban a vezetőképzési modulok oktatóinak részvételével történt a közös munka, azzal a céllal, hogy a projektek lebonyolításán keresztül az intézmény szakmai-szervezeti kereteiben, folyamataiban, tevékenységeinek tartalmában, hatékonyságában eredményes változás induljon el. A program során folyamattámogatást és többféle szakmai, módszertani segítséget is nyújtottak az oktatók. A megszerzett tudást az intézmények konkrét problémáik megoldásában, kihívások kezelésében, a szervezet energetizálásában, a csapatmunka erősítésében  tudták alkalmazni.

A program céljai

 • Produktív változtatás iránti igény felkeltése, innovációs szemlélet kialakítása és az ehhez szükséges gyakorlati eszköztár átadása a szervezet saját adottságaira, lehetőségeire építve,
 • Fenntartható változás generálása a képzés szemléletének széleskörű átadásával és változtatási projektek gyakorlati megvalósításával,
 • Együttműködések erősítése, realizálása, közös projektek megvalósítása egy integrált intézményen belül, egy fenntartóhoz tartozó intézményekben, egy földrajzi terület szolgáltatói között, egy szakmai terület intézményei, vezetői és szakemberei között.
 • meghatározott ágazati problémákhoz, irányokhoz aktív intézményi részvételre építő megoldáskeresés,
 • a vezetőképzés által megszerzett (emelt és alapszintű képzés) tudáson túl, az intézményi konkrét problémák megoldásában alkalmazható technikák, módszerek átadása az ellátás minőségének növelése érdekében.

A program helyszínei, a résztvevő intézmények, és a megvalósítás időszaka:   

Helyszín

Intézmény

Megvalósítás időszaka

Nyíregyháza

Nyíregyházi Család- és

Gyermekjóléti Központ

2019. 09.17- 12.17.

Szombathely

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény,

2020. 01.17- 06.15.

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Hévíz

Szent Lukács Idősek Otthona

2021. 01. 29 – 06. 30.

 

Kerekegyháza

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja

2021.02.18- 05.06.

 

Solt

Solt Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ

2021.04.27 – 06.15.

Csurgó

Csurgói Városi Szociális Intézmény

2021. 05.03 – 06.28.

 

Békés

Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, Segítő Szolgálat,

2021. 09.24 – 10. 27.

Egercsehi

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ

2021. 09.15 – 10.20.

 

A programok helyszíneik kiválasztása során külön hangsúlyt kapott a szakmai, vagy földrajzi koncentráció. Az intézmények kiválasztása az ágazatvezetéssel közösen, a projektdokumentációkban rögzített elvek mentén történt.

A programban résztvevő intézmények szolgáltatási tevékenysége lefedte a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások teljes körét, a szakosított ellátások közül idősek bentlakásos ellátását és lakásotthont működtettek.

A program keretei

A programok elsősorban személyes jelenlét formájában valósultak meg, a járványhelyzet azonban kikényszerítette az online találkozási formákat, megoldásokat is, illetve több esetben a program befejezésének kitolódását eredményezte.

Az alkalmak számát és gyakoriságát a fejlesztési program céljához és a résztvevő intézmények dolgozói munkabeosztásához igazítva, az intézményvezetővel közösen alakítottuk ki.

A program eredményei

A fejlesztés helyszínein többek között olyan projektek jöttek létre, mint

 • a szakemberek közötti szakmai kommunikáció fejlesztése,
 • intézmények közötti együttműködés javítása,
 • mentor- és továbbképzési program a betanítás és a munkatársak szakmai munkájának segítésére
 • belső együttműködések javítása, túlterheltség csökkentése,
 • a települési szociális ellátórendszer intézményei közötti együttműködés fejlesztése, képzések, szakmai tapasztalatcserék, műhelymunkák, programsorozatok által
 • munkavállalói motiváltság feltérképezése
 • generációk közötti együttműködések erősítése
 • digitális innováció a szociális ágazatban
 • Közösségi Ház Programfejlesztési Terve
 • Kommunikációs Tízparancsolatot
 • külső- és belső kommunikáció terv

A projektek kidolgozását az együttműködés, a közös gondolkodás és a konstruktivitás jellemezte.  A különböző munkakörökben dolgozó munkatársak csoportos munkáját nem csak a közös tanulás, az ismeretszint bővülése jellemezte, hanem szinergiákat, munkafolyamatokban való kapcsolódási pontokat is felszínre hozott.

A program hozadéka a tudásbővülés mellett abban jelentkezett, hogy a különböző intézmények, telephelyek és eltérő munkakörök dolgozói személyesen is megismerték egymást, mely hatással van a későbbi együttműködésekre. A közös projektek mellett további együttműködési pontok, lehetőségek tárultak fel, melyek javíthatják a szociális szolgáltatások minőségét, a szükségletorientált szolgáltatásnyújtást és annak bővülését. 

 

Összegzés

A megvalósult programok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kitűzött célok teljesültek. A kiválasztott intézmények mindegyikében olyan gyakorlati problémákon, kihívásokon alapuló fejlesztés valósult meg, melyek hatása a dolgozók perspektívaváltásában, lehetőségfeltáró gondolkodásmódjában, az együttműködésük javulásában, és projekteredményekben érzékelhető.

A program olyan tudást, módszertani eszközöket adott át, melyek alkalmazásával a munkahelyi kollektíva önállóan is tud a kihívásokra reagálni.

A résztvevők visszajelzései alapján több járulékos eredménye is volt a programnak. Erősödött a csapatkohézió, javult a munkahelyi légkör, jó irányba változott a szervezeti kultúra, valamint az eltérő munkakörökben dolgozók problémaérzékenysége és együttműködése a projekttermékek közös létrehozásának folyamata által. Hosszú távon is hasznosulni tud az a megszerzett tudás és tapasztalás, amit a résztvevők a projektfejlesztések és az együttgondolkodás során megszerezhettek.